Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
10/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 7/2015

 • Pridané: 25.02.2016   |   33 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 7/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

15.12.2015 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomný: Róbert Staz – bez ospravedlnenia.

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.

4./ Schválenie VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebných kampaní.

5./ Schválenie VZN č obce Chrámec.

6./ Schválenie Záväzného poriadku č. 1 vybavovania petícií obcou Chrámec.

7./ Schválenie PHSR obce Chrámec na roky 2014 – 2020.

8./ Inventarizácia majetku obce na rok 2015.

9./ Schválenie zmeny Zmluvy č. 241115-MST.

10./ Schválenie Zásad odmeňovania poslancov.

11./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016.

12./ Zmena rozpočtu obce na rok 2015.

13./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2016,2017,2018.

a./Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018.

14./ Schválenie kontokorentného úveru Superlinka od Prima banka Slovensko, a.s. Na

zamestnávanie znevýhodnených UoZ.

a./ Stanovisko HKO k prijatiu kontokorentného úveru.

15./ Schválenie ročnej odmeny HKO.

16./ Rôzne aktuálne otázky obce.

17./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

18./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

19./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 11.12.2015. Požiadala poslancov o zmenu bodov programu, nakoľko HKO má povinnosti v ďalšej obci a musí skôr opustiť rokovanie OZ. Rokovanie OZ bude prebiehať nasledovne:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016.

4./ Schválenie kontokorentného úveru Superlinka od Prima banka Slovensko, a.s. na

zamestnávanie znevýhodnených UoZ.

a./ Stanovisko HKO k prijatiu kontokorentného úveru.

5./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2016,2017,2018.

a./Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018.

6./ Schválenie PHSR obce Chrámec na roky 2014 – 2020.

7./ Schválenie zmeny Zmluvy č. 241115-MST.

8./ Schválenie VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.

9./ Schválenie VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

počas volebných kampaní.

10./ Schválenie VZN č.5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Chrámec.

11./ Schválenie Záväzného poriadku č. 1 vybavovania petícií obcou Chrámec.

12./ Inventarizácia majetku obce na rok 2015.

13./ Schválenie Zásad odmeňovania poslancov.

14./ Zmena rozpočtu obce na rok 2015.

15./ Schválenie ročnej odmeny HKO.

16./ Rôzne aktuálne otázky obce.

17./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

18./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

19./ Záver.

Hlasovanie za zmenu bodov programu:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti : 1 poslankyňa – Helena Genčiová

Zdržal sa hlasovania : 0

a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová

b/ Za overovateľov boli určení : Štefan Šimon

Mgr. Katarína Fekiačová

c/ Do návrhovej komisie boli určení : Helena Genčiová

Gejza Varga

Štefan Šimon

d/Schválenie programu rokovania:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti : 1 poslankyňa – Helena Genčiová

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení – pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení

prijatých na predošlom zasadnutí OZ – všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016.

Hlavný kontrolór obce pán Bíró Robert oboznámil poslancov s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 4 : Schválenie kontokorentného úveru Superlinka od Prima banka Slovensko, a.s.

na zamestnávanie znevýhodnených UoZ.

Pani starostka oboznámila poslancov s ponukou Prima banky Slovensko, a.s., s možnosťou predĺženia splátky úveru Superlinka o jeden rok. Tento úver chceme využiť na zamestnávanie znevýhodnených UoZ v počte 10 osôb od apríla 20l6 do konca septembra 2016 na § 54. Suma požadovaného úveru 5 400 € pokryje mzdu desiatich zamestnancov v prvom mesiaci, bude použitý na preklenutie úhrady 95% nákladov na CCP zamestnancov od Úradu práce.Voči banke Prima banka Slovensko, a.s. je potrebné doložiť zmluvu s Úradom práce na zamestnanie UoZ na § 54, Operačný program Ľudské zdroje.

Poslanec Gejza Varga sa vyjadril, že v tomto roku prijatí piati zamestnanci priniesli obci užitočnú a osožnú prácu.

K bodu č. 4 a./ : Stanovisko HKO k prijatiu kontokorentného úveru./ Tvorí prílohu zápisnice /.

Po vypočutí stanoviska HKO k prijatiu kontokorentného úveru poslanci hlasovali za prijatie úveru nasledovne:

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 5 : Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.

Návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.11.2015, zverejnený na internetovej stránke obce a doručený každému poslancovi.

K bodu č. 5 a./ : Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018.

/ Tvorí prílohu zápisnice /.

Po odznení stanoviska HKO, pani starostka oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu podľa jednotlivých položiek.

OZ navrhlo vykonať nasledovné zmeny :

v príjmovej časti rozpočtu navýšiť – zdroj 41, položka 133013 – poplatky za komunálny odpad na sumu 3 544 €

vo výdavkovej časti rozpočtu navýšiť – zdroj 41, položka 633006 – ŠJ všeobecný materiál

na sumu 800 €

Po týchto zmenách je Rozpočet na rok 2016 nasledovný:

Príjmy celkom: 755 122 €

Bežný rozpočet : 222 859 €

Finančné operácie : 1 292 €

Kapitálový rozpočet : 530 971 €

Výdavky celkom : 743 391 €

Bežný rozpočet : 206 660 €

Finančné operácie : 5 040 €

Kapitálový rozpočet : 531 691 €

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Návrh Rozpočtu na roky 2017, 2018:

2017 2018

Príjmy celkom: 380 198 € 389 522 €

Bežný rozpočet : 228 867 € 238 165 €

Finančné operácie : 1 331 € 1 357 €

Kapitálový rozpočet : 150 000 € 150 000 €

Výdavky celkom : 366 333 € 374 814 €

Bežný rozpočet : 211 293 € 219 774 €

Finančné operácie : 5 040 € 5 040 €

Kapitálový rozpočet : 150 000 € 150 000 €

OZ berie na vedomie Návrh Rozpočtu na roky 2017, 2018.

K bodu č. 6 : Schválenie PHSR obce Chrámec na roky 2014 – 2020.

PHSR obce Chrámec bol vopred doručený každému poslancovi, vypracovaný firmou Hprogress, s.r.o Rimavská Sobota.

OZ súhlasí s jeho obsahom bezo zmeny.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 7 : Schválenie zmeny Zmluvy č. 241115-MST.

Schválenie Zmluvy č. 241115-MST sa týka vypracovania ŽoNFP z PPA na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci Chrámec.

Obec Chrámec ruší Zmluvu č. 241115-MST s Premier Consulting a uzatvára novú Zmluvu č. 241115-MST-1-1 na vyhotovenie diela, štúdia uskutočniteľnosti projektu, z PPA, aktivita č.1, podopatrenie 7.2.Týka sa odmeny vo výške 6,5% z oprávnených výdavkov a odmeny vo výške 896 € bez DPH. Zmluva o dielo č. 241115-MST-1-2 na vyhotovenie žiadosti a úkony spojené s procesom VO, odmena vo výške 100 € bez DPH.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 8 : Schválenie VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 3/2015 bol vyložený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce od 30.11.2015 a zaslaný pre každého poslanca.

Pani starostka sa opýtala poslancov, či chcú vykonať nejaké zmeny v základe alebo v sadzbe

na daniach z pozemkov a zo stavieb.

OZ nenavrhuje žiadne zmeny v nasledovných daniach :

Daň z pozemku + sadzba dane

Daň zo stavieb + sadzba dane

Daň za psa

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č.3/2015 o miestnych daniach v zmysle daní vyššie uvedených bolo schválené nasledovne:

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Nakoľko obec každoročne dopláca na vývoz komunálneho odpadu poslanci navrhujú zvýšiť sadzbu poplatku za vývoz TKO.

Mgr. Katarína Fekiačová navrhla sadzbu poplatku zvýšiť na 10 €

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 1 poslanec - Mgr. Katarína Fekiačová

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania– Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Poslanci – Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga navrhujú sadzbu poplatku zvýšiť

na 8 €.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci - Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 poslanec - Mgr. Katarína Fekiačová

VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol schválený so zmenou výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady jednohlasne .

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č 9 : Schválenie VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných

priestranstvách počas volebných kampaní.

Návrh VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebných kampaní bol vyložený na úradnej tabuli obce od 27.11.2015 a doručený každému poslancovi. OZ v ňom nenavrhuje vykonať žiadnu zmenu.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 10 : Schválenie VZN č. 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území

obce Chrámec.

Návrh VZN č. 5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Chrámec bol vyložený na úradnej tabuli obce od 27.11.2015 a doručený každému poslancovi.

OZ súhlasí s návrhom, nenavrhuje v ňom vykonať žiadne zmeny.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 11 : Schválenie Záväzného poriadku č. 1 vybavovania petícií obcou Chrámec.

Návrh Záväzného poriadku č. 1 vybavovania petícií obcou Chrámec bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 27.11.2015 a doručený každému poslancovi.

OZ súhlasí s návrhom bezo zmeny.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 12: Inventarizácia majetku obce na rok 2015.

Každoročne sa musí vykonať fyzická inventarizácia majetku obce .

Inventarizáciu je potrebné vykonať do konca januára 2016.

Zloženie inventarizačnej komisie: Mgr. Katarína Fekiačová – predsedkyňa

Helena Genčiová – člen

Štefan Šimon – člen

Gejza Varga – člen

Genčiová, Fekiačová – vykonajú fyzickú inventarizáciu v KD a OcU.

