Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Rozpočet obce Chrámec na roky 2018 - 2020

  • Added: 29.01.2018   |   35 readings / views
Výdavky v €
ZdrojoddielpoložkaAUtext201820192020
11101110641013001Transfer -stavebný úrad450,00450,00450,00
11101110641013002Transfer – CD a MK22,0022,0022,00
11101110641013003Transfer ŽP0,000,000,00
11101110641013004Transfer Regob200,00200,00200,00
11106200611000000AČ tarifné platy- §522640,005000,005000,00
11106200621000000Poistné ZP264,00500,00500,00
11106200625001000AČ NP36,0075,0075,00
11106200625002000SP-starobné poist.370,00750,00750,00
11106200625003000AČ ÚP21,0050,0050,00
11106200625004000AČ-IP79,00200,00200,00
11106200625005000AČ-poist.v nezamestn.26,0067,0067,00
11106200625007000AČ-RSFS125,00330,00330,00
11106200637015000AČ -poistné100,00100,00100,00
11106200637015000Poistenie zamestnancov MOPS100,00100,00100,00
4101110637015000Poistenie zamestnancov §54100,00100,00100,00
11106200633006000Všeobec.materiál-AČ3340,006250,006250,00
4101110633006005Všeobec.materiál – MOS300,00700,00700,00
11101600611000001MOPS plat.tarif.,osob. 95%21888,0021888,0021888,00
11101600621000001MOPS poistné do ZP2189,002189,002189,00
11101600625001001MOPS nemocenské poistenie306,00306,00306,00
11101600625002001MOPS starobné poistenie3064,003064,003064,00
11101600625003001MOPS úrazové poistenie175,00175,00175,00
11101600625004001MOPS invalidné poistenie657,00657,00657,00
11101600625005001MOPS poistenie v nezamestn.219,00219,00219,00
11101600625007001MOPS – RSFS1040,001040,001040,00
4101600611000001MOPS plat tarif.,osob. 5%1152,001152,001152,00
4101600621000001MOPS poistné do ZP 5%115,00115,00115,00
4101600625001001MOPS nemocenské poistenie 5%16,0016,0016,00
4101600625002001MOPS starobné poistenie 5%161,00161,00161,00
4101600625003001MOPS úrazové poistenie 5%9,009,009,00
4101600625004001MOPS invalidné poistenie 5%35,0035,0035,00
4101600625005001MOPS poistenie v nezamestn. 5%12,0012,0012,00
4101600625007001MOPS – RSFS 5%55,0055,0055,00
11101600633006001MOPS-prevádzkové náklady732,00732,00732,00
4101600632005001MOPS-telekomun.náklady360,00360,00360,00
11106200611000012Tarifný plat §54 - 95%13680,0018000,0018000,00
11106200623000012ZP do ost.poist. §54 1231,001600,001600,00
11106200621000012poistné do VŠZP-§54137,00200,00200,00
11106200625001012nemoc. poistenie § 54192,00252,00252,00
11106200625002012starobné poistenie § 541915,002520,002520,00
11106200625003012úrazové poistenie § 54109,00144,00144,00
11106200625004012invalidné poistenie § 54410,00540,00540,00
11106200625005012poistenie v nezamestn. § 54137,00180,00180,00
11106200625007012RSFS § 54 650,00855,00855,00
11106200633010011Prac.pomôcky § 54420,00420,00420,00
4106200611000012Tarifný plat §54 / 5%/720 ,002000,002000,00
4106200623000012ZP do ost.poist. §54 60,00170,00170,00
4106200621000012poistné do VŠZP-§54 12,0030,0030,00
4106200625001012nemocenské poistenie § 546,0028,0028,00
4106200625002012starobné poistenie § 5461,00280,00280,00
4106200625003012úrazové poistenie § 543,0016,0016,00
4106200625004012invalidné poistenie § 5413,0060,0060,00
4106200625005012poistenie v nezamestn. § 544,0020,0020,00
4106200625007012RSFS § 54 21,0095,0095,00
410620637016012Prídel do SF § 54 8,00344,00344,00
11101110633006003Transfer – Voľby 1000,002000,002000,00
11101110642014001Transfer jedn.zo ŠR – soc.dávky24000,0024000,0024000,00
