Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

VZN č.2/2015 o prenechaní majetku do nájmu

 • Pridané: 04.09.2015   |   30 čítaní / zobrazení

V Š E O B E C N E Z Á V  Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E

C h r á m e c

č. 2/2015 zo dňa 14.08.2015

O P R E N E C H A N Í N E H N U T E Ľ N É H O

M A J E T K U O B C E C H R Á M E C D O N ÁJ M U

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 14.08.2015

Uznesenie OZ k VZN : 03.09.2015

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce

od 04.09.2015 do 20.09.2015

V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, bol na zasadnutí OZ dňa 03.09.2015 predložený návrh Zámeru prenajímania nehnuteľného majetku Obce Chrámec do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže.

Obecné zastupiteľstvo sa dňa 03.09.2015 uznesením č. 27/15 uznieslo na prenechaní majetku obce do nájmu

- v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí priamym prenájmom.

Obec prenajme poľnohospodárske a lesné pozemky v k.ú. Chrámec v tomto rozsahu :

- parc. č. 1602, orná pôda, výmera 873 m2,

- parc. č. 1603, orná pôda, výmera 703 m2,

- parc. č. 1790, orná pôda, výmera 1 9590 m2,

- parc. č. 1804, orná pôda, výmera 7358 m2,

- parc. č. 1809, orná pôda, výmera 1 1240 m2,

- parc. č. 1766, trvalé trávne porasty, výmera 2170 m2,

- parc. č. 1817, trvalé trávne porasty, výmera 5775 m2,

- parc. č. 1829, trvalé trávne porasty, výmera 3 1323 m2,

- parc. č. 1873, trvalé trávne porasty, výmera 2 2333 m2,

- parc. č. 2247, trvalé trávne porasty, výmera 1 4738 m2,

- parc. č. 2249, trvalé trávne porasty, výmera 2987 m2,

- parc. č. 2334, trvalé trávne porasty, výmera 1728 m2,

- parc. č. 2380, trvalé trávne porasty, výmera 1 2656 m2,

- parc. č. 2599, trvalé trávne porasty, výmera 3294 m2,

- parc. č. 1871, lesné pozemky, výmera 5687 m2,

- parc. č. 1901, lesné pozemky, výmera 9773 m2,

Nájom poľnohospodárskej pôdy v majetku obce sa odôvodňuje tým, že sa jedná o poľnohospodársku pôdu – ornú pôdu, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, ktorú obec nevyužíva

a nie je ani predpoklad, že by uvedenú pôdu v blízkej budúcnosti mohla využívať.

Miesto zverejnenia podmienok prenájmu

Všetky informácie a podmienky, týkajúce sa prenájmu poľnohospodárskych a lesných pozemkov budú zverejnené na web stránke obce a na úradnej tabuli obce.

Podmienky, spôsob a kritéria

predkladania návrhov na prenájom nehnuteľného majetku Obce Chrámec.

Podmienky prenajímania pozemkov :

1. Prenajímajú sa nehnuteľnosti výlučne na poľnohospodárske využitie pôdy.

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh a ak podá navrhovateľ viac návrhov, všetky

budú zo súťaže vylúčené.

3. Forma podávania návrhov je písomná, predkladá sa „Návrh nájomnej zmluvy“- termín

predkladanie návrhov - do 23.09.2015 do 15.00 hod. na Obecnom úrade Chrámec.

4. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú alebo najmenej na dobu nájmu 10 rokov , začiatok nájmu

je 01.11.2015.

5. Výpovedná doba nájmu je 1 rok, pričom výpoveď musí byť podaná najneskôr k 31.10. bežného

roka.

6. Najnižšia cena nájmu za poľnohospodárske pozemky je stanovená vo výške 70,00 €/ha.

7. Najnižšia cena nájmu za lesné pozemky je stanovená vo výške 35,00 €/ha.

8. Nájomca je povinný uhradiť vyrubenú daň z nehnuteľnosti.

9. Prenajímateľ uzavretím nájomnej zmluvy neprenecháva nájomcovi poľovné právo na svojom

majetku.

10. Nájomca sa musí riadne starať o jemu zverenú poľnohospodársku a lesnú pôdu, nesmie ju

prenechať do užívania tretej osobe, nesmie meniť využitie poľnohospodárskeho pozemku bez

predošlého súhlasu majiteľa.

11. Vyhodnotenie predložených návrhov sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v

Chrámci dňa 24.09.2015 so začiatkom o 16,30 hod.

12. Obec oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk do troch dní od vyhodnotenia

návrhov.

13. Nájomná zmluva s vybraným uchádzačom sa uzavrie do 30.09.2015.

14. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

jej zverejnenia.

15. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany vybraného nájomcu bude nehnuteľnosť

ponúknutá na nájom nvrhovateľovi, ktorý je nasledujúci v poradí určenom pri

posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.

Kritéria hodnotenia návrhov :

Kritérium hodnotenia predložených návrhov je dodržanie podmienok prenajímania pozemkov

stanovených Obecným zastupiteľstvom.

  Podanie návrhu :

  Návrhy sa podávajú v uzatvorenej obálke s viditeľným označením- textom:

  NEOTVÁRAŤ - - PRENÁJOM NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU v k. ú. Chrámec

  Písomný návrh je potrebné doručiť poštou ( rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej

  pečiatky ) na adresu : Obec Chrámec, Chrámec 38, 980 42 Rimavská Seč, alebo podať osobne

  na Obecný úrad, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke : „Prijaté: poradie návrhu,

  dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

  Povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti:

  - návrh nájomnej zmluvy

  - presné označenie navrhovateľa

  - ( fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba uvedie: obchodné meno, sídlo, IČO, meno

  konajúcej osoby/zástupcu, výpis z obchodného alebo živnostenského registra, telefónne číslo)

  - fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. číslo

  - označenie predmetu nájmu

  - cenový návrh

  - podnikateľský zámer využitia pôdy

  - záväzok, že prevezme od prenajímateľa všetky ponúkané nehnuteľnosti tak, ako sú uvedené

  a v existujúcom stave,

  - súhlas s podmienkami prenajímania majetku obce priamym nájmom

  - návrh musí byť podpísaný a datovaný (u právnickej osoby aj pečeiatka a podpis konajúcej osoby).

  V prípade, že návrh nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov

  vylúčený.

  V Chrámci, dňa 04.09.2015 Marta Benedeková

  starostka obce

   

   

   

   


    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár