Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 7/2014

  • Pridané: 17.02.2015   |   47 čítaní / zobrazení

Z á p i s n i c a

napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného

dňa 12.12.2014 v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

b./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného

zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej

starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

c./ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií

a prevzatie vedenia ustanuvujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou.

d./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

e./ Vystúpenie starostky obce.

2./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

3./ Vymenovanie zástupcu starostu.

4./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený

zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

5./ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

6./ Určenie platu starostky obce, podľa §3 zákona č.253/1994 Z.z.

7./ Určenie odmeny poslancom, podľa zásad odmeňovania poslancov,

za účasť na zasadnutiach OZ.

8./ Rokovací poriadok obce.

9./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

na I. polrok 2015.

10./ Schválenie Návrhu VZN obce na rok 2015.

11./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce

na rok 2015.

12./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na rok 2015.

13./ Oboznámenie poslancov s Návrhom trojročného rozpočtu obce.

14./ Rôzne aktuálne otázky obce.

15./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

16./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

17./ Záver.

K bodu č. 1 : Po odznení štátnej hymny SR, ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

zahájila starostka obce , privítala prítomných a požiadala pána Dezidera Bariho,

predsedu miestnej volebnej komisie v komunálnych voľbách, aby oboznámil prítomných s výsledkami volieb starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Nakoľko sa Jozef Staz vzdal mandátu poslanca podľa §25, odst. 2, písm.c, zákona č. 369/1990 Zb.z.o obecnom zriadení,

za poslanca OZ nastupuje prvý náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov, Štefan Šimon.

So zápisnicou, napísanou dňa 01.12.2014 o vzdaní sa mandátu poslanca Jozefa Staza, oboznámila prítomných Mária Balyová.

Potom nasledovalo zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanuvujúceho zasadnutia .

Po odznení sľubu starostky nasledovalo zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Po slávnostnom akte zloženia sľubu starostky obce a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva nasledovalo vystúpenie starostky obce.

Privítala novozvolených poslancov OZ a popriala im veľa úspechov v napĺňaní ich zodpovednej práce. Zároveň sa poďakovala poslancom, ktorým skončil mandát, za ich snahu a úsilie v predošlom volebnom období.

K bodu č. 2 : Pani starostka oboznámila prítomných s programom rokovania.

1./ a./ Za zapisovateľku zápisnice určila Máriu Balyovú.

1./ b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Program rokovania bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 3 : Starostka obce vymenovala za zástupcu starostu Mgr. Katarínu Fekiačovú.

K bodu č. 4 : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Pani starostka navrhla Mgr. Katarínu Fekiačovú a požiadala poslancov o hlasovanie : štyria poslanci Helena Genčiová, Robert Staz, Štefan Šimon a Attila Varga hlasovali za, poslankyňa

Mgr. Katarína Fekiačová sa zdržala hlasovania.

K bodu č. 5 : Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, volí predsedu a členov komisie. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec.

Predseda komisie: Attila Varga

Členovia komisie: Robert Staz, Štefan Šimon

Ostatné komisie budú zriadené na ďaľšom zasadnutí OZ – tento bod je odročený na najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 6 : Určenie platu starostky obce, podľa §3 zákona č.253/1994 Z.z.

OZ na zasadnutí dňa 27.06.2014 schválilo plný pracovný úväzok starostu obce na najbližšie volebné obdobie. Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hopodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1.

Poslanci jednohlasne schválili zákonom stanovený plat starostky obce.

K bodu č. 7 : Určenie odmeny poslancom, podľa zásad odmeňovania poslancov, za účasť na

zasadnutiach OZ.

Návrh na odmeny poslancov:

1.Poslancom OZ sa môžu poskytovať odmeny za každú účasť na zasadnutí OZ – tento návrh bol jednohlasne schválený.

2.Výška odmeny za každú účasť na zasadnutí OZ je 17.-€ brutto - tento návrh bol jednohlasne schválený.

3.Odmena poslancom OZ bude vyplatená v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

K bodu č. 8 : Rokovací poriadok obce. - OZ jednohlasne schválilo odročenie tohto bodu na

najbližšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 9 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015.

/ Plán kontrolnej činnosti HKO tvorí prílohu zápisnice /.