4101110611000001OcÚ plat tarifný36000,0039000,0039000,00
4101110614000001Odmena zamestnancov OcU1200,001000,001000,00
4101110623000001OcÚ poist.do ost.poisť.186,00126,00126,00
4101110621000001OcÚ poistné do VŠZP3534,003874,003874,00
4101110625001001OcÚ nemocenské poist.521,00560,00560,00
4101110625002001OcÚ starobné poist.5208,005600,005600,00
4101110625003001OcÚ úrazové poist.298,00320,00320,00
4101110625004001OcÚ invalidné poist.1116,001200,001200,00
4101110625005001OcÚ poist.v nezamestn.372,00400,00400,00
4101110625007001OcÚ -RSFS1767,001900,001900,00
4101110627001Príspevok do dopln.dôchod.poisť.1100,001100,001100,00
4101110631001001Cestovné náhrady1800,001800,001800,00
4101110632001001Energia8500,009500,009500,00
4101110632001002Plyn800,00800,00800,00
4101110632003001poštov.a telekom.služby300,00300,00300,00
410111063300501telekomunikačné služby1000,001000,001000,00
4101110632004001internet200,00200,00200,00
4101110633004001prev.stroje,náradia600,00900,00900,00
4101110633006001všeobecný materiál1500,002500,002500,00
4101110633006002všeobe.mater.-čistiace potr.300,00300,00300,00
4101110633009001knihy, časopisy,noviny200,00200,00200,00
4101110633015001palivo ako zdroj energie1800,001800,001800,00
4101110633016001reprezentačné600,00600,00600,00
4101110634001001Palivo,mazivá400,00400,00400,00
4101110635002001údržba výpočtovej techniky1050,001050,001050,00
4101110635005001údržba filtračného zariadenia250,00250,00250,00
4101110635004001údržba prevádzkových strojov500,00500,00500,00
4101110635006001údržba komunikácií1500,001500,001500,00
4101110635006001údržba budov a objektov2500,001500,001500,00
4101110637001001školenie kurzy130,00130,00130,00
4101110637004001všeobecné služby2000,002000,002000,00
4101110637005001špeciálne služby1600,00500,00500,00
4101110637014001stravovanie OcÚ-stravné lístky4060,005500,005500,00
4101110637016001Prídel do SF - OÚ865,00865,00865,00
4101110642006001členské príspevky800,00800,00800,00
4101110651002001splácanie úrokov bankám350,00350,00350,00
4101120637012001poplatky bankám800,001000,001000,00
4103200633006000všeobecný materiál,PO.ochrana200,00200,00200,00
4105100637004000všeobecné služby,TKO6200,007500,007500,00
4108100642001000BT obč. Združeniam300,00300,00300,00
72c01110637002001ÚV /KNM/-konkurzy a súťaže2000,001000,001000,00
4101110637002001Šport. deň,súťaž vo var.,deň obce2500,002500,002500,00
4101110637026000Odmeny poslancom OZ900,00900,00900,00
4101110637027000Odmeny zamest.mimoprac.p.p.1200,001200,001200,00
4101110621000001OcÚ poistné do VŠZP180,00180,00180,00
4101110625001001OcÚ nemocenské poist.25,0025,0025,00
4101110625002001OcÚ starobné poist.252,00252,00252,00
4101110625003001OcÚ úrazové poist.14,0014,0014,00
4101110625004001OcÚ invalidné poist.54,0054,0054,00
4101110625005001OcÚ poist.v nezamestn.18,0018,0018,00
4101110625007001OcÚ -RSFS86,0086,0086,00
4101110642002001Maškar.ples, Mikuláš večierok600,00600,00600,00
4101110642002001Deň dôchodcov1000,001000,001000,00
4101110633006005Fond údržby a prev.NB NŠ768,00768,00768,00
4101110637015005Poistenie budov NB NŠ432,00432,00432,00
4101110635200005Poplatok za vodu NBNŠ-žumpa8000,009500,009500,00
4101110632001005Energia - NBNŠ700,00700,00700,00
4101110642012001Odstupné4200,00
4101110621000001OcÚ poistné do VŠZP420,00
