Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 3/2017

 • Added: 28.06.2017   |   74 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 3/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

24.05.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Zrušenie Uznesenia OZ zo dňa 26.01.2017,bod 7/k predaju nehnuteľného majetku vo

vlastníctve obce a prijatie Uznesenia

bod A-odpredaj pozemkov v podielovom spoluvlastníctve

bod B-schválenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu pre Šaroltu Novákovú.

4./ Schválenie Záverečného účtu obce

5./ Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

6./ Plán Kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017

7./ Schválenie zvýšenia pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce

8./ Schválenie výstavby Multifunkčného ihriska a Detského ihriska a podanie žiadosti o 95%

dotáciu z Úradu vlády,splnomocnenca pre šport a 5% vlastných zdrojov obce na

spolufinancovanie projektu

9./ Schválenie rekonštrukcie autobusovej zastávky v obci

10./ Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie a jej financovania z poskytnutého

úverového účtu.

11./ Zmena rozpočtu obce

12./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

13./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 22.05.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

Pani starostka navrhla doplniť body rokovania:

11./ Schválenie podania žiadosti o dotáciu na MŽP SR na zníženie energetickej náročnosti

verejných budov - KD.

  12./ Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k bodu č. 11.

  13./ Zmena rozpočtu obce.

  14./ Diskusia

  15./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

  16./ Záver

  a.) Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová

  b.) Za overovateľov boli určení : Štefan Šimon

  Mgr. Katarína Fekiačová

  c.) Do návrhovej komisie boli určení: Helena Genčiová

  Gejza Varga

  Štefan Šimon

   d.) Schválenie programu rokovania s doplnenými bodmi:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 2 : Uznesenia z predošlého zasadnutia č. 9/2017 a 10/2017 sú splnené.

   Uznesenie č. 11/2017 – bude splnené od 01.07.2017

   K bodu č. 3 : Zrušenie Uznesenia OZ č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017, predaj nehnuteľného

   majetku vo vlastníctve obce

   Prijatie Uznesenia

   bod A-odpredaj pozemkov v podielovom spoluvlastníctve

   bod B-schválenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu pre Šaroltu Novákovú

   Obec ruší uznesenie č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017 z dôvodu vlastníckeho podielu pozemku E KN

   č.parc. 228 a E KN parc.č. 227, nakoľko pozemky nie sú vo výlučnom vlastníctve obce , ale v podielovom vlastníctve obce so Slovenským pozemkovým fondom v podiele ½.

   OZ prijíma nové uznesenie na odpredaj pozemkov podľa bodu A a schválenie kúpnej zmluvy podľa bodu B na prevod spoluvlastníckeho podielu uvedených parciel pre Šaroltu Novákovú.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 4 : Schválenie Záverečného účtu obce.

   Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.05.2017 a tiež zaslaný každému poslancovi. Pred jeho schválením si poslanci vypočuli stanovisko HKO k

   Záverečnému účtu obce.

   K bodu č. 5 : Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016

   / tvorí prílohu zápisnice /.

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému

   účtu obce za rok 2016.

   Nakoľko žiadny z poslancov nemal pripomienky k Záverečnému účtu obce, nasledovalo hlasovanie:

   1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 921,33 €

   2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov v sume 2 400,00 €

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 3 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   Poslankyňa Helena Genčiová nehlasovala.

   K bodu č. 6 : Plán Kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.

   Plán kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.05.2017.

   Poslankyňa Helena Genčiová navrhla doplniť Plán kontrolnej činnosti HKO nasledovne:

   • kontrola nedoplatkov na daniach a poplatkoch – polročne

   / Plán Kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 tvorí prílohu zápisnice /

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 7 : Schválenie zvýšenia pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce.

   Pani starostka navrhla zvýšenie pracovného úväzku HKO .V súčastnosti je úväzok HKO

   0,10 %. Požiadala poslancov o vyjadrenie k návrhu zvýšenia pracovného úväzku HKO.

   Poslankyňa Helena Genčiová – navrhla zvýšiť úväzok na 0,20 % .

   Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová – navrhla zvýšiť úväzok na 0,20 % .

   Poslanec Gejza Varga – navrhol zvýšiť uväzok na 0,20 %.

   Poslanec Štefan Šimon - navrhol zvýšiť úväzok na 0,20 % .

   Schválenie 0,20 % úväzku pre HKO od 01.06.2017.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 8 : Schválenie výstavby Multifunkčného ihriska a Detského ihriska a podanie žiadosti

   o 95% dotáciu z Úradu vlády,splnomocnenca pre šport a 5% vlastných zdrojov obce na spolufinancovanie projektu.

   V rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 z Úradu vlády SR,splnomocnenca pre šport je možné podať ŽoNFP na projekt Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi a Výstavba detského ihriska. Obec vlastní futbalové ihrisko veľkého rozmeru, na ktorom za futbalovou bránkou je dosť miesta na výstavbu Multifunkčného ihriska. Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 39 467,36 €, 5% vlastných zdrojov financovania činí 1973,36 €

   a výška požadovanej dotácie je 37 494,00 €.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   Výstavba detského ihriska – miestom realizácie výstavby bude areál Materskej a Základnej školy vo vlastníctve obce.

   Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 12 978,49 €, 5% vlastných zdrojov financovania činí

   648,92 €, výška požadovanej dotácie je 12 329,57 €.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   Cenová ponuka za vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Výstavba multifunkčného

   ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi a k projektu Výstavba detského ihriska je 660,00 €.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č.9 : Schválenie rekonštrukcie autobusovej zastávky v obci.

   Miestna autobusová zastávka je v zastaralom stave, potrebná je rekonštrukcia. Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu, a po právoplatnosti ohlásenia drobnej stavby a oznámeniu pre SAD Lučenec, po prieskume trhu na zhotoviteľa môže obec previesť rekonštrukciu autobusovej zastávky. Štrukturovaný rozpočet na projekt je 1 500,00 €. Rekonštrukcia bude hradená z vlastných nákladov obce.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 10 : Schválenie rekonštrukcie miestnej komunikácie a jej financovania z

   poskytnutého úverového účtu.

   Obec potrebuje súrne vyriešiť rekonštrukciu miestnej komunikácie, hlavne opravu od Požiarnej zbrojnice po rodinný dom pani Fekiačovej. Pani starostka navrhla rekonštrukciu cesty financovať z úverového účtu. Obec má ponuku od viacerých firiem a úsek v dĺžke cca 170 m by stál

   8 500,00 € . Poslanci vyjadrili svoj názor, poslanec Gejza Varga mal kladný postoj s poznámkou, že je potrebné cestu zabezpečiť asi 2-3 spomaľovačmi, nakoľko sa po tejto komunikácii dosť rýchlo jazdí. Poslankyňa Helena Genčiová poznamenala, že s opravou cesty treba počkať.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 3 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 1 poslankyňa Helena Genčiová

   K bodu č. 11 : Schválenie podania žiadosti o dotáciu na MŽP SR na zníženie energetickej

   náročnosti verejných budov - KD.

   MŽP SR zverejnila výzvu na podanie ŽoNFP na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

   Obec má v pláne rekonštrukciu budovy a vykurovania Kultúrneho domu. Starostka navrhla podať ŽoNFP na MŽP SR na dotáciu na zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu.

   Je to veľmi náročný projekt ,nielen PD,ale aj energetický audit je potrebný k úspešnosti kladného posúdenia žiadosti.Žiadala poslancov k vyjadreniu ,či má obec podať ŽoNFP.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 12 : Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie k bodu č. 11.

   Cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu k energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu je cca 5 880,00 €

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 0

   K bodu č. 13: Zmena rozpočtu obce.

   Starostka obce Marta Benedeková predkladá obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové opatreníe

   starostky obce č. 1/2017 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu – limit povoleného prekročenia je do výšky 1 000,00 € a finančné prostriedky ŠR.

   / Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 tvorí prílohu zápisnice.

   Starostka obce Marta Benedeková predkladá obecnému zastupiteľstvu Rozpočtové opatrenie

   č. 2/2017 – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania.

   /Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 tvorí prílohu zápisnice /

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 3 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania: 1 poslankyňa Helena Genčiová

   K bodu č. 14 : Diskusia.

   Mgr. Katarína Fekiačová – mala pripomienku, aby Regionálna správa ciest pokosila okraj vozovky od obce Orávka po Chrámec, nakoľko je vysoká tráva vedľa cesty.

   Starostka sľúbila, že vyrieši kosenie po okrajoch cesty a zavolá telefonicky na RSC. Ženy na MOS nech sú rozdelené na viacero skupín pri vykonávaní čistenia chodníkov.

   Helena Genčiová – sa spýtala „koho obec prijala namiesto Adama Galambicu“.

   Pani starostka odpovedala, že miesto UoZ na § 54 bolo preobsadené od 15.mája Jozefom Barim, ďalej informovala poslancov, že na nový projekt „Praxou k zamestnaniu“ UPSVR schválil prijatie 5 UoZ - §54 „Cesta na trh práce“. Zmluva medzi UPSVR a obcou sa uzavrie od 01.07.2017 do 31.12.2017.

   Genčiová Helena – požiadala starostku aby vyzvala majiteľov domu súp.č. 10 na likvidáciu buriny, ďalej smrek rastúci vedľa domu pani Genčiovej je príliš vysoký a ohrozuje jej obydlie a na miestnom cintoríne vedľa hrobu jej rodičov niekto uložil smeti.

   K bodu č. 15 :

   U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 24.05.2017

   A. OZ berie na vedomie:

   Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2016.

   B. OZ schvaľuje:

   Uznesenie č. 12/2017

   OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi.

   Uznesenie č. 13/2017

   OZ ruší uznesenie č. 5/2017 zo dňa 26.01.2017 a schvaľuje

   bod A-odpredaj pozemkov v podielovom spoluvlastníctve

   bod B-schválenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu pre Šaroltu Novákovú

   Uznesenie č. 14/2017

   OZ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016:

   1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 921,33 €

   1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov v sume 2 400,00 €

   Uznesenie č. 15/2017

   OZ schvaľuje Plán Kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 s doplneným bodom.

   Uznesenie č. 16/2017

   OZ schvaľuje zvýšenie pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce na 0,20 % od 01.06.2017.

   Uznesenie č. 17/2017

   OZ schvaľuje výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi . Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 39 467,36 €, 5% vlastných zdrojov financovania činí 1973,36 €

   a výška požadovanej dotácie je 37 494,00 €.

   Uznesenie č. 18/2017

   OZ schvaľuje výstavbu detského ihriska. Celkové rozpočtové náklady na projekt sú 12 978,49 €, 5% vlastných zdrojov financovania činí 648,92 €, výška požadovanej dotácie je 12 329,57 €.

   Uznesenie č. 19/2017

   OZ schvaľuje cenovú ponuku za vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi a k projektu Výstavba detského ihriska v cene 660,00 €.

   Uznesenie č. 20/2017

   OZ schvaľuje rekonštrukciu autobusovej zastávky v obci financovanú z vlastných nákladov obce vo výške 1500,00 €.

   Uznesenie č. 21/2017

   OZ schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie v dĺžke 170 m od Požiarnej zbrojnice po rodinný dom pani Fekiačovej a financovanie rekonštrukcie z úverového účtu.

   Uznesenie č. 22/2017

   OZ schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na MŽP SR na zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Kultúrny dom.

   Uznesenie č. 23/2017

   OZ schvaľuje cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu k energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu vo výške 5 880,00 €

   Uznesenie č. 24 A/2017

   OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu nasledovne:

   Schvaľuje Rozpočtové opatreníe č. 2/2017

   Zvýšenie príjmov a výdavkov v

   1/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 635006 000 údržba budov, priestorov, objektov v celkovej sume 2325,00 €

   2/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637004 010 vrtanie studne – vlastný zdroj v celkovej sume 1120,00 €

   3/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637005 000 špeciálne služby v celkovej sume 1230,00 €

   4/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 717 002 004 rekonštrukcia ciest v celkovej sume 8800,00 €

   5/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 716 000 001 projektová dokumentácia KD v celkovej sume 5880,00 €

   6/  položke a podpoložke finančných operácii 131G 453000 001 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov - studňa v celkovej sume 3001,00 €

   7/  položke a podpoložke finančných operácii 131G 453000 002 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov – Verejné osvetlenie v celkovej sume 10800,00 €

   8/ v položke a podpoložke finančných operácii 41 453000 003 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov – Sociálny fond v celkovej sume 1203,97 €

   9/  položke a podpoložke finančných operácii 41 454001 001 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov – rezervný fond v celkovej sume 4730,33 €

   Zníženie v príjmoch a výdavkoch v

   1/  položke a podpoložke finančných operácii 41 453000 000 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov v celkovej sume 14238,60 €

   2/  položke a podpoložke finančných operácii 131G 453000 001 zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov - studňa v celkovej sume 3001,00 €

   Uznesenie č. 24 B/2017

   Berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 1/2017

   Zvýšenie príjmov v

   1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu 111 312001 004 transfer ŠR na REGOB

   v celkovej sume o 24,00 €

   Zníženie príjmov v

   1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 223003 002 OcÚ stravné lístky v celkovej sume o 924,00 €

   2/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 111 321 000 009 zásobovanie dodáv. pitnej vody v celkovej sume 6446,00 €

   3/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 233 001 001 z predaja pozemkov -

   v celkovej sume 900,00 €

   Zvýšenie výdavkov v

   1/ položke podpoložke bežného rozpočtu 111 01 11 0637 004 010 vrtanie studne štátny zdroj v celkovej sume 3001,00 €

   2/ položke podpoložke bežného rozpočtu 111 06200 633010 002 AČ pracovné odevy a obuv v celkovej sume 270,00 €

   3/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01111 627000 001 príspevky do DDS v celkovej sume 500,00 €

   4/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01111 632005 001 telekomunikačné služby v celkovej sume 1000,00 €

   5/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637004 001 prepravné v celkovej sume 400,00 €

   6/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 635009 001 údržba SW v celkovej sume 600,00 €

   7/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 635010 001 údržba komunikačnej infraštruktúry v celkovej sume 100,00 €

   8/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637040 001 služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej sume 20,00 €

   9/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 716000 002 projektová dokumentácia - ihrisko v celkovej sume 660,00 €

   Zníženie výdavkov v

   1/ položke podpoložke bežného rozpočtu 111 06200 6330006 000 AČ všeobecný materiál v celkovej sume 270,00 €

   2/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 632003 001 poštové služby v celkovej sume 1000,00 €

   3/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 06 200 633006 001 AČ všeobecný materiál v celkovej sume 1000,00 €

   4/ položke podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 635002 000 údržba výpočtovej techniky v celkovej sume 700,00 €

   K bodu č. 16 : Záver.

   Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

   V Chrámci, dňa 24.05.2017

   Zapisovateľka: ….................................... Starostka obce : …..........................................

                               Mária Balyová                                               Marta Benedeková

   Overovatelia: …....................................... ….............................................

                                Štefan Šimon                    Mgr. Katarína Fekiačová

    Currently, there is no comment available

    Add comment