Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Záväzný poriadok č. 1

 • Pridané: 21.12.2016   |   20 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo v Chrámci podľa § 11 ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov s použitím § 11 ods.1 a  5  zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov vydáva tento

  

Záväzný poriadok číslo 1

vybavovania petícií OBCOU CHRÁMEC

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Tento poriadok upravuje a bližšie špecifikuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií.

 2. Obec pri prijímaní a vybavovaní petícií postupuje podľa zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a v prípade petícií podľa osobitných predpisov podľa týchto osobitných predpisov a primerane aj podľa týchto zásad.

 3. Tento poriadok je interným právnym predpisom záväzným pre :

 • starostu obce,

 • poslancov obecného zastupiteľstva obce

 • hlavného kontrolóra obce

 • všetkých zamestnancov obce.

  

Čl. 2

evidencia petícií a PreskúmaVAnie petícií

 1. Obec je povinná prijať každú petíciu adresovanú obci. Čo je petícia určuje platná právna úprava. Všetky došlé petície musia byť prvotne evidované v  podateľni obecného úradu v súlade s registratúrnym poriadkom obce a musia sa bezodkladne zaevidovať v osobitnej „Evidencii petícií adresovaných obci Chrámec“   Evidovanie petícií a ich preskúmavanie podľa bodu 3 tohto článku poriadku vykonáva zamestnanec podateľne.

 2. Evidencia petícií adresovaných obci Chrámec“ obsahuje :

 • dátum doručenia petície

 • meno, priezvisko a adresu zástupcu, meno, priezvisko a adresu členov petičného výboru

 • predmet petície, čoho sa petícia týka, čoho sa občania domáhajú

 • kedy a komu sa petícia odovzdala na prešetrenie

 • výsledok prešetrenia

 • kedy a komu sa petícia odovzdala na vybavenie

 • výsledok vybavenia,

 • dátum odoslania oznámenia o výsledku prešetrenia

 • dátum zverejnenia výsledku vybavenia petície na webovom sídle obce

 1. Ihneď po zaevidovaní petície v evidencií petícií príslušný zamestnanec obce preskúma petíciu v postupných krokoch:

  1. či petícia nenapĺňa ust. § 1 ods. 4 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Ak sa zistia skutočnosti uvedené v citovanom ustanovení zákona tento zamestnanec petíciu odstúpi na príslušnú prokuratúru a  upovedomí o tom písomne zástupcu, t.j. osobu určenú v petícií resp. petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.

  1. či sa petícia dotýka pôsobnosti obce

V prípade, že petícia nepatrí do pôsobnosti obce, odstúpi ju do 10 pracovných dní príslušnému orgánu verejnej moci a upovedomí o tom písomne zástupcu, t.j. osobu určenú v petícií resp. petičným výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Ak obec nie je príslušná na vybavenie časti petície, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu - § 17 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

  1. či petícia má náležitosti podľa § 5 odseku 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Ak petícia nemá zákonom požadované náležitosti je povinný do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzvať zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.

  1. či nejde o opakovanú petíciu

Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti je povinný oznámiť zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači alebo ostatných hromadných informačných prostriedkoch.

 1. Príslušný zamestnanec obce je povinný preskúmať petíciu  podľa krokov uvedených v bode 3 tohto článku poriadku v termíne najneskôr do 10 dní od jej doručenia obci. O spôsoboch vybavenia vopred informuje starostu obce najneskôr jedenásty deň od doručenia petície obce a v prípade , že zasiela výzvu na odstránenie nedostatkov petície , vtedy po doručení odstránenia nedostatkov petície avšak najneskôr po uplynutí lehoty 30 dní od doručenia výzvy zástupcovi. Poverený zamestnanec odstúpi petíciu starostovi obce spolu so správou o vykonanom preskúmaní podľa článku 2 bodu 3 tohto poriadku.

 Čl. 3

Overovanie a VYBAVOVANIE petícií

 1. Pokiaľ petícia nebola vybavená zamestnancom obce podľa článku 2 bodu 3 tohto poriadku, potom starosta obce v závislosti od obsahu petície vybaví petíciu sám, alebo ju postúpi do troch dní na vybavenie obecnému zastupiteľstvu.

 2. Starosta obce vybavuje petície, ktorej predmetom je výkon prenesených úloh štátu.

 3. Obecné zastupiteľstvo vybavuje petície, ktorej predmetom je :

 • činnosť orgánov územnej samosprávy ,

 • poslancov

alebo

 • štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je obec.

 1. Obecné zastupiteľstvo tiež vybavuje petície, ktoré sú určené obecnému zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo je povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

 2. Obecné zastupiteľstvo vybavuje petície na svojom zasadnutí prijatím uznesenia.

 3. Obecné zastupiteľstvo a aj starosta obce sú oprávnení zriadiť na vybavenie petícií svoj poradný orgán. V prípade, že si zriadia poradný orgán postúpia petíciu pred jej vybavením na overenie a návrh riešenia tomuto poradnému orgánu.

 4. V prípade, že petíciu podporilo najmenej 100 osôb alebo aspoň 30 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce Chrámec , potom petíciu prerokuje obecné zastupiteľstvo so zástupcom a petičným výborom. Obecné zastupiteľstvo nie je povinné prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.

 5. Výsledok vybavenia každej petície zašle starosta obce písomne zástupcovi a to v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia obci alebo od odstránenia nedostatkov petície, v prípade že nebola vybavená povereným zamestnancom obce v zmysle čl. 2. Bodu 3 tohto poriadku. Vo zvlášť zložitých prípadoch, starosta obce písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.

 6. Na podpisovanie písomnosti obce týkajúcich sa petície navonok je oprávnený starosta obce alebo ním poverená osoba. Poradný výbor na vybavovanie petícií starostu ani komisia na vybavovanie petície a ani žiaden jej člen nie sú oprávnení podpisovať písomnosti týkajúce sa vybavenia petície za obec navonok.

 7. Starosta obce zverejní výsledok vybavenia petície na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli.

 8. Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, potom starosta obce je povinný petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedel, postúpiť na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky.

Čl. 4

Komisia na vybavovanie petície

    1. Na pomoc pri overovaní a vybavovaní petícií si obecné zastupiteľstvo zriaďuje ad hoc , t.j. na vybavenie a overenie konkrétnej petície „Komisiu na vybavovanie petície ..... “ ( ďalej len „ komisia“).

    2. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z  poslancov obecného zastupiteľstva. Členovia komisie si spomedzi svojho stredu zvolia nadpolovičnou väčšinou hlasov predsedu komisie.

    3. V prípade petície skupiny obyvateľov obce tvoriacich aspoň 30% oprávnených voličov túto petíciu overuje komisia, ktorej členmi musia byť aspoň traja poslanci obecného zastupiteľstva a starosta.

    4. V prípade petície za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu obce petíciu neoveruje starosta obce.

    5. Komisia sa schádza podľa potreby, za účelom pomôcť  obecnému zastupiteľstvu pri overovaní počtu podporovateľov petície a pri posudzovaní obsahu petície.

    6. Komisia je povinná prešetriť obsah petície tak, aby zistila skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom a navrhnúť vybavenie petície.

    7. Prvé zasadnutie komisie určuje obecné zastupiteľstvo pri voľbe komisie a to tak, aby sa konalo v lehote do 10 dní od doručenia petície zastupiteľstvu.

    8. Ďalšie zasadnutie, resp. zasadnutia komisie zvoláva jej predseda, ktorý o konaní zasadnutia ako aj výsledkoch doterajšej práce komisie písomne informuje obecné zastupiteľstvo.

    9. Komisia je povinná podať v lehote do 7 dní od prvého zasadnutia komisie obecnému zastupiteľstvu písomnú správu o overení petície, v ktorej uvedie počet uznaných podporovateľov petície, počet a dôvody neuznaných podporovateľov petície, návrh na riešenie petície. Odporúčania komisie nie sú pre obecné zastupiteľstvo záväzné.

 

Čl. 5

Kontrola vybavovania petícií

Kontrolu vybavovania petícií uskutočňuje hlavný kontrolór obce.

Čl. 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

    1. O jednotlivých úkonoch a postupoch príslušný orgán obce vyhotovuje písomné záznamy resp. písomné zápisnice najmä s nasledovnými náležitosťami : miesto a čas prešetrenia, zistenia, dátum vyhotovenia zápisnice, označenie orgánu prešetrujúceho alebo vybavujúceho petíciu, mená a vlastnoručné podpisy osôb, ktoré petíciu vybavovali alebo prešetrovali, mená a podpisy osôb, ktorých sa zistenia priamo dotýkajú a boli oboznámené s obsahom petície, ak boli zistené nedostatky, prijaté opatrenia, lehota na ich splnenie, a povinnosť predložiť správu o ich plnení.

    2. Tento poriadok vybavovania petícií obcou bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Chrámec, č. uznesenia 40/2015-OZ zo dňa 15.12.2015 .

    3. Zmeny a doplnky tohto „Poriadku vybavovania petícií obcou Chrámec “ schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

    4. Tento „Poriadok vybavovania petícií Obcou Chrámec“ nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016

  

V Chrámci , dňa 27.11.2015

Marta Benedeková

starostka obce

Návrh záväzného poriadku bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 27.11.2015

Pripomienky k návrhu boli neboli uplatnené .

Schválený záväzný poriadok bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa : 16.12.2015

Záväzný poriadok bol zložený dňa : 31.12.2015

Účinnosť nadobudlo dňom : 01.01.2016

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár