Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 5/2019

 • Pridané: 13.01.2020   |   58 čítaní / zobrazení

                                        Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 5/2019

                                        Z á p i s n i c a

                               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                           12.12.2019 v zasadačke obecného úradu o 15.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomná : Melinda Stazová bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019 o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.

5./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.

6./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.

7./ Zmena rozpočtu obce.

8./ Vymenovanie inventarizačnej komisie.

9./ Rôzne aktuálne otázky obce.

10./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

11./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

12./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 09.12.2019, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                       Vojtech Bari

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Helena Genčiová

                                                                                  Vojtech Bari

  d./Schválenie programu rokovania :

   Prítomní: 3 poslanci

   Za : 3 poslanci / Mgr.Katarína Fekiačová, Mgr.Jozef Fekiač, Vojtech Bari /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.

   Poslankyňa Helena Genčiová prišla na zasadnutie o 15,40 hod.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 20/2019 – sú splnené.

   K bodu č. 3 : Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2019 o miestnych

   daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 27.11.2019.

   Taktiež bol doručený každému poslancovi. / Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí prílohu zápisnie. /

   Zmena sa týka čl. 3 – Sadzba dane:

   a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady - navýšenie z 0,30% na 0,60%

   1. záhrady - navýšenie z 0,25% na 0,35%

   1. zastavané plochy a nádvoria – navýšenie z 0,25% na 0,35%

   f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – navýšenie z 1,00% na 2,00%

   g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – z 1,00% na 2,00%

   Zmena sa týka čl.13 -Sadzba poplatku:

   1.) Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnytý porast na iný účel ako na podnikanie je 0,0493 € za osobu a kalendárny deň , / poplatok na osobu a rok je 18,00 € /.

   2.) Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,050 €.

   Tento poplatok vyberá správca dane množstevným zberom .

   Osoby,ktoré sa zdržiavajú menej ,než 185 dní na trvalom pobyte a donesú potvrdenie že poplatok za odpad je uhradený na prechodnom pobyte osoby,daň z odpadu v obci neplatia.

   Osoby ktoré sa preukážu preukazom ZŤP,majú daňovú povinnosť v 70% hodnote zo sumy stanoveného poplatku,t.j. 12,60 € na osobu a rok.

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 3 poslanci / Mgr.Katarína Fekiačová, Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 1 Vojtech Bari

   OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenami.

   K bodu č. 4 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020.

   Hlavný kontrolór obce pán Bíró Róbert oboznámil prítomných poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti HKO Chrámec na I. polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle dňa 27.11.2019 a taktiež doručený každému poslancovi. / Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO Chrámec na I. polrok 2020 tvorí prílohu zápisnice. /

   Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie za predložený návrh :

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci / Mgr.Katarína Fekiačová, Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová,Vojtech Bari /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO Chrámec na I. polrok 2020.

   K bodu č. 5 : Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky

                     2020 – 2022.

   Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. HKO doporučuje poslancom schváliť rozpočet na rok 2020 a brať na vedomie rozpočet na roky 2021 a 2022.

   /Odborné stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022 tvorí prílohu zápisnice./

   K bodu č. 6 : Schválenie Návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.

   Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce dňa 27.11.2019 a tiež doručený každému poslancovi. / Návrh rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 tvorí prílohu zápisnice./

   Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný:

   Príjmy:           2020                    2021                           2022

   Bežný príjem  392342,00           305530,00           315630,00

   Finančné operácie 23389,00            2868,00            2868,00

   Kapitálové príjmy  254151,00            0,00                  0,00

   Príjmy celkom:  669882,00         308398,00          318498,00

   Výdavky           2020                         2021                       2022

   Bežné výdavky  385098,00         292314,00            298479,00

   Finančné operácie   4730,00           4730,00               4730,00

   Kapitálové výdavky   280054,00       0,00                       0,00

   Výdavky celkom:    669882,00         297044,00         303209,00

   Pani starostka s poslancami detailne prejednala jednotlivé položky návrhu rozpočtu.

   Nakoľko zo strany poslancov neboli pripomienky pristúpili k hlasovaniu:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci / Mgr.Katarína Fekiačová, Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová,Vojtech Bari /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Chrámec na rok 2020.

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce na roky 2021 a 2022.

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.

   K bodu č. 7 : Zmena rozpočtu obce.

   Návrh na zmenu rozpočtu č. 7/2019

   V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

   návrh na zmenu rozpočtu – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

   A: PRÍJMY

   1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

   111 312001 transfer zo ŠR BBSK           zníženie o 1500,00 €

   B: VÝDAVKY

   Zvýšenie  výdavkov v                                            zmena o

   1/  položke a podpoložke bežného rozpočtu

   111 1 110 642014 sociálne dávky-BT jednotlivcom   5 000,00 €

   41 1 110 633006 všeobecný materiál                          1 500,00 €

   41 05100 637004 všeobecné služby – TKO              1 000,00 €

   ___________________________________________________________________________

   Celkom zmena vo výdavkoch:                                  7 500,00 €

   Ďalej starostka obce oboznámila poslancov o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostky č. 8/2019.

   Uvedené zmeny rozpočtu sú uložené v osobitnom obale v kancelárii obecného úradu Chrámec.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 7/2019 a berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostky č. 8/2019 .

