Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Zápisnica 1/2015

  • Pridané: 05.05.2015   |   54 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 1/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 03.03.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 17.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Mgr. Katarína Fekiačová s ospravedlnením

Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Ročná správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách.

4./ Schválenie Rokovacieho poriadku obce.

5./ Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami

obce Chrámec.

6./ Inventarizácia a evidencia majetku obce.

7./ Úprava rozpočtu obce rok 2015 :

a.) geodetické práce na zameranie pozemkov a budov v majetku obce

b.) zadanie požiadavky na vypracovanie PHSR na roky 2015 – 2020

c.) navýšenie rozpočtovej položky „špeciálne služby“.

8./ Rôzne aktuálne otázky obce.

9./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

10./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

11./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce, privítala

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 26.02.2015 a navrhla ho doplniťs nasledovnými bodmi :

12./ Schválenie používania súkromného motorového vozidla starostky obce na volebné obdobie

2014 – 2018.

13./ Schválenie Návrhu na prijatie preklenovacieho úveru – na podporu zamestnávania

UoZ § 54j.

14./ Návrh na uzavretie zmlúv na tovary a služby.

1/a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

1/b/ Za overovateľov zápisnice boli určení : Helena Genčiová, Attila Varga

1/c/ Do návrhovej komiseie boli zvolení : Štefan Šimon

Attila Varga

Helena Genčiová

Program rokovania s doplnenými bodmi bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 3 : Ročná správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách.

/ tvorí prílohu zápisnice /. OZ berie na vedomie ročnú správu hlavného

kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2014.

K bodu č. 4 : Schválenie Rokovacieho poriadku obce. /tvorí prílohu zápisnice /

Plánované zasadnutia OZ : 04.06.2015 03.09.2015 10.12.2015

Rokovací poriadok obce bol v písomnej forme doručený jednotlivým poslancom,oboznámili sa

s nimi, a na rokovaní prebehlo hlasovanie: Rokovací poriadok Obce Chrámec bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 5 : Schválenie Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chrámec.

/ tvorí prílohu zápisnice /.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chrámec boli vypracované a doručené každému poslancovi, oboznámili sa s nimi a na zasadnutí OZ boli Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami poslancami jednohlasne schválené.

K bodu č. 6 : Inventarizácia a evidencia majetku obce.

Správou o vykonanej inventarizácii majetku obce, ktorá prebehla v mesiaci január, oboznámila poslancov starostka obce. Vyhotovili sa inventarizačné súpisy, aj inventarizačné zápisy.

K bodu č. 7 : Úprava rozpočtu obce na rok 2015.

a.) geodetické práce na zameranie pozemkov a budov v majetku obce

Obec uzavrela zmluvu s geodetickou kanceláriou na geodetické práce ako vyhotovenie geometrického plánu na budovy,ktoré obec vlastní, ale nie sú evidované na liste vlastníctva

obce,tiež obecné cesty nie sú na LV v registri „C“, zameranie nehnuteľnosti stojí cca 230 € a zameranie obecných ciest cca 2000 €.

b.) zadanie požiadavky na vypracovanie PHSR na roky 2015 – 2020

obec uzavrie Zmluvu na vypracovanie PHSR na roky 2015 – 2020,s firmou Hprogres

v cene 500 € .

Ďalej pani starostka oboznámila poslancov s listom auditorky o vykonanom audite ročnej účtovnej závierky za rok 2013, ktorú poslanci brali na vedomie / tvorí prílohu zápisnice /.

Žiada poslancov o navýšenie výdavkovej časti rozpočtovej položky „špeciálne služby“ za

úhradu auditu za rok 2014 vo výške 400 €.

c.) navýšenie rozpočtovej položky „špeciálne služby“ - 637005 :

2000 € - geodetické práce - poslancami jednohlasne schválené

500 € - vypracovanie PHSR - poslancami jednohlasne schválené

400 € - auditorské práce - poslancami jednohlasne schválené

Úprava rozpočtu obce vo výdavkovej časti, v položke „špeciálne služby“ - 637005 - navýšenie

o 2900 € bolo poslancami jednohlasne schválené.

K bodu č. 8 : Rôzne aktuálne otázky obce.

NBNŠ – medzi nájomníkmi sú aj neplatiči, s ktorými obec uzavrela splátkový kalendár, v troch prípadoch je obec osobitným príjemcom DHN. Ak nájomníci nedodržia splátkový kalendár, obec ich môže po troch mesiacoch vysťahovať z nájomných bytov na základe nájomnej zmluvy.

Poslankyňa H.Genčiová sa opýtala , či TSP a ATSP pomáhajú nezamestnaným, napr. dcéram Boženy Bariovej, pretože počula , že nemajú vybavené ešte pre deti zdravotnú kartičku.

Pani starostka odpovedala, že je to už v štádiu riešenia, obec sa obrátila ohľadom starostlivosti

o deti na Obvodného detského lekára a na Odbor sociálnych vecí a rodiny, pracovníčky TSP,

a ATSP pravidelne komunikujú s rodinou a obec je osobitným príjemcom DHN Boženy

Bariovej , aby sa vyriešila nepriaznivá sociálna situácia rodiny a pomáhame im so zadelením

svojich finančných výdavkov.

Brantner Gemer – obec mala neuhradené dve faktúry za odvoz TKO, a Brantner požaduje

za oneskorenú úhradu faktúr penále vo výške cca 113 €.

Verejné osvetlenie – podľa názoru poslancov je prerušenie nočného osvetlenia obce zavčasu vypínané, treba nastaviť nočné vypnutie osvetlenia od 24.00 hod. do 4.00 hod.

Lesy SR – neuhradili daň z pozemkov za rok 2014, obec postupovala podľa Rozhodnutia a pokynov Finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici a po vystavení Protokolov a následných Rozhodnutí prvostupňového orgánu sme postúpili vec na riešenie Finančnej správe Banská Bystrica.

Nedoplatky na daniach z nehnuteľnosti a poplatku za TKO a Psa za minulé roky činia k 31.12.2014 cca 13000 €,.Poslankyňa Genčiová pripomienkovala, že neplatičom obec má poslať výzvu, alebo sa obrátiť na Exekútorský úrad vo veci vymáhania nedoplatkov na daniach.

Opravy obecných ciest - cez AČ z Úradu práce obec môže čerpať mesačne finančné prostriedky vo výške cca 650 €, z týchto finančných prostriedkov môže obec nakúpiť aj kamenivo a vykonať opravy jednotlivých ciest.

Komisie – pani starostka požiadala poslancov aby sa na najbližšom zasadnutí OZ vyjadrili, aké komisie majú byť zriadené.

DHZ – v našej obci sa bude konať v mesiaci máj súťaž dobrovoľných hasičských jednotiek, bude treba dať ihrisko do poriadku a opraviť oplotenie ihriska.

K bodu č. 9 : Pre neúčasť občanov obce neodzneli žiadne dotazy a pripomienky.

K bodu č. 12 : Používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely obce vo

volebnom období 2014 – 2018 pre starostku obce.

Poslanci jednohlasne schválili používanie súkromného motorového vozidla na služobné

účely obce vo volebnom období 2014 – 2018 pre starostku obce.

K bodu č. 13 : Návrh na prijatie preklenovacieho úveru - Superlinka – na podporu zamestnávania UoZ § 54.

Obec sa zapojí do programu podpory vytvárania pracovných miest v oblasti verejného zamestnávania podľa § 54 a plánuje zamestnať asi troch nezamestnaných na obdobie od 01.04.2015 do 30.09.2015 ako pomocných pracovníkov pre obec.

Úrad práce refunduje 95% CCP. Pretože refundácia mzdy týchto pracovníkov obvykle mešká 2-3 mesiace, obec chce požiadaťo Municipálny preklenovací úver „Superlinka“ z Primabanky, a.s. Slovensko, sktorým má obec dobré skúsenosti, využili sme ho už pri úhrade miezd zamestnancov v minulosti.

Pani starostka dala hlasovať o návrhu prijatia preklenovacieho úveru, dvaja poslanci Attila Varga a Štefan Šimon hlasovali za, poslankyňa Helena Genčiová sa zdržala hlasovania,

proti nebol nikto.

K bodu č. 14 : Návrh na uzavretie zmlúv na tovary a služby.

Od 01.03.2015 je zavedené elektronické trhovisko, preto na geodetické práce, na vypracovanie

PHSR , na nákup materiálu AČ, na opravu kosačiek, ako aj na nákup potravín do ŠJ pri MŠ

obec uzavrie zmluvy na tovary a služby s jednotlivými dodávateľmi. Poslanci tento návrh

berú na vedomie.

K bodu č. 10 :

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 03.03.2015

Uznesenie č. 9

A. OZ berie na vedomie:

- ročnú správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v roku 2014.

- správu starostky obce o vykonanej inventarizácie majetku obce.

- list auditorky OZ o vykonanom audite ročnej účtovnej závierky za rok 2013.

- návrh na uzavretie zmlúv na tovary a služby.

Uznesenie č. 10

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi.

Uznesenie č. 11

OZ jednohlasne schvaľuje : Rokovací poriadok Obce Chrámec .

Uznesenie č. 12

OZ jednohlasne schvaľuje : Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Chrámec.

Uznesenie č. 13

OZ jednohlasne schvaľuje : Úpravu rozpočtu obce rok 2015.

Úprava rozpočtu obce vo výdavkovej časti, v položke „špeciálne služby“- 637005- navýšenie o 2900 €, navýšenie rozpočtovej položky „špeciálne služby“ nasledovne :

2000 € - geodetické práce

500 € - vypracovanie PHSR

400 € - auditorské práce

Uznesenie č. 14

OZ jednohlasne schvaľuje : používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely obce vo volebnom období 2014 – 2018 pre starostku obce.

Uznesenie č. 15

OZ schvaľuje : prijatie Municipálneho preklenovacieho úveru - Superlinka – od Prima banky, a.s.Slovensko na podporu zamestnávania UoZ § 54.

K bodu č. 11: Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila

zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 03.03.2015

Zapisovateľka: …................................... Starostka obce: …....................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …....................................... ….......................................

Helena Genčiová Attila Varga

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár