Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 3/2020

 • Pridané: 16.10.2020   |   46 čítaní / zobrazení

                                       Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 3/2020

                                                               Z á p i s n i c a

                               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                               16.09.2020 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomný : Vojtech Bari bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie použitia rezervného fondu.

4./ Rôzne aktuálne otázky obce.

5./ Zmena rozpočtu obce Chrámec.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 11.09.2020, zverejnený na webovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                     Mgr. Jozef Fekiač

c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                                  Melinda Stazová

d./Schválenie programu rokovania :

Prítomní: 4 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č.: 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020,10/2020 – sú splnené.

Poslankyňa Helena Genčiová prišla na zasadnutie OZ o 16.10 hod.

K bodu č. 3 : Schválenie použitia rezervného fondu.

Na zasadnutí OZ dňa 24.06.2020 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 688,28 € na tvorbu rezervného fondu.

Pani starostka navrhuje použiť tento rezervný fond vo výške 688,28 € na splácanie istiny úveru Municipál.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 688,28 € na splácanie istiny úveru Municipál.

K bodu č. 4 : Rôzne aktuálne otázky obce.

Pani starostka informovala poslancov o nasledovných dianiach v obci:

 1. V novembri 2019 obec podala žiadosť o dotáciu na BBSK v sume 3 330,00 € + 10% vlastné náklady na zariadenie Kultúrneho domu. V júni 2020 podľa rozhodnutia Zastupiteľstva BBSK bola obci poskytnutá dotácia v sume 800,00 € na zariadenie Kultúrneho domu. Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu obce bola plánovaná suma 3800,00 €. Obec navrhuje zmenu rozpočtu a sumu 3000,00 € použije na kapitálové výdavky - rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu

 2. Počas pandémie COVID-19 za mesiace od 12.03.2020 do 30.06.2020 vláda kompenzovala mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve sumou 7861,00 €. Táto dotácia sa použije na mzdy.

 3. Obec plánuje uskutočniť opravu a údržbu verejného osvetlenia – výmenu rozvodovej skrine v sume 547,00 € a montáž 8 ks nových lámp, cca v sume 1300,00 €.Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020 sa presúva suma 250,00 € z položky údržba filtračného zariadenia na položku údržba budov a objektov.

 4. Oprava kultúrneho domu ,ako tri kusy nových vchodových dvier,  sume cca 3200,00 €

Poslanec Mgr. Jozef Fekiač mal k tomu pripomienku,že,keď v kultúrnom dome budú nové vchodové dvere,nech sa UoZ, ktorí pracujú na menšie obecné služby presunú z kultúrneho domu aj s náradiami do inej budovy.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ schvaľuje opravu a výmenu dverí na kultúrnom dome v sume cca 3200,00 €.

 1. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 8661,00 €.

Ministerstvo financií SR poskytuje obciam návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návratnú finančnú výpomoc je možné použiť výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru. Splácanie návratnej finančnej výpomoci začína od roku 2024 v ročných splátkach 2 165,00 € a to vždy k 31. októbru príslušného kalendárneho roka.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 8661,00 €.

 1. JUDr. Milan Hutka, trvale bytom Rimavská Sobota, Jánošíkova 12, žiadal Obecný úrad v Chrámci v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o zverejnenie informácií:

- akou čiastkou prispela obec, pani starostka, poslanci, prípadne iní zamestnanci obce do Fondu vzájomnej pomoci, prípadne do obecného rozpočtu na rok 2020.

Poslanec Mgr. Jozef Fekiač žiadal zapísať do zápisnice 0 Eur.

Pani starostka pripomenula, že obec má za povinnosť vytvárať: rezervný fond, fond opráv a prispievať do týchto fondov, čo obec spľňa.

K bodu č. 5 : Zmena rozpočtu obce Chrámec.

                                    Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu:

A. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/2020

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prekročenie výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Kapitálové výdavky:

41 01 717002 – rekonštrukcia a modernizácia / KD /                           3 000,00 €

Príjmové finančné operácie :

20 514002 – ostat. NFV – dlhodobá                                                    8 661,00 €

Výdavkové finančné operácie:

41 01 110 637004 – všeobecné služby               zvýšenie 196,00 €

41 01 110 632001 – energia                               zvýšenie 2025,00 €

41 01 110 621000 – odvody do VšZP                  zvýšenie 1830,00 €

20 01 110 611000 – tarifný plat (výpadok podielovej dane) 8661,00 €

41 01 110 635004 – údržba prevádzkových strojov   zvýšenie 2078,00 €

41 05 100 637004 – všeobecné služby TKO                  zvýšenie 5662,00 €

41 09 111 621000 – poistné do VšZP                              zvýšenie 1539,00 €

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2/2020

B. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020

V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením mestského/obecného zastupiteľstva č. 16/U/2018 zo dňa 20.12.2018 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

a): Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)

nasledovne:

Bežné výdavky

Rozpočtová klasifikácia 41 01 110 635005-údržba filtračného zariadenia    - 250,00 €

                                   41 01 110 635006-údržba budov a objektov          + 250,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

b): Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)

nasledovne :

Bežné príjmy

111 312001 transfer na MŠ a ŠJ na mzdy a odvody                  + 7 861,00 €

41   292012 príjmy z dobropisov                                                + 1 480,00 €

Bežné výdavky

111 09 121 611 mzdy MŠ a ŠJ                                              -  7 861,00 €

Finančné operácie

46 01 110 821005 splácanie istiny úveru (použitie RF)                 - 688,28 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020.

K bodu č. 6: Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala potrebu posypať cestu kamenivom smerom k Gyula kút.

Starostka odpovedala, že toho času nie sú UoZ prijatí na AČ, tým pádom nemáme finančné prostriedky na nákup materiálu. V prípade možností obec vyhovie tejto požiadavke.


 


 


 

K bodu č. 7 :

                                                              U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 16.09.2020

Uznesenie č. 11 /2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 12/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 688,28 € na splácanie istiny úveru Municipál.

Uznesenie č. 13/2020

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu a výmenu troch vchodových dverí na kultúrnom dome v sume cca 3200,00 €.

Uznesenie č. 14/2020

OZ schvaľuje podanie žiadosti na Ministerstvo financií SR z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 8661,00 €.

Uznesenie č. 15/2020

 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2/2020:

- prekročenie výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Kapitálové výdavky:

41 01 717002 – rekonštrukcia a modernizácia / kD /                        3 000,00 €

Príjmové finančné operácie :

20 514002 – ostat. NFV – dlhodobá                                              8 661,00 €

Výdavkové finančné operácie:

41 01 110 637004 – všeobecné služby                        zvýšenie     196,00 €

41 01 110 632001 – energia                                           zvýšenie 2025,00 €

41 01 110 621000 – odvody do VšZP                            zvýšenie 1830,00 €

20 01 110 611000 – tarifný plat (výpadok podielovej dane)        8661,00 €

41 01 110 635004 – údržba prevádzkových strojov      zvýšenie  2078,00 €

41 05 100 637004 – všeobecné služby TKO                 zvýšenie   5662,00 €

41 09 111 621000 – poistné do VšZP                            zvýšenie    1539,00 €

B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020:

a): Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)

nasledovne:

Bežné výdavky

Rozpočtová klasifikácia 41 01 110 635005-údržba filtračného zariadenia    - 250,00 €

                                   41 01 110 635006-údržba budov a objektov         + 250,00 €

Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

b): Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov

v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)

nasledovne:

Bežné príjmy

111 312001 transfer na MŠ a ŠJ na mzdy a odvody                            + 7 861,00 €

41   292012  príjmy z dobropisov                                                          + 1480,00 €

Bežné výdavky

111 09 121 611 mzdy MŠ a ŠJ                                                        - 7 861,00 €

Finančné operácie

46 01 110 821005 splácanie istiny úveru (použitie RF)                      - 688,28 €

K bodu č. 8 : Záver.

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 16.09.2020

Zapisovateľka : .........................................                          Starostka obce : ....................................

                            Mária Balyová                                                                   Marta Benedeková

Overovatelia : ...........................................                           ...............................................

                         Mgr. Katarína Fekiačová                                  Mgr. Jozef Fekiač


 • MH
  Milan HutkaReagovať
  Pridané 03. december, 22:43 z 176.116.114.***
  K bodu 6: Zabudli ste prejednať druhú časť môjho návrhu: Vlani ste bez konkrétnych výsledkov práce zvýšili p. starostke plat o 20 %. Nebolo by spravodlivé, v tejto finančne krízovej situácii, ktorá je aj v obci ,tých 20 % vrátiť na obecný účet ? Ale prioritou zrejme nie je obec, ale výplaty. K bodu 5: P ô ž i č k a MF SR vo výške 8 661.- eur sa rozdá a preje. Páni poslanci to schválili, ale asi si neuvedomili, že tieto peniaze bude treba aj vrátiť ! Takže zase máme tých obecných dlžôb viacej ! Žiaden nápad, žiadne iné riešenie - po mne potopa. S pozdravom: Buďte poslušní ! Milan Hutka

Pridať komentár