Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 1/2016

  • Added: 07.07.2016   |   31 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 1/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

23.02.2016 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnom referende

3./ Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2015.

4./ Inventarizácia majetku obce za rok 2015.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 19.02.2016.

a./ Zapisovateľkou bola poverená Mária Balyová

b./ Za overovateľov boli určení : Gejza Varga

Helena Genčiová

c./ Do návrhovej komisie boli určení : Robert Staz

Helena Genčiová

Gejza Varga

d./ Schválenie programu rokovania:

Prítomní: 5 poslancov

Za : všetci piati poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Schválenie VZN č. 1/2016 o miestnom referende.

Návrh VZN č. 1/2016 o miestnom referende bol vyvesený na úradnej tabuli

obce dňa 02.02.2016 a taktiež doručený každému poslancovi. K návrhu neboli uplatnené žiadne pripomienky.

Hlasovanie:

Prítomní : 5 poslancov

Za : všetci piati poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 3:Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2015.

HKO predniesol ročnú správu o vykonaných kontrolách v roku 2015./tvorí prílohu zápisnice/.

Poslanci berú na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách v roku 2015.

K bodu č. 4 : Inventarizácia majetku obce za rok 2015.

Inventarizáciu vykonala inventarizačná komisia v januári 2016 v zložení:

Mgr. Katarína Fekiačová – predseda

Gejza Varga – člen

Štefan Šimon – člen

Vyhotovili sa inventarizačné súpisy, ktoré sú inventarizačnou komisiou podpísané.

K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

Poslankyňa Katarína Fekiačová pripomienkovala, že bude treba v obci vyčistiť rigoly, stojí v nich voda.

Pani starostka odpovedala, že na jar ich vyčistia UoZ pracujúci na MOS, robía to pravidelne každý rok.

Poslankyňa Helena Genčiová - nájomníci soc. bytov sa sťažujú, že majú problémy s dverami, kľučkami... atď. - treba vyzvať pána Tankinu, aby v čo najkratšom čase odstránil závady na sociálnych bytoch. Pán Tankina vie o závadách na sociálnych bytoch, aj prisľúbil, že urobí opravy, ale do dnešného dňa neodstránil žiadne závady.

Pani starostka informovala poslancov, že nedoplatky na nájomnom v soc. bytoch sú v riešení, sme osobitným príjemcom u štyroch rodín, iba s jednou rodinou nemáme ešte poriešené nedoplatky.

Ďalej pani starostka infomovala prítomných, že obec podala žiadosť na zamestnávanie 16 UoZ na § 54 – Šanca na zamestnanie. Prihlásilo sa 27 UoZ, Úrad práce nám schválilo 10 osôb na dobu 5 mesiacov, HM 405,00 €, Úrad práce prefinancuje 95% CCP.

K bodu č. 6 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Tento bod sa nekonal z dôvodu neprítomnosti občanov.

K bodu č. 7 :

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 23.02.2016

A. OZ berie na vedomie:

a.) správu HKO o vykonaných kontrolách za rok 2015.

B. OZ schvaľuje :

Uznesenie č. 1/16

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 2/16

OZ jednohlasne schvaľuje VZN č. 1/2016 o miestnom referende.

K bodu č. 8 : Záver.

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Chrámci, dňa 23.02.2016

Zapísala: ….........................................       Starostka obce: ….......................................

            Mária Balyová                                                            Marta Benedeková

Overovatelia: …...........................................           …..................................................

                           Gejza Varga                                          Helena Genčiová

    Currently, there is no comment available

    Add comment