Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 6/2015

  • Added: 16.12.2015   |   26 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 6/2015

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 14.12.2015

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Helena Genčiová – s ospravedlnením

Gejza Varga – s ospravedlnením

Robert Staz – bez ospravedlnenia

Zasadnutie OZ nebolo uznášania schopné, nakoľko sa do 15.30 hod. nedostavili chýbajúci poslanci.

Starostka obce po skonštatovaní, že z požadovaného počtu piatich poslancov, ani po tridsiatich minútach čakania, sa dostavili len dvaja poslanci , preto nedošlo k zahájeniu zasadnutia, teda OZ nebolo uznášania schopné.

V Chrámci, dňa 14.12.2015

Zapísala: Mária Balyová                       Marta Benedeková

                                                               starostka obce

    Currently, there is no comment available

    Add comment