   K bodu č. 8 : Vymenovanie inventarizačnej komisie.

   Starostka obce informovala poslancov, že do konca januára 2020 je nutné vykonať dokladovú inventarizáciu obecného majetku. Preto vymenovala inventarizačnú komisiu v nasledovnom zložení :

   Predseda IK - Mgr.Katarína Fekiačová

   Členovia IK – Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová ,Vojtech Bari, Melinda Stazová

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie inventarizačnej komisie.

   K bodu č. 9 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   a) Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

   Pani starostka pripomenula poslancom možnosť návrhu na vyplatenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce, ktorá môže byť do výšky 30%. Pán Bíró Róbert je pracovitý a kontrolu činnosti obecného úradu vykonáva pravidelne a vždy dôsledne. Poslankyňa Genčiová ako prvá navrhla 20% odmeny pre HKO. K jej návrhu sa pripojili aj ostatní prítomní poslanci. Obecné zastupiteľstvo navrhuje pre HKO mesačnú odmenu vo výške 20% z mesačného platu na rok 2019.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 20% z mesačného platu HKO na rok 2019.

   K bodu č. 10 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

   Mgr.Katarína Fekiačová pripomienkovala opravu dverí Domu smútku a tatranského profilu pod strechou a maľovanie vnútorných priestorov.

   Mgr.Jozef Fekiač pripomienkoval vyčistenie cesty, Válós út.

   K bodu č. 11 :

                                        U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 12.12.2019

    Uznesenie č. 21 /2019

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.

    Uznesenie č. 22/2019

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s nasledovnými zmenami :

    čl. 3 – Sadzba dane:

    a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady - navýšenie z 0,30% na 0,60%

    1. záhrady - navýšenie z 0,25% na 0,35%

    1. zastavané plochy a nádvoria – navýšenie z 0,25% na 0,35%

    f) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – navýšenie z 1,00% na 2,00%

    g) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – z 1,00% na 2,00%

    čl.13 -Sadzba poplatku:

    1. Sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnytý porast na iný účel ako na podnikanie je 0,0493 € za osobu a kalendárny deň , / poplatok na osobu a rok je 18,00 € /.

    2.) Sadzba za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,050 €.

    Tento poplatok vyberá správca dane množstevným zberom .

    Osoby,ktoré sa zdržiavajú menej ,než 185 dní na trvalom pobyte a donesú potvrdenie že poplatok za odpad je uhradený na prechodnom pobyte osoby,daň z odpadu v obci neplatia.

    Osoby ktoré sa preukážu preukazom ZŤP,majú daňovú povinnosť v 70% hodnote zo sumy stanoveného poplatku,t.j. 12,60 € na osobu a rok.

    Uznesenie č. 23/2019

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrámec na I.polrok 2020.

    Uznesenie č. 24/2019:

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:

    A/ Rozpočet obce Chrámec na rok 2020 nasledovne:

    Príjmy:              2020                                 Výdavky: 2020

    Bežný príjem   392342,00       Bežné výdavky      385098,00

    Finančné operácie 23389,00    Finančné operácie     4730,00

    Kapitálové príjmy 254151,00   Kapitálové výdavky 280054,00

    Príjmy celkom:     669882,00     Výdavky celkom:   669882,00

    B/ Berie na vedomie Rozpočet obce Chrámec na roky 2021 a 2022.

    Príjmy:                 2021                       2022

    Bežný príjem    305530,00             315630,00

    Finančné operácie 2868,00               2868,00

    Kapitálové príjmy       0,00                     0,00

    Príjmy celkom: 308398,00             318498,00

    Výdavky                    2021                   2022

    Bežné výdavky       292314,00             298479,00

    Finančné operácie        4730,00                 4730,00

    Kapitálové výdavky           0,00                       0,00

    Výdavky celkom:      297044,00            303209,00

    Uznesenie č. 25/2019

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022.

    Uznesenie č. 26/2019:

    Uznesenie č. 26/A/2019:

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu č. 7/2019 – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

    A: PRÍJMY

    1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

    111 312001 transfer zo ŠR BBSK             zníženie o 1500,00 €

    B: VÝDAVKY

    Zvýšenie  výdavkov v                                           zmena o

    1/  položke a podpoložke bežného rozpočtu

    111 1 110 642014 sociálne dávky-BT jednotlivcom    5 000,00 €

    41 1 110 633006 všeobecný materiál                            1 500,00 €

    41 05100 637004 všeobecné služby – TKO                 1 000,00 €

    ___________________________________________________________________________

    Celkom zmena vo výdavkoch:                                    7 500,00 €

    Uznesenie č. 26/B/2019:

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostky č. 8/2019 .

    Uznesenie č. 27/2019

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 20% z mesačného platu HKO na rok 2019.

    Uznesenie č. 28/2019

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie inventarizačnú komisiu v zložení :

    Predseda IK - Mgr.Katarína Fekiačová

    Členovia IK – Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová ,Vojtech Bari, Melinda Stazová

    K bodu č. 12 : Záver.

    Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

    V Chrámci, dňa 20.12.2019

    Zapisovateľka : .........................................           Starostka obce : ....................................

                              Mária Balyová                                                        Marta Benedeková

    Overovatelia : ...........................................                           ...............................................

                            Mgr.Katarína Fekiačová                                                Vojtech Bari

     Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

     Pridať komentár