Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
3/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 6/2016

  • Added: 11.01.2017   |   33 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 6/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

12.12.2016 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2015.

4./ Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2017.

5./ Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady.

6./ Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.

7./ Schválenie Rozpočtu obce Chrámec na roky 2017-2019.

8./ Schválenie jednorázovej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

9./ Schválenie žiadosti na prenájom šrotovníka v majetku obce.

10./ Rôzne aktuálne otázky obce.

11./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

12./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

13./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.12.2016.

a./ Za zapisovateľku bola určená Mária Balyová,

b./ Za overovateľov boli určení : Róbert Staz

Gejza Varga

c./ Do návrhovej komisie boli menovaní: Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Gejza Varga

d./ Schválenie programu rokovania :

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Poslankyňa Helena Genčiová prišla do rokovacej miestnosti o 16,25 hod.

K bodu č. 2 : Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí boli všetky splnené.

K bodu č. 3 : Správa auditora o výsledku overenia účtovnej závierky obce k 31.12.2016.

Audit obce Chráme bude mať obec k dispozícii od pani auditorky po termíne uskutočnenia zasadnutia OZ, cca okolo 15.12.2016, na ďalšom zasadnutí OZ budú poslanci

o ňom informovaní a na RISSAM bude zverejnený v zákonom stanovenom termíne.

K bodu č. 4 : Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na

I.polrok 2017 , ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 08.12.2016. / Plán kontrolnej činnosti HKO na I.polrok 2017 tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. /

Hlasovanie: Prítomní : 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 5 : Schválenie VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 25.11.2016 a taktiež doručený každému poslancovi. Pripomienky mali k sadzbe miestneho poplatku za komunálny odpad , ktorí navrhli zvýšiť a k odvozu zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa z obce odváža dvakrát do mesiaca a nie dvakrát do týždňa, ako bol v Návrhu VZN č. 3/2016 omylom uvedený.

Pani starostka sa spýtala každého poslanca na jeho názor, na akú sumu by mala byť zvýšená sadzba poplatku za komunálny odpad :

Návrh sadzby za komunálny odpad od jednotlivých poslancov bol nasledovný:

Mgr. Katarína Fekiačová - 9,00 €

Štefan Šimon – 9,00 €

Gejza Varga - 9,00 €

Helena Genčiová - 9,00 €

Robert Staz - 9,00 €

Hlasovanie za výšku sadzby 9,00 € za komunálny odpad :

Prítomní : 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Osoby, ktoré sa preukážu preukazom ZŤP, majú daňovú povinnosť v 70% hodnote zo sumy stanoveného poplatku, t.j. 6,30 € na osobu a rok.

Nakoľko zo strany poslancov neodzneli ďalšie pripomienky k Návrhu VZN č. 3/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, bol návrh prijatý nasledovne:

Prítomní : 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 6 : Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce na roky

2017 – 2019.

Hlavný kontrolór obce informoval poslancov so svojím stanoviskom k Návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019. / Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019 tvorí prílohu

č. 2 tejto zápisnice./

Hlasovanie: OZ berie na vedomie Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky

2017 – 2019.

K bodu č. 7 : Schválenie Rozpočtu obce Chrámec na roky 2017-2019.

Návrh viacročného Rozpočtu obce Chrámec na roky 2017 – 2019 bol zaslaný každému poslancovi a vyložený na úradnej tabuli obce 28.11.2016.

Pani starostka položkovite prejednala s poslancami príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu na rok 2017 , a taktiež ich informovala o predpokladanom návrhu rozpočtu obce na roky 2018 a 2019.

Hlasovanie: OZ berie na vedomie Návrh Rozpočtu obce Chrámec na roky 2018 – 2019.

Hlasovanie za Návrh Rozpočtu obce na rok 2017 :

Prítomní : 5 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 1 poslankyňa Genčiová Helena

K bodu č. 8 : Schválenie jednorázovej odmeny pre hlavného kontrolóra obce.

Pri prejednávaní tohto bodu programu HKO opustil rokovaciu miestnosť.

Pani starostka predniesla poslancom návrh na jednorázovú odmenu pre hlavného kontrolóra obce, ktorá môže byť do výšky 30% z ročnej mzdy HKO. Hlavný kontrolór obce pán Bíró Robert je pracovitý, zásadový a kontrolu činnosti obecného úradu vykonáva pravidelne a dôsledne.

Pani starostka sa spýtala každého poslanca na percentuálnu výšku odmeny pre HKO, poslanci vyslovili nasledovný návrh:

Gejza Varga - 30%

Štefan Šimon - 30%

Mgr. Katarína Fekiačová - 30%

Genčiová Helena - 20%

Robert Staz - 30%

Hlasovanie za jednorázovú odmenu pre HKO vo výške 30% :

Prítomní : 5 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 1 poslankyňa Genčiová Helena

Zdržal sa hlasovania : 0

Pán Bíró Robert, hlavný kontrolór obce sa vrátil do rokovacej miestnosti a poďakoval sa poslancom za schválenú odmenu.

K bodu č. 9 : Schválenie žiadosti na prenájom šrotovníka v majetku obce.

TIKOTANK s.r.o , v zastúpení konateľom JUDr. Zoltánom Kónyom podala žiadosť o prenájom obecného šrotovníka, nakoľko v obci Chrámec prevádzkuje farmu, kde sú umiestnené hospodárske zvieratá.

Poslanci OZ nemali žiadne námietky k prenájmu šrotovníka, zhodli sa na tom, že po uplynutí

nájmu, nájomca odovzdá obci šrotovník vo funkčnom stave, nájomca bude uhrádzať spotrebu elektrickej energie a výšku nájmu navrhli na 30,00 €/mesiac. Nakoľko konateľ firmy TIKOTANK s.r.o. nebol prítomný, cena nájmu ostáva otvorená do ďalšieho rokovania, podľa návrhu poslancov sa na cene nájmu s konateľom treba dohodnúť. Hlasovalo sa len o prenájme šrotovníka.

Prítomní : 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 10 : Rôzne aktuálne otázky obce

Pani starostka informovala poslancov, že do konca januára 2017 treba vykonať fyzickú inventarizáciu obecného majetku.

Vymenovala inventarizačnú komisiu : Mgr. Katarína Fekiačová – predseda komisie

Šimon Štefan - člen

Gejza Varga – člen

K bodu č. 11 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa občania obce nezúčastnili,

diskusia sa nekonala.

K bodu č. 12 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 12.12.2016

A. OZ berie na vedomie:

a) Stanovisko HKO k Návrhu rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.

b) Návrh Rozpočtu obce Chrámec na roky 2018 – 2019.

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 19/16

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 20/16

OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.polrok 2017.

Uznesenie č. 21/16

OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou výšky poplatku množstvového zberu komunálneho odpadu na 0,0246 € za osobu a kalendárny deň, / poplatok na osobu a rok je 9,00 € /. Osoby, ktoré sa preukážu preukazom ZŤP, majú daňovú povinnosť v 70% hodnote zo sumy stanoveného poplatku, t.j. 6,30 € na osobu a rok.

Uznesenie č. 22/16

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Chrámec na rok 2017.

Uznesenie č. 23/16

OZ schvaľuje jednorázovú odmenu vo výške 30% z ročnej mzdy hlavnému kontrolórovi obce.

Uznesenie č. 24/16

OZ schvaľuje prenájom šrotovníka pre TIKOTANK s.r.o.

K bodu č. 13 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 12.12.2016

Zapísala: ….......................................... Starostka obce: ….......................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia:........................................ ….........................................

Robert Staz Gejza Varga

    Currently, there is no comment available

    Add comment