Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 4/2015

  • Pridané: 10.12.2015   |   33 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 4/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 03.09.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 16.30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomná: Mgr. Katarína Fekiačová s ospravedlnením

Program schôdze : 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie VZN č. 2/2015 o zámere prenajímania nehnuteľného

majetku Obce Chrámec do nájmu formou verejnej obchodnej

súťaže.

4./ Schválenie podmienok odvozu TKO z VOK z obce.

5./ Schválenie Zmluvy o dielo č. 140715-MST-1 so zhotoviteľom

Premier Consulting, spol. s.r.o. na vyhotovenie žiadosti o

nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR

2014-2020, opatrenie 4- Investície do hmotného majetku -

Pozemkové úpravy.

6./ Rôzne aktuálne otázky obce.

7./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

8./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

9./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania,

ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 31.08.2015.

1/a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

1/b/ Overovateľmi zápisnice boli určení: Robert Staz

Štefan Šimon

1/c/ Do návrhovej komisie boli určení: Helena Genčiová

Gejza Varga

Robert Staz

1/d/ Schválenie programu rokovania: Program rokovania bol poslancami jednohlasne

schválený.

K bodu č. 2 : Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom

zasadnutí Obecného zastupiteľstva – všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3 : Návrh VZN č.2/2015 o zámere prenajímania nehnuteľného majetku obce

Chrámec do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže,bol doručený každému

poslancovi a vyvesený na úradnej tabuli obce od 14.08.2015.

Poslanci OZ sa dohodli na nasledovných podmienkach prenajímania nehnuteľného majetku obce:

- prenajímanie nehnuteľného majetku obce do nájmu sa bude konať formou osobitného

zreteľa a schválenie najúspešnejšieho uchádzača – tajným hlasovaním

- výpovedná doba je 1 rok, vždy k 31.10.

- cena : minimálne 70.- € za poľnohospodárske pozemky

minimálne 35.- € za lesné pozemky

- poľovné právo neodovzdať nájomcovi

- neprenajať pozemky tretej osobe

- doba nájmu: minimálne 10 rokov alebo doba neurčitá

- nájomca je povinný uhrádzať daň z nehnuteľností danovníkovi

- nájomné je splatné vždy k 10. decembru za bežný rok

- prenajímateľ má nárok na dohodnuté nájomné v každom prípade

- ponuky zasielať v zalepených obálkach z názvom „ Neotvárať – nájom nehnuteľného

majetku“do 23.09.2015.

- otváranie obálok sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 24.09.2015.

Po určení týchto podmienok poslanci OZ jednohlasne schválili Návrh VZN č. 2/2015 o

zámere prenajímania nehnuteľného majetku obce Chrámec do nájmu formou osobitného zreteľa .

Obecné zastupiteľstvo žiada starostku obce zverejniť VZN č. 2/2015 obvyklým spôsobom na

internetovej stránke a úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

K bodu č. 4 : Obecné zastupiteľstvo navrhuje zabezpečiť odvoz TKO zo všetkých štyroch

veľkoobjemových kontajnerov. Po vyprázdení jeden veľký a jeden malý VOK

vyložiť na cintorín a dva malé prázdne veľkoobjemové kontajnery uložiť na dvor obecného

úradu. Tento návrh bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 5 : Do 24. septembra sa môžu podávať žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – Pozemkové úpravy. Obec uzavrela Zmluvu o dielo č. 140715-MST-1 so zhotoviteľom Premier Consulting,spol.s.r.o na vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR za sumu 996.-€. Jedná sa o cestu do Teplej doliny.Projektant Ing. Barnabáš Máté vyhotovil projekt, výška finančných nákladov za projekt činí cca 4 000.-€,

náklady na projektovú dokumentáciu obec požiada z dotačného titulu PRV SR.

Predpokladaná výška nenávratného finančného príspevku je 300 000.-€.

Najúspešnejším uchádzačom verejného obstarávania na uvedené dielo sa stala firma

EUROVIA SK.

Nasledovalo hlasovanie: Poslanci jednohlasne schválili Zmluvu o dielo č. 140715-MST-1

so zhotoviteľom Premier Consulting.spol. s.r.o za sumu 996.-€, ako aj výšku finančných

nákladov cca 4 000.-€ za projekt pre projektanta Ing. Barnabáša Mátého.

K bodu č. 6 : Rôzne aktuálne otázky obce.

Poslanec Gejza Varga pripomienkoval, že pri usporiadaní športového dňa, usporiadatelia

finančné vyúčtovanie nevedeli preukázať dostatočnými pokladničnými bločkami.

Poslankyňa Helena Genčiová pripomenula, že budú ťažkosti aj pri užívaní miestnosti TJ na ihrisku, ktorá bola odovzdaná ako klub pre mládež.

Pani starostka informovala poslancov, že Deň obce sa bude konať 20.septembra. Z Úradu vlády

SR na túto akciu obec dostala 800.-€ , v rozpočte OZ schválilo 1 400.-€.

K bodu č. 7 : Diskusia sa nekonala z dôvodu neúčasti občanov na zasadnutí OZ.

K bodu č. 8

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 03.09.2015

Uznesenie č. 26/15

OZ jednohlasne schvaľuje: Program rokovania OZ.

Uznesenie č. 27/15

OZ jednohlasne schvaľuje: Návrh VZN č. 2/2015 o zámere prenajímania nehnuteľného

majetku obce Chrámec do nájmu formou osobitného zreteľa.

Uznesenie č. 28/15

OZ jednohlasne schvaľuje: Spôsob odvozu TKO zo všetkých štyroch veľkoobjemových kontajnerov.

Uznesenie č. 29/15

OZ jednohlasne schvaľuje: Zmluvu o dielo č. 140715-MST-1so zhotoviteľom Premier Consulting.spol. s.r.o za sumu 996.-€, ako aj výšku finančných nákladov cca 4 000.-€ za

vyhotovenie projektovej dokumentácie pre projektanta Ing. Barnabáša Mátého.

K bodu č. 9 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 03.09.2015

Zapisovateľka: ...................................... Starostka obce: …........................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: ….................................... ….........................................

Robert Staz Štefan Šimon

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár