Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 2/2018

 • Pridané: 17.04.2018   |   58 čítaní / zobrazení

                                           Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 2/2018

                                                                Z á p i s n i c a

                                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                               13.03.2018 v zasadačke obecného úradu o 16.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2017.

4./ Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

5./ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017.

6./ Schválenie ŽoNFP z MŽP SR – Zriadenie kompostoviska v obci a 5% spoluúčasti obce.

7./ Schválenie ŽoNFP z Environmentálneho fondu – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

obecného úradu a 5% spoluúčasti obce.

8./ Schválenie vypracovania a financovania PD k ŽoNFP/k bodu 7/

9./ Schválenie žiadosti o sponzorstvo Základnej umeleckej školy Tornaľa.

10./ Prejednanie žiadosti návrhov JUDr. Milana Hutku.

11./ Oprava znenia uznesení OZ č. 47/2017 a 48/2017.

12./ Rôzne aktuálne otázky obce.

13./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

14./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

15./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.03.2018 a taktiež doručený každému poslancovi.

Následne navrhla doplniť bod rokovania , ako bod č. 3 : Zmena rozpočtu obce k 31.12.2017. Ďalšie body sa posúvajú o jedno nižšie a poradie ostáva bez zmeny.

 1. Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

 2. Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                             Gejza Varga

 1. Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Gejza Varga

 1. Schválenie programu rokovania s doplneným bodom:

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č. 44/2017, 45/2017,46/2017,47/2017,48/2017,49/2017,50/2017,

51/2017, 52/2017, 54/2017,1/2018,2/2018 – sú splnené.

Uznesenie č. 53/2017 – je v štádiu riešenia.

K bodu č. 3 : Zmena rozpočtu obce k 31.12.2017.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 /2017

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR


 

Zvýšenie príjmov

1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

 • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CzKN 2 351,00 €

 • 111 312001 030 transfer ŠR na sociálne dávky a detské prídavky 376,00 €

 • 41 121002 000 DzN daň zo stavieb 45,00 €

 • 41 133013 000 poplatky TKO 507,00 €

 • 41 212003 000 z prenajatých pozemkov 42,00 €

 • 41 212003 003 NBNŠ rezervný fond 10,00 €

 • 41 212003 005 NBNŠ poistenie majetku 26,00 €

 • 41 212003 006 NBNŠ elektrická energia 244,00 €

 • 41 223001 003 kosenie 181,00 €

 • 71 223001 001 MŠ stravovanie 175,00 €

2/ v položke príjmové finančné operácie

 • 46 513002 001 bankové úvery - 10000,00 €

 • 52 513002 001 bankové úvery (zmena kódu zdroja) 10000,00 €

Zvýšenie výdavkov

1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

 • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CzKN AČ 212,00 €

 • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CnTP 3 234,00 €

 • 111 06 200 633 010 pracovné odevy, pomôcky a obuv 327,00 €

 • 41 01 110 611000 002 dohody 334,00 €

 • 41 01 110 631001 000 cestovné 436,00 €

 • 41 01 110 623000 poistné do ostatných ZP 93,00 €

 • 41 01 110 632001 002 plyn 120,00 €

 • 41 01 110 633009 knihy, časopisy , noviny 268,00 €

 • 41 01 110 637004 002 NBNŠ všeobecné služby 678,00 €

 • 41 01 110 637014 stravné lístky 565,00 €

 • 41 01 100 637015 poistné 141,00 €

 • 41 01 110 642006 členské príspevky 576,00 €

 • 41 09 111 621000 MŠ poistné do VšZP 211,00 €

 • 41 09 111 625001 MŠ nemocenské 14,00 €

 • 41 09 111 625002 MŠ starobné 141,00 €

 • 41 09 111 625003 MŠ úrazové poistenie 8,00 €

 • 41 09 111 625004 MŠ invalidné poistenie 31,00 €

 • 41 09 111 625005 MŠ na poistenie nezamestnanosti 11,00 €

 • 41 09 111 625007 MŠ do RF a solidarity 48,00 €

 • 41 09 111 611000 MŠ mzdy 973,00 €

 • 41 09 601 625001 ŠJ nemocenské 16,00 €

 • 41 09 601 625002 ŠJ starobné 153,00 €

 • 41 09 601 625003 ŠJ úrazové poistenie 9,00 €

 • 41 09 601 625004 ŠJ invalidné poistenie 33,00 €

 • 41 09 601 625005 ŠJ na poistenie nezamestnanosti 11,00 €

 • 41 09 601 625007 ŠJ na poistenie do rezervného fondu 52,00 €

 • 41 01 110 633006 NBNŠ materiál 300,00 €

2/ v položke výdavkové finančné operácie

 • 45 01 110 821007 001 ŠFRB splácanie domácej istiny 6,00 €

Zníženie príjmov zníženie o

1/ v položke bežného rozpočtu

 • 223003 002 Ocú stravné lístky 20,00 €

2/ v položke príjmové finančné operácie

 • 41 454001 001 prevod prostriedkov z RF 191,00 €

Zníženie výdavkov zníženie o

1/ v položke bežného rozpočtu

 • 41 01 110 611000 2402,00 €

OZ berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce

č. 5/2017.


 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Zvýšenie príjmov a výdavkov v

1/  položke a podpoložke príjmových finančných operácií

 • 46 454001 001 prevod prostriedkov RF 4921,33 €

2/  položke a podpoložke bežného rozpočtu

 • 41 111003 podielové dane 6204,00 €

 • 41 212002 prenajaté pozemky 1145,00 €

 • 41 212003 NBNŠ voda 1483,00 €

 • 41 292017 Vratky 1022,00 €

 • 41 01 110 637004 001 všeobecné služby 1194,00 €

 • 71 09 601 633011 001 Potraviny ŠJ 1479,00 € (prevod z mimorozpočtového účtu na základe zmeny v legislatíve)

Zníženie vo  výdavkoch v

1/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 611000 mzdy Ocú v celkovej sume 2402,00 €

Hlasovanie:

Prítomní : 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 4: Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2017.

Hlavný kontrolór obce pán Bíró Róbert oboznámil poslancov so svojou správou o vykonaných kontrolách v roku 2017. / Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2017 tvorí prílohu zápisnice /.

OZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2017.

Poslankyňa Helena Genčiová prišla na zasadnutie OZ o 17.05 hod.

K bodu č. 5 : Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017 bol zaslaný každému poslancovi a tiež vyvesený na úradnej tabuli obce 23.02.2018.

Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró oboznámil poslancov so stanoviskom k Záverečnému účtu obce za rok 2017. / Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017 tvorí prílohu zápisnice /.

OZ berie na vedomie Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

K bodu č. 6 : Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017.

Po odznení stanoviska HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017 nasledovalo hlasovanie za:

- schválenie Záverečného účtu obce a celoročného hospodárenia bez výhrad

- schválenie použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 11 195,85 €

- použitie rezervného fondu vo výške 246,04 € na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 7 : Schválenie ŽoNFP z MŽP SR – Zriadenie kompostoviska v obci a 5% spoluúčasti

obce.

Obec plánuje podať ŽoNFP na 3 veľkokapacitné kompostéry v sume 800,00 € / 1 kompostér a nákup 1 Multikaru. Z MŽP SR obec chce požiadať o dotáciu v sume 42 000,00 €, 5% spoluúčasť činí 2 100,00 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude stáť cca 600 €. Poslanec Gejza Varga mal pripomienku na Multikar, že ak bude upršané počasie, Multikar sa bude šmýkať.

Poslanec Štefan Šimon mal poznámku tiež na Multikar, spomínal susednú obec, v ktorej majú malý traktor, za ktorý sa dá pripevniť vlečka alebo iné náradie. Po dlhej rozprave nasledovalo hlasovanie :

Za : 2 poslanci / Mgr. Katarína Fekiačová, Gejza Varga /

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Nehlasovali : 2 poslanci / Helena Genčiová, Štefan Šimon /

Tento návrh neprešiel.

K bodu č. 8 : Schválenie ŽoNFP z Environmentálneho fondu – Zvyšovanie energetickej

účinnosti budovy obecného úradu a 5% spoluúčasti obce.

V rámci tejto výzvy plánujeme podať žiadosť na zateplenie obvodových stien budovy, zateplenie povaly, rekonštrukcia strechy ( maľovanie strechy ) , výmena otvorových výplní ( okná a dvere ),

výmena zdroja tepla ( napojenie na plyn ).

Počítame s dotáciou v sume 80 000,00 €, 5% spoluúčasť činí 4 000,00 €.

Hlasovanie:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 9 : Schválenie vypracovania a financovania PD k ŽoNFP / k bodu č. 8 / 600,00 € a vypracovanie ŽoNFP 600,00 €.

Hlasovanie:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 10 : Schválenie žiadosti o sponzorstvo Základnej umeleckej školy Tornaľa.

Základná umelecká škola Tornaľa sa obrátila na obec so žiadosťou o sponzorskú pomoc, ktorá by im pomohla dôstojne osláviť 60. výročie založenia školy.

Poslanci sa vyjadrili po jednom nasledovne:

Genčiová – 50 €, Varga – 20 €, Šimon – 50 €, Fekiačová – 50 €

Hlasovanie za sponzorskú pomoc v sume 50 € :

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 11 : Prejednanie žiadosti návrhov JUDr. Milana Hutku.

Pani starostka oboznámila poslancov s prvou žiadosťou JUDr. Milana Hutku o zníženie , resp. oslobodenie od dani z nehnuteľnosti v Teplej doline. Pán Hutka argumentuje s tým, že obyvatelia obce majú oproti nim výhody, ako napr. blízkosť obecného úradu, verejné osvetlenie, odvoz smetí, dovoz pitnej vody, možnosť zásahu hasičov a iných záchranných zložiek, spevnené cesty a chodníky, obchody, kostol, atď. Tvrdí, že zníženie resp. oslobodenie od daní zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnych poplatkoch pripúšťa, pokiaľ to obecné zastupiteľstvo schváli.

Poslanci sa jednohlasne vyjadrili, že oslobodenie od dani z nehnuteľnosti v Teplej doline pre JUDr. Milana Hutku neprichádza do úvahy, nakoľko OZ schválilo vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku len základnú sadzbu dane bez výraznejšieho percentuálneho navýšenia.

V druhej žiadosti JUDr. Milan Hutka žiada:

1. Určenie úradného postavenia a názvu usadlosti v Teplej doline v zmysle zákona o obecnom zriadení.

2. Riešenie príjazdovej cesty, svojpomocná výstavba, alebo iné riešenie.

3. Prejednanie plnenia úlohy z PHSR obce Chrámec na roky 2014 – 2020, bod. 6/ akčného plánu. Úloha: Zlepšenie prístupu k jazeru, Termín : 2016.

Poslankyňa Fekiačová pripomienkovala, že na mapách a aj v katastri je zapísaná Teplá dolina –extravilán.

Pani starostka pripomenula poslancom, že obec Chrámec nemá vypracovaný územný plán obce, ktorý je povinný pre obce nad 2000 obyvateľov. Lokalita Teplá dolina stavebne nie je spojená s obcou, vzdialenosť je cca 4 km, je to extravilán v katastrálnom území obce Chrámec s názvom Teplá dolina, z toho dôvodu výnimočné povolenie zmeny rozšírenia hraníc zastavaného územia podliehajúce zdĺhavému schvaľovaciemu procesu v zmysle katastrálneho zákona nie je dôvodné.

Riešenie príjazdovej cesty smerom k rybníku : pracovníci na MOS vyčistia krovie vedľa príjazdovej cesty, obecný úrad objedná mechaniku na terénne úpravy okraja cesty, dovezie sa kamenivo a upraví sa zjazdnosť cesty podľa finančných možností obce. Obec má v rozpočte určenú sumu 1500,00 € na úpravu a údržbu tohto úseku komunikácií. Obec požiadala v roku 2017 Lesy SR, OZ Revúca o úpravu cesty vedľa rybníka, vyplniť kamenivom výmole a smerom od jazera po Teplú dolinu upraví cestu Agrodružstvo Rimavská Seč. Obec uvíta finančné príspevky na údržbu poľnej cesty od všetkých majiteľov stavieb v Teplej doline a obhospodarovateľov pozemkov v tejto lokalite.

Prejednanie plnenia úlohy z PHSR a akčného plánu na roky 2014 – 2020 – obec vymenovala plánované akcie, ktoré vie splniť na úseku Zlepšenie prístupu k jazeru.

Pani starostka informovala poslancov, že obec podá žiadosť na rekonštrukciu a asfaltovanie cesty III. triedy od obce Orávka smerom do Chrámca cca 3 km a hlavnej obecnej cesty v správe BBSK. Listom požiada poslancov nášho regiónu vo VÚC o intervenciu a pomoc opravy komunikácie, nakoľko asfaltovanie bolo robené cca pred 50 rokmi a jarné záplaty výmoľov už nestačia. Cesta nie je bezpečná, je zdrojom možných dopravných nehôd.

K bodu č. 12 : Oprava znenia uznesení OZ č. 47/2017 a 48/2017 zo dňa 13.12.2017.

Správne má byť:

Uznesenie č. 47/2017 :

OZ schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 30% z mesačného platu HKO na rok 2017.

Uznesenie č. 48/2017 :

OZ schvaľuje jednorázové zvýšenie platu starostky obce vo výške 60% z mesačnej mzdy.

Hlasovanie za opravu uznesení č. 47/2017 a 48/2017:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 13 : Rôzne aktuálne otázky obce.

Poslankyňa Fekiačová navrhuje, aby pracovníci na MOS natreli farbou zábradlie pri potoku Macskáš, ďalej stará budova na dvore materskej školy, ktorá v minulosti slúžila ako sklad je vo veľmi zlom stave, hrozí prepadnutie strechy, bolo by treba buď opravu, alebo zbúranie stavby. Aj v parku treba urobiť jarné upratovanie, orezať kríky a zasadiť nejaké kvety.

Poslanec Varga hovoril, že v autobusovej zastávke na lavičke sa kýve doska – treba opraviť.

Poslankyňa Fekiačová – mala pripomienku na deti, ktoré stoja pred obecným úradom a napájajú sa s telefónmi na WIFI.

Pani starostka vie o tejto problematike, ale pokiaľ mládež nerobí žiadnu škodu pre obec, nie je potrebné sociálne odkázaným deťom zakázať a vziať prístup k obecnému internetu.

Ďalej Fekiačová hovorila, že pri dome Bátkyovcov konár stromu už zasahuje do elektrického vedenia, a podľa jej názoru cesta smerom na Gyula kút je vo veľmi zlom stave.

Pani starostka odpovedala, že obec vie o zlých stavoch obecných ciest, kamenivo vedľa cesty smerom k NBNŠ bude rozvážané aj smerom na Gyula kút.

K bodu č. 14 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko sa obyvatelia obce nezúčastnili zasadnutia OZ, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 15 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 13.03.2018

 1. OZ berie na vedomie:

1. Správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2017.

2. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

 1. OZ schvaľuje :

Uznesenie č. 3/2018

OZ schvaľuje program rokovania s doplneným bodom- Zmena rozpočtu obce k 31.12.2017.

Uznesenie č. 4/2018

Uznesenie č. 4/2018 A.

OZ berie na vedomie Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce

č. 5/2017 nasledovne :

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR


 

Zvýšenie príjmov

1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

 • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CzKN 2 351,00 €

 • 111 312001 030 transfer ŠR na sociálne dávky a detské prídavky 376,00 €

 • 41 121002 000 DzN daň zo stavieb 45,00 €

 • 41 133013 000 poplatky TKO 507,00 €

 • 41 212003 000 z prenajatých pozemkov 42,00 €

 • 41 212003 003 NBNŠ rezervný fond 10,00 €

 • 41 212003 005 NBNŠ poistenie majetku 26,00 €

 • 41 212003 006 NBNŠ elektrická energia 244,00 €

 • 41 223001 003 kosenie 181,00 €

 • 71 223001 001 MŠ stravovanie 175,00 €

2/ v položke príjmové finančné operácie

 • 46 513002 001 bankové úvery - 10000,00 €

 • 52 513002 001 bankové úvery (zmena kódu zdroja) 10000,00 €

Zvýšenie výdavkov

1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

 • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CzKN AČ 212,00 €

 • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CnTP 3 234,00 €

 • 111 06 200 633 010 pracovné odevy, pomôcky a obuv 327,00 €

 • 41 01 110 611000 002 dohody 334,00 €

 • 41 01 110 631001 000 cestovné 436,00 €

 • 41 01 110 623000 poistné do ostatných ZP 93,00 €

 • 41 01 110 632001 002 plyn 120,00 €

 • 41 01 110 633009 knihy, časopisy , noviny 268,00 €

 • 41 01 110 637004 002 NBNŠ všeobecné služby 678,00 €

 • 41 01 110 637014 stravné lístky 565,00 €

 • 41 01 100 637015 poistné 141,00 €

 • 41 01 110 642006 členské príspevky 576,00 €

 • 41 09 111 621000 MŠ poistné do VšZP 211,00 €

 • 41 09 111 625001 MŠ nemocenské 14,00 €

 • 41 09 111 625002 MŠ starobné 141,00 €

 • 41 09 111 625003 MŠ úrazové poistenie 8,00 €

 • 41 09 111 625004 MŠ invalidné poistenie 31,00 €

 • 41 09 111 625005 MŠ na poistenie nezamestnanosti 11,00 €

 • 41 09 111 625007 MŠ do RF a solidarity 48,00 €

 • 41 09 111 611000 MŠ mzdy 973,00 €

 • 41 09 601 625001 ŠJ nemocenské 16,00 €

 • 41 09 601 625002 ŠJ starobné 153,00 €

 • 41 09 601 625003 ŠJ úrazové poistenie 9,00 €

 • 41 09 601 625004 ŠJ invalidné poistenie 33,00 €

 • 41 09 601 625005 ŠJ na poistenie nezamestnanosti 11,00 €

 • 41 09 601 625007 ŠJ na poistenie do rezervného fondu 52,00 €

 • 41 01 110 633006 NBNŠ materiál 300,00 €

2/ v položke výdavkové finančné operácie

 • 45 01 110 821007 001 ŠFRB splácanie domácej istiny 6,00 €

Zníženie príjmov zníženie o

1/ v položke bežného rozpočtu

 • 223003 002 Ocú stravné lístky 20,00 €

2/ v položke príjmové finančné operácie

 • 41 454001 001 prevod prostriedkov z RF 191,00 €

Zníženie výdavkov zníženie o

1/ v položke bežného rozpočtu

 • 41 01 110 611000 2402,00 €

Uznesenie č. 4/2018 B.

OZ schvaľuje Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 nasledovne :

návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Zvýšenie príjmov a výdavkov v

1/  položke a podpoložke príjmových finančných operácií

 • 46 454001 001 prevod prostriedkov RF 4921,33 €

2/  položke a podpoložke bežného rozpočtu

 • 41 111003 podielové dane 6204,00 €

 • 41 212002 prenajaté pozemky 1145,00 €

 • 41 212003 NBNŠ voda 1483,00 €

 • 41 292017 Vratky 1022,00 €

 • 41 01 110 637004 001 všeobecné služby 1194,00 €

 • 71 09 601 633011 001 Potraviny ŠJ 1479,00 € (prevod z mimorozpočtového účtu na základe zmeny v legislatíve)

Zníženie vo  výdavkoch v

1/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 611000 mzdy Ocú v celkovej sume 2402,00 €

Uznesenie č. 5/2018

Uznesenie č. 5/2018 A.

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Uznesenie č. 5/2018 B.

OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu Rezervného fondu vo výške 11 195,85 €.

Uznesenie č. 5/2018 C.

OZ schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 246,04 € na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov.

Uznesenie č. 6/2018

OZ schvaľuje podanie ŽoNFP z Environmentálneho fondu – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v sume 80 000 € a 5% spoluúčasti obce v sume 4 000 €.

Uznesenie č. 7/2018

OZ Schvaľuje vypracovanie a financovania PD vo výške 600,00 € k ŽoNFP  Environmentálneho fondu – Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a za vypracovanie ŽoNFP v sume 600,00 €.

Uznesenie č. 8/2018

OZ schvaľuje sponzorskú pomoc v sume 50 € pre Základnú umeleckú školu Tornaľa.

Uznesenie č. 9/2018

OZ schvaľuje opravu znenia uznesení č. 47/2017 a 48/2017 zo dňa 13.12.2017 nasledovne:

Uznesenie č. 47/2017 :

OZ schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 30% z mesačného platu HKO na rok 2017.

Uznesenie č. 48/2017 :

OZ schvaľuje jednorázové zvýšenie platu starostky obce vo výške 60% z mesačnej mzdy.

K bodu č. 15 : Záver.

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 13.03.2018

Zapisovateľka : .........................................                Starostka obce : ....................................

                          Mária Balyová                                                         Marta Benedeková

Overovatelia : ...........................................                ...............................................

                           Mgr. Katarína Fekiačová                            Gejza Varga


 • MH
  Milan HutkaReagovať
  Pridané 18. apríl, 12:56 z 176.116.127.***
  K bodu 8 a 9: Opäť 600.- eur za napísanie ŽoNFP - vyplnenie tlačiva. Chrámec je zlatá baňa pre projektantov a pisateľov žiadostí - žiaľ len občania z toho zatiaľ nič nemali, okrem autobusovej čakárne. Za tie peniaze mohla byť aj trikrát taká veľká.

 • MH
  Milan HutkaReagovať
  Pridané 18. apríl, 13:14 z 176.116.127.***
  K bodu 10: Návrh na svojpomocnú opravu cesty sa síce prejednal ,ale len formálne a neprijalo sa k tomu žiadne uznesenie ! Pani starostka mi vlani napísala presne to isté čo teraz - kto a čo na ceste urobí, žiaľ len tí čo to mali robiť o tom nevedeli a tak to aj dopadlo - neurobilo sa nič ! Vlani sa aj v Teplej doline ťažilo drevo - jedinečná príležitosť na opravu cesty, predtým to tak bolo. Pán horár mi však povedal, že nikto ho neoslovil, nikto ho o nič nepožiadal, starostku nepozná - tak prečo by sa mal on starať o obecnú cestu, keď kompetentných to nezaujíma. Aj tak je to pokrok, že sa to aspoň po toľkých rokoch prejednalo v OZ. Možno o rok, nový starosta, alebo starostka prijme k tomuto aj uznesenie a začne niečo robiť. Pozn.: Poslednú údržbu cesty k rybníku robilo JRD Rim. Seč v máji 1989.

 • MH
  Milan HutkaReagovať
  Pridané 09. október, 15:31 z 176.116.111.***
  K bodu 12. Pani starostka aj poslanci OZ ďakujú pánovi Hutkovi, že ich upozornil na nezákonnosti v ich rozhodnutiach, a že to mohli opraviť a dať do súladu so zákonom o obecnom zriadení.

Pridať komentár