Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ

 • Added: 25.01.2019   |   61 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

                                                                        Z á p i s n i c a

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného

dňa 20.12.2018 v zasadačke obecného úradu o 13.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa.

b./ Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie

osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného

zastupiteľstva.

c./ Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou.

d./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

e./ Vystúpenie starostky obce.

2./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,voľba návrhovej komisie a overovateľov

zápisnice.

3./ Vymenovanie zástupcu starostu.

4./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva.

5./ Zriadenie komisií,voľba ich predsedov a členov – komisia na ochranu verejného záujmu.

6./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

7./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

8./ Schválenie Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

9./ Určenie platu starostky obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a

platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov.

10./ Schválenie zásad odmeňovania poslancov.

11./ Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

12./ Oboznámenie poslancov s VZN obce na rok 2019.

13./ Vymenovanie inventarizačnej komisie.

14./ Rôzne aktuálne otázky obce.

15./ Všeobecná rozprava.

16./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

17./ Záver.

K bodu č. 1: Po odznení štátnej hymny SR rokovanie ustanovujúceho zasadnutia obecného

zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta Benedeková.

Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, zverejnený na internetovej stránke obce dňa 17.12.2018 a taktiež doručený poslancom.

a.) Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b.) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie

osvedčení o zvolení

Erika Štangová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 318, počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb bol 256 osôb, z toho počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 254 a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 251.

Na post starostu sa uchádzali traja kandidáti:

1. Bari Vojtech – počet platných hlasov 81

2. Benedeková Marta – počet platných hlasov 100

3. Genčiová Helena – počet platných hlasov 70

Za starostku obce bola zvolená Marta Benedeková s počtom platných hlasov 100.

Do obecného zastupiteľstva sa uchádzalo 15 kandidátov, z ktorých najviac hlasov získali :

1. Mgr. Jozef Fekiač – získal 118 platných hlasov

2. Mgr. Katarína Fekiačová – získala 86 platných hlasov

3. Helena Genčiová – získala 85 platných hlasov

4. Melinda Stazová – získala 80 platných hlasov

5. Vojtech Bari – získal 67 hlasov

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Tibor Varga – počet hlasov 65

2. Gejza Varga – počet hlasov 62

3. Štefan Šimon – počet hlasov 61

4. Ladislav Bari – počet hlasov 57

5. Ernest Radič – počet hlasov 56

6. Zuzana Lalíková – počet hlasov 52

7. Mgr. Estera Vargová – počet hlasov 50

8. Zoltán Melich – počet hlasov 47

9. Attila Tamáš – počet hlasov 37

10.Jozef Nagy – počet hlasov 29

c.) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia

  ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou.

  Starostka obce Marta Benedeková zložila zákonom predpísaný sľub do rúk Eriky Štangovej predsedkyňe miestnej volebnej komisie.

  d.) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

  Novozvolení poslanci zložili do rúk starostky obce zákonom predpísaný sľub.

  e.) Vystúpenie starostky obce.

  Starostka obce Marta Benedeková oboznámila prítomných s dosiahnutými výsledkami za predošlé volebné obdobie a informovala poslancov o plánoch na nasledujúce volebné obdobie

  2018 – 2022.

  K bodu č. 2 : Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia,voľba návrhovej komisie a

  overovateľov zápisnice.

  a.) do návrhovej komisie boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

  Helena Genčiová

  b.) za overovateľov boli určení : Mgr. Jozef Fekiač a Vojtech Bari

  Pani starostka navrhla zmeniť body programu rokovania nasledovne:

  Do bodu 6 je program bez zmeny.

  Ako 7. bod : Určenie platu starostky obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov.

  Ako 8. bod : Schválenie zásad odmeňovania poslancov.

  Ako 9. bod : Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok

  2019 – 2021.

  Ako 10. bod : Schválenie Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

  Ostatné body programu ostávajú bez zmeny.

  Nasledovalo schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia so zmenami:

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Program ustanovujúceho zasadnutia OZ so zmenami bol jednohlasne schválený.

  K bodu č. 3 : Vymenovanie zástupcu starostu.

  Pani starostka za zástupcu starostu vymenovala Mgr. Jozefa Fekiača, ktorý menovanie prijíma.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Mgr.Jozefa Fekiača za zástupcu starostu.

  K bodu č. 4 : Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a

  viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  Pani starostka poverila poslanca Mgr. Jozefa Fekiača, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

  zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie poverenie poslanca Mgr.Jozefa Fekiača, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

  K bodu č. 5: Zriadenie komisií,voľba ich predsedov a členov – komisia na ochranu verejného

  záujmu.

  Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení :

  Mgr. Jozef Fekiač – predseda komisie

  Mgr. Katarína Fekiačová – člen komisie

  Melinda Stazová – člen komisie

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu a schvaľuje jej zloženie

  nasledovne: Mgr. Jozef Fekiač – predseda komisie

  Mgr. Katarína Fekiačová – člen komisie

  Melinda Stazová – člen komisie

  K bodu č. 6: Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli obce, zverejnený na internetovej stránke obce 05.12.2018.

  Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró oboznámil prítomných poslancov so svojím plánom kontrolnej činnosti na I.polrok 2019. / Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2019 tvorí prílohu zápisnice /.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

  K bodu č. 7 : Určenie platu starostky obce v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. o právnom

  postavení a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov.

  Od 1.decembra 2018 patrí plat starostovi 1,65 x priemerná mzda v národnom hospodárstve.

  Poslanec Mgr. Jozef Fekiač navrhol pani starostke 30% navýšenie základného platu a podotkol, že v predošlých dvoch volebných obdobiach jej nebol základný plat navýšený.

  Poslanci po jednom vyjadrili svoj návrh na navýšenie základného platu starostky obce:

  Helena Genčiová – 20 %

  Mgr. Katarína Fekiačová – 20%

  Melinda Stazová – 30%

  Vojtech Bari – 20%

  Hlasovanie za 30% navýšenie základného platu starostky obce :

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 2 poslanci

  Proti : 3

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Hlasovanie za 20% navýšenie základného platu starostky obce :

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti : 2

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu,

  a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 s navýšením základného platu o 20 % s účinnosťou od dňa zloženia sľubu.

  K bodu č. 8: Schválenie zásad odmeňovania poslancov.

  Starostka obce Marta Benedeková v súlade s § 11 ods.4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhuje poslancom odmenu za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva v sume 50,00 € brutto.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva v sume 50,00 € brutto vo výplate za mesiac december príslušného roka.

  K bodu č. 9: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na rok

  2019 – 2021.

  Návrh rozpočtu obce Chrámec na roky 2019 – 2021 bol vyvesený na úradnej tabuli obce, zverejnený na internetovej stránke obce 04.12.2018 a taktiež doručený každému poslancovi.

  Pán Róbert Bíró, hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k trojročnému rozpočtu. / Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu rozpočtu obce na

  rok 2019 – 2021 tvorí prílohu zápisnice /.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 4 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 1 Vojtech Bari

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

  K bodu č. 10 : Schválenie Návrhu rozpočtu obce na rok 2019 – 2021.

  Starostka obce navrhuje na schválenie Rozpočet obce na rok 2019. Celkový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový v sume 4756 €. Rozpočet na roky 2020 – 2021 bol zostavený tiež ako prebytkový.

  / Návrh rozpočtu obce na rok 2019 -2021 tvorí prílohu zápisnice /.

  Nakoľko žiadny z poslancov nemal pripomienky, preto sa pristúpilo k hlasovaniu za schválenie rozpočtu obce na rok 2019.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2019 nasledovne:

  Príjmy Výdavky

  Bežný rozpočet 343 781,00 € 334 084,00 €

  Finančné operácie 65 944,00 € 2 330,00 €

  Kapitálový rozpočet 280 000,00 € 348 555,00 €

  Spolu 689 725,00 € 684 969,00 €

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.

  K bodu č. 11 : Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

  Pani starostka predniesla poslancom návrh na mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce, ktorá môže byť do výšky 30% . Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró je pracovitý, zásadový a kontrolu činnosti obecného úradu vykonáva pravidelne a dôsledne.

  Pani starostka sa spýtala každého poslanca na percentuálnu výšku odmeny pre HKO, poslanci vyslovili nasledovný návrh:

  Mgr. Jozef Fekiač – 30%

  Vojtech Bari – 30%

  Mgr. Katarína Fekiačová – 30%

  Helena Genčiová – 20%

  Melinda Stazová – 30%

  Hlasovanie za mesačnú odmenu pre HKO vo výške 30% :

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 4 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 1 Helena Genčiová

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 30% z mesačného platu HKO na rok 2018.

  K bodu č. 12: Oboznámenie poslancov s VZN obce na rok 2019.

  Pani starostka oznámila poslancom, že nakoľko nebol vydaný nový Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ostáva v platnosti VZN č. 2/2017 zo dňa 27.11.2017.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 5 poslanci

  Za : 5 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie platnosť VZN č. 2/2017 zo dňa 27.11.2017 na rok 2019.

  K bodu č. 13 : Vymenovanie inventarizačnej komisie.

  Pani starostka navrhla za predsedu inventarizačnej komisie Mgr. Jozefa Fekiača, a členom ostatných poslancov.

  - inventarizácia Ocu a Požiarnej zbrojnice – Mgr. Jozef Fekiač

  - inventarizácia KD - Helena Genčiová a Melinda Stazová

  - inventarizácia Domu smútku – Mgr. Katarína Fekiačová

  - inventarizácia Šrotovníka a budovy TJ – Vojtech Bari a Mgr. Jozef Fekiač

   Hlasovanie:

   Prítomní : 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie inventarizačnej komisie :

   Mgr. Jozef Fekiač – predseda

   Mgr. Katarína Fekiačová – člen

   Helena Genčiová – člen

   Vojtech Bari – člen

   Melinda Stazová – člen

   K bodu č. 14 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   a.) Schválenie vedúcich členov kontrolnej skupiny na preventívnu PO.

   Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s DPO na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich školenie.

   Pani starostka navrhuje za členov kontrolnej skupiny na preventívnu PO:

   Mgr. Jozef Fekiač – vedúci kontrolnej skupiny

   Vojtech Bari - člen kontrolnej skupiny

   Melinda Stazová – člen kontrolnej skupiny

   Hlasovanie:

   Prítomní : 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie členov kontrolnej skupiny na preventívnu PO.

   b.) Pani starostka informovala poslancov s vykonaním auditu za rok 2017. Prečítala poslancom

   správu o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2017. Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Chrámec k 31.12.2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Chrámec k 31.12.2017.

   c.) Určenie limitu zmien rozpočtu obce starostom.

   Starosta obce je oprávnený vykonať rozpočtové opatrenia do celkovej sumy stanovené obecným zastupiteľstvom nasledovne :

   - povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov

   - povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

   Obecné zastupiteľstvo navrhuje stanoviť limit do celkovej sumy 1 500,00 €.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonávanie zmien rozpočtu starostom do celkovej sumy

   1 500,00 €.

   d.) Návrh na uplatňovanie používania vlastného motorového vozidla starostky obce na služobné

   cesty.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 5 poslanci

   Za : 5 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje používanie vlastného motorového vozidla starostky obce na služobné cesty.

                   

   K bodu č. 15 : Všeobecná rozprava.

   Nakoľko sa obyvatelia obce nezúčastnili na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, diskusia sa nekonala.

   K bodu č. 16:

    U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

    V Chrámci, dňa 20.12.2018

    Uznesenie č. 1a/U/20108

    OZ berie na vedomie výsledky volieb do miestnej samosprávy v r. 2018 a vystúpenie starostky obce.

    Uznesenie č. 1b/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že novozvolená starostka a novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub.

    Uznesenie č. 2/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania so zmenami bodov programu.

    Uznesenie č. 3/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie Mgr.Jozefa Fekiača za zástupcu starostu.

    Uznesenie č. 4/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Mgr.Jozefa Fekiača, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

    Uznesenie č. 5/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu a volí

    a) predsedu komisie: Mgr. Jozef Fekiač

    b) členov komisie: Mgr. Katarína Fekiačová

    Melinda Stazová

    Uznesenie č. 6/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.

    Uznesenie č. 7/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami plat starostu,

    a to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2017 a násobku 1,65 s navýšením základného platu o 20 % s účinnosťou od dňa zloženia sľubu.

    Uznesenie č. 8/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odmenu poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva v sume 50,00 € brutto vo výplate za mesiac december príslušného roka.

    Uznesenie č. 9/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.

    Uznesenie č. 10/U/2018 :

    Uznesenie č. 10A/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce na rok 2019 nasledovne:

    Príjmy Výdavky

    Bežný rozpočet 343 781,00 € 334 084,00 €

    Finančné operácie 65 944,00 € 2 330,00 €

    Kapitálový rozpočet 280 000,00 € 348 555,00 €

    Spolu 689 725,00 € 684 969,00 €

    Uznesenie č. 10B/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021.

    Uznesenie č. 11/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú odmenu pre HKO vo výške 30% z mesačného platu

    HKO na rok 2018.

    Uznesenie č. 12/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie platnosť VZN č. 2/2017 zo dňa 27.11.2017 na rok 2019.

    Uznesenie č. 13/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie inventarizačnej komisie :

    Mgr. Jozef Fekiač – predseda

    Mgr. Katarína Fekiačová – člen

    Helena Genčiová – člen

    Vojtech Bari – člen

    Melinda Stazová – člen

    Uznesenie č. 14/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zloženie členov kontrolnej skupiny na preventívnu PO :

    Mgr. Jozef Fekiač – vedúci kontrolnej skupiny

    Vojtech Bari - člen kontrolnej skupiny

    Melinda Stazová – člen kontrolnej skupiny

    Uznesenie č. 15/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce Chrámec k 31.12.2017.

    Uznesenie č. 16/U/2018

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje starostke obce vykonať rozpočtové opatrenia do celkovej sumy

    1 500,00 € a to nasledovne :

    - povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov

    - povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

     Uznesenie č. 17/U/2018

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje používanie vlastného motorového vozidla starostky obce na služobné cesty.

     K bodu č. 17 : Záver.

     Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

     V Chrámci, dňa 17.01.2019

     Zapisovateľka : …..................................     Starostka obce : …..........................................

                                  Mária Balyová                                            Marta Benedeková

     Overovatelia : …...................................                              …........................................

                              Mgr. Jozef Fekiač                                             Vojtech Bari


     • JM
      JUDr. Milan HutkaRespond
      Added 31. january, 19:15 from 176.116.111.***
      31.1.2019 - 26.1. som napísal svoje výhrady k zápisnici z ustanovujúceho zasadnutia OZ a poukázal som na nedostatky. Urobili ste takú n e h o r á z n o s ť, čo by si nedovolili ani vo Fekišovciach, t.j. 27.1. ste zablokovali obecný server na 4 dni, zápisnicu ste prepísali a môj komentár vymazali !! Chvalabohu, že iný server si to zapamätal. Tie štyri podpisy pod zápisnicou nemajú žiaden zmysel, v budúcností stačí, keď to bude podpisovať len "Ďoďo". Na zasadnutí sa nehovorilo o obci, o jej rozvoji, o plánoch, alebo o tom čo sa urobilo, ale len o peniazoch, plate, odmenách a ďalších benefitoch - to je najdôležitejšie, takže tak ako to bolo doteraz, tak to bude pokračovať aj ďalej. Inak k bodu 7./ - Starostka nemá "základný plat" a nejaký iný, netreba zavádzať poslancov a budiť dojem, akoby starostka robila za minimálnu mzdu. Podľa zákona má starostka "plat" , a ten môže mať rovnaký, aj keď bude starostkou desať volebných období. JUDr. Milan Hutka

     Add comment