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2015 bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 10 : Návrh VZN obce na rok 2015 / tvorí prílohu zápisnice /.

Návrh VZN obce č. 1/2015, bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 27.11.2014. Poslanci OZ Návrh VZN obce na rok 2015 podrobne preštudovali a prekonzultovali a schválili ho jednohlasne bezo zmeny.

K bodu č. 11 : Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2015.

Hlavný kontrolór obce oboznámil prítomných so svojím odborným stanoviskom k Návrhu rozpočtu obce na rok 2015, OZ ho bralo na vedomie. / Tvorí prílohu zápisnice /.

K bodu č. 12 : Návrh rozpočtu obce na rok 2015.

Poslanci OZ položkovite prekonzultovali Návrh rozpočtu obce na rok 2015.

Príjmová časť rozpočtu v celkovej výške 256 514,00 € bola poslancami jednohlasne schválená

bezo zmeny.

Vo výdavkovej časti rozpočtu schválili nasledovné zmeny:

Názov výdavku Návrh výdavku v € Schválený výdavok v €

palivo ako zdroj energie 1 600,00 € 800,00 €

špeciálne služby 200,00 € 400,00 €

všeobecné služby,TKO 6 000,00 € 6 500,00 €

športový deň,súťaž vo varení 2 200,00 € 1 400,00 €

bežné výdavky spolu: 158 686,00 € 157 786,00 €

Po týchto zmenách výdavková časť rozpočtu v celkovej výške 249 238,00 € bola poslancami

jednohlasne schválená.

K bodu č. 13 : Hlavný kontolór obce oboznámil prítomných s trojročným rozpočtom na roky

2015, 2016, 2017, ktorý tvorí prílohu zápisnice. OZ berie na vedomie správu

HKO o trojročnom rozpočte obce na roky 2015, 2016, 2017.

K bodu č. 14 a 15 :

Pani starostka predostrela žiadosť mládeže z obce, ktorý žiadajú bývalú miestnosť kina, / je to miestnosť vedľa knižnice / za účelom zriadenia klubu mládeže /. Poslanci OZ nesúhlasia prenajať

túto miestnosť pre mladých.

Pani starostka poverila poslancov vykonaním inventarizácie obecného majetku. Inventarizačná komisia bude pracovať v nasledovnom zložení:

- predsedkyňa komisie - Helena Genčiová

- členovia komisie – Attila Varga

Robert Staz

Helena Simonová

Mgr. Katarína Fekiačová

K bodu č. 16 :

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 12.12.2014

Uznesenie č. 1

A. Berie na vedomie :

- výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

- vystúpenie novozvolenej starostky

- vymenovanie zástupcu starostu

- odborné stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na rok 2015

- návrh trojročného rozpočtu obce na roky 2015 – 2017

B. Konštatuje, že

- novozvolená starostka obce Marta Benedeková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva : Helena Genčiová, Mgr. Katarína Fekiačová,

Robert Staz, Štefan Šimon, Attila Varga, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného

zastupiteľstva

Uznesenie č. 2

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 3

OZ schvaľuje: Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

OZ v pomere 4 : 1 schvaľuje poslanca Mgr. Katarínu Fekiačovú zvolávaním a vedením zasadnutí

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta

a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 4

OZ jednohlasne schvaľuje: v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z., podľa § 3, zákonom

stanovený plat v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom.

Uznesenie č. 5

OZ jednohlasne schvaľuje :odmenu poslancom vo výške 17,00 € za každú účasť na zasadnutí OZ.

Uznesenie č. 6

OZ jednohlasne schvaľuje: Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2015.

Uznesenie č. 7

OZ jednohlasne schvaľuje: VZN Obce Chrámec č. 1/2015.

Uznesenie č. 8

OZ jednohlasne schvaľuje: Rozpočet obce na rok 2015 nasledovne:

Príjmová časť rozpočtu : v celkovej výške 256 514,00 €

Výdavková časť rozpočtu: v celkovej výške 249 238,00 €

K bodu č. 17 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 12.12.2014

Zapisovateľka: …....................................... Starostka obce: …...........................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: ….......................................... …............................................

Mgr. Katarína Fekiačová Štefan Šimon

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár