Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 2/2014

  • Pridané: 18.07.2014   |   53 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 2/2014

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 13.02.2014

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 16.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomná: Annamária Genčiová – bez ospravedlnenia.

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice

c./ Voľba návrhovej komisie

d./ Schválenie programu rokovania

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie VZN o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.

4./ Úprava Rozpočtu obce na rok 2014.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Marta Benedeková, privítala

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.02.2014. Následne program rokovania doplnila s nasledovným bodom:

9. Ročná správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za rok 2013.

a./ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení: Helena Csobová

Robert Staz

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Štefan Árvai

Robert Staz

Gejza Varga

d./ Program rokovania s doplneným bodom bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2: Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného

zastupiteľstva.

K bodu č. 3: Návrh VZN obce Chrámec č. 2/2014 v zmysle § 36, ods. 7, písm. c/ Zákona o

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 16.01.2014. Pani starostka prečítala prítomným tento návrh VZN č. 2/2014, nakoľko poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky, požiadala ich o hlasovanie.

Poslanci jednohlasne schválili VZN obce Chrámec č. 2/2014 v zmysle § 36, ods. 7, písm. c/

Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. / Návrh VZN obce Chrámec

č. 2/2014 tvorí prílohu zápisnice/.

K doplnenému bodu č. 9: Hlavný kontrolór obce Chrámec pán Róbert Bíró predniesol prítomným

svoju Ročnú správu o vykonaných kontrolách za rok 2013. Poslanci uvedenú správu brali na vedomie. / Ročná správa o vykonaných kontrolách za rok 2013 tvorí prílohu zápisnice /.

K bodu č. 4: Úprava Rozpočtu obce na rok 2014.

Pri schvaľovaní Rozpočtu obce Chrámec na rok 2014 v bežnom rozpočte sme nemali ešte presné údaje o podielových daniach, vychádzali sme z údajov roku 2013.

Taktiež vo finančných operáciách tvorba rezervného fondu bola schválená na základe údajov ku koncu novembra 2013.

Príjmová časť: Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Bežný rozpočet:

Podielové dane 83 576 90 323

Finančné operácie:

finančné operácie 2 774 1 775

Výdavková časť: Schválený rozpočet Upravený rozpočet

rezervný fond 2 774 1 775

Poslanci jednohlasne schválili úpravu Rozpočtu obce Chrámec na rok 2014.

K bodu č. 5: Rôzne aktuálne otázky obce.

a./ Lesy – podali nové daňové priznanie na rok 2014, kde vykazujú iba 54 ha, teda výpadok na daniach za rok 2014 činí cca 600 €, preto sa pani starostka obrátila na poslancov, ako to má obec riešiť, nech vyslovia svoj názor.

Starostka obce už jednala s predsedom spločenstva vlastníkov Judr. Kónya Zoltánom, ktorý hovoril, že spoločenstvo vlastníkov na to nemá financie, prebiehajú pozemkové úpravy a z toho dôvodu spoločenstvo vlastníkov ťažbu dreva zastavilo.

Poslanec Gejza Varga- treba od štátneho podniku Lesy nejakým spôsobom vymáhaťdane za všetky pozemky, ktoré doteraz užívajú.

Starostka – bude treba o tom porozmýšľať.

b./ Požiarny technik pán Ľudovít Nagy sa obrátil na obec so žiadosťou o finančnú výpomoc vo

výške 150,00 € , alebo aspoň jednej tretiny z tejto sumy, na kúpu novej rovnošaty DPO SR.

Pani starostka vyzvala poslancov, aby sa k tomu vyjadrili. Poslanci sa zhodli a jednohlasne schválili finančnú výpomoc v sume 150,00 € na kúpu novej rovnošaty DPO SR pre požiarneho technika obce pána Ľudovíta Nagya.

c./ Nájomné sociálne byty – nájomníci sa sťažujú, že pri bytovkách je veľké blato. Na rezervnom

fonde NBNŠ je 248 €, treba sa rozhodnúť či dáme doviesť nejakú šotolinu, alebo pred bytovky

zasiať trávu, budeme sa s tým zaoberať až na jar, keď už nebude takéto blato.

Pod zelenú bytovku tečie dažďová voda, bude treba vykopať pozdĺž bytovky járok.

Barnabáš Váradi – obec by mohla kúpiť betónovú miešačku a pracujúci na menšie obecné služby by si sami vyrobili betónové tvárnice, ktoré by sa poukladali na krajnicu cesty, ktorá vedie k NBNŠ, aby ľudia mohli chodiť na chodníku a nie v blate.

Pani starostka odpovedala, že od júla bude možnosť zaradiť ľudí aj na aktivačnú činnosť- a vtedy by mohla obec kúpiť betónovú miešačku.

d./ Starostka obce Marta Benedeková s účinnosťou od 01. februára 2014 vymenovala Helenu

Csobovú za zástupcu starotky.

K bodu č. 6: Nakoľko občania nemali žiadne dotazy a pripomienky pristúpilo sa k ďaľšiemu bodu.

K bodu č. 7:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 13.02.2014

č. 3/2014

Uznesenie OZ: bod č. 9 Ročná správa o vykonaných kontrolách za rok 2013.

B e r i e n a v e d o m i e :

Ročnú správu hlavného kontrolóra obce Chrámec o vykonaných kontrolách za rok 2013.

č. 4/2014

Uznesenie OZ: bod č. 5/d Vymenovanie zástupcu starostky.

B e r i e n a v e d o m i e:

Vymenovanie Heleny Csobovej za zástupcu starostky s účinnosťou do 01.februára 2014.

č. 5/2014

Uznesenie OZ: bod č. 1/d Schválenie programu rokovania.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Program rokovania Obecného zastupiteľstva s doplneným bodom .

č. 6/2014

Uznesenie OZ: bod č. 3 Schválenie VZN o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

VZN obce Chrámec č. 2/2014 v zmysle § 36, ods. 7, písm. c/ Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

č. 7/2014

Uznesenie OZ: bod č. 4 Úprava Rozpočtu obce na rok 2014.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Úpravu Rozpočtu obce Chrámec na rok 2014 nasledovne:

Príjmová časť: Schválený rozpočet Upravený rozpočet

Bežný rozpočet:

Podielové dane 83 576 90 323

Finančné operácie:

finančné operácie 2 774 1 775

Výdavková časť: Schválený rozpočet Upravený rozpočet

rezervný fond 2 774 1 775

č. 8/2014

Uznesenie OZ: bod č. 5/b Finančná výpomoc pre požiarneho technika Ľudovíta Nagya na

kúpu novej rovnošaty DPO SR.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Finančnú výpomoc vo výške 150,00 € pre požiarneho technika Ľudovíta Nagya na kúpu novej rovnošaty DPO SR.

K bodu č. 8 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila

zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 13.02.2014

Zapisovateľka: ….................................... Overovatelia: ….......................................

Mária Balyová Helena Csobová

Starostka obce: ….................................. …........................................

Marta Benedeková Robert Staz

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár