Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 2/2015

 • Pridané: 26.06.2015   |   41 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 2/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 21.04.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 19.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Štefan Šimon s ospravedlnením

Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie žiadosti k dotácii z Úradu vlády z MV SR,

Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity

4./ Schválenie nenávratného finančného príspevku v rámci

Programu rozvoja vidieka SR, a následne schválenie Zmluvy

o dielo so zhotoviteľom Premier Consulting, spol.s.r.o.

5./ Zmena rozpočtu obce rok 2015.

a.) Schválenie výšky municipálneho úveru Superlinka.

b.) Schválenie položky Transfer mzdy a odvody § 54j.

c.) Schválenie 10% vlastných zdrojov k dotácii z USVRK.

d.) Schválenie odmeny vo výške 996,-€ + DPH Zhotoviteľovi

Diela uvedenej v Zmluve o Dielo č. 130415-MST-1

6./ Rôzne aktuálne otázky obce.

7./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

8./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

9./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková, privítala prítomných a požiadala pána Gejza Vargu, náhradníka , aby

zložil sľub poslanca, nakoľko poslanec Attila Varga sa zamestnal u Obci Chrámec a zanikol mu mandát poslanca. Po vykonaní sľubu poslanca, starostka obce konštatovala, že schôdza je uznášania schopná, oboznámila prítomných s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 20.04.2015.

1/a/ Za zapisovateľku bola určená Mária Balyová.

1/b/ Overovateľmi boli určení: Mgr. Katarína Fekiačová

Helena Genčiová

1/c/ Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Katarína Fekiačová

Helena Genčiová

Gejza Varga

Potom pani starostka požiadala poslancov o hlasovanie: program rokovania bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2 : Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí

Obecného zastupiteľstva - všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3 : Schválenie žiadosti k dotácii z Úradu vlády z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády

pre rómske komunity.

Pani starostka informovala poslancov o nedostatku vody v studni pri obecných nájomných bytoch, preto obec chce podať žiadosť o dotáciu na prhĺbenie už jestvujúcej studne vrtom. Vlastný zdroj obce v prípade schválenia dotácie je 10% spoluúčasti projektu.

Poslanec Varga Gejza mal návrh, že by sa pri Čečjuk mala vykopať nová studňa a odtiaľ priamym spádom odviesť vodu k obecným nájomným bytom do jestvujúcej studne, ktorá by sa mala prehĺbiť.

Poslankyňa Mgr. Fekiačová povedala, že sa treba informovať u nejakého geodeta, ktorý by vedel poradiť čo by bolo pre obec najefektívnejšie riešenie aj z finančného hľadiska.

Obec podá žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Potom nasledovalo hlasovanie za žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR a za spolufinancovanie projektu vo výške 10% výdavkov z vlastných zdrojov - poslanci schválili žiadosť o dotáciu a spolufinancovanie vo výške 10% výdavkov z vlastných zdrojov, z celkového rozpočtu projektu Výzvy Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na projekt „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia“ - podpora zásobovania dodávkami vody určenej na ľudskú spotrebu.

K bodu č. 4 : V rámci programu rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 sú

zverejnené Vybrané opatrenia pre obce do 1000 obyvateľov.

V rámci Podopatrenia 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátanie investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a autobusových zastávok obec môže podať žiadosť o dotáciu do výšky 300 000 €.

Obec Chrámec uzavrela zmluvu s firmou Premier Consulting, spol. s r.o. , ktorá zabezpečí komplexné poradenské služby, vrátane až 5 ročnej starostlivosti, súvisiace s projektom obce v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, vypracuje žiadosť na projekt výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a zabezpečí verejné obstarávanie.

Odmena :

996.- € + DPH, splatné do 10 dní od zverejnenia príslušnej Výzvy,

  + 10% Oprávnených výdavkov ( + DPH ) , splatné do 15 dní odo dňa schválenia žiadosti /projektu/, ale maximálne do výšky ktorú je možné zaradiť do oprávnených výdavkov projektu.

   Premier Consulting má nárok na % odmenu len ak dôjde k schváleniu žiadosti / projektu.

   Celková cena sa stanovuje ako maximálne 19 999.-€ + DPH.

   % časť odmeny sa stanovuje ako maximálna odmena, ktorú je možné zaradiť do oprávnených výdavkov projektu.

   Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže písomne od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, avšak len počas lehoty 10 dní od zverejnenia Výzvy.

   K tejto výzve má obec zabezpečiť naprojektovanie miestnych komunikácií, chodníkov a zahrnúť do projektu aj autobusovú zastávku. Ohľadom projektovania komunikácií sa obec skontaktovala s projektantom.

   Potom nasledovalo hlasovanie : poslanci jednohlasne schválili podanie žiadosti na projekt

   výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a autobusových zastávok a všetky náležitosti súvisiace s projektovaním miestnych komunikácií a odmenu

   996.- € + DPH, splatné do 10 dní od zverejnenia príslušnej Výzvy,

   + 10% Oprávnených výdavkov ( + DPH ) , splatné do 15 dní odo dňa schválenia žiadosti /projektu/, ale maximálne do výšky ktorú je možné zaradiť do oprávnených výdavkov projektu.

    K bodu č. 5 : Zmena rozpočtu obce rok 2015.

    1.

    Príjmová časť rozpočtu - Finančné operácie:

    41 513001 Municipálny bankový úver krátkodobý Superlinka 5 400 €

    Výdavková časť rozpočtu – Finančné operácie:

    41 111 821004 Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých 5 400 €

    Hlasovanie: Poslankyňa Mgr. Fekiačová Katarína a Gejza Varga hlasovali za, poslankyňa

    Genčiová Helena sa zdržala hlasovania.

    2.

    Výdavková časť rozpočtu:

    navýšenie rozpočtovej položky „špeciálne služby“ - 637005: 996 €

    Hlasovanie: jednohlasne schválené.

    3.

    Príjmová časť rozpočtu:

    111 312001 Transfer - §54 16 200 €

    111 312001 Transfer - §54 284 €

    Výdavková časť rozpočtu:

    111 06200 Mzdy a odvody §54 16 200 €

    111 06200 633006 Všeobecný materiál §54 284 €

    Poslanci brali na vedomie zmenu rozpočtu rok 2015 v bode 3.

    K bodu č. 6 :

    Poslanec Gejza Varga pripomienkoval, že nesvieti verejné osvetlenie pri dome č. 9,

    ďalej pracovníkov na MOS treba premiestniť na ihrisko do TJ, aby neužívali malú miestnosť Kultúrneho domu.

    Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová predniesla sťažnosť na pracovníkov pracujúcich na menšie obecné služby, že v ich ulici nepozbierali smeti, ďalej v obci je veľa túlavých psov, treba s tým niečo robiť.

    Pani starostka odpovedala, že na odchyt psov momentálne obec nemá finančné prostriedky.

    Poslankyňa Genčiová Helena pripomienkovala opravu vodovodného potrubia / vody / v Dome smútku.

    K bodu č. 7 : Pre neúčasť občanov obce tento bod bol vypustený z programu rokovania.

    K bodu č. 8 :

    U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

    V Chrámci, dňa 21.04.2015

    Uznesenie č. 16/15

    OZ jednohlasne schvaľuje : Program rokovania Obecného zastupiteľstva.

    Uznesenie č. 17/15

    OZ schvaľuje : Žiadosť o dotáciu a spolufinancovanie vo výške 10% výdavkov z vlastných zdrojov, z celkového rozpočtu projektu Výzvy Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity na projekt „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia“ - podpora zásobovania dodávkami vody určenej na ľudskú spotrebu.

    Uznesenie č. 18/15

    OZ schvaľuje : Zmena rozpočtu obce rok 2015.

    18/a :

    Príjmová časť rozpočtu - Finančné operácie:

    41 513001 Municipálny bankový úver krátkodobý Superlinka 5 400 €

    Výdavková časť rozpočtu – Finančné operácie:

    41 111 821004 Splácanie istiny z bankových úverov krátkodobých 5 400 €

    18/b :

    Výdavková časť rozpočtu:

    navýšenie rozpočtovej položky „špeciálne služby“ - 637005: 996 €

    OZ berie na vedomie : Zmena rozpočtu obce rok 2015.

    18/c :

    Príjmová časť rozpočtu:

    111 312001 Transfer - §54 16 200 €

    111 312001 Transfer - §54 284 €

    Výdavková časť rozpočtu:

    111 06200 Mzdy a odvody §54 16 200 €

    111 06200 633006 Všeobecný materiál §54 284 €

    Uznesenie č. 19/15

    OZ jednohlasne schvaľuje: podanie žiadosti na projekt výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a autobusových zastávok a všetky náležitosti súvisiace s projektovaním miestnych komunikácií a odmenu 996.- € + DPH, splatné do 10 dní od zverejnenia príslušnej Výzvy,

    + 10% Oprávnených výdavkov ( + DPH ) , splatné do 15 dní odo dňa schválenia žiadosti /projektu/, ale maximálne do výšky ktorú je možné zaradiť do oprávnených výdavkov projektu.

     K bodu č. 9 : Záver

     Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

     V Chrámci, dňa 21.04.2015

     Zapisovateľka : ….................................. Starostka obce : ….................................

     Mária Balyová Marta Benedeková

     Overovatelia : …..................................... ….......................................

     Mgr. Katarína Fekiačová Helena Genčiová

      Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

      Pridať komentár