Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
2/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 3/2019

 • Pridané: 10.10.2019   |   37 čítaní / zobrazení

                                     Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 3/2019

                                                              Z á p i s n i c a

                           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                              15.08.2019 v zasadačke obecného úradu o 19.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomná: Melinda Stazová bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie podania Žiadosti na MV SR – výzva zameraná na podporu dobudovania

základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1 a schválenie

spolufinancovania projektu vo výške 5%.

4./ Schválenie prijatia poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu

projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec

vrátane zatepľovania“ a spolufinancovania vo výške 5% nákladov z iných zdrojov.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 13.08.2019, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Vojtech Bari

                                                         Mgr. Katarína Fekiačová

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Helena Genčiová

                                                                 Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                                 Vojtech Bari

  d./ Schválenie programu rokovania : Hlasovanie:

   Prítomní: 3 poslanci

   Za : 3 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Poslanec Mgr. Jozef Fekiač prišiel na zasadnutie o 19,15 hod.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019,

   12/2019 – sú splnené.

   K bodu č. 3 : Schválenie podania Žiadosti na MV SR – výzva zameraná na podporu

   dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1

   a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5%.

   Pani starostka informovala poslancov o tom, že obce, ktoré sú zaradené do Atlasu rómskych komunít s obyvateľmi MRK môžu podať Žiadosť na MV SR – výzva zameraná na podporu

   dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Cieľom projektu je skvalitnenie životného prostredia obyvateľov obce s prihliadnutím na obyvateľov MRK. V rámci realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii cesty (vetva A), cesty (vetva B) a výstavbe chodníka (vetva C) .

   Projekt sa bude realizovať na miestach, ktoré obyvatelia MRK už dnes a aj v budúcnosti budú využívať pre spojenie svojich obydlí s rôznymi inštitúciami v centre obce a okolí ako sú:

   Obecný úrad, Materská škola, Kultúrny dom, autobusová zastávka, kostol, cintorín, Dom smútku, potraviny, rozličný tovar a pod. Požadovaná výška NFP môže byť do výšky 250 000 €, spolufinancovanie projektu vo výške 5% cca 12 500 €.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje podanie Žiadosti na MV SR – výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1 a schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5%.

   K bodu č. 4 : Schválenie prijatia poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho

   fondu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania“ a spolufinancovania vo výške 5% nákladov z iných zdrojov.

   Pani starostka infomovala poslancov o podanej Žiadosti o poskytnutie podpory fomou dotácie na Environmentálny fond – projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania.

   Minister životného prostredia SR po odporúčaní Radou Environmentálneho fondu rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie vo výške 50 000 €. Podmienkou poskytnutia podpory je, že obec má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, sumu 2 631,58 €.

   Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie :

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje prijatie poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho

   fondu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania“ a spolufinancovanie vo výške 5% nákladov z iných zdrojov.

   K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   Pani starostka informovala poslancov s možnosťou zapojenia sa obce do projektu na základe zákona o soc. službách č. 448/2004 Z.z. cez VÚC. Menšie obce ako je naša obec by mohli zamestnať 2 osoby na plný pracovný úväzok alebo 4 osoby na polovičný pracovný úväzok na minimálnu mzdu pri dodržaní kvalifikačných a zákonom stanovených podmienok so spoluúčasťou obce. Poslanci sa zatiaľ k tomuto projektu vyjadrili zdržanlivo.

   Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala rozšírenie verejného osvetlenia na hornom konci obce a vysypanie cesty kamenivom ku rodinnému domu č. 118

   K bodu č. 6 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

   Nakoľko sa na zasadnutí OZ obyvatelia obce nezúčastnili diskusia sa nekonala.

   K bodu č. 7 :

                                                    U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 15.08.2019

    Uznesenie č. 13 /2019

    OZ schvaľuje program rokovania.

    Uznesenie č. 14/2019

    OZ schvaľuje podanie Žiadosti na MV SR – výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, kód výzvy OPLZ-P06-SC611-2019-1 a schvaľuje spolufinancovanie projektu vo výške 5%.

    Uznesenie č. 15/2019

    OZ schvaľuje prijatie poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho

    fondu projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy ZŠ a MŠ Chrámec vrátane zatepľovania“ vo výške 50 000 € a spolufinancovanie vo výške 5% nákladov z iných zdrojov v sume 2 631,58 €.

    K bodu č. 8 : Záver.

    Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

    V Chrámci, dňa 15.08.2019

    Zapisovateľka : ........................................                                          . Starostka obce : ....................................

                                     Mária Balyová                                                                                   Marta Benedeková

    Overovatelia : ...........................................                                                         ...............................................

                                Vojtech Bari                                                                                 Mgr.Katarína Fekiačová

     Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

     Pridať komentár