Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 3/2015

  • Added: 02.09.2015   |   61 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 3/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 25.06.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 16,30 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomný: Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu

obce Chrámec za rok 2014.

4./ Schválenie Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2014.

5./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

na II. polrok 2015.

6./ Rôzne aktuálne otázky obce.

7./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

8./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

9./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 22.06.2015. Pani starostka doplnila program rokovania

o nasledovný bod: 10/ Návrh na súhlas so zapojením územia obce do programu Leader /CLLD v programovom období 2014-2020 ako riadny člen MAS Malý Gemer a zaradením katastra obce do územia MAS Malý Gemer.

1/a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

1/b/ Overovateľmi zápisnice boli určení : Štefan Šimon

Gejza Varga

1/c/ Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Gejza Varga

Potom pani starostka požiadala poslancov o hlasovanie : program rokovania s doplneným bodom

bol poslancami jednohlasne schválený. 

K bodu č. 10 : Pani starostka prezentovala prípravu spoločnej stratégie územia „MAS Malý

Gemer“ . Občianske združenie je verejno-súkromným partnerstvom pôsobiacim na území katastrov obcí, ktoré súhlasili so začlenením svojho územia do pôsobnosti združenia. Cieľom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov obcí s dôrazom na využitie miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov územia.

Obecné zastupiteľstvo

I./ berie na vedomie

informácie o príprave spoločnej CLLD/LEADER stratégie územie MAS Malý Gemer a informácie o návrhu na udelenie súhlasu obce Chrámec so zapojením sa do programu Leader /CLLD v programovov období 2014-2020 ako člen MAS Malý Gemer a zaradením katastra obce do územia MAS Malý Gemer

II./ súhlasí

so zapojením obce Chrámec do programu Leader / CLLD v programovom období 2014 – 2020 ako riadny člen MAS Malý Gemer a zaradením obce a jej katastra do územia MAS Malý Gemer.

K bodu č. 2 : Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí

Obecného zastupiteľstva – všetky uznesenia boli splnené.

K bodu č. 3: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2014.

Hlavný kontrolór obce doporučuje schváliť Záverečný účet obce za rok 2014 s výhradami a prebytok hospodárenia použiť na tvorbu rezervného fondu. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2014 berú poslanci na vedomie. / Stanovisko tvorí prílohu zápisnice./

Pani starostka oboznámila poslancov so Správou auditora o výsledku overenia účtovnej závierky

k 31.12.2014 určenej obecnému zastupiteľstvu, ktorú poslanci berú na vedomie. / Správa auditora tvorí prílohu zápisnice./

K bodu č. 4 : Návrh Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2014 bol doručený každému

poslancovi vopred a vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.06.2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 s výhradami :
1.  Pohľadávky daňové a nedaňové za právnické a fyzické osoby, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako jeden kalendárny rok je nutné považovať za pochybné, resp. nedobytné, na ktoré je potrebné vytvoriť opravné položky.
2.  Obec v priebehu rozpočtového roka vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, o ktorých vedie operatívnu evidenciu v zmysle ustanovenia § 14, ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
3.  Príjmy a výdavky rozpočtu obce nenadväzujú na stav finančných prostriedkov obce.

OZ navrhuje prebytok hospodárenia rozpočtu obce vo výške 3692,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu .
Obecné zastupiteľstvo navrhuje použitie rezervného fondu na :

- splácanie istiny úveru vo výške 2400,00 €

- suma  vo výške 1292,24 € tvorí zostatok rezervného fondu

/ Návrh Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice./

K bodu č. 5: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 bol vyvesený na

úradnej tabuli obce od 09.06.2015. / Tvorí prílohu zápisnice /.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 6: Rôzne aktuálne otázky obce.

a) Pani starostka informovala poslancov o členskom poplatku v MAS Malý Gemer – ročný poplatok je 0,50 €/osoba, a návrh predostrela poslancom na hlasovanie. Poslanci schválili jednohlasne ročný členský poplatok 0,50 €/osoba.

b) Z Programu rozvoja vidieka vyšla nová výzva , vzťahuje sa na obce u ktorých sa už ukončili pozemkové úpravy, dotácia môže byť poskytnutá na aktivity súvisiace s vybudovaním poľných a lesných ciest v maximálnej výške 1,2 mil.€,s nulovým spolufinancovaním.V našej obci prioritou č.1 je poľná cesta smerom do Teplej doliny. Termín uzávierky žiadostí je do 24.09.2015.

c) Nedoplatky v nájomných sociálnych bytoch – pani starostka informovala poslancov s platením nájomného v sociálnych bytoch. Obec je príjemcom dávky hmotnej núdze u troch nájomníkov a dvaja nájomníci sú zamestnancami obce na dobu 6 mesiacov . Z týchto dávok nájomníci platia mesačné nájomné a nedoplatky na nájomnom podľa splátkového kalendára. Splátkový kalendár je vypracovaný aj u ďaľších štyroch nájomníkov.V jednom prípade, u Ivety Lázárovej je vyšší nedoplatok, nakoľko menovaná dostáva rodičovský príspevok a jej druh invalidný dôchodok, a od augusta 2014 neuhrádzajú nájomné.

Poslanci berú na vedomie informáciu starostky obce ohľadom nedoplatkoch v nájomných sociálnych bytoch a žiadajú starostku obce, aby pre Ivetu Lázárovú poslala Výzvu na zaplatenie nedoplatku na nájomnom.

c) Poslankyňa Helena Genčiová navrhuje vyprázdniť veľké kontajnery z cintorína aspoň dvakrát ročne, a ostatné 2 veľké kontajnery vyprázdniť a predať. Pani starostka navrhla hlasovať o tomto návrhu vtedy, ak budú prítomní všetci poslanci.

d) Uzatvorenie nájomných zmlúv za užívanie obecných pozemkov.

Obec Chrámec vlastní cca 17,70 ha pozemku- orná pôda, TTP a lesy, na užívanie obecných pozemkov musí mať obec vypracované VZN . Na najbližšie zasadnutie každý poslanec podá návrh, akým spôsobom by mala obec postupovať pri prenajatí obecných pozemkov, najvhodnejšie by bolo

zverejniť zámer prenajať obecné pozemky na webovej stránke obce, doručiť žiadosti s ponukou výšky poplatku v € za prenajatie obecných pozemkov, a komisia vyhodnotí žiadosti – uspeje najvyššia ponuka.

K bodu č. 7 : Zasadnutia OZ sa žiadny obyvateľ obce nezúčastnil, preto sa diskusia nekonala.

K bodu č. 8

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 25.06.2015

Uznesenie č. 20/15

OZ jednohlasne schvaľuje : Program rokovania s doplneným bodom : 10/ Návrh na súhlas so zapojením územia obce do programu Leader /CLLD v programovom období 2014-2020 ako riadny člen MAS Malý Gemer a zaradením katastra obce do územia MAS Malý Gemer.

Uznesenie č. 21/15

Obecné zastupiteľstvo

I./ berie na vedomie

informácie o príprave spoločnej CLLD/LEADER stratégie územie MAS Malý Gemer a informácie o návrhu na udelenie súhlasu obce Chrámec so zapojením sa do programu Leader /CLLD v programovov období 2014-2020 ako člen MAS Malý Gemer a zaradením katastra obce do územia MAS Malý Gemer

II./ súhlasí

so zapojením obce Chrámec do programu Leader / CLLD v programovom období 2014 – 2020 ako riadny člen MAS Malý Gemer a zaradením obce a jej katastra do územia MAS Malý Gemer.

Uznesenie č. 22/15

OZ jednohlasne schvaľuje : ročný členský poplatok 0,50 €/osoba v MAS Malý Gemer

Uznesenie č. 23/15

a) OZ berie na vedomie : Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2014

b) OZ berie na vedomie : Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky 31.12.2014.

c) OZ berie na vedomie : Informáciu starostky obce ohľadom nedoplatkoch v nájomných sociálnych bytoch a žiada starostku obce poslať Ivete Lázárovej Výzvu na zaplatenie nedoplatku na nájomnom.

Uznesenie č. 24/15

OZ jednohlasne schvaľuje : Záverečný účet obce za rok 2014 s výhradami :

1.  Pohľadávky daňové a nedaňové za právnické a fyzické osoby, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako jeden kalendárny rok je nutné považovať za pochybné, resp. nedobytné, na ktoré je potrebné vytvoriť opravné položky.
2.  Obec v priebehu rozpočtového roka vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami, o ktorých vedie operatívnu evidenciu v zmysle ustanovenia § 14, ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
3.  Príjmy a výdavky rozpočtu obce nenadväzujú na stav finančných prostriedkov obce.

OZ navrhuje prebytok hospodárenia rozpočtu obce vo výške 3692,24 € použiť na tvorbu rezervného fondu .
Obecné zastupiteľstvo navrhuje použitie rezervného fondu na :

- splácanie istiny úveru vo výške 2400,00 €

- suma  vo výške 1292,24 € tvorí zostatok rezervného fondu

Uznesenie č. 25/15

OZ jednohlasne schvaľuje : Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015.

K bodu č. 9 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 25.06.2015

Zapisovateľka: …....................................... Starostka obce: …...............................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …....................................... …..................................................

Štefan Šimon Gejza Varga

    Currently, there is no comment available

    Add comment