Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 1/2017

 • Pridané: 21.02.2017   |   67 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 1/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

26.01.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva poľovných pozemkov vo

vlastníctve obce, zaradených do PR Chrámec.

4./ Schválenie výšky nájomného za prenájom obecného šrotovníka.

5./ Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2016.

6./ Voľba hlavného kontrolóra obce.

7./ Schválenie žiadosti podanej Šaroltou Novákovou o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemok

p.č. 228, zastavaná plocha a nádvorie a p.č.227, záhrada v majetku obce.

8./ Schválenie vypracovania Územnoplánovacej dokumentácie obce v rámci Mikroregiónu

Dolný Gemer.

9./ Zmena rozpočtu obce na rok 2017.

10./ Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2015.

11./ Rôzne aktuálne otázky obce.

12./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

13./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

14./ Záver.

K bodu č. 1 : Po odznení štátnej hymny SR , zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila

starostka obce Marta Benedeková, privítala prítomných poslancov, pani Palčovú Blanku za Agrodružstvo a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 23.01.2016 a taktiež zaslaný každému poslancovi. Pani starostka navrhla doplniť program rokovania s nasledovnými bodmi:

ako bod č.11./ Vytvorenie opravnej položky k nedobytným pohľadávkam po lehote splatnosti,

bod č. 12./ Schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku obce Chrámec,

a ďalšie body sa posúvajú nižšie.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová,

b./ Za overovateľov boli určení: Štefan Šimon

Mgr. Katarína Fekiačová

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Gejza Varga

Helena Genčiová

Róbert Staz

d./ Schválenie programu rokovania s doplnenými bodmi:

Prítomní: 5 poslanci

Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 2: Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí boli všetky splnené.

K bodu č. 3: Schválenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva poľovných

pozemkov vo vlastníctve obce, zaradených do PR Chrámec.

Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva.

1. Agrodružstvo Rimavská Seč

2. Poľovnícke združenie „Nimród“ Chrámec – splnomocnenec JUDr. Zoltán Kónya

3. Otto Varga, bytom Rimavská Sobota – menovaný vzal späť svoju žiadosť.

Pani starostka prečítala poslancom znenie oboch žiadostí a navrhla poslancom tajné hlasovanie.

Po tajnom hlasovaní pracovníčka obecného úradu spočítala odovzdané hlasy pre uchádzačov.

Prítomní: 5 poslanci

Agrodružstvo Rimavská Seč získalo 4 hlasy

Poľovnícke združenie „Nimród“ Chrámec získalo 1 hlas.

Prvý v poradí, Agrodružstvo Rimavská Seč, získalo plnomocenstvo na výkon práva poľovníctva

poľovných pozemkov v majetku obce, vo výmere 42,8 ha.

K bodu č. 4: Schválenie výšky nájomného za prenájom obecného šrotovníka.

Nájomca šrotovníka TIKOTANK s.r.o. navrhuje výšku nájmu mesačne 20 € .

Poslanci sa vyjadrili, každý za seba k navrhovanej výške nájmu a súhlasili s výškou mesačného nájomného za obecný šrotovník 20 € + spotreba elektrickej energie a úhrada nákladov uvedených v preddavkovej platbe za istič.

Nasledovalo hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 5: Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2016.

Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró oboznámil poslancov so svojou správou

o vykonaných kontrolách v roku 2016. / Správa HKO o vykonaných kontrolách v roku 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice /.

OZ berie na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2016.

K bodu č. 6: Voľba hlavného kontrolóra obce.

Obecné zastupiteľstvo v Chrámci dňa 16.12.2016 vyhlásilo voľbu HKO . Konkurz na voľbu HKO s povinnými a všeobecnými podmienkami bol zverejnený na internetovej stránke obce. Písomné prihlášky kandidátov boli doručené na adresu obce Chrámec do 23.01.2017

do 15.00 hod.v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra-neotvárať “.

Obci Chrámec bola doručená jedna prihláška a to od Bíró Róberta. Starostka obce so zapisovateľkou posúdili splnenie náležitostí prihlášky a konštatovali, že všetky podmienky boli splnené.

Pani starostka oboznámila poslancov s náležitosťami prihlášky pána Bíró Róberta.

Potom nasledovalo verejné hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Pán Bíró Róbert sa poďakoval poslancom za dôveru.

K bodu č. 7: Schválenie žiadosti podanej Šaroltou Novákovou o odkúpenie nehnuteľnosti –

pozemok p.č. 228, zastavaná plocha a nádvorie a p.č.227, záhrada v majetku obce.

Obec Chrámec, Chrámec 38, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 00649872, v súlade s ustanovením §9a) ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Zámer č. 1 previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku Obce Chrámec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetom prevodu je nehnuteľnosť, pozemok registra C KN parc.č. 228, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 478 m2 v spoluvlastníckom podiele ½ a pozemok registra C KN parc.č. 227, záhrada s výmerou 875 m2 v spoluvlastníckom podiele ½, v k.ú. Chrámec formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu stanovenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Chrámci, prijatú vo VZN č. 3/2016 zo dňa 25.11.2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške

1,3200 €/m2.

/Zámer č. 1 prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Chrámec tvorí prílohu tejto zápisnice /.

Starostka obce doporučuje schváliť predaj nehnuteľnosti formou hodného osobitného zreteľa.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za: 3 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon a Gejza Varga

Proti: 1 poslanec – Robert Staz

Zdržal sa hlasovania: 1 poslankyňa – Helena Genčiová

K bodu č. 8: Schválenie vypracovania Územnoplánovacej dokumentácie obce v rámci

Mikroregiónu Dolný Gemer.

Starostka obce informovala poslancov, že na poslednom stretnutí starostov Mikroregiónu Dolný Gemer v Orávke, sa obce dohodli, že spoločne dajú vypracovať Územnoplánovaciu dokumentáciu obcí v rámci Mikroregiónu Dolný Gemer. Je potrebné prijať uznesenie obecného zastupiteľstva k vypracovaniu Územnoplánovacej dokumentácie obcí v rámci Mikroregiónu Dolný Gemer.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za: 5 poslanci

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

K bodu č. 9: Zmena rozpočtu obce na rok 2017.

Starostka obce informovala poslancov, že tento bod programu bol navrhnutý z dôvodu vysokých preddavkových platieb za ističe, zaslaných zo strany SSE. Nakoľko však v súčastnosti Vláda SR rieši situáciu a predpoklad je zrušenie neprimerane vysokých preddavkových platieb,

starostka navrhuje tento bod programu odročiť.

K bodu č. 10: Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2015.

Starostka obce prečítala poslancom Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2015.

Podmienený názor

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Chrámec k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Chrámec k 31.12.2015.

K bodu č. 11: Vytvorenie opravnej položky k nedobytným pohľadávkam po lehote splatnosti.

Auditor vo svojej správe uvádza, že obec musí venovať väčšiu pozornosť vymáhaniu daňových a nedaňových pohľadávok. Obec vykazuje daňové a nedaňové pohľadávky aj po lehote splatnosti. V zmysle § 15, ods. 6 postupov účtovania pre obce opravná položka k pohľadávkam sa tvorí najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Po doporučení auditora, na pochybné pohľadávky, pri ktorých existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, je potrebné vytvoriť opravné položky v účtovníctve.

OZ berie na vedomie vytvorenie opravnej položky k nedobytným pohľadávkam po lehote splatnosti.

K bodu č. 12: Schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku obce.

V poslednom období boli časté požiadavky poslankyne Genčiovej o zverejnenie Zápisníc zo zasadnutí OZ na webovej stránke obce do 10 dní po uskutočnení zasadnutia OZ, a poslankyňa vytýkala obecnému úradu nesplnenie jej požiadavky, preto starostka navrhla obecnému zastupiteľstvu doplniť Rokovací poriadok dodatkom o spôsobe zverejňovania zápisníc.

Nakoľko dosiaľ v Rokovacom poriadku obce nebolo uvedené, že obec musí zverejňovať Zápisnice zo zasadnutí OZ, preto starostka navrhuje obecnému zastupiteľstvu rozšíriť Dodatkom k Rokovaciemu poriadku zverejňovať Zápisnice na webovej stránke obce do 30 dní od rokovania OZ.

Hlasovanie :

Prítomní: 5 poslanci

Za: 4 poslanci – Mgr.Katarína Fekiačová, Helena Genčiová, Štefan Šimon, Robert Staz

Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 1 – Gejza Varga

K bodu č. 13: Rôzne aktuálne otázky obce.

a.) Inventarizácia majetku obce – inventarizačná komisia bola vymenovaná na predošlom zasadnutí OZ, preto do konca januára 2017 inventarizačná komisia musí vykonať fyzickú inventarizáciu majetku obce.

b.) Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala e-mail JUDr. Milana Hutku, ktorý zaslal poslancom návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce o vykonanie kontroly spracovania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 – poľné cesty.

Poslanci OZ nedali návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti HKO.

Starostka oboznámila poslancov s odpoveďou zhotoviteľa ŽoNFP Premier Consulting EU,s.r.o., ktorú vyžiadala na podnet horeuvedeného návrhu. List od výkonnej riaditeľky spoločnosti poslancom prečítala, v ktorom uvádza správu z PPA, bodovanie projektu, zabezpečenie komplexného prístupu, vhodnosti a účelnosti, definovanie cieľov projektu k podpore činností, uskutočniteľnosť projektu, zosúladenie časového harmonogramu s činnosťami, rozpočet a nákladová efektívnosť, realizovateľnosť projektlu z finančného hľadiska, preukázateľnosť dostatočných odborných skúseností žiadateľa, zabezpečenie administratívnych kapacít, finančná technologická a technická udržateľnosť výsledkov projektu, multiplikačný efekt výsledkov projektu.

Žiadosť nebola schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, v rozhodnutí je uvedené, že žiadosť spĺňala všetky podmienky poskytnutia príspevku uvedených vo výzve.

Poslanci berú na vedomie list výkonnej riaditeľky Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec vyhotovila Žiadosť o zmenu rozhodnutia o neschválení žiadosti adresovanú pre PPA Bratislava, starostka poslancom žiadosť prečítala a spýtala sa na ich názor, či súhlasia so zaslaním žiadosti o zmenu rozhodnutia o neschválení žiadosti.

Zástupkyňa starostky Mgr. Katarína Fekiačová jednoznačne doporučila obci zaslať uvedenú žiadosť.

bodu č. 14: Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa občania obce nezúčastnili, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 15:

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 26.01.2017

A. OZ berie na vedomie:

a) Správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2016.

b) Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Chrámec k 31.12.2015.

c) Vytvorenie opravnej položky k nedobytným pohľadávkam po lehote splatnosti.

  d) List výkonnej riaditeľky Premier Consulting EU, s.r.o.

  B. OZ schvaľuje:

  Uznesenie č. 1/2017

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi.

  Uznesenie č. 2/2017

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plnomocenstvo na výkon práva poľovníctva poľovných pozemkov v majetku obce, vo výmere 42,8 ha. pre Agrodružstvo Rimavská Seč.

  Uznesenie č. 3/2017

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje výšku nájomného za prenájom šrotovníka pre TIKOTANK s.r.o mesačne 20 € + spotreba elektr. energie + a úhrada nákladov uvedených v preddavkovej platbe za istič.

  Uznesenie č. 4/2017

  Obecné zastupiteľstvo :

  A. berie na vedomie výsledky volieb hlavného kontrolóra

  v súlade s § 18a ods. 3 a ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra obce Chrámec zvolený Bíró Róbert, bytom Štrkovec č. 79.

  B. shvaľuje

  v zmysle § 18c ods. 1, písm a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 10 % úväzok / plat hlavného kontrolóra obce Chrámec.

  C. berie na vedomie, že

  plat hlavného kontrolóra obce Chrámec sa upraví každý nasledujúci kalendárny rok pri zmene

  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zamestnávateľ v súlade s § 18c ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Uznesenie č. 5/2017

  Obecné zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov:

  V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Chrámec, okres Rimavská

  Sobota, vedeného na LV č. 687 Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor a to:

  parcely registra ,,C“ evidovanej na katastrálnej mape:

  parc. č. C KN 228 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m2, v podiele ½

  parc. č. C KN 227 – záhrady o výmere 875 m2, v podiele ½

  formou priameho predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v nominálnej hodnote

  1,3200 €/m2.

  Cena pozemku – zastavané plochy a nádvoria 239 m2 x 1,3200 = 315,48 €

           • záhrady 437,5 m2 x 1,3200 = 577,50 €

  Cena celkom : 892,98 €

  Pozemok sa predáva obyvateľke obce Chrámec Šarolte Novákovej, narodenej 06.05.1934, trvale bytom Chrámec č. 51, nakoľko uvedené pozemky užíva od roku 1959

  a na parcele č. 228 zastavané plochy a nádvoria sa nachádza jej rodinný dom so súpisným číslom 51.

  Uznesenie č. 6/2017

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie obce v rámci Mikroregiónu Dolný Gemer.

  Uznesenie č. 7/2017

  Obecné zastupiteľstvo 9. bod programu - Zmena rozpočtu obce na rok 2017 - odročuje.

  Uznesenie č. 8/2017

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k Rokovaciemu poriadku na zverejňovanie Zápisníc zo zasadnutí OZ na webovej stránke obce do 30 dní od rokovania OZ.

  K bodu č. 16: Záver

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 26.01.2017

  Zapisovateľka: …................................ Starostka obce : …........................................

  Mária Balyová                                                                   Marta Benedeková

  Overovatelia : ….................................. ….......................................

  Štefan Šimon                                            Mgr. Katarína Fekiačová


  • MH
   Milan HutkaReagovať
   Pridané 21. február, 20:37 z 176.116.127.***
   K bodu 13/b.: Informácie pre poslancov sú nepravdivé ! - Premier Consulting si dal zaplatiť a ŽoNFP napísal zle ! Je zrejmé, že si to neprizná a bude sa chváliť svojou profesionalitou pri podávaní projektov - preto to má prešetriť nezávislá osoba - HKO - to bol môj návrh. - p. starostka podpísala žiadosť o NFP a jediná je zodpovedná za jej obsah - treba sa pozrieť na stranu 11 ŽoNFP, kde je chyba, namiesto 55 bodov je napísaných len 45 - preto projekt vypadol, a chýbalo mu len 8 bodov ! Obec týmto prišla o investíciu 413.000.- eur ! - žiadosť spĺňala podmienky - keby nespĺňala, tak by ju boli obci vrátili už v roku 2015, alebo hodili do koša. - PPA to napísala slušne - nedostatok peňazí - áno, ale len pre tých nešikovných ! Tí šikovní = 70 obcí, už stavajú a pre tých bolo peňazí dosť, celkom 49 miliónov eur. Takto hlbšie by bolo treba prekontrolovať všetky projekty, ktoré boli zamietnuté - myslím, že aj na toto je HKO.

  Pridať komentár