Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 5/2016

 • Added: 21.12.2016   |   34 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 5/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

05.10.2016 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

odpadmi na území obce Chrámec.

4./ Schválenie žiadosti o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva.

5./ Schválenie Municipálneho úveru – Univerzál z Prima banky Slovensko, a.s.

6./ Zmena rozpočtu obce na rok 2016 .

7./ Rôzne aktuálne otázky obce.

8./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

9./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

10./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 03.10.2016.

O slovo požiadal poslanec Gejza Varga, ktorý v programe rokovania do bodu č. 4 podal ďalšiu žiadosť na schválenie o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva.

a./ Za zapisovateľku bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Šimon Štefan

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Helena Genčiová, Gejza Varga, Róbert Staz

d./ Schválenie programu rokovania s doplnenou žiadosťou o výkon práva poľovníctva :

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí boli všetky splnené.

K bodu č. 3 : Schválenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými

stavebnými odpadmi na území obce Chrámec.

Návrh VZN č. 2/2016 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od 05.09.2016 a taktiež doručený

každému poslancovi.

Zo strany poslancov boli pripomienky k biologicky rozložiteľnému odpadu. Obec bude zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína, ktoré bude kompostovať. Obec uzavrie v potrebnom rozsahu s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného odpadu na domácich kompostoviskách . Obec zabezpečí kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z písomných dohôd o kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne prostredníctvom pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.

Ďalšie pripomienky poslancov sa týkali zberu drobného stavebného odpadu.

DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový zber DSO je určená vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.

Nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom , občan ktorý vyprodukoval DSO, je povinný odovzdať stavebný odpad do najbližšieho zberného dvora na to určeného.

Nasledovalo hlasovanie za VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chrámec.

Prítomní: 5 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Staz Róbert, Gejza Varga

Proti : 1 poslankyňa – Helena Genčiová

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 4 : Schválenie žiadosti o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva.

Obci Chrámec boli doručené dve žiadosti o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva a to : Agrodružstvo Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč

Ottó Varga, bytom Kurinec 5107, 979 01 Rimavská Sobota

Pani starostka prečítala poslancom obe žiadosti a poslanci sa zhodli na tajnom hlasovaní. Počas hlasovania pani starostka Marta Benedeková opustila zasadaciu miestnosť aby nedošlo ku konfliktu záujmov.

Výsledok tajného hlasovania:

Prítomní: 5 poslanci

Agrodružstvo Rimavská Seč : 2 hlasy

Ottó Varga : 1 hlas

Zdržali sa hlasovania : 2

Nakoľko ani jeden z uchádzačov o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva nezískalo nadpolovičnú väčšinu hlasov, tento bod programu sa bude prejednávať a schvaľovať znova na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 5 : Schválenie Municipálneho úveru – Univerzál z Prima banky Slovensko, a.s.

Z Prima banky Slovensko, a.s. obec dostala ponuku na Municipálny úver Univerzál vo výške 10000 €.Poplatok za poskytnutie úveru je 0,25% z výšky poskytnutého úveru, min. 200 € / je to jednorázový poplatok po podpise zmluvy /. Úroková sadzba je 2,50% p.a. Záväzková provízia je 0,60% p.a. z nevyčerpanej istiny úveru. Tento úver môže obec využívať po dobu 10 rokov.

Využili by sme tento úver na prijatie nových UoZ do pracovného pomeru v roku 2017. O úver Superlinka , ktorý bol poskytnutý na dobu jedného roka, už nie je možné žiadať

Nasledovalo hlasovanie za prijatie Municipálneho úveru – Univerzál z Prima banky Slovensko, a.s.

Prítomní: 5 poslanci

Za : 3 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Gejza Varga

Proti : 0

Zdržali sa hlasovania : 2 poslanci – Helena Genčiová, Róbert Staz

K bodu č. 6: Zmena rozpočtu obce na rok 2016.

Pani starostka informovala poslancov o Návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

č. 1/2016 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky ,

č. 2/2016 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a výdavkov / Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 a č. 2/2016 tvorí prílohu zápisnice /.

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 – prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a výdavkov / Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

č. 3/2016 tvorí prílohu zápisnice /.

Nasledovalo hlasovanie za Zmenu rozpočtu obce na rok 2016.

Prítomní: 5 poslanci

Za : 4 poslanci – Mgr. Katarína Fekiačová, Štefan Šimon, Staz Róbert, Gejza Varga

Proti : 0

Zdržala sa hlasovania : 1 poslankyňa – Helena Genčiová

K bodu č. 7: Rôzne aktuálne otázky obce.

Pani starostka informovala poslancov o žiadostiach, ktoré sme podali na dotáciu.

a / Z ministerstva financií obec obdržala 10 800€ na vybudovanie verejného osvetlenia.

b/ Z Úradu vlády, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity sme požiadali o dotáciu na pitnú vodu -prehlbenie studne pri sociálnych nájomných bytoch – ešte nie sú vyhodnotené žiadosti.

Ďalej informovala poslancov o spotrebe PHM na kosenie, oboznámila prítomných s celkovými finančnými prostriedkami, ktoré boli vynaložené na Deň obce.

K bodu č. 8 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko sa občania zasadnutia OZ nezúčastnili, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 9 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 05.10.2016

A. OZ berie na vedomie:

a) Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 - presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky , a Zmenu rozpočtu č. 2/2016 – povolené prekročenie príjmov a výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a výdavkov .

/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 a č. 2/2016 tvorí prílohu zápisnice/.

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 14/16

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplnenou žiadosťou o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva.

Uznesenie č. 15/16

OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chrámec.

Uznesenie č. 16/16

Nakoľko ani jeden z uchádzačov o udelenie plnomocenstva na výkon práva poľovníctva nezískalo nadpolovičnú väčšinu hlasov, žiadosti sa budú prejednávať a schvaľovať znova na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 17/16

OZ schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál z Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 10 000 € na dobu 10 rokov.

Uznesenie č. 18/16

OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 – prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a výdavkov / Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

č. 3/2016 tvorí prílohu zápisnice/.

K bodu č. 10 : Záver.

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starotka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 05.10.2016

Zapísala: …...................................... Starostka obce: ….............................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …...................................... ….............................................

Mgr. Katarína Fekiačová Šimon Štefan 

 • MH
  Milan HutkaRespond
  Added 28. december, 12:20 from 176.116.127.***
  K bodu 5, zo zasadnutia 5.10.2016 - neviem do akých pozícií chce obec zamestnať ďalších ľudí a ako by mali byť platení. Suma 10.000 je zhruba na mzdy a odvody pre dvoch ľudí na jeden rok, ale ďalších 9 rokov bude treba splácať úver a úroky vo výške ďalších 1.350 eur + 200 eur za zmluvu, bude to dobré ?

 • MH
  Milan HutkaRespond
  Added 28. december, 12:30 from 176.116.127.***
  K bodu 7, zasadnutia OZ 5.10.2016 - poslanci boli informovaní o výške nákladov na Deň obce - toto by zaujímalo aj mňa a verím, že aj ostatných občanov obce. Poznámka. Prečo sú zápisnice zo zasadnutia OZ zverejňované tak pozde ?, potom sú neaktuálne.

Add comment