Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

VZN č. 2/2020

 • Pridané: 25.06.2020   |   98 čítaní / zobrazení

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chrámec

Č. 2/2020


 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec

Obec Chrámec (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

I. ČASŤ

§ 1 Pôsobnosť nariadenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov (najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, nespotrebovaných veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov), o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného dvora a o dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.

 1. Toto VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

§ 2 Základné pojmy

 1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

 1. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

 1. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 1. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 1. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

 1. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 1. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

 1. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

 1. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie  obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 1. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.1)

 1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 1. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

 1. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

 1. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 1. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

 1. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

 1. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj  miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

 1. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

 1. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 1. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

 1. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 1. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

 1. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 1. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

 1. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

 1. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 1. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

 1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

 1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 1. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

II. ČASŤ

§ 3 Spoločné ustanovenia

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

 1. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

  1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

  2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

  3. nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.


 

 1. Zakazuje sa :

  1. uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

  2. zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch

  3. zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta ,

  4. vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

  5. riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,

  6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch

  7. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

  8. ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

  9. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.


 

 1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

 1. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.


 

 1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

III. ČASŤ

§ 5 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi.

 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú v rámci celého územia obce pre potreby jednotlivých domácností určené čierne, zelené plastové zberné nádoby o objeme 120 l, 240 l alebo kovové nádoby o objeme 110 l. Pre všeobecnú potrebu sú určené kontajnery o objeme 1100 l a veľkoobjemové kontajnery.

 1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad nie sú zahrnuté v miestnom poplatku. Občania si môžu zbernú nádobu zakúpiť na Obecnom úrade v Chrámci.

 1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje podľa potreby obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate vinou pôvodcu odpadu je pôvodca odpadu povinný zaobstarať si novú nádobu na vlastné náklady. Nová nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

 1. Vývoz zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje podľa ročného harmonogramu dohodnutého s oprávnenou zberovou spoločnosťou. Harmonogram vývozu je zverejnený na webovom sídle obce, na úradnej tabuli a je doručovaný do každej domácnosti.

Obec nemá zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov ich môže odovzdať na miestach, ktoré obec určí a vopred oznámi v miestnom rozhlase, na webovom sídle obce a na úradnej tabuli. Zber a prepravu tohto odpadu obec zabezpečuje dvakrát do roka – v jarnom a jesennom období.

§ 6 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Toto ustanovenie sa týka biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad. Pôvodca tohto odpadu ho môže odovzdať na miestach, ktoré obec určí a vopred oznámi v miestnom rozhlase, na webovom sídle obce a na úradnej tabuli v rámci kampaňového sezónneho zberu zabezpečovaného obcou dvakrát do roka – na jar a na jeseň. Odovzdanie tohto odpadu je bezplatné. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom je v zmysle zákona priestupkom.

§ 7 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností a kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne.

 1. Obec do každej domácnosti zabezpečila jednu 120 l nádobu hnedej farby na spoločný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s intervalom vývozu raz za 14 dní v období marec až november.

 1. Za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný jej prevádzkovateľ:

 • tento odpad sa nesmie dávať do nádob určených obcou na zber komunálnych odpadov,

 • náklady spojené s jeho zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku),

 • prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,

 • zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,

 • frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,

 • ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom.

§ 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov.

Elektroodpady z domácností

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v rámci mobilného zberu zabezpečovaného oprávnenou organizáciou podľa ročného harmonogramu, ktorý je zverejňovaný spôsobom v obci obvyklým.

Obyvatelia tiež môžu elektroodpad bezplatne odovzdať priamo distribútorom elektrozariadení prostredníctvom spätného zberu podľa ustanovení § 32 ods. 23 zákona o odpadoch.

Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Na triedený zber plastov sa v rámci zavedeného systému zberu používajú žlté plastové vrecia.

Patria sem: PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné znížiť stlačením), iné plastové fľaše od nápojov, kečupu, horčice a pod., čisté plastové tégliky napr. od jogurtu bez hliníkového viečka, vypláchnuté fľaše od jedlých olejov, plastové tašky, vrecká, fólie, polystyrén, obaly od čistiacich prostriedkov a kozmetiky, plastové hračky a nábytok (záhradné stoly a stoličky).

Nepatria sem: mastné obaly so zvyškami potravín, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, guma, molitan.

Kovy – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do plastových vriec spolu s plastami.

Patria sem: kovové obaly, konzervy, drobné kovové výrobky a súčiastky, neznečistený alobal, nápojové plechovky, hliníkové viečka z téglikov napr. od jogurtov, .

Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok napr., farby, lepidlá ropné látky, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. obaly z krémov a pást, mäkké vrecúška napr. od kávy.

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbiera do zelených plastových kontajnerov o objeme 1100 l.

Patria sem: nevratné fľaše z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí, sklenené črepy, rôzne sklenené obaly potravín.

Nepatria sem: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom mobilného zberu, o ktorom sú obyvatelia vopred informovaní v obci obvyklým spôsobom.

Patria sem: noviny, časopisy, knihy bez väzbových obalov, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené škatule, kartóny, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová lepenka.

Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov napr. viacvrstvové obaly – tetrapaky, kopírovací a samoprepisovací papier.

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky – v rámci triedeného zberu sa zbierajú do plastových vriec spolu s plastami.

Patria sem: nápojové kartóny zložené zo spojených vrstiev papiera, plastovej fólia a hliníkovej fólie (TetraPak, PurePak).

Nepatria sem: iné vyššie uvedené zložky triedeného odpadu.

Intenzita vývozu nádob je určená harmonogramom stanoveným po dohode obce s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov a spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu odpadov na území obce. Harmonogram je doručovaný do každej domácnosti.

Spoločné zberné nádoby

Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít plasty, kovy a VKM.

Použité prenosné batéria a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v rámci mobilného zberu zabezpečovaného oprávnenou organizáciou dvakrát ročne spolu s oddelene zbieranými zložkami komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín.

Obyvatelia tiež môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať priamo distribútorom prostredníctvom spätného zberu podľa ustanovení § 42 ods. 23 zákona o odpadoch.

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín vrátane veterinárnych liekov, humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných fyzickými osobami

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v termínoch podľa ročného harmonogramu v rámci mobilného zberu zabezpečovaného oprávnenou organizáciou dvakrát ročne.

Nespotrebované veterinárne a humánne lieky a zdravotnícke pomôcky môžu obyvatelia tiež bezplatne odovzdať vo verejných lekárňach, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Jedlé oleje a tuky

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v rámci mobilného zberu papiera zabezpečovaného oprávnenou organizáciou.

Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si obyvatelia zabezpečujú sami.

§ 9 Spôsob zberu objemného odpadu.

Pôvodca tohto odpadu ho môže odovzdať na miestach, ktoré obec určí a vopred oznámi v miestnom rozhlase, na webovom sídle obce a na úradnej tabuli. Zber a prepravu tohto odpadu obec zabezpečuje dvakrát do roka – v jarnom a jesennom období. Objemný odpad je zakázané ukladať na verejné priestranstvá obce.

Obyvatelia môžu tento odpad bezplatne odovzdať v rámci mobilného zberu papiera zabezpečovaného oprávnenou organizáciou.

§ 12 Stanovište zberných nádob na komunálny odpad

 1. Zberné nádoby sa umiestňujú na stálych alebo prechodných stanovištiach, ktoré vyhovujú hygienickým, bezpečnostným, požiarnym, estetickým a iným predpisom a je k nim zabezpečený prístup pri ich napĺňaní, vyprázdňovaní a pri odvoze odpadu. Stanovištia nádob určuje obec.

 1. Fyzická osoba je povinná zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby k miestu nakládky bolo čo najbližšie z priľahlej komunikácie, aby miesto bolo ľahko prístupné a aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí s nádobami manipulovať.

 1. Zberné miesto, ktoré je v rámci zavedeného systému pevne určené, možno meniť len po dohode s obcou, zberné nádoby sa nesmú svojvoľne premiestňovať.

 1. Zberné nádoby na ukladanie odpadu nesmú byť za plotom a inými prekážkami.

 1. Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k stanovišťu zberných nádob na odpad, fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba sú povinní postarať sa o náhradné umiestnenie.

IV. ČASŤ

§ 13 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (nezákonné umiestnenie odpadu) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dní po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

V. ČASŤ

§ 14 Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom starostu, osôb poverených obcou a hlavného kontrolóra obce.

VI. ČASŤ

§ 15 Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Chrámci na svojom zasadnutí dňa 24.06.2020, uznesením č. 7/2020.

 1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa v celom rozsahu ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Chrámec zo dňa 05.10.2016.

 1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

Marta Benedeková

                                                                                starostka

Vyvesené: 25.06.2020                        Zvesené:

11) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19. 12. 2014).

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár