Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

VZN č.1/2016

 • Pridané: 21.12.2016   |   19 čítaní / zobrazení

 Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec na základe ust. § 11a ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a  t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 1/2016

o organizácii miestneho referenda

 

ČASŤ PRVÁ.

Okrsky a orgány pre hlasovanie v miestnom referende.

§ 1

Okrsky pre hlasovanie v miestnom referende

 1. Účelom tohto nariadenia je upraviť v súlade s ust. § 11 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Chrámec.

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum v súlade s ust. § 11a ods. 1 až 5 zákona o obecnom zriadení.

 1. Na účely hlasovania a sčítania hlasov v miestnom referende sa zriaďuje v obci Chrámec jeden okrsok

 1. Hlasovanie v miestnom referende sa uskutoční v zasadačke obecného úradu.

§ 2

Orgán pre miestne referendum

 1. Pre organizáciu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi obecné zastupiteľstvo v súlade s ust. § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení bezodkladne po jeho vyhlásení orgán pre miestne referendum, ktorým je okrsková komisia pre miestne referendum (ďalej len " komisia")

 2. Členom komisie môže byť len obyvateľ obce starší ako 18 rokov.

 1. Člen komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom spravovať právnymi predpismi Slovenskej republiky.“

 1. Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.

§ 3

Komisia pre miestne referendum

 1. Komisia musí mať najmenej 5 členov a 2 náhradníkov

 2. Členov komisie menuje obecné zastupiteľstvo.

 1. Dátum prvého zasadnutia komisie stanoví obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení.

 1. Na prvom zasadnutí určí žreb z členov komisie predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie. Zapisovateľa komisie, ktorý nie je jej členom, menuje starosta obce.

 1. Komisia

 1. zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,

 2. rozhoduje o sťažnostiach

 3. vykonáva sčítanie hlasov a zisťuje výsledky miestneho referenda v obci,

 4. vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda starostovi obce

 5. plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia

ČASŤ DRUHÁ.

PRIEBEH HLASOVANIA

§ 4

Osoby oprávnené hlasovať

1/ Hlasovania v miestnom referende sa môže zúčastniť obyvateľ obce Chrámec s trvalým pobytom v obci, ktorý je oprávnený voliť v zmysle ustanovenia § 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „oprávnený volič“).

  2/ Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie volebného zákona.

§ 5

Informovanie oprávnených obyvateľov obce

Obec najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie dátum schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície, otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom obce predkladajú na rozhodnutie, miesto, dátum a čas konania miestneho referenda a spôsob úpravy hlasovacieho lístka; oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli v obci, ako aj spôsobom v obci obvyklým.

§ 6

Zoznamy na hlasovanie

 1. Zoznamy obyvateľov obce oprávnených na hlasovanie /ďalej len "zoznam"/ vyhotoví obec.

 1. O vyhotovení zoznamov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o zoznamoch oprávnených voličov.

 1. Obec odovzdá zoznamy okrskovej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

 1. Do zoznamu voličov komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa obce

 1. na základe rozhodnutia súdu (ust. § 250z Občianskeho súdneho poriadku)

 2. ktorý platným preukazom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do okrsku.

 1. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.

§ 7

Hlasovacie lístky

 1. Na hlasovacom lístku pre miestne referendum musí byť uvedené:

 1. deň konania hlasovania

 2. otázka s vytlačenými rámčekmi, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie",

 3. poučenie o spôsobe hlasovania.

 1. Na každom hlasovacom lístku musí byť odtlačok pečiatky obce.

 1. Oprávnený obyvateľ obce dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania hlasovania.

§ 8

Hlasovanie

 1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa ho zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov (oprávnených obyvateľov obce) podľa § 4 tohto nariadenia.

 1. Výsledok miestneho referenda je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina platných hlasov účastníkov miestneho referenda.

 1. Volič hlasuje osobne. Hlasovanie je tajné.

 1. Volič hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na hlasovacom lístku.

 1. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viacero častí, alebo ak je vyplnený spôsobom odlišným než je uvedený odseku 4 tohto ustanovenia.

 1. O platnosti hlasovania a hlasovacieho lístku rozhoduje s konečnou platnosťou komisia .

ČASŤ TRETIA

Výsledky hlasovania

§ 9

Sčítanie hlasov

 1. Po ukončení hlasovania komisia otvorí schránku na hlasovacie lístky, a zistí:

  1. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,

  2. počet neplatných hlasovacích lístkov /§ 9 ods.5 nariadenia/, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,

  3. počet platných hlasovacích lístkov,

  4. počet hlasov pre jednotlivé otázky.

 1. Komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v obci, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.

 1. V zápisnici okrsková komisia uvedie:

  1. čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,

  2. počet voličov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,

  3. počet voličov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

  4. počet odovzdaných hlasovacích lístkov v okrsku,

  5. počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v okrsku,

  6. počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v okrsku.

 1. K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

 1. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania starostovi obce.

 1. Komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy obyvateľov oprávnených na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obecnému úradu.

§ 10

Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

 1. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch miestneho referenda na úradnej tabuli s uvedením

 1. dňa konania miestneho referenda,

 2. celkový počet voličov, ktorí sa zúčastnili na miestnom referende,

 3. počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v obci,

 4. výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.

ČASŤ ŠTVRTÁ

Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda

§ 11

1/ Starosta obce vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny.

2/ Miestnosť na hlasovanie a iné potreby na vykonanie miestneho referenda zabezpečí obecný úrad.

3/ O nárokoch členov komisie platia obdobne ustanovenia o nárokoch členov komisií podľa zákona č. 564/1992 Z. z. o spôsobe vykonania referenda.

§ 12

Obmedzenia súvisiace s konaním referenda

 1. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

 1. Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlí komisia, a v ich bezprostrednom okolí.

§ 13

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Chrámci, dňa 23.02.2016

 1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.03.2016

 V Chrámci, dňa 02.02.2016

 

  –––––––––––––––––––-

Marta Benedeková

starostka obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Dňa 02. 02.2016.

Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.

Schválené všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli

dňa : 23.02.2016

Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa : 14.03.2016

Účinnosť nadobudlo dňom : 15.03.2016

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár