Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 4/2019

 • Pridané: 20.11.2019   |   26 čítaní / zobrazení

                                             Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 4/2019

                                                             Z á p i s n i c a

                                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                           23.10.2019 v zasadačke obecného úradu o 17.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec.

4./ Schválenie zmeny pracovného úväzku HKO na 0,30 s účinnosťou od 01.11.2019.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 21.10.2019, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

Starostka obce program rokovania doplnila s nasledovnými bodmi:

5./ Zmena rozpočtu obce

6./ Použitie rezervného fondu v sume 1 241,50 €.

Ostatné body rokovania sa posúvajú nižšie a poradie ostáva nezmenené.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

  Melinda Stazová

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Jozef Fekiač

  Vojtech Bari

  d./Schválenie programu rokovania s doplnenými bodmi :

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi.

   Poslankyňa Helena Genčiová prišla na zasadnutie o 17,12 hod.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 13/2019, 14/2019, 15/2019 – sú splnené.

   K bodu č. 3 : Schválenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky

   príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec.

   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 09.10.2019,

   na webovom sídle obce dňa 09.10.2019 a taktiež doručený kazdému poslancovi.

   Nakoľko všetci poslanci preštudovali Návrh VZN č. 1/2019, zhodli sa jednohlasne na tom, že je potrebné vypustiť z Článku 3 - Určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, ods. č. 2, lebo rodičia nemusia platiť žiadnu zábezpeku dopredu, pretože sa kažodenne varí iba na počet prítomných detí v MŠ. / Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec tvorí prílohu zápisnice/.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec s úpravou vypustiť ods.č. 2 z Článku 3 - Určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

   K bodu č. 4 : Schválenie zmeny pracovného úväzku HKO na 0,30 s účinnosťou od 01.11.2019.

   Pani starostka podala poslancom návrh na schválenie zmeny pracovného úväzku HKO na 0,30 s účinnosťou od 01.11.2019. Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró je veľmi svedomitý, spoľahlivý, a usilovný, svoju prácu vykonáva na vysokej úrovni a pomáha obecnému úradu. Je na poslancoch, či súhlasia s týmto návrhom.

   Poslanec Mgr. Jozef Fekiač tiež súhlasil so starostkou, on sám pozoruje príkladnú a svedomitú prácu HKO, preto doporučuje ostatným poslancom tento návrh schváliť.

   Mgr. Katarína Fekiačová hovorila, že nepozná bližšie prácu HKO na obecnom úrade, ale sa plne stotožňuje s návrhom pani starostky.

   Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie :

   Prítomní: 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje zmenu pracovného úväzku HKO na 0,30 s účinnosťou od 01.11.2019.

   K bodu č. 5 : Zmena rozpočtu obce.

   Návrh na zmenu rozpočtu č. 5/2019

   V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

   návrh na zmenu rozpočtu – prekročenie výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

   VÝDAVKY

   Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

   1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

   41 09 110 717002 rekonštrukcia a modernizácia, vl.zdroj v sume 2 804,00 €

   2/ položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

   41 09 110 717002 plynová prípojka do MŠ 1 200,00 €

   3/ položke a podpoložke bežného rozpočtu

   41 05 100 637004 všeobecné služby – TKO , zvýšenie o 2 200,00 €

   ___________________________________________________________________________

   Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 6 204,00 €

   Ďalej starostka obce oboznámila poslancov o zmenách rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami starostky č. 6/2019.

   Uvedené zmeny rozpočtu sú uložené v osobitnom obale v kancelárii obecného úradu Chrámec.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 5/2019 a berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostky č. 6/2019.

   K bodu č. 6: Schválenie použitia rezervného fondu vo výške 1 241,50 €.

   Pani starostka navrhuje použiť rezervný fond na kapitálové výdavky obce, a to na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 1 241,50 €.

   Nakoľko poslanci nemali iný návrh pristúpili k hlasovaniu :

   Prítomní: 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 1 241,50 € na kapitálové výdavky obce – rekonštrukcia miestnych komunikácií.

   K bodu č. 7 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala chýbajúce spomaľovače na cestu smerom k nájomným sociálnym bytom.Pani starostka jej odpovedala, že spomaľovače už sú kúpené, len ich treba doniesť z Rimavskej Soboty. Ďalej hovorila, že bude potrebné osadiť dopravné tabule obmedzujúce rýchlosť, len treba zistiť, či je k tomu potrebné nejaké povolenie.

   Mgr. Jozef Fekiač pripomienkoval, že treba po obci všade vyčistiť rigoly, lebo sú dosť zarastené.

   Pani starostka informovala poslancov s platením daní z nehnuteľností ako aj poplatku za TKO, neplatičom plánujeme v blízkej dobe zaslať výzvy na úhradu DzN a poplatku za TKO.

   Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala dôležitosť dodržania separácie odpadu, nakoľko podľa zákona o odpadoch od nasledujúceho roku budú obce platiť veľké sumy za odvoz a likvidáciu odpadu.

   Pani starostka ešte informovala poslancov, že v mesiaci november bude vyhlásená výzva na rekonštrukciu kultúrneho domu z Environmentálneho fondu ale to bude predmetom nášho ďalšieho rokovania podľa vyhlásenia výzvy.


    

   K bodu č. 8 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

   Nakoľko sa obyvatelia obce nezúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva, diskusia sa nekonala.

   K bodu č. 9 :

   U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 23.10.2019

    Uznesenie č. 16 /2019

    OZ schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi.

    Uznesenie č. 17/2019

    OZ schvaľuje VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec s úpravou vypustiť ods.č. 2 z Článku 3 - Určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

    Uznesenie č. 18/2019

    OZ schvaľuje zmenu pracovného úväzku HKO na 0,30 s účinnosťou od 01.11.2019.

    Uznesenie č. 19/2019:

    OZ schvaľuje

    A/ zmeny rozpočtu č. 5/2019 - prekročenie výdavkov rozpočtu nad limit povoleného

    prečerpania

    B/ OZ berie na vedomie rozpočtové opatrenia starostky č. 6/2019.

    VÝDAVKY

    Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

    1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

    41 09 110 717002 rekonštrukcia a modernizácia, vl.zdroj v sume 2 804,00 €

    2/ položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

    41 09 110 717002 plynová prípojka do MŠ 1 200,00 €

    3/ položke a podpoložke bežného rozpočtu

    41 05 100 637004 všeobecné služby – TKO , zvýšenie o 2 200,00 €

    ___________________________________________________________________________

    Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 6 204,00 €

    Uznesenie č. 20/2019

    OZ schvaľuje použitie rezervného fondu v sume 1 241,50 € na kapitálové výdavky obce – Rekonštrukcia miestnych komunikácií.


     

    K bodu č. 10 : Záver.

    Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

    V Chrámci, dňa 23.10.2019

    Zapisovateľka : .........................................                                      Starostka obce : ....................................

                            Mária Balyová                                                                                    Marta Benedeková

    Overovatelia : ...........................................                                            ...............................................

                          Mgr.Katarína Fekiačová                                                              Melinda Stazová

     Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

     Pridať komentár