Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 5/2018

 • Added: 15.11.2018   |   25 readings / views

Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec

Č.j. 5/2018

                                                             Z á p i s n i c a

                                                   zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                                  26.10.2018 v zasadačke obecného úradu o 18.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní : Robert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

4./ Rôzne aktuálne otázky obce.

5./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

6./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

7./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková. Privítala prítomných poslancov, pána Jakuba Veselku a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce dňa 24.10.2018 a tiež doručený každému poslancovi.

 1. Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

 2. Za overovateľov boli určení : Mgr, Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

 1. Do návrhovej komisie boli menovaní : všetci štyria poslanci

Schválenie programu rokovania:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č. 20/2018, 21/2018, 22/2018 sú splnené.

K bodu č. 3 : Rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Pani starostka odovzdala slovo pánovi Veselkovi, aby oboznámil poslancov s variantami rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Sú dve ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia od spoločnosti SSE a.s.

Prvá – výmena súčasných 42 ks pouličných lámp – kus za kus za modernejšie led osvetlenie

Druhá – doplniť osvetlenie na každý stĺp, teda na 72 ks, vymenil by sa jestvujúci rozvádzač.

Zmluva sa podpisuje s SSE na 15 rokov, mesačné náklady pri prvej možnosti, ktoré zahŕňajú aj údržbu činia 150,- € a pri druhej možnosti 250,- €. Harmonogram realizácie trvá 5 týždňov, z toho čisto montáž osvetlenia 5 pracovných dní. Záruka na dielo je 15 rokov.

Poslanci navrhujú výmenu pouličných lámp nasledovne:

Kertalja  smerom ku kaplnke  – pouličné lampy uložiť na každý stĺp

Na hlavnej ulici a na ulici pred obecným úradom, ak lampy svietia oproti sebe, tak vymeniť len na každom druhom stĺpe, tam kde nie sú oproti sebe stĺpy, lampy doplniť na každý stĺp.

/ Návrh oboch variantov na rekonštrukciu verejného osvetlenia a Návrh Zmluvy s SSE tvorí prílohu zápisnice /.

Hlasovanie :

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Pani starostka sa poďakovala pánovi Veselkovi za informáciu, pán Veselko opustil rokovaciu sálu.

K bodu č. 4 : Rôzne aktuálne otázky obce

 1. Pani starostka informovala poslancov o neúspešnom verejnom obstarávaní na Detské ihrisko –Chrámec, na ktoré obec dostala dotáciu vo výške 8000,- €. Na VO sa prihlásil jediný záujemca, jeho cenová ponuka bola 12 000,- €. Obec vyhlási ďalšie VO na Detské ihrisko. Poslanci sa vyjadrili, že cca 4000 .- € ako vlastný zdroj obce k dotácii nesúhlasia. V prípade vyššej účasti obce ako 1000 .-€ treba zrušiť zmluvu s ÚV.

Poslanci sa zhodli na tom aby obec vyhlásilo nové verejné obstarávanie, ale ak sa nikto

neprihlási s nižšou ponukou, treba odstúpiť od schválenej dotácie.

 1. Ďalej pani starostka informovala poslancov, že nakoľko strecha MŠ zateká, obec musí požiadať o zmenu použitia dotácie z BGA, namiesto zateplenia budovy je nutné opraviť strechu.

  K bodu č. 5 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko sa z obyvateľov obce nikto nezúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 6 :

                                                                         U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

                                                                                                                                                                     V Chrámci, dňa 26.10.2018

Uznesenie č. 23/2018

OZ schvaľuje program rokovania.

Uznesenie č. 24/2018

OZ schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenie previesť nasledovne:

Kertalja  smerom ku kaplnke  – pouličné lampy uložiť na každý stĺp.

Na hlavnej ulici a obecnej ulici kde svietia lampy oproti - vymeniť

len na každom druhom stĺpe,

Na tých miestach kde nie sú oproti stĺpy s verejným osvetlením - doplniť lampy na

každý stĺp.

K bodu č. 7 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 26.10.2018

Zapisovateľka : ...........................................                                                 Starostka obce : ......................................

                  Mária Balyová                                                                                                          Marta Benedeková

Overovatelia : ............................................                                                                                       .........................................

                    Mgr. Katarína Fekiačová                                                                                                      Štefan Šimon

  Currently, there is no comment available

  Add comment