Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

VZN č. 1/2020

 • Pridané: 11.03.2020   |   19 čítaní / zobrazení

Obecné zastupiteľstvo v  Chrámci, na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE CHRÁMEC

Č. 1/2020

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území obce Chrámec

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):

 1. upravuje podrobnosti vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre prevádzkovateľa malého zdroja na území Obce Chrámec (ďalej len „obec“);

 2. upravuje náležitosti oznámenia vyplývajúce z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona;

 3. určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok“);

 4. vyčleňuje malé zdroje, na ktorých prevádzkovateľov sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona;

 5. vyčleňuje malé zdroje, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať;

 6. sa vzťahuje na prevádzkovateľov malých zdrojov (ďalej len „prevádzkovateľ“), ak sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie.

Článok 2

ZÁKLADNÉ POJMY

V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o  ovzduší v  znení neskorších predpisov sa na účely tohto nariadenia rozumie:

 1. ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu, do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup;

 2. znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom;

 3. malým zdrojom ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  ovzduší v  znení neskorších predpisov.


 

Článok 3
POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA VO VECIACH POPLATKU

Prevádzkovateľ je v zmysle príslušných ustanovení zákona povinný:

 1. oznámiť obci každoročne do 15. februára za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení v rozsahu vzoru oznámenia, tvoriaceho prílohu č. 1 tohto nariadenia;

 2. pri zmene prevádzkovateľa je pôvodný prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom malý zdroj prevádzkoval, než došlo k zmene prevádzkovateľa. Na tento účel pôvodný prevádzkovateľ do 15 dní od vykonania zmeny prevádzkovateľa podá obci oznámenie podľa článku 3 písm. a) tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka do vykonania zmeny prevádzkovateľa; súčasne oznámi aj dátum zmeny a identifikačné údaje nového prevádzkovateľa;

 3. pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem ročného poplatku určeného za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku aj poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Na tento účel prevádzkovateľ oznámi obci zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku a súčasne podá obci oznámenie podľa článku 3 písm. a) tohto nariadenia potrebné na určenie poplatku za obdobie príslušného roka.

Článok 4
OSLOBODENIE OD OZNAMOVACEJ POVINNOSTI A POPLATKOVEJ POVINNOSTI

 1. Podanie oznámenia podľa článku 3 písm. a) tohto nariadenia a  vyrubovanie poplatku sa nevzťahuje na prevádzkovateľa:

 1. v zriaďovateľskej pôsobnosti obce;

 2. stacionárneho zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom do 50 kW (0,05 MW);

 3. ktorým je cirkevná organizácia, športová alebo iná záujmová organizácia (združenie, zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.).

Článok 5
SPÔSOB VÝPOČTU A VÝŠKA POPLATKU

 1. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do 663,87 € na základe údajov oznámených podľa článku 3 písm. a) tohto nariadenia, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú takto:

  1. technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom od 0,05 MW do 0,3 MW (výška poplatku úmerná spotrebe palív):

DRUH PALIVA

SPOTREBA PALIVA

POPLATOK

Tuhé palivo

hnedé uhlie

každých i začatých 1000 kg

13,00 €

čierne uhlie, koks, brikety

každých i začatých 1500 kg

10,00 €

drevo

každých i začatých 1500 kg

7,00 €

biomasa

(týka sa moderných technológií vykurovacích systémov na spaľovanie biomasy - drevná štiepka, pelety, slama a pod. ktorých emisie sú podľa technickej dokumentácie na úrovni emisií plynových kotlov)

každých i začatých 10000 kg

7,00 €

Plynné palivo

zemný plyn

každých i začatých 10000 m3

7,00 €

iné plynné palivo

každých i začatých 10000 m3

7,00 €

  1. chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:

ba) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg od 50 do 500

bb) prasnice od 20 do 100

bc) hydina od 1000 do 5 000

bd) hovädzí dobytok od 20 do 200

be) ovce od 500 do 2  000

bf) kozy od 20 do 100

bg) kone od 20 do 300

bh) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá od 200 do 1 500

- ročný poplatok je 50,00

  1. ostatné technológie nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  ovzduší v  znení neskorších predpisov – ročný poplatok je 60,00;

  1. plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov:

PLOCHA

ROČNÝ POPLATOK

do 200 m2

50,00 €

od 200 m2 (vrátane) do 500 m2

120,00 €

500 m2 (vrátane) a viac

250,00 €

 1. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

 2. Starosta obce si vyhradzuje právo v osobitných prípadoch, po zvážení konkrétnych skutočností, stanoviť poplatok odlišne ako je to vyššie uvedené.

Článok 6
SPÔSOB PLATENIA POPLATKU

 1. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku (v prípade zmeny/zániku prevádzkovateľa určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia v príslušnom roku, v ktorom zdroj prevádzkoval, než došlo k jeho zmene/zániku), výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa..

 2. Poplatky platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.


 

Článok 7
POKUTY

 1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v článku 3 písm. a), b) a c) uloží obec prevádzkovateľovi pokutu do 663,87 €.

 2. Pokutu podľa odseku 1) možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

 3. Pokuta uložená podľa odseku 1) je príjmom rozpočtu obce.

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  Chrámci dňa 10.03.2020, uznesením č. 3/2020

 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26.03.2020

V  Chrámci dňa 11.03.2020

Marta Benedeková

starostka

Vyvesené: 11.03.2020                                                    Zvesené:

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár