Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 6/2018

  • Pridané: 06.12.2018   |   27 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 6/2018

                                                                          Z á p i s n i c a

                                                  z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                                           23.11.2018 v zasadačke obecného úradu o 17.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní : Robert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

3./ Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Chrámec na roky 2018 -2022.

4./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

5./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce

Marta Benedeková. Privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom

rokovania.

  1. Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

  2. Za overovateľov boli určení : Mgr, Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

  1. Do návrhovej komisie boli menovaní : všetci štyria poslanci

Schválenie programu rokovania:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Pani starostka predniesla ešte raz ponuku SSE a.s. s tým, že či si poslanci premysleli ponuku, nakoľko výsledná cena za rekonštrukciu verejného osvetlenia by prevýšila 42 000,-€ a obec by

sa zadĺžila na dobu 15 rokov.

Poslanci sa po jednom vyjadrili, že s touto ponukou nesúhlasia, nakoľko v skutočnosti nemali dostatok času ohľadne ponuky zo zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2018, keď bola prejednávaná ponuka SSE a.s. o rekonštrukcii verejného osvetlenia.

Na tomto zasadnutí OZ poslanci prijali uznesenie o rekonštrukcii verejného osvetlenia s výložníkmi

v počte 20 ks, približne v hodnote 2 800,-€.

Hlasovanie:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 3 : Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Chrámec na roky 2018 -2022

Pani starostka informovala poslancov, že obec vypracovala Komunitný plán sociálnych služieb obce Chrámec na obdobie 2018-2022, ktorý Vám bol zaslaný na preštudovanie. Prosím o odsúhlasenie Komunitného plánu.

Hlasovanie:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Chrámec na roky 2018 - 2022.

K bodu č. 4 :

                                                     U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

                                                                                                                                                  V Chrámci, dňa 23.11.2018

Uznesenie č. 25/2018

OZ schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 26/2018

OZ schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia s výložníkmi v počte 20 ks v hodnote 2 800,-€.

Uznesenie č. 27/2018

OZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Chrámec na roky 2018 - 2022.

K bodu č. 5 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 23.11.2018

Zapisovateľka : ...........................................                                                              Starostka obce : ......................................

                     Mária Balyová                                                                                                               Marta Benedeková

Overovatelia : ...........................................                                                                                     . .........................................

                    Mgr. Katarína Fekiačová                                                                     Štefan Šimon

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár