Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 5/2015

  • Pridané: 10.12.2015   |   32 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 5/2015

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 24.09.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 16.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program schôdze : 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

2./ Vyhodnotenie predložených návrhov na „Prenájom nehnuteľného majetku“.

3./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

4./ Záver.

K bodu č. 1 : Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce

Marta Benedeková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.

1/a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

1/b/ Overovateľmi zápisnice boli určení: Mgr. Katarína Fekiačová

Gejza Varga

K bodu č. 2 : Na obecný úrad boli podané dva návrhy na prenájom nehnuteľného majetku,

prvý návrh dňa 10.09.2015 od TIKOTANK Rimavská Sobota a druhý návrh dňa

23.09.2015 od AGRODRUŽSTVO Rimavská Seč.

Po otvorení obálok boli prekontrolované povinné náležitosti a OZ konštatovalo, že obidva návrhy

spĺňajú všetky potrebné náležitosti.

Cenový návrh prvého uchádzača – TIKOTANK Rimavská Sobota :

- za prenájom poľnohospodárskych pozemkov 72,00 €

- za prenájom lesných pozemkov 35,00 €

Cenový návrh druhého uchádzača – AGRODRUŽSTVO Rimavská Seč :

za prenájom poľnohospodárskych pozemkov 72,00 €

za prenájom lesných pozemkov 42,00 €

Poslanci sa zhodli na tom, že výber uchádzača bude tajným hlasovaním.

Výsledok tajného hlasovania : TIKOTANK 2 hlasy

AGRODRUŽSTVO 3 hlasy

Poslanci schvaľujú Agrodružstvo Rimavská Seč za úspešného uchádzača na prenájom nehnuteľného majetku obce Chrámec.

Obec oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia návrhov do troch dní.

Nájomná zmluva s vybraným uchádzačom sa uzavrie do 30.09.2015. Zmluva nadobúda platnosť

dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia.

V prípade nedodržania stanovenej lehoty na uzavretie nájomnej zmluvy, bude nehnuteľnosť ponúknutá na nájom ďaľšiemu uchádzačovi v poradí.

K bodu č. 3 :

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 24.09.2015

Uznesenie č. 30/ 15

OZ schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku obce:

prvý v poradí AGRODRUŽSTVO Rimavská Seč 3 hlasy z piatich prítomných poslancov

druhý v poradí TIKOTANK Rimavská Sobota 2 hlasy z piatich prítomných poslancov.

Víťazný uchádzač je prvý v poradí AGRODRUŽSTVO Rimavská Seč.

K bodu č. 4: Záver

Pani starostka sa poďakovala poslancom za účasť a ukončila mimoriadne zasadnutie OZ.

V Chrámci, dňa 24.09.2015

Zapisovateľka: …...................................... Starostka obce: ….....................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …........................................ …...............................................

Mgr.Katarína Fekiačová Gejza Varga

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár