Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 1/2018

 • Added: 13.03.2018   |   37 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 1/2018

Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

24.02.2018 v zasadačke obecného úradu o 17.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice

c./ Voľba návrhovej komisie

d./ Schválenie programu rokovania

2./ Schválenie aktualizácie PHSR na roky 2014 - 2020

3./ Prejednanie žiadostí o prenájom NBNŠ

4./ Uznesenie.

5./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková, privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom mimoriadneho rokovania.

a.) Za zapisovateľku bola určená : Mária Balyová

b.) Za overovateľov boli menovaní : Robert Staz, Štefan Šimon

c.)Do návrhovej komisie boli určení : Helena Genčiová, Varga Gejza, Mgr.Karatína Fekiačová

  K bodu č. 2 : Schválenie aktualizácie PHSR na roky 2014 - 2020

  Pani starostka zvolala mimoriadne rokovanie OZ z dôvodu, že do piateho marca sa môžu

  podávať znova ŽoNFP na multifunkčné ihrisko a detské ihrisko. K tomu je však potrebné

  aktualizovať PHSR, doplniť niektoré aktivity. Žiadosť na dotáciu na multifunkčné a detské

  ihrisko aktualizuje firma OZ BOVAP Lučenec.

  Jedná sa o nasledovné doplnenie PHSR obce Chrámec na roky 2014 – 2020 :

  Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry
  Opatrenie 2.1 – Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

  Aktivita:

  2.1.2 Vybudovanie verejného vodovodu

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie verejného vodovodu pre potreby zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ktoré bude zodpovedať hygiene a štandardom pre spotrebu.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  ERDF

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  500.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Vybudovanie verejného vodovodu, počet pripojení, rozsah pripojenia, prietok, materiálno-technické vybavenie v súlade s projektom a podmienkami výzvy.

  Opatrenie 2.2 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry

  Aktivita:

  2.2.2 Vybudovanie/rekonštrukcia detského ihriska

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie/rekonštrukcia detského ihriska v správe obce.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  X

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  13.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Množstvo a plocha vybudovaných, opravených miestnych detských ihrísk v správe obce.

  Aktivita:

  2.2.3 Vybudovanie multifunkčného ihriska

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie multifunkčného ihriska v správe obce.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  X

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  40.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Množstvo a plocha vybudovaných, opravených miestnych multifunkčných ihrísk v správe obce.

  Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia
  Opatrenie 3.4 – Zber a spracovanie biomasy

  Aktivita:

  4.1.4 realizácia projektu zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

  Zdôvodnenie:

  Tvorba prostredia pre vybudovanie priestorov kompostoviska a obstarania zberných nádob na spracovanie biologického odpadu domácností.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  ERDF

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  100.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Vybudované kompostoviská, zabezpečenie zberných nádob pre domácnosti, množstvo zozbieraného odpadu, technické vybavenie a zabezpečenie prevádzky, a pod.

  Zber biologicky rozložiteľného odpadu pre občanov je vyriešený hnedými zbernými nádobami, ktorý rozdáme v krátkom čase do každého domu, ale treba vyriešiť zber BRO aj pre obec.

  Chceme podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na dva - tri veľkoobjemové kompostéry a na jeden Multikar.

  Poslanec Varga poznamenal, že existuje taký stroj /lis/, ktorý zlisuje suchú trávu /seno/ a to sa dá použiť na vykurovanie.

  Hlasovanie za aktualizáciu PHSR:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č. 3 : Prejednanie žiadostí o prenájom NBNŠ .

  Na obecný úrad sú podané nasledovné žiadosti o prenájom NBNŠ.

  Ráczová Monika,Káloša s druhom Gabriel Bari, Chrámec 143.

  Kárászová Mária , Padarovce , s druhom Gabrielom Stazom, Chrámec 106.

  Bariová Barbora, Chrámec 143.

  Bari Koloman , Chrámec 143.

  Pani starostka doporučuje poslancom priznať prenájom NBNŠ pre uvedených žiadateľov v tom prípade, ak každý žiadateľ súhlasí s tým, aby obec bola osobitným príjemcom ich sociálnych dávok.

  Ráczová Monika s deťmi, Kárászová Mária s dcérami sa prihlásia na trvalý pobyt do našej obce.

  Druh Bariovej Barbory a družka Kolomana Bariho sa môžu prihlásiť na prechodný pobyt do obce. Každý žiadateľ súhlasil s podmienkou osobitného príjemcu DHN pre obec Chrámec.

  Za týchto podmienok OZ súhlasí s prenájmom NBNŠ pre menovaných žiadateľov.

  K bodu č. 4:

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 24.02.2018

  OZ schvaľuje :

  Uznesenie č. 1/2018

  OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania.

  Uznesenie č. 2/218

  OZ schvaľuje aktualizáciu doplnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chrámec na roky 2014 – 2020 nasledovne:

  Priorita 2 – Rozvoj infraštruktúry
  Opatrenie 2.1 – Rozvoj environmentálnej infraštruktúry

  Aktivita:

  2.1.2 Vybudovanie verejného vodovodu

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie verejného vodovodu pre potreby zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ktoré bude zodpovedať hygiene a štandardom pre spotrebu.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  ERDF

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  500.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Vybudovanie verejného vodovodu, počet pripojení, rozsah pripojenia, prietok, materiálno-technické vybavenie v súlade s projektom a podmienkami výzvy.

  Opatrenie 2.2 – Rozvoj lokálnej infraštruktúry

  Aktivita:

  2.2.2 Vybudovanie/rekonštrukcia detského ihriska

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie/rekonštrukcia detského ihriska v správe obce.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  X

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  13.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Množstvo a plocha vybudovaných, opravených miestnych detských ihrísk v správe obce.

  Aktivita:

  2.2.3 Vybudovanie multifunkčného ihriska

  Zdôvodnenie:

  Vybudovanie multifunkčného ihriska v správe obce.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  x

  X

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  40.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Množstvo a plocha vybudovaných, opravených miestnych multifunkčných ihrísk v správe obce.

  Priorita 3 – Rozvoj životného prostredia
  Opatrenie 3.4 – Zber a spracovanie biomasy

  Aktivita:

  4.1.4 realizácia projektu zberu a spracovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

  Zdôvodnenie:

  Tvorba prostredia pre vybudovanie priestorov kompostoviska a obstarania zberných nádob na spracovanie biologického odpadu domácností.

  Predpokladané zdroje financovania:

  Prostriedky z rozpočtu obce

  Prostriedky z rozpočtu VÚC

  Dotácie štátu

  Prostriedky ŠF EÚ

  Iné

  x

  x

  ERDF

  Predpokladaný rozpočet v EUR

  100.000,- €

  Predpokladaný termín aktivity:

  Zodpovednosť:

  Pracovníci obce, projektový manažment, dodávateľ stavby, kontrolné orgány obce

  Indikátory plnenia:

  Vybudované kompostoviská, zabezpečenie zberných nádob pre domácnosti, množstvo zozbieraného odpadu, technické vybavenie a zabezpečenie prevádzky, a pod.

  K bodu č. 5 : Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 24.02.2018

  Zapisovateľka : …....................................                                                           Starostka obce : ….....................................

                             Mária Balyová                                                                                                          Marta Benedeková

  Overovatelia : …....................................                                                                                …..........................................

                               Robert Staz                                                                                                           Štefan Šimon

   Currently, there is no comment available

   Add comment