Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022-výdavky

  • Pridané: 13.12.2019   |   24 čítaní / zobrazení
Rozpočet obce Chrámec na rok 2020-2022
Výdavky v €
ZdrojoddielpoložkaAUtext202020212022
11101110641013001Transfer -stavebný úrad550,00600,00600,00
11101110641013002Transfer – CD a MK22,0022,0022,00
11101110641013003Transfer ŽP44,0044,0044,00
11101110641013004Transfer Regob260,00300,00300,00
11106200611000000AČ tarifné platy- §526400,006400,006400,00
11106200621000000Poistné ZP640,00640,00640,00
11106200625001000AČ NP90,0090,0090,00
11106200625002000SP-starobné poist.896,00896,00896,00
11106200625003000AČ ÚP52,0052,0052,00
11106200625004000AČ-IP192,00192,00192,00
11106200625005000AČ-poist.v nezamestn.64,0064,0064,00
11106200625007000AČ-RSFS304,00304,00304,00
11106200637015000AČ -poistné100,00100,00100,00
11106200637015000Poistenie zamestnancov MOPS100,00100,00100,00
4101110637015000Poistenie zamestnancov  §54100,00100,00100,00
11106200633006000Všeobec.materiál-AČ7200,007200,007200,00
4101110633006005Všeobec.materiál – MOS200,00200,00200,00
11101600611000001MOPS plat.tarif.,osob. 95%35692,00  
11101600621000001MOPS poistné do ZP3569,00  
11101600625001001MOPS nemocenské poistenie500,00  
11101600625002001MOPS starobné poistenie4997,00  
11101600625003001MOPS úrazové poistenie286,00  
11101600625004001MOPS invalidné poistenie1071,00  
11101600625005001MOPS poistenie v nezamestn.357,00  
11101600625007001MOPS – RSFS1696,00  
4101600611000001MOPS plat tarif.,osob. 5%1879,00  
4101600621000001MOPS poistné do ZP 5%188,00  
4101600625001001MOPS nemocenské poistenie 5%27,00  
4101600625002001MOPS starobné poistenie 5%264,00  
4101600625003001MOPS úrazové poistenie 5%15,00  
4101600625004001MOPS invalidné poistenie 5%57,00  
4101600625005001MOPS poistenie v nezamestn. 5%19,00  
4101600625007001MOPS – RSFS 5%89,00  
11101600633006001MOPS-prevádzkové náklady400,00  
4101600632005001MOPS-telekomun.náklady180,00  
11106200611000012Tarifný plat  §54 - 95%55100,0018000,0018000,00
11106200623000012zdrav. poist. §54 5510,001600,001600,00
11106200625001012nemoc. poistenie § 54772,00252,00252,00
11106200625002012starobné poistenie § 547714,002520,002520,00
11106200625003012úrazové poistenie § 54441,00144,00144,00
11106200625004012invalidné poistenie § 541653,00540,00540,00
11106200625005012poistenie v nezamestn. § 54551,00180,00180,00
11106200625007012RSFS § 54 2617,00855,00855,00
11106200633010011Prac.pomôcky § 54420,00420,00420,00
4106200611000012Tarifný plat  §54 / 5%/2900,002000,002000,00
4106200623000012ZP do ost.poist. §54 290,00170,00170,00
4106200625001012nemocenské poistenie § 5441,0028,0028,00
4106200625002012starobné poistenie § 54406,00280,00280,00
4106200625003012úrazové poistenie § 5424,0016,0016,00
4106200625004012invalidné poistenie § 5487,0060,0060,00
4106200625005012poistenie v nezamestn. § 5429,0020,0020,00
4106200625007012RSFS § 54 138,0095,0095,00
410620637016012Prídel do SF § 54  609,00344,00344,00
11101110633006003Transfer – Voľby  1000,001000,001000,00
11101110642014001Transfer jedn.zo ŠR – soc.dávky40000,0040000,0040000,00
4101110611000001OcÚ plat tarifný52728,0052728,0052728,00
4101110614000001Odmena zamestnancov OcU2000,002000,002000,00
4101110623000001OcÚ poist.do ost.poisť.5473,005473,005473,00
4101110625001001OcÚ nemocenské poist.766,00766,00766,00
4101110625002001OcÚ starobné poist.7662,007662,007662,00
4101110625003001OcÚ úrazové poist.438,00438,00438,00
4101110625004001OcÚ invalidné poist.1642,001642,001642,00
4101110625005001OcÚ poist.v nezamestn.548,00548,00548,00
4101110625007001OcÚ -RSFS2600,002600,002600,00
4101110627001Príspevok do dopln.dôchod.poisť.1260,001260,001260,00
4101110631001001Cestovné náhrady1800,001800,001800,00
4101110632001001Energia5600,009500,009500,00
4101110632001002Plyn1800,001800,001800,00
4101110632003001poštov. služby400,00300,00300,00
410111063300501telekomunikačné služby800,001000,001000,00
4101110632004001internet240,00200,00200,00
4101110633004001prev.stroje,náradia600,00900,00900,00
4101110633006001všeobecný materiál1800,002500,002500,00
4101110633009001knihy, časopisy,noviny200,00200,00200,00
4101110633015001palivo ako zdroj energie1800,001800,001800,00
4101110633016001reprezentačné600,00600,00600,00
4101110634001001Palivo,mazivá400,00400,00400,00
4101110635002001údržba výpočtovej techniky652,001050,001050,00
