Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 3/2018

 • Pridané: 02.08.2018   |   51 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 3/2018

                                                                    Z á p i s n i c a

                                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                                    25.06.2018 v zasadačke obecného úradu o 16.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018.

4./ Určenie volebného obvodu obce Chrámec do volieb orgánov samosprávy obce na volebné

obdobie r. 2018 - 2022.

5./ Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2018 – 2022.

6./ Schválenie počtu poslancov OZ obce Chrámec na volebné obdobie r. 2018 – 2022.

7./ Schválenie použitia rezervného fondu obce.

8./ Zmena rozpočtu obce na rok 2018.

9./ Rôzne aktuálne otázky obce.

10./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

11./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

12./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na internetovej stránke obce 20.06.2018 a taktiež doručený každému poslancovi.

Následne navrhla doplniť bod rokovania, ako bod č. 8 : Schválenie Návrhu navýšenia Municipálneho úveru Univerzál.

Ďalšie body sa posúvajú o jedno nižšie a poradie ostáva bez zmeny.

 1. Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

 2. Za overovateľov zápisnice boli určení : Helena Genčiová

                                                             Štefan Šimon

 1. Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                              Helena Genčiová

                                                                             Štefan Šimon

                                                                             Gejza Varga

 1. Schválenie programu rokovania s doplneným bodom:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č. 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 – sú splnené.

K bodu č. 3 : Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018.

Hlavný kontrolór obce pán Bíró informoval poslancov o Návrhu kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2018, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce 08.06.2018. / Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO tvorí prílohu zápisnice /.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 4 : Určenie volebného obvodu obce Chrámec do volieb orgánov samosprávy obce

na volebné obdobie r. 2018 - 2022.

Poslanci obecného zastupiteľstva určujú 1 volebný obvod do volieb orgánov samosprávy obce

na volebné obdobie r. 2018 – 2022.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 5 : Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie

r. 2018 – 2022.

Obecné zastupiteľstvo navrhuje schváliť rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2018 – 2022 na plný úväzok.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 6 : Schválenie počtu poslancov OZ obce Chrámec na volebné obdobie r. 2018 – 2022.

Pani starostka informovala poslancov o celkovom počte obyvateľov obce , čo je 458 osôb. Do 500 obyvateľov je stanovený počet poslancov 3 – 5. Starostka obce navrhuje poslancom schváliť počet poslancov OZ obce Chrámec na volebné obdobie r. 2018 – 2022

5 poslancov.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 7 : Schválenie použitia rezervného fondu obce.

Pani starostka informovala poslancov, že na základe výsledku hospodárenia obce za rok 2017 v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov tvorba rezervného fondu predstavuje 11 195,85 €, zostatok rezervného fondu ku dňu 31.12.2016 predstavuje 2 521,33, spolu 13717,18 €.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Pani starostka navrhuje použitie rezervného fondu na :

kapitálové výdavky – rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 10 000,00 €

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 8 : Schválenie Návrhu navýšenia Municipálneho úveru Univerzál.

Pani starostka informovala poslancov o podaných a schválených projektoch :

- PPA – neschválený projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií

- Environmentálny fond – schválený projekt na rekonštrukciu obecného úradu - dotácia v

sume 65 000,00 € + vlastné náklady 3 421,06 €

- ÚV SR – neschválený projekt na Multifunkčné ihrisko

- ÚV SR – schválený projekt na Detské ihrisko – dotácia v sume 8 000,00 € + vlastné náklady

422,00 €

Z dôvodu, že je potrebné počítať s vlastnými nákladmi aj u ďalších podaných projektoch pani starostka navrhuje poslancom schváliť navýšenie Municipálneho úveru Univerzál z 10 000 €

na 20 000 € za rovnakých podmienok ako doteraz.

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 9 : Zmena rozpočtu obce na rok 2018.

Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

č. 1/2018 – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Zvýšenie  výdavkov v

1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 46 01 110 717002

rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 000,00 €

Zvýšenie príjmov

1/ v položke príjmové finančné operácie

 • 46 454001 001 rezervný fond   11 196,18 €

 • 52 513 002 dlhodobý bankový úver 10 000,00 €

Hlasovanie za rozpočtové opatrenie č. 1/2018

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie

č. 2/2018 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR

Zvýšenie príjmov

1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

 • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CnTP 5 321,00 €

 • 111 311 001 000 bežný grant Požiarna ochrana 1 400,00 €

 • 41 223003 001 stravné MŠ 200,00 €

Kapitálový rozpočet

- 111 321001 000 kapitálový grant ŠR NBNŠ komunikácia 4 000,00 €

- 30 332 001000 zahraničný grant MŠ 50 404,77 €

Zvýšenie výdavkov

1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

 • 111 01600 633006 002 MOPS prevádzkový výdaj 425,00 €

 • 111 03 200 633007 Požiarna ochrana –špec. materiál 1 400,00 €

 • 41 01 110 632001 002 plyn 500,00 €

 • 41 01 110 635002 údržba výpočtovej techniky -650,00 €

 • 41 01 110 635009 údržba výpočtovej techniky 650,00 €

 • 41 01 110 637001 školenia 470,00 €

 • 71 09 601 633011 potraviny ŠJ 900,00 €

 • M 41 01 110 637016 prídel zo soc. fondu -865,00 €

2/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

 • 41 01 110 717002 005 autobusová zastávka 617,00 €

 • 111 01 110 717002 Rozptylová plocha NBNŠ 4 000,00 €

 • 41 01 110 717002 Rozptylová plocha vl. zdroj 210,70 €

 • 30 09 121 717002 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 50 404,77 €

Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce

č. 2/2018. / Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 a č. 2/2018 tvorí prílohu zápisnice /.

K bodu č. 10 : Rôzne aktuálne otázky obce.

a) Zrušenie uznesenia č. 43/2017 zo dňa 08.11.2017 – zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lázár Patrik, narod. 29.09.1997, bytom Chrámec 103, pozemok C KN parc. č. 194/3, zastavané plochy a nádvoria, diel č. 2 o výmere 48 m2 pod rodinným domom súp.č. 35.

b) Žiadosť Evy Nagyovej, narod. 01.09.1951, trvale bytom Rimavská Seč č. 435 o odkúpenie

pozemkov E KN

- parc. č. 194/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2,

- parc. č. 194/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2

v majetku obce Chrámec.

Obecné zastupiteľstvo navrhuje :

A/ odpredaj pozemkov E KN

- parc. č. 194/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2, v podiele 1/1

- parc. č. 194/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 122 m2, v podiele 1/1

z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu obvyklú v obci Chrámec, t.j. 1,32 €/m2.

Celková kúpna cena činí 331,32 €.

B/

uzavrieť kúpnu zmluvu medzi predávajúcim : Obec Chrámec a kupujúcou Evou Nagyovou,

rod. Szabóovou, nar. 01.09.1951, trvale bytom 980 42 Rimavská Seč č. 435 na prevod vlastníckeho podielu nehnuteľností uvedených pod bodom A/

Hlasovanie:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Poslanec Gejza Varga navrhol vyzvať JUDr. Zoltána Kónyu, aby nezatváral bránu na bývalé poľnohospodárske stredisko, nakoľko brána a verejné priestranstvo pred ňou je majetkom obce.

  Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala opravu miestnej komunikácie od č. domu 130 a vyššie.

  K bodu č. 11 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Nakoľko sa z obyvateľov obce nikto nezúčastnil na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva diskusia sa nekonala.

  K bodu č. 12 :

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 25.06.2018

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :

  Uznesenie č. 10/2018

  OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplneným bodom – Návrh na navýšenie Municipálneho úveru Univerzál z 10 000 € na 20 000 €.

  Uznesenie č. 11/2018

  OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018.

  Uznesenie č. 12/2018

  OZ určuje 1 volebný obvod do volieb orgánov samosprávy obce na volebné obdobie

  r. 2018 – 2022.

  Uznesenie č. 13/2018

  OZ schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie r. 2018 – 2022

  na plný úväzok.

  Uznesenie č. 14/2018

  OZ schvaľuje počet 5 poslancov OZ obce Chrámec na volebné obdobie r. 2018 – 2022.

  Uznesenie č. 15/2018

  OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky – rekonštrukcia miestnych komunikácií v sume 10 000,00 €

  Uznesenie č. 16/2018

  OZ schvaľuje navýšenie Municipálneho úveru Univerzál z 10 000 € na 20 000 €.

  Uznesenie č. 17/2018 :

  Uznesenie č. 17/2018 A.

  OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 nasledovne :

  - prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

  Zvýšenie  výdavkov v

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 46 01 110 717002

  rekonštrukcia miestnych komunikácií 10 000,00 €

  Zvýšenie príjmov

  1/ v položke príjmové finančné operácie

  • 46 454001 001 rezervný fond   11 196,18 €

  • 52 513 002 dlhodobý bankový úver 10 000,00 €

  Uznesenie č. 17/2018 B.

  OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostky obce č. 2/2018

  nasledovne :

  - povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je

  1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR

  Zvýšenie príjmov

  1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

  • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CnTP 5 321,00 €

  • 111 311 001 000 bežný grant Požiarna ochrana 1 400,00 €

  • 41 223003 001 stravné MŠ 200,00 €

  Kapitálový rozpočet

  - 111 321001 000 kapitálový grant ŠR NBNŠ komunikácia 4 000,00 €

  - 30 332 001000 zahraničný grant MŠ 50 404,77 €

  Zvýšenie výdavkov

  1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

  • 111 01600 633006 002 MOPS prevádzkový výdaj 425,00 €

  • 111 03 200 633007 Požiarna ochrana –špec. materiál 1 400,00 €

  • 41 01 110 632001 002 plyn 500,00 €

  • 41 01 110 635002 údržba výpočtovej techniky -650,00 €

  • 41 01 110 635009 údržba výpočtovej techniky 650,00 €

  • 41 01 110 637001 školenia 470,00 €

  • 71 09 601 633011 potraviny ŠJ 900,00 €

  • M 41 01 110 637016 prídel zo soc. fondu -865,00 €

  2/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

  • 41 01 110 717002 005 autobusová zastávka 617,00 €

  • 111 01 110 717002 Rozptylová plocha NBNŠ 4 000,00 €

  • 41 01 110 717002 Rozptylová plocha vl. zdroj 210,70 €

  • 30 09 121 717002 Rekonštrukcia a modernizácia MŠ 50 404,77 €

  Uznesenie č. 18/2018

  OZ schvaľuje 4/5 väčšinou všetkých poslancov :

  A/

  s poukazom na ustanovenie §9a ods. 8 písm. b/, c/, zákona č. 138/91 Zb

  odpredaj nehnuteľného majetku a to pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území

  Chrámec, obec Chrámec, okres Rimavská Sobota, katastrálny odbor a to pozemkov – parciel

  parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu,

  parcela č. KN – E 194/3 – o výmere 129 m2, Zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1

  parcela č. KN – E 194/4 - o výmere 122 m2, Zastavané plochy a nádvoria v podiele 1/1

  Predmetné nehnuteľnosti sa odpredávajú vlastníčke nehnuteľností v obci Chrámec Eve Nagyovej, rod. Szabóovej, nar. 01.09.1951, bytom 980 42 Rimavská Seč č. 435, z dôvodu, že na parcele 194/3 a 194/4 má postavený rodinný dom.

  Schválená cena za odpredaj pozemkov celkom : 331,32 €.

  B/

  uzavrieť kúpnu zmluvu medzi predávajúcim : Obec Chrámec a kupujúcou Evou Nagyovou,

  rod. Szabóovou, nar. 01.09.1951, trvale bytom 980 42 Rimavská Seč č. 435 na prevod vlastníckeho podielu nehnuteľností uvedených pod bodom A/ tohto uznesenia.

  Uznesenie č. 19/2018

  OZ schvaľuje zrušenie uznesenia č. 43/2017 zo dňa 08.11.2017 – zámer predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lázár Patrik, narod. 29.09.1997, bytom Chrámec 103, pozemok C KN parc. č. 194/3, zastavané plochy a nádvoria, diel č. 2 o výmere 48 m2 pod rodinným domom súp.č. 35.

  K bodu č. 13 : Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 25.06.2018

  Zapisovateľka : …....................................                                                                Starostka obce : …............................

                               Mária Balyová                                                                                                        Marta Benedeková

  Overovatelia: …......................................                                                                         ….................................

                              Helena Genčiová                                                                                            Štefan Šimon

   Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

   Pridať komentár