Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 6/2014

  • Added: 17.02.2015   |   25 readings / views

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

23.10.2014 v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Úprava rozpočtu obce rok 2014.

4./ Rôzne aktuálne otázky obce.

5./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

6./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

7./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Marta Benedeková, privítala

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 20.10.2014.

a./ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení: Robert Staz

Annamária Genčiová

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Annamária Genčiová

Gejza Varga

Róbert Staz

d./Nasledovalo schválenie programu rokovania, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2 : Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 3 : Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písmena a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

rozpočtové opatrenie - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to :

Príjmová časť

Transfer Detské prídavky - 312001 5 300 €

Transfer Mzda TSP-ATSP - 312001 9 360 €

Transfer AČ - 312001 6 090 €

Výdavková časť

Všeobecný materiál Detské prídavky - 633006 5 300 €

Mzda TSP-ATSP - 611000 9 360 €

Všeobecný materiál AČ, Mzdy AČ 6 090 €

Ďalej starostka obce informuje poslancov OZ o vykonaných zmenách vo vlastnej kompetencii

a to do sumy 1 000 € :

Mzdy poslancov -611000 zo sumy 510 € na sumu 1020 €

Palivá ako zdroj energie – 633015 zo sumy 1200 € na sumu 1800 €

Úprava rozpočtu obce na rok 2014 bola poslancami schválená v pomere 4 : 1, štyria poslanci

Árvai Štefan, Helena Csobová, Gejza Varga a Róbert Staz hlasovali za, poslankyňa Annamária Genčiová sa zdržala hlasovania.

K bodu č. 4 :

Poslanci Štefan Árvai a Gejza Varga podali sťažnosť za rušenie nočného kľudu v autobusovej zastávke, je potrebné informovať o tom Obvodné oddelenie Polícajného zboru v Rim. Seči.

Poslankyňa Helena Csobová, pripomienkovala, že takéto rušenie nočného kľudu je v celej dedine, nielen v autobusovej zastávke.

Ďalej poslanci sa vyjadrili, že podľa ich vedomostí sa zdržuje v obci veľa cudzincov.

Poslankyňa Helena Csobová sa spýtala na doprovod detí v autobuse, pracovníčky TSP a ATSP vybavujú túto záležitosť so SAD Rim.Sobota, ale zatiaľ sa neprihlásil žiadny rodič ako doprovod.

K bodu č. 5: Pre neprítomnosť obyvateľov obce sa diskusia nekonala.

K bodu č. 6:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 23.10.2014

č.17/2014

Uznesenie OZ: bod č. 1/d Schválenie programu rokovania.

OZ s c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Program rokovania Obecného zastupiteľstva.

č. 18/2014

Uznesenie OZ : bod č. 3 Úprava rozpočtu obce – rok 2014.

OZ s c h v a ľ u j e n a d p o l o v i č n o u v ä č š i n o u :

rozpočtové opatrenie č. : 1

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, a to :

Príjmová časť

Transfer Detské prídavky - 312001 5 300 €

Transfer Mzda TSP-ATSP - 312001 9 360 €

Transfer AČ - 312001 6 090 €

Výdavková časť

Všeobecný materiál Detské prídavky - 633006 5 300 €

Mzda TSP-ATSP - 611000 9 360 €

Všeobecný materiál AČ, Mzdy AČ 6 090 €

č. 19/2014

Uznesenie OZ : bod č. 3 Úprava rozpočtu obce – rok 2014.

OZ Berie na vedomie :

Mzdy poslancov -611000 zo sumy 510 € na sumu 1020 €

Palivá ako zdroj energie – 633015 zo sumy 1200 € na sumu 1800 €

K bodu č. 7 :

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila

zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, 23.10.2014

Zapisovateľka: …............................... Starostka obce: …...................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …..................................... …............................................

Robert Staz Annamária Genčiová

    Currently, there is no comment available

    Add comment