4101110625001001OcÚ nemocenské poist.59,00
4101110625002001OcÚ starobné poist.588,00
4101110625003001OcÚ úrazové poist.34,00
4101110625004001OcÚ invalidné poist.126,00
4101110625005001OcÚ poist.v nezamestn.42,00
4101110625007001OcÚ -RSFS200,00
4101110651002002Splácanie úveru ŠFRB – úrok726,00720,00720,00
4101110637015001Poist.obec.majetku355,00355,00355,00
Spolu OcÚ203033,00220462,00220462,00
11109111633009001Transfer-školské potreby120,00120,00120,00
11109111633006002Transfer - MŠ1 000,001 000,001 000,00
4109111611000000MŠ mzdy21 846,0021 846,0021 846,00
4109111614000000Odmena zamestnancov MŠ800,00800,00800,00
4109111621000000MŠ poistné do VŠZP2 225,002 225,002 225,00
4109111625001000MŠ nemocenské311,00311,00311,00
4109111625002000MŠ starobné3 114,003 114,003 114,00
4109111625003000MŠ úrazové178,00178,00178,00
4109111625004000MŠ invalidné667,00667,00667,00
4109111625005000MŠ na poistenie nezamest.222,00222,00222,00
4109111625007000MŠ poistné do RF1 057,001 057,001 057,00
4109111637026000Odmeny zamestnancom mimop.p.1 500,001 700,001 700,00
4109111621000000MŠ poistné do VŠZP170,00170,00170,00
4109111625002000MŠ starobné238,00238,00238,00
4109111625003000MŠ úrazové14,0014,0014,00
4109111625004000MŠ invalidné51,0051,0051,00
4109111625005000MŠ na poistenie nezamest.17,0017,0017,00
4109111625007000MŠ poistné do RF81,0081,0081,00
410911637015000poistenie školák, majetok80,0080,0080,00
4109111633006000všeobecný materiál650,00650,00650,00
4109111635006000údržba budov a objektov1 200,001 000,001 000,00
4109111637016000Prídel do SF - MŠ234,00234,00234,00
SPOLU MŠ35 775,0035 775,0035 775,00
4109601611000000ŠJ mzdy10 000,0010 000,0010 000,00
4109601614000Odmena zamestnancov ŠJ500,00500,00500,00
4109601621000000ŠJ poistné do VŠZP1 040,001 040,001 040,00
4109601625001000ŠJ nemocenské146,00146,00146,00
4109601625002000ŠJ starobné1 456,001 456,001 456,00
4109601625003000ŠJ úrazové83,0083,0083,00
4109601625004000ŠJ invalidné312,00312,00312,00
4109601625005000ŠJ na poistenie v nezamest104,00104,00104,00
4109601625007000ŠJ poistné do RF494,00494,00494,00
4109601633006000ŠJ všeobecný materiál500,00200,00200,00
11109111637014003Transfer - MŠ strava2 600,002 665,002 665,00
4109111637016001Prídel do SF - ŠJ110,00110,00110,00
SPOLU ŠJ17 345,0017 110,0017 110,00
Spolu – Bežné výdavky256 153,00273 347,00273 347,00
Finančné operácie
4501110821007001Splácanie úveru ŠFRB-istina2 330,002 330,002 330,00
4101110821005000Splácanie domácej istiny246,040,00
Spolu2 576,042 330,002 330,00
Kapitálový rozpočet
11105400717002001Rekonštrukcia miest komunikácií 112150,00
11105400717002001Rekonštrukcia kulturného domu 150000,00
11105400717002001Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 28500,00
11105400717002001Rekonštrukcia prístup.komunikác. 14250,00
4101110717002001Rekonštrukcia príst.komunik. 5% 750,00
4101110717002001Rekonštr.miest.komunikácie 5% 1350,00
4101110717002001Rekonštrukcia autobus. Zastávky 1500,00
4101110717002001Rekonštrukcia pož. zbrojnice 5% 1500,00
4101110716001Vypracovanie projekt, dokumentác. 3500,00
Spolu313500,00
VýdavkyCelkom572229,04275677,00275677,00
Rozpočet vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 14.12.2017
Rozpočet obce Chrámec bol schválený uznesením OZ č. 52/2017,dňa 13.12.2017
Marta Benedeková
starostka
    Currently, there is no comment available

    Add comment