4101110635005001údržba filtračného zariadenia250,00250,00250,00
4101110635004001údržba prevádzkových strojov500,00500,00500,00
4101110635006001údržba komunikácií1500,001500,001500,00
4101110635006001údržba budov a objektov4420,004000,004000,00
4101110637001001školenie kurzy200,00130,00130,00
4101110637004001všeobecné služby3000,002000,002000,00
4101110637005001špeciálne služby1200,001200,001200,00
4101110637014001stravovanie OcÚ-stravné lístky5066,005500,005500,00
4101110637016001Prídel do SF - OÚ865,00865,00865,00
4101110651002001splácanie úrokov bankám350,00350,00350,00
4101120637012001poplatky bankám800,001000,001000,00
4103200633006000všeobecný materiál,PO.ochrana200,00200,00200,00
1110320633006000použitie dotácie DHZO1400,001400,001400,00
4105100637004000všeobecné služby,TKO8400,008400,008400,00
4101110637002001Šport. deň,súťaž vo var.,deň obce0,003800,003800,00
4101110637026000Odmeny poslancom OZ1500,002775,002775,00
4101110637027000Odmeny zamest.mimoprac.p.p.1200,001200,001200,00
4101110621000001OcÚ poistné do VŠZP270,00180,00180,00
4101110625001001OcÚ nemocenské poist.38,0025,0025,00
4101110625002001OcÚ starobné poist.378,00252,00252,00
4101110625003001OcÚ úrazové poist.22,0014,0014,00
4101110625004001OcÚ invalidné poist.81,0054,0054,00
4101110625005001OcÚ poist.v nezamestn.27,0018,0018,00
4101110625007001OcÚ -RSFS128,0086,0086,00
4101110642002001Maškar.ples, Mikuláš večierok400,00600,00600,00
4101110642002001Deň dôchodcov600,00600,00600,00
4101110633006005Fond údržby a prev.NB NŠ1344,001344,001344,00
4101110637015005Poistenie budov NB NŠ432,00432,00432,00
4101110637004005Poplatok za vodu NBNŠ-žumpa6000,006000,006000,00
4101110632001005Energia - NBNŠ700,00700,00700,00
4101110651003002Splácanie úveru ŠFRB – úrok726,00720,00720,00
4101110637015001Poist.obec.majetku355,00355,00355,00
    Spolu OcÚ322 112,00251 758,00258 291,00
11109111633009001Transfer-školské potreby66,00120,00120,00
11109111633006002Transfer - MŠ800,001 000,001 000,00
4109111611000000MŠ mzdy28 235,0028 235,0030 919,00
4109111614000000Odmena zamestnancov MŠ800,00800,00800,00
4109111621000000MŠ poistné do VŠZP2 904,002 904,003 172,00
4109111625001000MŠ nemocenské407,00407,00444,00
4109111625002000MŠ starobné4 065,004 065,004 441,00
4109111625003000MŠ úrazové233,00233,00254,00
4109111625004000MŠ invalidné871,00871,00952,00
4109111625005000MŠ na poistenie nezamest.291,00291,00318,00
4109111625007000MŠ poistné do RF1 379,001 379,001 507,00
410911637015000poistenie školák, majetok80,0080,0080,00
4109111633006000všeobecný materiál300,00300,00650,00
4109111635006000údržba budov a objektov300,00300,00600,00
 0911632001003Plyn1 200,001 200,001 200,00
4109111637016000Prídel do SF - MŠ234,00234,00234,00
    SPOLU MŠ42 165,0041 682,0046 691,00
4109601611000000ŠJ mzdy13 194,0013 310,0014 641,00
4109601614000Odmena zamestnancov ŠJ500,00500,00500,00
4109601621000000ŠJ poistné do VŠZP1 369,001 381,001 514,00
4109601625001000ŠJ nemocenské192,00186,00212,00
4109601625002000ŠJ starobné1 847,001 863,002 120,00
4109601625003000ŠJ úrazové110,00106,00121,00
4109601625004000ŠJ invalidné411,00399,00454,00
4109601625005000ŠJ na poistenie v nezamest137,00139,00151,00
4109601625007000ŠJ poistné do RF651,00656,00720,00
4109601633006000ŠJ všeobecný materiál300,00500,00500,00
11109111637014003Transfer - MŠ strava2 000,002 000,002 000,00
4109111637016001Prídel do SF - ŠJ110,00110,00110,00
    SPOLU ŠJ20 821,0021 815,0023 708,00
        
    Spolu – Bežné výdavky385 098,00315 255,00328 690,00
Finančné operácie
45   Splácanie dlhod.úver.Municipál2400,002400,002400,00
4501110821007001Splácanie úveru ŠFRB-istina2 330,002 330,002 330,00
    Spolu4 730,002 330,002 330,00
Kapitálový rozpočet
11105400717002001Výstavba detského ihriska 8000,00  
11105400717002001Rekonštrukcia miest.komunikác. 226151,00  
11105400717002001Rekonštrukcia Požiar.zbrojnice 28000,00  
4101010717002001Výst.detsk.ihr.-vlastný zdroj 2000,00  
4105400717002001Rekonštr.miest.kom.-vlast.zdroj 11903,00  
4101110717002001Rek.Požiar.zbrojn.-vlastný zdroj 2000,00  
4101110716001Vypracovanie projekt, dokumentác. 2000,00  
    Spolu MŠ280054,00  
       
  Výdavky Celkom669882,00317585,00331020,00
Rozpočet schválený dňa : 13.12.2019, uznesením č. 24/2019
Marta Benedeková
       starostka
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár