Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 7/2017

 • Added: 29.01.2018   |   43 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 7/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

13.12.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomný : Róbert Staz bez ospravedlnenia.

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Štatútu obce.

4./ Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

5./ Schválenie Zásad odmeňovania poslancov na rok 2018.

6./ Schválenie jednorázovej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

7./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2018.

8./ Schválenie Návrhu VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.

9./ Stanovisko HKO k Návrhu Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

10./ Schválenie Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

11./ Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

12./ Prejednanie žiadostí o pridelenie nájomného soc. bytu.

13./ Rôzne aktuálne otázky obce.

14./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

15./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

16./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, obyvateľov obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.12.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

Následne navrhla doplniť program rokovania s nasledovným bodom : Schválenie vedúcich členov kontrolnej skupiny na preventívne PO.

HKO tiež navrhol doplniť program rokovania s bodom : Schválenie jednorázovej mesačnej odmeny pre starostku obce.

a.) Za zapisovateľku bola menovaná Mária Balyová.

b.) Za overovateľov boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

c.) Do návrhovej komisie boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

  Štefan Šimon

  Gejza Varga

  d.) Schválenie programu rokovania s doplnenými bodmi:

  Prítomní : 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

  Uznesenia č. 40/2017, 41/2017, 42 A/2017, 42 B/2017, 43/2017 – sú splnené.

  K bodu č. 3 : Schválenie Štatútu obce.

  Návrh Štatútu obce bol zaslaný každému poslancovi na pripomienkované konanie. Nakoľko obec neobdržala žiadne pripomienky, žiadam poslancov o jeho schválenie. / Štatút obce tvorí prílohu zápisnice /.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti : 0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č. 4 : Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

  Pani starostka informovala poslancov so Správou auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

  Auditorka posúdila, že informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, konštatovala, že obec Chrámec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

  OZ berie na vedomie Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

  K bodu č. 5 : Schválenie Zásad odmeňovania poslancov na rok 2018.

   Helena Genčiová prišla na zasadnutie o 17.10 hod.

   Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. Poslancom poskytuje Obec Chrámec odmenu v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   Pani starostka navrhuje od 01.01.2018 upraviť poslancom odmeny vo výške 30,00 € za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

   Hlasovanie:

   Prítomní : 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   K bodu č. 6 : Schválenie jednorázovej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

    Pani starostka predniesla poslancom návrh na jednorázovú odmenu pre hlavného kontrolóra obce, ktorá môže byť do výšky 30% z ročnej mzdy HKO. Hlavný kontrolór obce pán Bíró Robert je pracovitý, zásadový a kontrolu činnosti obecného úradu vykonáva pravidelne a dôsledne.

    Pani starostka sa spýtala každého poslanca na percentuálnu výšku odmeny pre HKO, poslanci vyslovili nasledovný návrh:

    Gejza Varga - 30%

    Štefan Šimon - 30%

    Mgr. Katarína Fekiačová - 30%

    Genčiová Helena - 25%

    Hlasovanie za jednorázovú odmenu pre HKO vo výške 30% :

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 3 poslanci

    Proti : 0:

    Zdržal sa hlasovania : 1 poslankyňa Genčiová Helena

    K doplnenému bodu č. 7 : Schválenie jednorázovej mesačnej odmeny pre starostku obce.

    Na návrh HKO jednorázová odmena starostky obce môže byť do výšky 70 % jednej mesačnej mzdy. Nakoľko pani starostka Marta Benedeková zastáva funkciu starostky obce sedem rokov,

    a do dnešného dňa jej nebolo priznané zvýšenie platu ani žiadna odmena, HKO požiadal poslancov o zváženie návrhu schválenia jednorázovej odmeny pre starostku.

    Poslanci jednotlivo vyjadrili svoj návrh na percentuálnu výšku odmeny pre starostku obce:

    Genčiová Helena - 60 %

    Varga Gejza - 70 %

    Šimon Štefan - 60 %

    Mgr. Katarína Fekiačová - 60%

    Hlasovanie za jednorázovú odmenu pre starostku obce vo výške 60% jednej mesačnej mzdy, vo výške 815,40 € hrubej mzdy :

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 3 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 1 poslanec Gejza Varga

    K doplnenému bodu č. 8 : Schválenie vedúcich členov kontrolnej skupiny na preventívne PO.

    Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s DPO na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich školenie.

    Návrh na členov kontrolnej skupiny na preventívne PO

    Mgr. Katarína Fekiačová – vedúca kontrolnej skupiny

    Štefan Šimon – člen kontrolnej skupiny

    Helena Genčiová – člen kontrolnej skupiny

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 9 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2018.

    Plán kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 28.11.2017. / Tvorí prílohu zápisnice /.

    Z prítomných poslancov nikto nemal pripomienky.

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 10 : Schválenie Návrhu VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady. / Návrh VZN č. 2/2017 tvorí prílohu zápisnice /.

    Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli obce 27.11.2017 a tiež doručený každému poslancovi. Nakoľko obec neobdržalo žiadne pripomienky k Návrhu VZN č. 2/2017, pani starostka požiadala poslancov o hlasovanie :

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 11 : Schválenie Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

    Návrh Rozpočtu obce na roky 2018 2020 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 27.11.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

    Zmeny, ktoré v Návrhu rozpočtu pripomienkovali poslanci:

    Príjmová časť rozpočtu : 2018 2019 2020

    - položka 111003 výnos dane z príjmov 133725,00

    - položka 133013 popl. za komun. odpad 5200,00 5200,00 5200,00

    Výdavková časť rozpočtu :

    - položka 635006 údržba budov a objektov 1200,00

    Po zmenách - Rozpočet obce na roky 2018 - 2020

    Príjmová časť rozpočtu : 2018 2019 2020

    bežný rozpočet 262379,00 280723,00 288024,00

    finančné operácie 4007,00 2000,00 2000,00

    kapitálový rozpočet 304750,00

    Príjmy celkom : 601136,00 282723,00 290024,00

    Výdavková časť rozpočtu :

    bežný rozpočet 256153,00 273347,00 273347,00

    finančné operácie 2576,04 2330,00 2330,00

    kapitálový rozpočet 313500,00

    Výdavky celkom : 572229,04 275677,00 275677,00

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 12 : Stanovisko HKO k Návrhu Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

    HKO pán Robert Bíró oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k viacročnému rozpočtu. / Stanovisko HKO k Návrhu Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 tvorí prílohu zápisnice./

    OZ berie na vedomie stanovisko HKO k Návrhu Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

    K bodu č. 13 : Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

    Na minulom zasadnutí OZ pani starostka informovala poslancov o možnosti rekonštrukcie VO, k čomu poslanci mali na tomto zasadnutí zaujať svoje stanoviská.

    Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na tom, že je potrebné vykonať rekonštrukciu VO takým spôsobom ako ich informovala pani starostka na predošlom zasadnutí. Náklady na uvedenú rekonštrukciu činia cca 2000.- €.

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 14 : Prejednanie žiadostí o pridelenie nájomného soc. bytu.

    Pani starostka informovala poslancov o tom, že v NBNŠ sa uvoľnili dva byty, jeden v NBNŠ č. 142 , č. bytu 15 – ktorý byt žiadajú znova Tamáš Eugen a Zuzana Tamášová,

    druhý v NBNŠ č. 143, č. bytu 7 – na ktorý byt sú podané 2 žiadosti. Jedna žiadosť je od Barbory Bariovej a druhá žiadosť od Borisa Radicsa.

    Po dlhej rozprave sa poslanci zhodli na tom, že byt č. 7 – obec dá do nájmu Barbore Bariovej s tou podmienkou, že obecný úrad bude osobitným príjemcom jej sociálnych dávok. Byt č. 15 – obec dá do nájmu manželom Tamášovcom, nakoľko obec je osobitným príjemcom ich sociálnych dávok a tým bude zabezpečená úhrada nájomného.

    Hlasovanie:

    Prítomní : 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    K bodu č. 15 : Rôzne aktuálne otázky obce.

    a.) Pani starostka informovala poslancov o pripravovanej Výzve na kompostovisko, ktoré by bolo pre obec veľmi potrebné.

    b.) V NBNŠ kominár vykonal revíziu komínov, a nakoľko nájomníci nekúria v spotrebičoch, ktoré spĺňajú normy certifikovaných sporákov, komíny sú v súčastnosti nevhodné a nebezpečné na používanie palivových spotrebičov. Potrebné je komíny vyvložkovať a opraviť prieduchy.

    Poslankyňa Fekiačová navrhla, aby nájomníci si dali opraviť aspoň prieduchy komínov na vlastné náklady.

    c.) Inventarizácia obecného majetku- musí byť vykonaná do konca januára 2018.

    Inventarizačná komisia : Mgr. Katarína Fekiačová - predseda

    Helena Genčiová – člen             

    Štefan Šimon – člen

    Robert Staz – člen

    Gejza Varga - člen

    d.) Zriadenie DHZO Chrámec.

    K bodu č. 16 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

    Počas rokovania OZ obyvatelia obce opustili zasadnutie OZ, diskusia sa nekonala.

    K bodu č. 17 :

                                                           U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

                                                                                                                                                   V Chrámci, dňa 13.12.2017

    A. OZ berie na vedomie :

    1. Správu auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

    2. Stanovisko HKO k Návrhu Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.

     B. OZ schvaľuje :

     Uznesenie č. 44/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi :

     Schválenie jednorázovej mesačnej odmeny pre starostku obce.

     Schválenie vedúcich členov kontrolnej skupiny na preventívne PO.

     Uznesenie č. 45/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje Štatút obce Chrámec.

     Uznesenie č. 46/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov na rok 2018 - odmeny vo výške 30,00 € za každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

     Uznesenie č. 47/2017

     OZ schvaľuje jednorázovú odmenu pre HKO vo výške 30% z ročnej mzdy.

     Uznesenie č. 48/2017

     OZ schvaľuje jednorázovú odmenu pre starostku obce vo výške 60% z mesačnej mzdy.

     Uznesenie č. 49/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje členov kontrolnej skupiny na preventívne PO :

     Mgr. Katarína Fekiačová – vedúca kontrolnej skupiny

     Štefan Šimon – člen kontrolnej skupiny

     Helena Genčiová – člen kontrolnej skupiny

     Uznesenie č. 50/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na 1.polrok 2018.

     Uznesenie č. 51/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     Uznesenie č. 52/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje Rozpočet obce na roky 2018 – 2020 nasledovne:

     Príjmová časť rozpočtu : 2018 2019 2020

     bežný rozpočet 262379,00 280723,00 288024,00

     finančné operácie 4007,00 2000,00 2000,00

     kapitálový rozpočet 304750,00

     Príjmy celkom : 601136,00 282723,00 290024,00

     Výdavková časť rozpočtu :

     bežný rozpočet 256153,00 273347,00 273347,00

     finančné operácie 2576,04 2330,00 2330,00

     kapitálový rozpočet 313500,00

     Výdavky celkom : 572229,04 275677,00 275677,00

     Uznesenie č. 52 A/2017 – Schvaľuje rozpočet obce na rok 2018.

     Uznesenie č. 52 B/2017 – Berie na vedomie rozpočet obce na roky 2019 – 2020.

     Uznesenie č. 53/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje finančné prostriedky vo výške 2000 .- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

     Uznesenie č. 54/2017

     OZ jednohlasne schvaľuje v NBNŠ prenájom bytu č. 15 pre Eugena Tamáša a bytu č. 7 pre Barboru Bariovú s podmienkou, že obec bude osobitným príjemcom ich sociálnych dávok.

     Uznesenie č. 55/2017

     Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zriadenie DHZO Chrámec.

     K bodu č. 18 : Záver.

     Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

     V Chrámci, dňa 13.12.2017

     Zapisovateľka : ….....................................                                  Starostka obce : …........................................

                           Mária Balyová                                                                                      Marta Benedeková

     Overovatelia : …......................................                                                               ….............................................

                         Mgr. Katarína Fekiačová                                                                                     Štefan Šimon

      Currently, there is no comment available

      Add comment