Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Záverečný účet obce Chrámec za rok 2019

 • Pridané: 09.06.2020   |   15 čítaní / zobrazení

Záverečný účet Obce Chrámec

za rok 2019

Predkladá : Marta Benedeková

Spracoval: Eva Vargová

V Chrámci, dňa 08.06.2020

Návrh záverečného účtu:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 09.06.2020

 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 09.06.2020

 • zverejnený na webovom sídle obce dňa 09.06.2020

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v  Chrámci, dňa 24.06.2020, uznesením č. 5/2020

Záverečný účet:

 • vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ........  25.06.2020 ......................

 • zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce ..... 25.06.2020 ...................

 • zverejnený na webovom sídle obce dňa .... 25.06.2020 ....................

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 1. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 1. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

  1. zriadeným a založeným právnickým osobám

  2. štátnemu rozpočtu

  3. štátnym fondom

  4. rozpočtom iných obcí

  5. rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.12.2018 uznesením č. 10/A/U/2018

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

 • prvá zmena schválená dňa 20.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 2/2019/B

 • druhá zmena schválená dňa 20.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 3/2019/C

 • tretia zmena schválená dňa 25.6.2019 uznesením č. 10/2019/A

 • štvrtá zmena schválená dňa 25.6.2019 rozpočtovým opatrením č. 10/2019/B

 • piata zmena schválená dňa 12.12.2019 uznesením č.26/A/2019

 • šiesta zmena schválená dňa 12.12.2019 rozpočtovým opatrením č. 26/B/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

689725,00

788529,94

z toho :

Bežné príjmy

343781,00

373136,00

Kapitálové príjmy

280000,00

329500,00

Finančné príjmy

65944,00

85893,94

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom

684969,00

784711,00

z toho :

Bežné výdavky

334084,00

372085,00

Kapitálové výdavky

348555,00

409634,00

Finančné výdavky

2330,00

2992,00

Výdavky RO s právnou subjekivitou

Rozpočtové hospodárenie obce

4756,00

3818,94

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

788529,94

427997,93

54,28

Z rozpočtovaných celkových príjmov 788529,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 427997,93 EUR, čo predstavuje 54,28 % plnenie.

 1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

373136,00

283983,49

76,10

Z rozpočtovaných bežných príjmov 373136,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 283983,49 EUR, čo predstavuje 76,10 % plnenie.

 1. daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

174262,00

171595,38

98,46

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 157015,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 157014,61 EUR, čo predstavuje plnenie na 100%.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 11685,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 10 082,56 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,28 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9015,79 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1066,77 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 0,00EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 8336,47 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1746,09 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume.13806,31 EUR.

Daň za psa 290,50

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 4207,71

 1. nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

24285,00

23421,37

96,44

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 19310,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 15839,34 EUR, čo je 81,08 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1049,66 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 14789,68 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 4955,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4141,83 EUR, čo je 83,58. % plnenie.

 1. iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

4600,00

3428,62

74,53

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4600,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 3428,62 EUR, čo predstavuje 74,53% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

 1. prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 169989,00. EUR bol skutočný príjem vo výške 88966,74 EUR, čo predstavuje 52,33 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MIN Dopravy a výstavby SR

512,82

Stavebný úrad

OÚ BB

792,00

MŠ na päťročné deti

MIN vnútra SR

19,60

Register adries

MIN vnútra SR

152,46

Regob

MIN Dopravy a výstavby SR

19,96

Cestná doprava

OÚ BB

43,19

Starostlivosť o životné prostredie

ÚPSVaR Rimavská Sobota

1252,80

MŠ stravovanie

ÚPSVaR Rimavská Sobota

99,60

MŠ školské potreby

ÚPSVaR Rimavská Sobota

6983,32

MIN Vnútra SR

2239,34

Voľby

MIN Vnútra SR

31256,61

MOPS

Dobrovoľná PO SR

1394,91

Požiarna ochrana

ÚPSVaR Rimavská Sobota

41751,82

Sociálne dávky a detské prídavky

MIN Vnútra SR

648,31

Záchranné práce

BBSK

Miroslav Kilik

1500,00

300,00

Deň obce

Deň obce

SPOLU

88966,74

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 1. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

329500,00

79500,00

24,12

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 329500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 79500,00 EUR, čo predstavuje 24,12% plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 329500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 79500,00 EUR, čo predstavuje 24,12 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

ENVI Fond SR

50000,00

Rekonštrukcia MŠ

Úrad vlády – šport SR

8000,00

Detské ihrisko

MIN Financií SR

21500,00

Údržba ciest

SPOLU

79500,00

 1. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

85893,94

64514,44

75,11

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 85893,94 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 64514,44 EUR, čo predstavuje 75,11% plnenie.

V roku 2019 obec čerpala zostatok úveru v sume 934,17 EUR , ktorý bol schválený obecným zastupiteľstva dňa 25.6.2018 uznesením č.16/2018

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2019 zo dňa 23.10.2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1241,50 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1241,50 EUR. V roku 2019 boli použité:

 • nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12150,00 EUR

 • nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 768,00 EUR

 • nevyčerpané prostriedky z účelovo určených grantov v sume 49420,77 EUR

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

784711,00

417913,51

53,26

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 784711,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 417913,51 EUR, čo predstavuje 53,26.% čerpanie.

 1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

372085,00

270810,80

72,78

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 372085,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 270810,80 EUR, čo predstavuje 72,78% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných výdavkov 167162,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 112614,33 EUR, čo je 67,36 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných výdavkov 63953,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 41706,29EUR, čo je 65,21 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných výdavkov 95015,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 71851,03 EUR, čo je 75,62 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných výdavkov 44799,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 43544,40EUR, čo predstavuje 97,20 % čerpanie.

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných výdavkov 1156,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1093,75EUR, čo predstavuje 94,62 % čerpanie.

 1. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

409634,00

144111,12

35,18

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 409634,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 144111,12 EUR, čo predstavuje 35,18% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. Rekonštrukcia ciest

Z rozpočtovaných 37643,00,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 36659,50 EUR, čo predstavuje 97,38 % čerpanie.

 1. Rekonštrukcia budovy MŠ

Z rozpočtovaných 106257,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 103640,75 EUR, čo predstavuje 97,53 % čerpanie.

 1. Nákup zariadenia na obecný úrad

Z rozpočtovaných 4600,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 3810,87 EUR, čo predstavuje 82,84 % čerpanie.

 1. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019

% čerpania

2992,00

2991,59

99,99

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2992,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2991,59 EUR, čo predstavuje 99,99% čerpanie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 2992,00 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 2991,59 EUR, čo predstavuje 99,99 %.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

283983,49

z toho : bežné príjmy obce

283983,49

bežné príjmy RO

0,00

Bežné výdavky spolu

270810,80

z toho : bežné výdavky obce

270810,80

bežné výdavky RO

0,00

Bežný rozpočet

13172,69

Kapitálové príjmy spolu

79500,00

z toho : kapitálové príjmy obce

79500,00

kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky spolu

144111,12

z toho : kapitálové výdavky obce

 144111,12

kapitálové výdavky RO

0,00

Kapitálový rozpočet

-64611,12

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu

-51438,43

Úprava schodku

9396,14

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0,00

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu

                                                                                             -60838,54

Príjmové finančné operácie 

64514,44

Výdavkové finančné operácie 

2991,59

Rozdiel finančných operácií

61522,85

Príjmy spolu

427997,93

VÝDAVKY SPOLU

417913,51

Hospodárenie obce

10084,42

Vylúčenie z prebytku

9396,14

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania PČ)

0

Upravené hospodárenie obce

688,28

Schodok rozpočtu v sume 51438,43 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 9396,14 EUR bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :

 • z finančných operácií 61522,85 EUR

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 578,40 EUR, a to na :

 • stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 578,40 EUR

 1. nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8000,00 EUR, a to na :

 • výstavba detského ihriska v sume 8000,00 EUR

 1. nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 509,19 EUR,

 2. nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec, RO nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 308,55 EUR,

Zostatok finančných operácií v sume 61522,85 EUR, bol použitý na:

 • vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v 60834,57 sume EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 688,28 EUR, navrhujeme použiť na :

 • tvorbu rezervného fondu 688,28 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 688,28 EUR.

 1. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

0,00

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

1241,50

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky obce:

- uznesenie č. 20/2019 zo dňa 23.10.2019

1241,50

- krytie schodku rozpočtu

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019

0,00

Peňažný fond

Obec nevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

0,00

Prírastky - povinný prídel - 1,05 %

1107,45

- povinný prídel - %

- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie

324,48

- regeneráciu PS, dopravu

- dopravné

- ostatné úbytky

474,42

KZ k 31.12.2019

308,55

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv

Suma v EUR

ZS k 1.1.2019

207,00

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

1412,00

Úbytky - použitie fondu :

 • na opravu soc. bytov

1109,81

KZ k 31.12.2019

509,19

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A 

Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu

783728,41

839946,54

Neobežný majetok spolu

704991,19

814988,11

z toho :

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

631245,19

741242,11

Dlhodobý finančný majetok

73746,00

73746,00

Obežný majetok spolu

78737,22

24958,43

z toho :

Zásoby

6,41

30,98

Zúčtovanie medzi subjektami VS

Dlhodobé pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky

15604,33

15587,87

Finančné účty

63126,48

9339,58

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

Časové rozlíšenie

P A S Í V A

Názov

ZS k 1.1.2019 v EUR

KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

783728,41

839946,54

Vlastné imanie

378576,76

356295,97

z toho :

Oceňovacie rozdiely

Fondy

Výsledok hospodárenia

378576,76

356295,97

Záväzky

163095,70

119213,37

z toho :

Rezervy

400,00

400,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

12150,00

8578,40

Dlhodobé záväzky

67318,97

65075,46

Krátkodobé záväzky

63226,73

25159,51

Bankové úvery a výpomoci

20000,00

20000,00

Časové rozlíšenie

242055,95

364437,20

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku

Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote splatnosti

z toho po lehote splatnosti

Druh záväzkov voči:

 • dodávateľom

6190,02

6190,02

 • zamestnancom

10838,49

10838,49

 • poisťovniam

5929,54

5929,54

 • daňovému úradu

2201,46

2201,46

 • štátnemu rozpočtu

8578,40

8578,40

 • bankám

20000,00

20000,00

 • štátnym fondom

64450,16

64450,16

 • ostatné záväzky

1025,30

1025,30

Záväzky spolu k 31.12.2019

119213,37

119213,37

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ

Účel

Výška poskytnutého úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2019

Ročná splátka úrokov

za rok 2019

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019

Rok

splatnosti

Prima banka a.s.

Dlhodobý

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

2027

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

 1. celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

 2. suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

 1. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

z toho::

251160,59

 • skutočné bežné príjmy obce

251160,59

 • skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

251160,59

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:

 • zostatok istiny z bankových úverov

20000,00

 • zostatok istiny z pôžičiek

 • zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

 • zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

 • zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

 • zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

64450,16

 • zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

 • zostatok istiny z ........

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019

84450,16

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

 • z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

64450,16

 • z úveru z Environmentálneho fondu

 • z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

 • z úverov ................

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

64450,16

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019

20000,00

Zostatok istiny k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

20000,00

251160,59

7,96%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

 1. Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018

z toho:

251160,59

 • skutočné bežné príjmy obce

251160,59

 • skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018

251160,59

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:

 • dotácie zo ŠR

84127,63

 • dotácie z MF SR ....

12150,00

 • príjmy z náhradnej výsadby drevín

 • účelovo určené peňažné dary

 • dotácie zo zahraničia

50404,77

 • dotácie z Eurofondov

 • dotácia z Environmentálneho fondu

65000,00

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018

211682,40

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018*

39478,19

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

 • 821004

 • 821005

600,00

 • 821007

2391,59

 • 821009

 • 651002

429,06

 • 651003

664,69

 • 651004

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**

4085,34

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

4085,34

39478,19

10,35%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

  1. štátnemu rozpočtu

  2. štátnym fondom

  3. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 1. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

- 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

- 5 -

MIN Dopravy

Bežné výdavky stavebný úrad

512,82

512,82

0

OÚ BB školstvo

Bežné výdavky – MŠ na 5ročné deti

792,00

792,00

0

MIN vnútra

Bežné výdavky- hlásenie pobytu

152,46

152,46

0

MIN vnútra

Bežné výdavky- register adries

19,60

19,60

0

MIN dopravy

Bežné výdavky- miestna kom. a cestná dop.

19,96

19,96

0

ÚPSVaR

MŠ stravovanie

1252,80

674,40

578,40

ÚPSVaR

MŠ učebné pomôcky

99,60

99,60

0

ÚPSVaR

AČ (§52,§54)

6983,32

6983,32

0

MINV

Voľby

2348,52

2239,34

109,18

MIN ŽP

Bežné výdavky na ŽP

43,19

43,19

0

MIN Finacií

Kap. výdavky na miestne komunikácie

21500,00

21500,00

0

BBSK

Deň obce

1500,00

1500,00

0

MINV

MOPS

31256,61

31256,61

0

PO SR

Požiarna ochrana

1394,91

1394,91

0

MINV

Záchranné práce

648,31

648,31

0

MIN šport

Detské ihrisko

8000,00

0

8000,00

ÚPSVaR

Sociálne dávky a DP

41751,82

41751,82

0

ENVI FOND

Rekonštrukcia MŠ

50000,00

50000,00

0

168275,92

159697,52

8687,58

 1. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 1. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

BBSK

1500,00

1500,00

0,00

9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Obec neuplatňuje programový rozpočet..

10. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 688,28 EUR.

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár