Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
6/10
QR code
 Odporučte nás
 • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Výberové konanie na MOPS

 • Pridané: 12.12.2017   |   150 čítaní / zobrazení

Príloha 11.1

                             OZNAM O VÝBEROVOM KONANÍ

                                      OBEC CHRÁMEC, CHRÁMEC 38, 980 42

                                                       vyhlasuje výberové konanie na

 1. Tri pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby na celý pracovný úväzok.

 2. Dve pracovné miesta členov miestnej občianskej poriadkovej služby na polovičný pracovný úväzok s výkonom koordinátora pre jedného člena MOPS na polovičný pracovný úväzok.

                                                   Výberové konanie

sa uskutoční dňa 18. decembra 2017 v pondelok o 10.00 hod

v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Chrámci.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (člen miestnej občianskej poriadkovej služby, koordinátor miestnej občianskej poriadkovej služby alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18.12.2017 do 9.30 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,

 • životopis uchádzača,

 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu – vyžaduje sa ukončenie povinnej školskej dochádzky – ukončené základné vzdelanie je povinné,

 • výpis z registra trestov,

 • iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne), uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • ukončené základné vzdelanie,

 • stredné, prípadne vyššie vzdelanie – výhoda,

 • znalosť slovenského jazyka,

 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu koordinátora členov miestnej občianskej poriadkovej služby sú:

 • ukončené základné vzdelanie,

 • prípadne vyššie vzdelanie - výhoda,

 • znalosť slovenského jazyka,

 • absolvovanie kurzu prvej pomoci – výhoda,

Výberové kritériá na pozíciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. maďarský jazyk, rómsky jazyk),

 • znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity),

 • akceptácia zo strany komunity,

 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia,

 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky - výhoda.

Výberové kritériá na pozíciu koordinátora miestnej občianskej poriadkovej služby:

 • znalosť práce s PC, internetom,

 • trvalý pobyt v mieste pracovného pôsobenia,

 • predchádzajúce skúsenosti s činnosťou hliadky – výhoda.

Doplňujúce výberové kritériá na obe pozície sú:

 • motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti,

 • schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií,

 • komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,

 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Každý úspešný uchádzač, s ktorým obec uzatvorí zamestnanecký vzťah, musí spĺňať podmienku bezúhonnosti, ktorú dosvedčuje predložením výpisu z registra trestov (záujemca nespĺňa kritérium bezúhonnosti, ak bol odsúdený alebo priznal vinu za úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži, závažnej majetkovej trestnej činnosti, rasovej neznášanlivosti a extrémizmu) nie starším ako tri mesiace.

Miestom výkonu práce je katastrálne územie obce Chrámec a kancelária MOPS v priestoroch Kultúrneho domu.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. január 2018.

Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby – všeobecný prehľad

Oblasť: Ochrana verejného poriadku

 • dohliada na dodržiavanie kľudu v danej lokalite a celej obci, ak všeobecne záväzné nariadenie obce neukladá inak

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva

 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR

 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku

 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov

 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie

 • je účastný a nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK

Oblasť: Ochrana súkromného a verejného majetku

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce

 • monitoruje ochranu rodinných domov a obydlí dlhodobo opustených (úmrtím majiteľa,

majiteľov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí,...)

 • dohliada na ochranu verejného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. j. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení...)

 • monitoruje a hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR

 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie viktimácie (ako sa nestať obeťou trestného

činu),

 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii

 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, útvaru

Vojenskej polície alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z. z. trestný poriadok)


 


 

Oblasť: Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov

 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...)

 • v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb)

 • ak obec nevyužíva pomáhajúce profesie ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci a asistenti učiteľa, kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu

 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie ochrany zdravia a hygieny

Oblasť: Ochrana životného prostredia

 • upozorňuje občanov na správne nakladanie s komunálnym odpadom a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania (zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok)

 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania

 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR

 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar

 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch )

 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia

 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia

Oblasť: Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu

 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov

 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť)

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov,

V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena miestnej občianskej poriadkovej služby spolupráca pri organizovaní a príprave workshopov a komunitných stretnutí s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.

Koordinátor nad rámec činností uvedených pre MOPS vykonáva:

 • vypracovať štatút miestnej občianskej poriadkovej služby a informovať o jeho obsahu členov MOPS,

 • vypracovať pracovné náplne členov MOPS,

 • komunikuje s vedením obce pri zabezpečení úloh MOPS uvedených v opise činností

 • komunikuje so zástupcami policajného zboru a obecnej polície pri zabezpečení úloh MOPS uvedených v opise činností

 • na základe komunikácie s vedením obce a so zástupcami policajného zboru pripravuje plán aktivít MOPS (mesačný, týždenný a denný). Ide najmä o rozdelenia zmien hliadkovania, časového rozpisu služieb a zadelenia lokalít

 • koordinuje a riadi výkon činností MOPS

 • zvoláva a vedie pravidelné porady MOPS,

 • vykonáva pravidelný monitoring vykonanej práce MOPS a vypracováva mesačný výkaz činností MOPS a KMOPS

 • dohliada na napĺňanie činnosti projektu, konzultácií a poradenstva pri riešení vzniknutých problémov

 • pomáha členom hliadky pri riešení krízových situácií.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár