Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 2/2016

  • Pridané: 07.07.2016   |   38 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 2/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

28.04.2016 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Helena Genčiová – s ospravedlnením

Robert Staz – bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Stanovisko HKO k prijatiu krátkodobého úveru Superlinka

na predfinancovanie zamestnávania UoZ „Cesta z kruhu

nezamestnanosti“.

4./ Schválenie krátkodobého úveru Superlinka na

predfinancovanie zamestnávania UoZ „Cesta z kruhu

nezamestnanosti“.

5./ Schválenie zmeny rozpočtu obce.

6./ Rôzne aktuálne otázky obce.

7./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

8./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

9./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 26.04.2016. Následne program doplnila s bodom 10./ Schválenie

Žiadosti Poľovníckeho združenia „Nimród“ o odkúpenie pozemku – ostatné plochy pod Poľovníckym domom o výmere 88 m2.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová

b./ Za overovateľov boli určení : Mgr. Fekiačová Katarína

Šimon Štefan

c./ Do návrhovej komisie boli určení: Varga Gejza

Šimon Štefan

Mgr. Fekiačová Katarína

d./ Schválenie programu rokovania s doplneným bodom :

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 2 : Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí boli všetky splnené.

K bodu č. 3 : Stanovisko HKO k prijatiu krátkodobého úveru Superlinka na predfinancovanie

zamestnávania UoZ „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.

Hlavný kontrolór obce Robert Bíró oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k prijatiu krátkodobého úveru Superlinka na predfinancovanie zamestnávania UoZ „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ a doporučuje poslancom obecného zastupiteľstva tento úver schváliť.

/Stanovisko HKO k prijatiu krátkodobého úveru Superlinka na predfinancovanie zamestnávania Uoz „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ tvorí prílohu zápisnice /.

OZ berie na vedomie Stanovisko HKO k prijatiu krátkodobého úveru Superlinka.

K bodu č. 4 : Schválenie krátkodobého úveru Superlinka na predfinancovanie zamestnávania

UoZ „Cesta z kruhu nezamestnanosti“.

Pani starostka informovala poslancov o tom, že v minulom roku schválený krátkodobý úver vo výške 5400,00 € zatiaľ nie je čerpaný, máme ho na účte. Na predfinancovanie zamestnávania

6 osôb v projekte „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ je nutné tento krátkodobý úver navýšiť o 3300,00 €. Obec môže prijať takých uchádzačov o zamestnanie , ktorí sú v evidencii už viac ako 24 mesiacov. Plánujeme prijať 3 ženy a 3 mužov , od 01.05.2016 na dobu 15 mesiacov.

Z vybraných uchádzačov, jedna osoba odmietla túto prácu a preto je potrebné navrhnúť iného uchádzača. Poslanci sa zhodli na tom, že treba vybrať UoZ priamo z obce.

Nasledovalo hlasovanie za navýšenie krátkodobého úveru Superlinka o sumu 3300,00 €.

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 5 : Schválenie zmeny rozpočtu obce č.1/2016

/ podrobný rozpis tvorí prílohu zápisnice /

Príjmová časť: Transfer z ÚPSVR - CzKN

111312001012 95% CCP 23 419,00 €

Výdavková časť: CzKN 95% HM 18 468,00 €

Odvody 95% 4 951,00 €

--------------------------

23 419,00 €

vl. zdroj 5% HM 972,00 €

odvody 5% 259,00 €

.................................

1 231,00 €

Hlasovanie za zmenu rozpočtu:

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K doplnenému bodu č. 10 :Schválenie Žiadosti Poľovníckeho združenia Nimród o odkúpenie

pozemku pod Poľovníckym domom o výmere 88 m2 – ostatné plochy.

Podľa VZN č. 3/2015 zo dňa 30.11.2015 je stanovená hodnota pozemku - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov v cene 1,32 €/m2, teda cena pozemku na odkúpenie činí

88m2 x 1,32 = 116,16 € .

Hlasovanie za predaj pozemku na LV č. 184, parc.č. 1553/1 o celkovej výmere 4,5369 ha,

z toho podľa vypracovaného geometrického plánu diel č.3 o výmere 14 m2 a diel č. 4

o výmere 74 m2, spolu 88m2 formou hodného osobitného zreteľa v cene 1,32 €/m2,

v celkovej sume 116,16 €.

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 6 : Rôzne aktuálne otázky obce.

a.) Nedoplatky v sociálnych domoch – obec je osobitným príjemcom DHN u troch UoZ, v troch prípadoch máme nedoplatky urovnané, iba v jednom prípade u Ivety Lázárovej máme ťažkosti-jej nedoplatok činí už 1646 €. Podpísala čestné prehlásenie, že súhlasí s tým, aby obec bola osobitným príjemcom jej rodičovského príspevku, z ÚPSVR už boli aj na kontrole, ale zatiaľ nič nekonali v tejto veci.

Poslankyňa Fekiačová pripomienkovala, že treba poslať výzvu pre Ivetu Lázárovú, aby začala splácať splátkový kalendár + mesačné nájomné, ak do troch mesiacov nezačne platiť, bude ich treba vysťahovať.

Na rokovanie sa dostavil druh Ivety Lázárovej, Zoltán Bari, bol vyzvaný na dodržanie úhrady za nájom sociálneho bytu, ak počas troch mesiacov nezačnú platiť, obec bude vymáhať nedoplatky formou exekúcie z invalidného dôchodku Zoltána Bariho.

Poslanec Gejza Varga mal dve pripomienky: pri Hadaričke by mala byť cesta, ale Agrodružstvo

ju zaoralo

včelári úplne zničia cestu, bolo by potrebné aby

platili za prechod cez poľné cesty

b.) Modernizácia verejného osvetlenia – pani starostka informovala poslancov, že na zasadnutí Mikroregiónu predniesol prezentáciu o modernizácii verejného osvetlenia pán Vorobeľ, ponúka tri varianty, obce už nebudú musieť platiť zvlášť za verejné osvetlenie pre SSE, iba pre ich firmu podľa dohodnutého splátkového kalendára po dobu 10 rokov . Pán starosta Lichanec doporučuje obciam pozvať pána Vorobeľa na najbližšie zasadnutie OZ, aby poslancom priamo prezentoval svoj projekt.

  1. Deň obce - koncom júla by sa malo konať “Stretnutie kultúr“, na ktorý projekt sme z Úradu vlády, Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny dostali 800,00 €.

    d.) Dom smútku – je nutné opraviť vodovod v dome smútku.

e.) Schválenie Štatútu Krízového štábu obce – Štatút Krízového štábu sa vydáva podľa § 10 zákona NR SR č- 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu pre jeho zriadenie ako orgánu krízového riadenia. Obec bude mať kontrolu CO, dokumenty nám vypracuje Ing. Jozef Nosáľ, a k tomu je potrebné schváliť krízový štáb obce.

/ Štatút Krízového štábu obce sa nachádza v dokumentácii CO /.

Hlasovanie:

Prítomní: 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 7 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Poslankyňa Fekiačová mala pripomienku, že v ich ulici, kde bol kontajner znova sú vysypané smeti.

Poslanec Varga pripomienkoval kúpu odkvapovej rúry na kultúrny dom, ktorý by sa mal zaviesť do zeme, aby voda nestekala pod kúltúrny dom.

K bodu č. 8 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 28.04.2016

A. OZ berie na vedomie:

a.) Stanovisko HKO k navýšeniu úveru Superlinka.

b.) Zmeny rozpočtu obce č.1/2016

Príjmová časť: Transfer z ÚPSVR - CzKN

111312001012 95% CCP 23 419,00 €

Výdavková časť: CzKN 95% HM 18 468,00 €

Odvody 95% 4 951,00 €

--------------------------

23 419,00 €

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 3/16

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplneným bodom.

Uznesenie č. 4/16

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje navýšenie úveru Superlinka o sumu 3300,00 € na

celkovú výšku 8 700,00 € a zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru Superlinka.

Uznesenie č. 5/16

OZ jednohlasne schvaľuje predaj pozemku pre Poľovnícke združenie „Nimród“ - Chrámec 36, na LV č. 184, parc.č. 1553/1 o celkovej výmere 4,5369 ha, z toho podľa vypracovaného geometrického plánu diel č.3 o výmere 14 m2 a diel č. 4 o výmere 74 m2, spolu 88m2

formou hodného osobitného zreteľa v cene 1,32 €/m2, v celkovej sume 116,16 €.

Uznesenie č. 6/16

OZ jednohlasne schvaľuje zmeny rozpočtu obce č.1/ 2016

Výdavková časť: vl. zdroj 5% HM 972,00 €

odvody 5% 259,00 €

.................................

1 231,00 €

Uznesenie č. 7/16

OZ jednohlasne schvaľuje Štatút krízového štábu obce.

K bodu č. 9: Záver

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Chrámci, dňa 28.04.2016

Zapísala: …......................................          Starostka obce: …...................................

                     Mária Balyová                                                Marta Benedeková

Overovatelia:..........................................             …...................................

                      Mgr. Katarína Fekiačová                        Štefan Šimon

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár