Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 5/2017

 • Added: 24.10.2017   |   27 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 5/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

09.08.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Robert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie podania Žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

4./ Schválenie vypracovania,financovania projektovej dokumentácie a schválenie Zmluvy

na vypracovanie, financovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII. Prezídium Hasičského

a záchranného zboru 2017.

5./ Schválenie podania žiadosti na rekonštrukciu miestnej komunikácie a vybudovanie

rozptylovej plochy k NBNŠ.

6./ Schválenie vypracovania, financovania projektovej dokumentácie, schválenie, financovanie

Zmluvy na vypracovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII/2017.

7./ Schválenie spolufinancovania 5% na Aktivitu 1.2 na rekonštrukciu miestnej komunikácie a

rozptylovej plochy.

8./ Rôzne aktuálne otázky obce.

9./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

10./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

11./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila Marta Benedeková, privítala

prítomných poslancov, obyvateľov obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 07.08.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

Následne doplnila body rokovania:

5. Schválenie spolufinancovania 5% na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

Ostatné body rokovania sa posúvajú o jeden bod nižšie.

a.) Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová

b) Za overovateľov boli určení: Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Do návrhovej komisie boli určení: Štefan Šimon

Gejza Varga

  Helena Genčiová

  Mgr. Katarína Fekiačová

  Schválenie programu rokovania s doplneným bodom:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

  Uznesenia č. 25/2017,26/2017,27/2017,31/2017,32/2017 – sú splnené.

  Uznesenia č. 28/2017,29/2017 - sú v štádiu riešenia.

  Uznesenie č. 30/2017 - je čiastočne splnené.

  K bodu č. 3 : Schválenie podania Žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

  MV SR dňom 17.07.2017 zverejnilo Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Dotácia sa poskytuje na projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu stavby hasičskej zbrojnice.

  Maximálna výška dotácie je 30 000 €, termín podania žiadosti je 31.08.2017.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 4 : Schválenie vypracovania,financovania projektovej dokumentácie a schválenie

  Zmluvy na vypracovanie, financovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017.

  Obec je v kontakte s viacerými zhotoviteľmi ŽoNFP: OPEN DOOR s.r.o., Premier Consulting EU, s.r.o., PHSR 2020. S vypracovaním ŽoNFP poveríme toho zhotoviteľa, ktorý ponúka najlepšie a najlacnejšie platobné podmienky. Cena projektovej dokumentácie činí cca 700 €.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 5 : Schválenie spolufinancovania 5% na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej

  zbrojnice.

  Výška spolufinancovania projektu výzvy VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017

  minimálne 5% z celkových výdavkov činí 1 500 €.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 6 : Schválenie podania žiadosti na rekonštrukciu miestnej komunikácie a

  vybudovanie rozptylovej plochy k NBNŠ.

  MV SR Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo Výzvu č. VII/2017

  na podanie ŽoNFP o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Maximálna výška dotácie je 15 000 €, výška spolufinancovania 5% činí 750 €. Termín podania žiadosti : 14.08.2017.

  Poslankyňa Helena Genčiová odišla zo zasadnutia o 19,15 hod.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za: 3 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 7 : Schválenie vypracovania, financovania projektovej dokumentácie, schválenie,

  financovanie Zmluvy na vypracovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII/2017.

  Ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie je 200 €. Suma Zmluvy za vypracovanie

  ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII/2017 činí 300 €.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za: 3 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 8 : Schválenie spolufinancovania 5% na Aktivitu 1.2 na rekonštrukciu miestnej

  komunikácie a rozptylovej plochy.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 3 poslanci

  Za: 3 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 9 : Rôzne aktuálne otázky obce.

  Poslankyňa Mgr. Fekiačová sa informovala ohľadom kompostérov, ak obec disponuje 50% súhlasom od obyvateľov, že oni sami kompostujú, tak obec nemusí mať kompostér.

  Pani starostka informovala poslancov, že k Domu smútku obec nakúpila čerpadlo, len vodovodné vedenie v budove DS treba ešte dať do poriadku, táto úloha je v štádiu riešenia.

  Poslanec Varga Gejza vytýkal, že prečo je brána areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva zatvorená, pán JUDr. Kónya nech si ohradí svoje územie, ale cestu cez areál nemôže uzavrieť pred obyvateľmi obce.

  Poslankyňa Mgr. Fekiačová pripomienkovala opravu schodov pri cintoríne a vybudovanie zábradlia ku schodom.

  Pani starostka ešte informovala poslancov so situáciou v NBNŠ, v dohľadnej dobe sa majú odsťahovať dve rodiny, sú podané nové žiadosti na NBNŠ, obec rozhodne o pridelení bytov.

  K bodu č. 10 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Obyvatelia obce nemali žiadne pripomienky, diskusia sa nekonala.

  K bodu č. 11 :

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 09.08.2017

  OZ schvaľuje:

  Uznesenie č. 33/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplneným bodom 5 : Schválenie spolufinancovania 5% na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice.

  Uznesenie č. 34/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje podanie Žiadosti na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice

  na Výzvu č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017.

  Uznesenie č. 35/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje vypracovanie, financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice a schvaľuje financovanie Zmluvy za vypracovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017.

  Uznesenie č. 36/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje spolufinancovanie 5% z celkových výdavkov projektu na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice vo výške 1 500 €.

  Uznesenie č. 37/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje podanie žiadosti na Výzvu č. VII/2017, rekonštrukcia miestnej komunikácie a vybudovanie rozptylovej plochy k NBNŠ, vyhlásenú MV SR Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

  Uznesenie č. 38/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje vypracovanie, financovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie a vybudovanie rozptylovej plochy k NBNŠ vo výške 200 €, a schvaľuje financovanie Zmluvy za vypracovanie ŽoNFP z MV SR č. výzvy VII/2017 vo výške 300 €.

  Uznesenie č. 39/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje spolufinancovanie 5% z celkových výdavkov projektu na Aktivitu 1.2 na rekonštrukciu miestnej komunikácie a rozptylovej plochy vo výške 750 €.

  K bodu č. 12 : Záver

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným poslancom a občanom za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 09.08.2017

  Zapisovateľka : …......................................                     Starostka obce : …........................................

                                    Mária Balyová                                                        Marta Benedeková

  Overovatelia : …..........................................                            …................................................

                        Mgr. Katarína Fekiačová                                                Štefan Šimon

   Currently, there is no comment available

   Add comment