Gejza Varga – vykoná fyzickú inventarizáciu Požiarnej zbrojnice, Šrotovníka a šatne TJ.

Štefan Šimon – vykoná fyzickú inventarizáciu Domu smútku.

Fyzickú inventarizáciu v MŠ a ŠJ vykonajú vlastní zamestnanci OcU.

K bodu č. 13 : Schválenie zásad odmeňovania poslancov.

V Zásadách odmeňovania poslancov starostka navrhla od 01.01.2016 odmenu na osobu a jedno zasadnutie OZ vo výške 20 €. Vyplatenie odmien poslancov bude naďalej raz ročne v decembrovej výplate.

Poslankyňa Genčiová Helena trvá na doterajšej výške 17 € za jedno zasadnutie OZ.

Hlasovanie za návrh 17 € :

Prítomní: 4 poslanci

Za : 1 poslanec – Helena Genčiová

Proti: 3 poslanci - Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Zdržal sa hlasovania : 0

Hlasovanie za návrh 20 € :

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci - Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti: 1 poslanec – Helena Genčiová

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 14 : Zmena rozpočtu obce za rok 2015.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie, a to

prekročenie príjmov na položke/ podpoložke rozpočtu :

- 111003 v celkovej sume o 2 084,00 €

- 212003 v celkovej sume o 1 532,00 €

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie, a to:

- povolené prekročenie výdavkov:

položka/podpoložka rozpočtu :

oddiel 01, položka/podpoložka 611000 v celkovej sume o 3 301,00 €
                                                   633006 v celkovej sume o 1 223,00 €
                                                   637004 v celkovej sume o 1 221,00 €
                                                   637014 v celkovej sume o 2 500,00 €
oddiel 05, položka/podpoložka 637004 v celkovej sume o 1 829,00 €

oddiel 09, položka/podpoložka 611000 v celkovej sume o 1 535,00 €

- povolené prekročenie kapitálových výdavkov:

položka/podpoložka rozpočtu:

oddiel 01, položka/podpoložka 716000 v celkovej sume o 2 692,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 5/2015

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

staroska obce schvaľuje

rozpočtové opatrenie, a to

prekročenie príjmov na položke/ podpoložke rozpočtu / viď. príloha k zápisnici / .

Rozpočtové opatrenie č. 6/2015

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

starostka obce schvaľuje

rozpočtové opatrenie, a to:

povolené prekročenie výdavkov/*

položka/podpoložka rozpočtu / viď. príloha k zápisnici /.

K bodu č. 15 : Schválenie ročnej odmeny HKO.

HKO obce vykonáva svoju prácu veľmi svedomite, je nápomocný, dá sa naňho spoľahnúť. Je zamestnancom obce už päť rokov a doteraz mu neboli obecným zastupiteľstvom

doporučené žiadne odmeny. Preto pani starostka navrhuje poslancom zvážiť a schváliť odmenu pre HKO vo výplate za mesiac november 2015.

Návrh poslancov na odmenu HKO je nasledovný:

Genčiová – 15% z ročnej mzdy

Fekiačová, Šimon, Varga – 20% z ročnej mzdy

Hlasovanie za návrh odmeny HKO vo výške 15% z ročnej mzdy vo výplate za 11/2015 :

Prítomní: 4 poslanci

Za : 1 poslanec – Helena Genčiová

Proti: 3 poslanci - Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Zdržal sa hlasovania : 0

Hlasovanie za návrh odmeny HKO vo výške 20% z ročnej mzdy vo výplate za 11/2015 :

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci - Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti : 1 poslanec – Helena Genčiová

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 16 : Rôzne aktuálne otázky obce.

Poslanec Gejza Varga-pripomienkoval opravu odkvapovej rúry na KD, bude ju treba predĺžiť a

zaviesť z nej vodu do potoka

Starostka obce oboznámila poslancov so zámerom opravy strechy KD a MŠ z finančných prostriedkov získaných cez AČ.

Poslanci sa jednoznačne zhodli na tom, že treba previesťkompletnú opravu stolov a stoličiek v KD, nakoľko sú vo veľmi zlom stave, ďalej obec by mala zakúpiť aspoň 3 ks veľkých kotlov,

aj riadu, aby sme ich už nemuseli vypožičiavať na jednotlivé akcie.

Poslanec Gejza Varga – opäť hovoril o nákupe miešačky betónu, aby UoZ sa mohli zamestnať

pri obci a vyrábať betónové dlaždičky.

Poslankyňa Genčiová Helena – pripomienkovala pani starostke, aby poslancov vopred

oboznámila s dátumom pripravovaných akcií a prejednala s poslancami priebeh akcií aj nákup darčekov na jednotlivé akcie.

Poslanec Gejza Varga sa opýtal na používanie zábavnej pyrotechniky, pani starostka mu odpovedala, že ju upravuje banský zákon, ktorý z pohľadu starostky a poslancov je nedokonalý a neumožňuje zákaz používania petárd ku koncu kalendárneho roka na verejnom priestranstve obce.

K bodu č. 17 - Diskusia sa nekonala z dôvodu neprítomnosti občanov.

K bodu č. 18

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 15.12.2015

A. OZ berie na vedomie:

a.) Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018.

b.) Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.

c.) Stanovisko HKO k prijatiu kontokorentného úveru Superlinka.

 1. d.) Zmeny rozpočtu obce vykonané Rozpočtovým opatrením starostky obce č. 5 a č. 6,

  ktoré tvoria prílohu zápisnice

   B. OZ schvaľuje:

   Uznesenie č. 31/15

   OZ schvaľuje v pomere 3:1 zmenu programu a program rokovania.

   Uznesenie č. 32/15

   OZ jednohlasne schvaľuje plán kontrolnej činnosti HKO na I.polrok 2016.

   Uznesenie č. 33/15

   OZ jednohlasne schvaľuje prijatie kontokorentného úveru Superlinka od Prima banka

   Slovensko,a.s. na zamestnávanie znevýhodnených UoZ od 01.01.2016 do 31.12.2016.

   Uznesenie č. 34/15

   OZ jednohlasne schvaľuje Rozpočet obce na rok 2016 :

    Príjmy celkom: 755 122 €

    Bežný rozpočet : 222 859 €

    Finančné operácie : 1 292 €

    Kapitálový rozpočet : 530 971 €

    Výdavky celkom : 743 391 €

    Bežný rozpočet : 206 660 €

    Finančné operácie : 5 040 €

    Kapitálový rozpočet : 531 691 €

    Uznesenie č. 35/15

    OZ jednohlasne schvaľuje PHSR obce na roky 2014 – 2020.

    Uznesenie č. 36/15

    OZ jednohlasne schvaľuje zmenu Zmluvy č. 241115-MST s Premier Consulting EU s.r.o.

    Obec Chrámec ruší Zmluvu č. 241115-MST.Schvaľuje Zmluvu č. 241115-MST-1-1, a Zmluvu č. 241115-MST-1-2.

    Uznesenie č. 37/15

    OZ jednohlasne schvaľuje VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku

    za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou výšky poplatku na 8,00 €

    za komunálny odpad.

    Uznesenie č. 38/15

    OZ jednohlasne schvaľuje VZN č. 4/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na

    verejných priestranstvách počas volebných kampaní.

    Uznesenie č. 39/15

    OZ jednohlasne schvaľuje VZN č.5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na

    území obce Chrámec.

    Uznesenie č. 40/15

    OZ jednohlasne schvaľuje Záväzný poriadok č.1 vybavovania petícií obcou Chrámec.

    Uznesenie č. 41/15

    OZ schvaľuje v pomere 3:1 zmenu v Zásadách odmeňovania poslancov z odmeny v sume 17 € na 20 € na osobu a jedno zasadnutie.

    Uznesenie č. 42/15

    OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 3

    prekročenie príjmov na položke/ podpoložke rozpočtu:

    - 111003 v celkovej sume o 2 084,00 €

    - 212003 v celkovej sume o 1 532,00 €

     OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. : 4

     povolené prekročenie výdavkov:

     položka/podpoložka rozpočtu :

     oddiel 01, položka/podpoložka 611000 v celkovej sume o 3 301,00 €
                                                       633006 v celkovej sume o 1 223,00 €
                                                       637004 v celkovej sume o 1 221,00 €
                                                       637014 v celkovej sume o  2 500,00 €                                    

     oddiel 05, položka/podpoložka 637004 v celkovej sume o 1 829,00 €

     oddiel 09, položka/podpoložka 611000 v celkovej sume o 1 535,00 €

     povolené prekročenie kapitálových výdavkov:

     položka/podpoložka rozpočtu:

     oddiel 01, položka/podpoložka 716000 v celkovej sume o 2 692,00 €

     Uznesenie č. 43/15

     OZ schvaľuje v pomere 3:1 odmenu HKO vo výške 20% z ročnej mzdy vo výplate za

     mesiac november 2015.

     K bodu č. 19 – Záver

     Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

     V Chrámci, dňa 15.12.2015

     Zapísala: ….....................................                                                 Starostka obce: …...................................

                     Mária Balyová                                                                                                Marta Benedeková

     Overovatelia: ….........................................                                                         …..........................................

                                   Štefan Šimon                                                                              Mgr. Katarína Fekiačová

      Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

      Pridať komentár