Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 6/2017

 • Added: 14.12.2017   |   40 readings / views

                                                   Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 6/2017

                                                                           Z á p i s n i c a

                                        zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                              08.11.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Štefan Šimon s ospravedlnením

Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Štatútu obce.

4./ Schválenie zavedenia zberu a zhodnotenia BRKO pre obec.

5./ Schválenie finančných prostriedkov materiálnych nákladov vŕtanej studne pri

NBNŠ 2x8 b.j. z vlastných zdrojov obce.

6./ Schválenie Zmeny rozpočtu obce.

7./ Schválenie Žiadosti o odkúpenie pozemku v majetku obce.

8./ Informácia HKO o stave nedoplatkov na daniach a poplatkoch.

9./ Rôzne aktuálne otázky obce.

10./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

11./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

12./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 06.11.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

a.) Za zapisovateľku bola určená Mária Balyová.

b.) Za overovateľov boli určení : Helena Genčiová

Gejza Varga

c.) Do návrhovej komisie boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Gejza Varga

  Helena Genčiová

  d.) Schválenie programu rokovania :

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti :0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

  Uznesenia č. 33/2017, 34/2017, 35/2017, 37/2017, 38/2017, - sú splnené

  Uznesenia č. 36/2017, 39/2017 – sú v štádiu riešenia

  K bodu č. 3 : Schválenie Štatútu obce.

  Tento bod sa odročuje na nasledujúce zasadnutie, nakoľko poslanci požadujú materiál Štatútu obce zaslať pred konaním zasadnutia na pripomienkovanie.

  K bodu č. 4 : Schválenie zavedenia zberu a zhodnotenia BRKO pre obec.

  Triedenie BRKO je podľa zákona povinné pre obec a každého občana. Firma Brantner ponúkla obciam na zasadnutí Mikroregiónu Dolný Gemer zavedenie zberu a zhodnotenia BRKO v rámci mikroregiónu. Sú dve možnosti zberu a zhodnotenia BRKO :

  Prvá možnosť - nájom hnedej zbernej nádoby 120 l na BRKO predstavuje 0,4 €/ks/mesiac, zber odpadu BRKO zo 120 l nádoby činí 0,4 €/ks, odvoz a zhodnotenie odpadu BRKO / zeleň / na kompostárni predstavuje sumu 12,00 €/tona.

  Druhá možnosť – zakúpenie 120 l nádob na BRKO pre občanov obce v počte 110 ks v réžii spoločnosti Brantner Gemer s podpísaním Zmluvy o poskytnutí služby na 5 rokov.

  Tento zber bude vykonávaný od začiatku apríla do konca novembra. / Ponuka spol. Brantner Gemer na zavedenie zberu a zhodnotenia BRKO tvorí prílohu zápisnice /.

  Poslanci mali pripomienku, že odvoz BRKO nemusí byť každé dva týždne, stačí raz za mesiac.

  Poslanci súhlasia s druhou možnosťou zberu a zhodnotenia BRKO.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti :0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č. 5 : Schválenie finančných prostriedkov materiálnych nákladov vŕtanej studne pri

  NBNŠ 2x8 b.j. z vlastných zdrojov obce.

  Vlani 30.decembra 2016 obci schválil ÚV SR , úrad splnomocnenca pre rómske komunity dotáciu vo výške 3001 € na vybudovanie vŕtanej studne pri NBNŠ, ktorej náklady sme museli vyúčtovať do konca marca tohto roku. Studňa bola vybudovaná v ochrannom pásme pôvodnej kopanej studne. Ukázalo sa , že ani v tejto studni nie je dostatok vody pre plynulé zásobovanie oboch budov NBNŠ . Preto obec, ktorá požiadala hydrogeológa Ing. Bachňáka o stanovisko prúdenia podzemných vôd, žiadala o osobnú návštevu pána hydrogeológa a zameranie miesta, kde sú vhodné podmienky pre realizáciu studne. Miesto, ktoré vyznačil pán inžinier je smerom od budov NBNŠ k ihrisku, podľa jeho názoru v týchto miestach je nepriepustná vrstva /apoka/ cca 3-4 m pod povrchom a nie 20-30 m ako bola pôvodná studňa realizovaná priamo pod vrchom. Firma, ktorá robila vrt studne v marci, urobí nový vrt bezodplatne,náklady obce budú materiálové cca. 800 € na výstroj studne.

  Poslanec Gejza Varga sa spýtal v akej hĺbke budú osadené skruže ?

  Pani starostka vysvetlila, že výstroj studne nebudú tvoriť betonové skruže, ale rúrové priepustné vedenie pri ktorom sa môže navŕtať cca 1,5 m hĺbka pod povrchom žily, keby bol náhodou silný prúd podzemnej vody. Použitie betonových skruží, t.j. kopaná studňa by bolo veľmi obťažné, nakoľko hydrogeológ predpokladá v týchto miestach silné prúdenie podzemnej vody.

  Obec musí riešiť túto situáciu, nakoľko nájomcom v obecných nájomných bytoch musí obec zabezpečiť vodu. Poslankyňa Mgr. Fekiačová pripomienkovala, že obyvatelia obce sú pobúrení že v obci sa nič nedeje, všetko sa robí iba pre rómskych obyvateľov.

  Poslankyňa Genčiová sa vyjadrila, že občanov nezaujíma, či sa práce prevádzajú z dotácie alebo z obecných peňazí, v ich očiach je všetko prázdne, ďalej sa spýtala, či nájomníci platia za dovoz pitnej vody.

  Pani starostka odpovedala, že nie, pretože pitná voda je dovážaná pre občanov celej obce, nielen pre nájomníkov NBNŠ.

  Pani starostka sa opýtala, čo znamená to, že je všetko prázdne?

  Mgr. Fekiačová pripomienkovala, že ostatné obce sú ozdobené kvetmi a tu nič nevidno.

  Starostka odpovedala,že na každom druhom stĺpe elektrického vedenia má obec vysadené kvety v závesných črepníkoch, vchod obecného úradu je tiež vysadený kvetmi, na balkónoch NBNŠ sú tiež črepníky s previsnutými kvitnúcimi kvetmi. V parku pred Kultúrnym domom sú vysadené živé kvety.

  Poslanec Gejza Varga poznamenal, že sa vráťme k problematike studne.

  Poslanec Gejza Varga hovoril, že treba vodu púšťať aj do zberných nádob, aby mali nájomníci rezervu.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 1 poslanec – Gejza Varga

  Proti :0

  Zdržali sa hlasovania : 2 poslankyne – Helena Genčiová a Mgr. Katarína Fekiačová

  Pani starostka podotkla, napriek tomu, že návrh neprešiel, je to vyššia moc a v súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov rámci povoleného prekročenia limitu 1000 € vrátane, použijem finančné prostriedky na vybudovanie vrtanej studne pri NBNŠ.

  K bodu č. 6 : Schválenie Zmeny rozpočtu obce.

  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017

  V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  predkladám obecnému zastupiteľstvu

  návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

  Zvýšenie príjmov a výdavkov v

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 71600 projektové práce v celkovej sume 1340,00 €

  2/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637005 špeciálne služby v celkovej sume 5880,00 €. (Táto suma bola len preložená z kapitálového rozpočtu projektová dokumentácia KD nakoľko projektové a prieskumné práce patria na pložku bežného rozpočtu 637005)

  Zníženie v príjmoch a výdavkoch v

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 716000 002 prípravná a projektová dokumentácia v celkovej sume 5880,00 €

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti :0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2017.

  Starostka obce Chrámec predkladá Obecnému zastupiteľstvu

  Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017

  V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  predkladám obecnému zastupiteľstvu

  návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR

  Zvýšenie príjmov v

  1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

  • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CzKN 6 000,00 €

  • 111 312001 030 transfer ŠR na sociálne dávky a detské prídavky 12 300,00 €

  Zvýšenie výdavkov v

  1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

  • 111 01 110 633006 001 transfer ŠR soc. dávky 12 300,00 €

  • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CzKN AČ 4326,00 €

  • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CnTP 15 612,00 €

  • 111 01 110 641013 transfer ŠR na stavebný úrad 5,00 €

  • 41 01 110 633006 všeobecný materiál Ocú 800,00 €

  • 41 01 110 623000 poistné do ostatných ZP 100,00 €

  • 41 01 110 633006 NBNŠ materiál 300,00 €

  • 41 01 110 633009 knihy, časopisy , noviny 500,00 €

  • 41 01 110 školenia 400,00 €

  • 41 01 110 637014 stravné lístky 1 000,00 €

  • 41 01 100 637015 poistné 45,00 €

  • 41 06 200 610 620 CnTP 5% 935,00 €

  • 41 01 110 627 príspevok do DDS 600,00 €

  • 41 01 110 632005 telefon 500,00 €

  2/ v položke kapitálového rozpočtu

  • 41 01 110 717 002 003 verejné osvetlenie vlastné zdroje 50,00 €

  Zníženie výdavkov v

  zníženie o

  1/ v položke bežného rozpočtu

  • 111 06 200 61100 000 AĆ §52 2000,00 €

  • 111 09 111 637014 transfer MŠ strava 2000,00 €

  • 72c 01 110 637002 001 ÚV 2000,00 €

  • 41 01 110 637021 refundácie 500,00 €

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti :0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2017

  K bodu č. 7 : Schválenie Žiadosti o odkúpenie pozemku v majetku obce.

  Lázár Patrik,narod. 29.09.1997, bytom Chrámec 103, podal žiadosť na odkúpenie pozemku, parc.č. 194/3 , zastavané plochy a nádvoria, diel č. 2 o výmere 48 m2. Ide o parcelu pod rodinným domom súp.č. 35, ktorú toho času kúpil.

  Doporučujem poslancom schváliť Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za : 3 poslanci

  Proti :0

  Zdržal sa hlasovania : 0

  K bodu č.8 : Informácia HKO o stave nedoplatkov na daniach a poplatkoch.

  HKO informoval poslancov o vykonanej kontrole nedoplatkov na daniach a poplatkoch. / Tvorí prílohu zápisnice /.

  HKO doporučuje obecnému úradu podľa zákona 563/2009 Z.z. zaslať neplatičom Výzvy na zaplatenie daňových nedoplatkov a poplatkov za TKO .

  Obec podľa zákona 563/2009 Z.z. o správe daní môže vymáhať daňový nedoplatok v exekučnom konaní.

  Starostka obce informovala poslancov o daňových nedoplatkoch, ktoré boli neprávom vyrubené voči spoločnostiam Maja s.r.o, Roľnícka spoločnosť Orávka, po roku 2007, pán Vontorčík a pani Faragóová po roku 2008 a ktoré obecný úrad vedie v sume 11880 €. Tento nedoplatok je však v skutočnosti len 4463 €, pretože sumu 7417 € už obec nemala vyrubovať.

  Maja – r. 2004 7568 Sk

  r. 2005 13087 Sk

  za tieto dva roky má Maja s.r.o nedoplatok na daniach vo výške 686 €.

  r. 2006 13086 Sk - táto suma je uhradená

  Roľnícka spoločnosť Orávka vykonávala poľnohospodársku činnosť do roku 2007 - obec vykazuje nedoplatok vo výške 3518,19 €.

  Pán Vontorčík – jeho nedoplatok na dani činí 83 €, avšak dvakrát daroval ošípané pre obec na Deň dôchodcov, preto tento nedoplatok navrhujem odpustiť z toho dôvodu, že pán Vontorčík medzi časom zomrel.

  Pani Faragóová - jej nedoplatok na dani z nehnuteľnosti predstavuje 176 €, pričom pôdu mala v prenájme u pána Kovalčíka.

  Neprávom vyrubenú sumu na daniach z pozemkov vo výške 7417 € obec opraví v účtovníctve k 31.12.2017.

  Pani starostka informovala poslancov, že sa zúčastnila na trojdňovom konzultačnom stretnutí starostov obcí-Vymáhanie daňových nedoplatkov na daniach. S prednášajúcim doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. uzavrela obec Zmluvu o poskytovaní právnych služieb.

  Obec zašle Výzvy na zaplatenie nedoplatkov na daniach daňovým dlžníkom a následne sa obráti na kanceláriu JUDr. Sotolářa na vymáhanie daní právnou cestou.

  K bodu č.9 : Rôzne aktuálne otázky obce.

  • verejné osvetlenie – pani starostka oboznámila poslancov so súčasným stavom verejného osvetlenia v obci, viditeľne je veľký kontrast medzi VO smerom k NBNŠ a VO v obci , z toho dôvodu chceme vymeniť žiarovky na 18 W, kúpiť nové lampy za 35 €, alebo vymeniť ich na nové led osvetlenie, ktoré stoja asi 77 € a sú úsporné. Finančné prostriedky na túto rekonštrukciu by činili cca 1200 – 1500 €. Žiadala poslancov, aby na najbližšie zasadnutie OZ zaujali k tomuto bodu svoje stanovisko.

  • optimalizácia ističov – podali sme žiadosti na zníženie hodnoty hlavných ističov na SSE, zatiaľ sme nedostali odpoveď

  • poslankyňa Mgr. Fekiačová pripomienkovala držanie psov, v obci je veľa voľne pobehujúcich psov, treba s tým niečo robiť.

  • pani starostka jej odpovedala, obec má prijaté VZN o držaní psov, ale žiaľ niektorí občania ho nerešpektujú

  K bodu č. 10 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Nakoľko obyvatelia obce sa nezúčastnili na rokovaní OZ, diskusia sa nekonala.

  K bodu č. 11 :

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 08.11.2017

  A. OZ berie na vedomie:

  Správu HKO o vykonanej kontrole stavu nedoplatkov na daniach a poplatkoch.

  B. Oz schvaľuje:

  Uznesenie č. 40/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania.

  Uznesenie č. 41/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje zavedenie zberu a zhodnotenia BRKO a zakúpenie 120 l nádob na BRKO pre občanov obce v počte 110 ks v réžii spoločnosti Brantner Gemer s podpísaním Zmluvy o poskytnutí služby na 5 rokov.

  Uznesenie č. 42/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje Zmenu rozpočtu nasledovne:

  Uznesenie č. 42 A/2017 - schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2017

  Zvýšenie príjmov a výdavkov v

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 71600 projektové práce v celkovej sume 1340,00 €

  2/  položke a podpoložke bežného rozpočtu 41 01 110 637005 špeciálne služby v celkovej sume 5880,00 €. (Táto suma bola len preložená z kapitálového rozpočtu projektová dokumentácia KD nakoľko projektové a prieskumné práce patria na pložku bežného rozpočtu 637005)

  Zníženie v príjmoch a výdavkoch v

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu 41 01 110 716000 002 prípravná a projektová dokumentácia v celkovej sume 5880,00 €

  Uznesenie č. 42 B/2017 - berie na vedomie Rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2017

  Zvýšenie príjmov v

  1/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu zvýšenie o 

  • 111 312001 012 transfer ŠR na AČ CzKN 6 000,00 €

  • 111 312001 030 transfer ŠR na sociálne dávky a detské prídavky 12 300,00 €

  Zvýšenie výdavkov v

  1/ položke podpoložke bežného rozpočtu

  • 111 01 110 633006 001 transfer ŠR soc. dávky 12 300,00 €

  • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CzKN AČ 4326,00 €

  • 111 06 200 610 a 620 mzdy a odvody CnTP 15 612,00 €

  • 111 01 110 641013 transfer ŠR na stavebný úrad 5,00 €

  • 41 01 110 633006 všeobecný materiál Ocú 800,00 €

  • 41 01 110 623000 poistné do ostatných ZP 100,00 €

  • 41 01 110 633006 NBNŠ materiál 300,00 €

  • 41 01 110 633009 knihy, časopisy , noviny 500,00 €

  • 41 01 110 školenia 400,00 €

  • 41 01 110 637014 stravné lístky 1 000,00 €

  • 41 01 100 637015 poistné 45,00 €

  • 41 06 200 610 620 CnTP 5% 935,00 €

  • 41 01 110 627 príspevok do DDS 600,00 €

  • 41 01 110 632005 telefon 500,00 €

  2/ v položke kapitálového rozpočtu

  • 41 01 110 717 002 003 verejné osvetlenie vlastné zdroje 50,00 €

  Zníženie výdavkov v

  zníženie o

  1/ v položke bežného rozpočtu

  • 111 06 200 61100 000 AĆ §52 2000,00 €

  • 111 09 111 637014 transfer MŠ strava 2000,00 €

  • 72c 01 110 637002 001 ÚV 2000,00 €

  • 41 01 110 637021 refundácie 500,00 €

  Uznesenie č. 43/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Lázár Patrik, narod. 29.09.1997, bytom Chrámec 103, pozemok C KN, parc.č. 194/3 , zastavané plochy a nádvoria, diel č. 2 o výmere 48 m2 pod rodinným domom súp.č. 35.

  K bodu č. 12 : Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 08.11.2017

  Zapisovateľka: …......................................                                         Starostka obce : …...................................

                                  Mária Balyová                                                                                      Marta Benedeková

  Overovatelia : …......................................                                                                     ….....................................

                            Helena Genčiová                                                                                            Gejza Varga


   • MH
    Milan HutkaRespond
    Added 23. december, 09:48 from 176.116.111.***
    K bodu 5.: U p o z o r ň u j e m poslancov OZ, že dňa 28.1.2018 k o n č í záruka na stavbu "NBNŠ". Nechápem prečo sa n e r e k l a m o v a l a pôvodná sudňa, ale vŕtala sa nová a ide sa kopať ďalšia / nakoniec to aj tak vyrieši len vodovod/. Obec zaplatila za studňu 13 631,98 eur a v tej od začiatku bolo málo vody - toto mal opraviť p. Tankina na vlastné náklady v rámci záruky ! Všetci asi tušíme, prečo sa tak nestalo, Okrem studne sú pri NBNŠ aj ďalšie závady - toto všetko sa už bude odstraňovať /po 28.1.2018/ na účet obce.

   • MH
    Milan HutkaRespond
    Added 23. december, 09:58 from 176.116.111.***
    K bodu 8: Ak ide obec vymáhať nedoplatky cez advokátsku kanceláriu doc. Sotolařa, tak im to radšej rovno odpustite. Myslím si, že právne služby budú drahšie ako vymožené nedoplatky. Podľa mňa by stačilo , s neplatičmi sa ľudsky porozprávať a nájsť riešenie. Najľahšie je najať si na robotu niekoho cudzieho - čo je už v obci bežné.

   • nj
    nie je podstatnéRespond
    Added 05. january, 11:23 from 185.188.236.***
    Pán Hutka! Mňa prekvapuje že Vás to ešte baví komentovať, veď aj tak sa nič nezmení......a ešte niečo okrem Vás to ani nikoho netrápi, ale čo už, v Chrámci je to jednoducho tak!

   Add comment