Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

VZN č. 1/2019

 • Pridané: 24.10.2019   |   34 čítaní / zobrazení

                                               Obec Chrámec

___________________________________________________________

                        


Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a

podmienky úhrady v školskej jedálni v

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec

                                                    Marta Benedeková

                                                        starostka obce

Návrh

Všeobecne                 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chrámec č. 1/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrámec

Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „VZN“ ) je určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach zriadených na území obce Chrámec, ktorých zriaďovateľom je obec.

 2. Obec je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne:

Školská jedáleň pri Materskej škole Chrámec.

 1. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (§140 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z.).

 1. Školská jedáleň, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

 1. Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín.

Článok 2

Určenie výšky príspevku

 1. Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania je stanovený pevnou mesačnou sumou vo výške 2,00 eur / mesiac.

 1. Obec Chrámec určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne:

Veková kategória

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

 1. Materská škola - stravníci od 2 do 6 rokov

0,34

0,80

0,23

1,37

 1. Základná škola - stravníci od 6 do 11 rokov

 1. Základná škola - stravníci od 11 do 15 rokov

 1. Materská škola, základná škola - stravníci zamestnanci a ostatné fyzické osoby (dospelé osoby)

2,53

2,53

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v článku 2 ods. 2 v bodoch a) až c) tohto VZN. Zamestnanci a ostatné fyzické osoby uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN v čl. 2 ods. 1 bod d).

 1. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určený v článku 2 ods. 2 v bodoch a) až c) tohto VZN znížený o poskytnutú dotáciu.

 1. Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných.

Článok 3

Určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť príspevok na stravovanie a príspevok na úhradu režijných nákladov do pokladne obecného úradu a to mesačne vopred najneskôr do 30. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

 1. Návrh VZN bol zverejnený

- na úradnej tabuli obce dňa : 9.10.2019

- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 9.10.2019

 1. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 18.10.2019

Doručené pripomienky (počet) : ..............

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ............................

3) VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Chrámci dňa 23.10.2019  uznesením č. 17/2019

4) VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa :  24.10.2019

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa :  07.11.2019

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa :  24.10.2019

5) VZN nadobúda účinnosť dňom  01.11.2019

Marta Benedeková

starostka obce

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár