Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 1/2020

 • Pridané: 20.03.2020   |   27 čítaní / zobrazení

                           Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 1/2020

                                                         Z á p i s n i c a

                                   zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                           10.03.2020 v zasadačke obecného úradu o 15.30 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomný : Vojtech Bari s ospravedlnením

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019.

4./ Schválenie Návrhu VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na

území obce Chrámec.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 06.03.2020, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Jozef Fekiač

                                                                       Melinda Stazová

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Helena Genčiová

                                                                                    Mgr. Jozef Fekiač

                                                                                   Melinda Stazová

  d./Schválenie programu rokovania :

   Prítomní: 3 poslanci

   Za : 3 poslanci / Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová, Melinda Stazová /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.

   Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová prišla na zasadnutie o 16,30 hod.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 21/2019, 22/2019, 23/2019, 24/2019, 25/2019, 26/2019, 27/2019,

   28/2019 – sú splnené.

   K bodu č. 3 : Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019.

   Hlavný kontrolór obce informoval poslancov o vykonaných kontrolách v roku 2019. / Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019 tvorí prílohu zápisnice./

   OZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019.

   K bodu č. 4 : Schválenie Návrhu VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec.

   Návrh VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec bol vyvesený na úradnej tabuli obce 24.02.2020, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

   Pani starostka sa opýtala poslancov, či preštudovali návrh VZN č. 1/2020 a či majú k nemu nejaké pripomienky. Nakoľko zo strany poslancov neodzneli žiadne dotazy ani pripomienky pristúpilo sa k hlasovaniu:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci / Mgr.Katarína Fekiačová, Mgr.Jozef Fekiač, Helena Genčiová,Melinda Stazová /

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec podľa predloženého návrhu.

   / Návrhu VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec tvorí prílohu zápisnice./

   K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   a) Diana Bariová požiadala starostku obce o umiestnenie plechového garáža k nájomným sociálnym bytom.

   Poslanci navrhujú pre Dianu Bariovú podať písomnú žiadosť, podľa VZN č.2/2019 zo dňa 27.11.2019 sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,33 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň. Potom uzavrieť s menovanou Zmluvu a vopred uhradiť trojmesačnú daň za užívanie verejného priestranstva. Hlasovanie bolo odročené.


    

   b) Z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky sa zriaďuje krízový štáb obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života,zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.


    

   K bodu č. 6 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

   Mgr.Katarína Fekiačová pripomienkovala množstvo smetí od cintorína k Gyula kút, bolo by potrebné pozbierať.

   Starostka odpovedala, že smeti sa pravidelne zbierajú pracovníkmi UoZ od pondelka do štvrtku počas výkonu aktivačných prác.


    


    


    


    

   K bodu č. 7 :

                                              U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 10.03.2020

    Uznesenie č. 1 /2020

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.

    Uznesenie č. 2/2020

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2019.

    Uznesenie č. 3/2020

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č. 1/2020 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec.


     


     

    K bodu č. 8 : Záver.

    Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

    V Chrámci, dňa 20.03.2020

    Zapisovateľka : .........................................                                   Starostka obce : ....................................

                               Mária Balyová                                                                                Marta Benedeková

    Overovatelia : ...........................................                                                     ...............................................

                           Mgr.Jozef Fekiač                                                                              Melinda Stazová

     Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

     Pridať komentár