Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 4/2018

 • Added: 22.10.2018   |   34 readings / views

                                            Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 4/2018

                                                                           Z á p i s n i c a

                                    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                        01.10.2018 v zasadačke obecného úradu o 16.30 hod.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní : Helena Genčiová bez ospravedlnenia

                      Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Deň obce.

4./ Zmena rozpočtu obce.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila a viedla starostka obce Marta

Benedeková. Privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce dňa 28.09.2018 a taktiež doručený každému poslancovi.

a.) Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b.) Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Gejza Varga

c.) Do návrhovej komisie boli určení : Štefan Šimon

Mgr. Katarína Fekiačová

Gejza Varga

d.) Schválenie programu rokovania:

Prítomní : 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č. 10/2018,11/2018,12/2018,13/2018,14/2018,15/2018,16/2018,

17/2018,18/2018,19/2018 sú splnené.

K bodu č. 3 : Deň obce.

Pani starostka informovala poslancov o príprave dňa obce spojeného so súťažou vo varení.

Deň obce je stanovený na 14.10.2018, bude obohatený tradičnou súťažou vo varení a kultúrnym programom. V rámci kultúrneho programu budú účinkovať: tanečná skupina Fénix, speváci

Opitz Barbara a Herczeg Dávid z Maďarska, Hudobná skupina 3 + 2 Temelínu,Srbsko, sólista maďarských ľudových pesničiek Tibor Lichtmannegger zo Širkoviec a ženský spevokol „Rozmaring“ z Rimavskej Seči. Po kultúrnom programe o dobrú muziku a náladu sa postará skupina Attilu Lovasa.

V rozpočte na usporiadania Dňa obce je schválená suma 2500 €, ale táto suma nie je postačujúca z dôvodu, že prenájom javiska činí 1000.- € , speváci z Maďarska vystupujú za sumu 1600.- €, hudobná skupina 3 + 2 účinkuje za 1700.-€.

Obec zabezpečí 3 kotly guláša pre obyvateľov a tiež občerstvenie / pivo alebo kofola / zadarmo.

Lístky na ochutnávku jedál sa budú predávať za 1,50 €, z čoho 1.-€ vracia obec súťažiacim družstvám za každý predložený lístok.

Obec má prisľúbený aj sponzorský dar od pána podnikateľa Kilíka Miroslava.z Tornale,Františka Gála z Rimavskej Seči,od Agrodružstva Rimavská Seč.

Poslankyňa Mgr. Fekiačová Katka navrhla navýšiť rozpočet na organizovanie Dňa obce o 2500 .- €.

Hlasovanie:

Prítomní : 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 4 : Zmena rozpočtu obce / tvorí prílohu zápisnice /.

Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Chrámec

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov :

- prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

Zvýšenie  výdavkov v

1/ 41 01 110 717002 rekonštrukcia budovy Ocú vlastný zdroj 4 800,00 €

2/ 41 01 110 637002 deň obce 2 500,00 €

3/ 41 03 200 633006 všeobecný materiál DHZO 1 500,00 €

4/ 41 01 110 637 027 dohody 1 300,00 €

5/ 71 09 601 633011 potraviny ŠJ 1 200,00 €

 

Hlasovanie:

Prítomní : 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Starosta obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Chrámec

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR

Zvýšenie príjmov

1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

 • 111 321000 rekonštrukcia budovy obecného úradu 65 000,00 €

 • 111 321000 rekonštrukcia miestnej komunikácie 12 150,00 €

2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

 • 111 312001 sociálne dávky 10 000,00 €

Zvýšenie výdavkov

1/ položke podpoložke kapitálového rozpočtu

 • 111 01 110 717002 rekonštrukcia budovy Ocú 65 000,00 €

2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

 • 111 01 110 642014 sociálne dávky 10 000,00 €

 • 111 01 600 62100 VšZP MOPS 95% 400,00 €

Hlasovanie:

Prítomní : 3 poslanci

Za : 3 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo obce Chrámec berie na vedomie rozpočtové opatrenie starostky obce č. 4/2018

K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

a.) Stanovenie sumy za vypožičiavanie ponorného čerpadla pre obyvateľov obce.

- poslanci navrhujú nasledovné sumy : Mgr. Fekiačová Katarína – 10.- € / deň

Štefan Šimon – 10.- € / deň

Gejza Varga – 20.- € / deň

Poslanci sa dohodli na cene za vypožičiavanie ponorného čerpadla v sume 10.- €/ deň.

b.) Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala opravu obecnej cesty smerom ku

kaplnke.

Pani starostka informovala poslancov, že štrk bude privezený vlečkou na cestu a pracovníci

na menšie obecné služby ich rozložia a upravia štrk do výmoľov.

c.)Poslankyňa Mgr. Fekiačová Katarína tiež sa dopytovala na opravu verejného osvetlenia,

  nakoľko v ich ulici svieti jediná lampa.

  Pani starostka odpovedala,že rekonštrukcia osvetlenia je v štádiu riešenia a na najbližšom zasadnutí bude OZ predložený návrh rekonštrukcie VO.

  K bodu č. 6 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Nakoľko sa z obyvateľov obce nikto nezúčastnil na rokovaní, diskusia sa nekonala.

  K bodu č. 7 :

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 01.10.2018

  Uznesenie č. 20/2018

  Oz schvaľuje program rokovania.

  Uznesenie č. 21/2018

  OZ schvaľuje navýšenie použitia finančných prostriedkov na Deň obce o 2500.- €.

  Uznesenie č. 22/2018:

  Uznesenie č. 22/2018 A

  OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým oparením č. 3/2018 nasledovne:

  - prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

  Zvýšenie  výdavkov v

  1/ 41 01 110 717002 rekonštrukcia budovy Ocú vlastný zdroj 4 800,00 €

  2/ 41 01 110 637002 deň obce 2 500,00 €

  3/ 41 03 200 633006 všeobecný materiál DHZO 1 500,00 €

  4/ 41 01 110 637 027 dohody 1 300,00 €

  5/ 71 09 601 633011 potraviny ŠJ 1 200,00 €

   

  Uznesenie č. 22/2018 B

  OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením starostky obce č. 4/2018

  nasledovne :

  povolené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu (limit povoleného prekročenia je 1 000,00 € vrátane) a finančné prostriedky zo ŠR

  Zvýšenie príjmov

  1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

  • 111 321000 rekonštrukcia budovy obecného úradu 65 000,00 €

  • 111 321000 rekonštrukcia miestnej komunikácie 12 150,00 €

  2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

  • 111 312001 sociálne dávky 10 000,00 €

  Zvýšenie výdavkov

  1/ položke podpoložke kapitálového rozpočtu

  • 111 01 110 717002 rekonštrukcia budovy Ocú 65 000,00 €

  2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

  • 111 01 110 642014 sociálne dávky 10 000,00 €

  • 111 01 600 62100 VšZP MOPS 95% 400,00 €

  K bodu č. 8 : Záver

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za

  účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 01.10.2018

  Zapisovateľka : ….......................................        Starostka obce : …........................................

                                Mária Balyová                                                Marta Benedeková

  Overovatelia : ….........................................            …....................................................

                           Mgr. Katarína Fekiačová                             Gejza Varga

   Currently, there is no comment available

   Add comment