Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 4/2017

 • Added: 02.08.2017   |   60 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 4/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

27.06.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní : Róbert Staz bez ospravedlnenia

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie predloženia ŽoNFP na MŽP SR Podpora predchádzania vzniku BRKO, kód

výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017- 23 – zriadenie kompostérov,v rámci Žiadosti podanej

Mikroregiónom Dolný Gemer.

4./ Schválenie 5% spoluúčasti k dotácii z MŽP SR na zriadenie kompostérov v rámci Žiadosti

podanej Mikroregiónom Dolný Gemer.

5./ Schválenie Zmluvy za vypracovanie Žiadosti na výzvu MŽP SR,kód výzvy

OPKZP-PO1- SC111-2017- 23 zriadenie kompostérov.

6./ Schválenie predloženia ŽoNFP,Číslo výzvy: 22/PRV/2017, podopatrenie: 7.4 – Podpora

na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb

pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

Rekonštrukcia Kultúrneho domu.

7./ Schválenie Zmluvy za vypracovanie žiadosti na výzvu z PPA 7.4 Rekonštrukcia

Kultúrneho domu.

8./ Schválenie predloženia ŽoNFP,kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1, zriadenie MOPS v obci

Chrámec, schválenie zabezpečenia povinného spolufinancovania 5 % projektu, schválenie

zabezpečenia financovania neoprávnených výdavkov projektu k dotácii z ÚV SR.

9./ Schválenie predloženia ŽoNFP z MŽP SR na Preventívne opatrenia na ochranu pred

povodňami realizované mimo vodných tokov.

10./ Schválenie financovania za vypracovanie PD a ŽoNFP z MŽP SR,kód výzvy

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

realizované mimo vodných tokov.

11./ Schválenie zabezpečenia 5 % spolufinancovania projektu z MŽP SR,kód výzvy

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

realizované mimo vodných tokov.

12./ Rôzne aktuálne otázky obce.

13./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

14./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

15./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 26.06.2017 a taktiež doručený každému poslancovi.

Následne doplnila body rokovania:

12./ Schválenie zriadenia kolumbária pri Dome smútku.

13./ Rôzne aktuálne otázky obce.

14./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

15./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

16./ Záver.

a.) Zapisovateľkou bola určená Eva Vargová

b) Za overovateľov boli určení: Mgr. Katarína Fekiačová

Štefan Šimon

Do návrhovej komisie boli určení: Štefan Šimon

Gejza Varga

  Helena Genčiová

  Mgr. Katarína Fekiačová

  Schválenie programu rokovania s doplneným bodom:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 2: Vyhodnotenie plnenia uznesení.

  Uznesenia č. 12/2017,13/2017,14/2017,15/2017,16/2017,17/2017,18/2017,

  19/2017,24/2017,

  Uznesenia č. 20/2017,21/2017,22/2017,23/2017 – sú v štádiu riešenia.

  K bodu č. 3: Schválenie predloženia ŽoNFP na MŽP SR Podpora predchádzania vzniku

  BRKO, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017- 23 – zriadenie kompostérov,

  v rámci Žiadosti podanej Mikroregiónom Dolný Gemer.

  K tejto výzve mali poslanci nasledovné pripomienky:

  Mgr. Fekiačová – má také vedomosti, že len tie obce musia mať kompostáreň, ktoré majú

  viac ako 1000 alebo 2000 obyvateľov.

  Varga Gejza – treba určiť priestor pre kompostáreň, a oplotiť ho. Okrem iného mal aj takú poznámku, že kompostáreň do domácností nie je potrebná, lebo ju aj tak nebudú využívať a naďalej budú BRO vynášať zo svojich obydlí na cudzí pozemok. Pani starostka oponovala tým, že zákon o odpadoch jednoznačne určuje zriadiť obciam kompostárne a osvetou sa obyvatelia naučia správne ukladať BRO a následne využívať produkt z kompostárne.

  Obecné zastupiteľstvo doporučuje odročiť tento bod programu a pani starostku žiadajú, aby sa informovala ohľadom počtu obyvateľstva na zriadenie kompostérov. Pani starostka nesúhlasila s postupom poslancov v tejto otázke.

  Hlasovanie:

  Prítomní : 4 poslanci

  Za: 0 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 4 poslanci

  Nakoľko bod. programu č. 3 nebol schválený, odročujú sa aj body programu č. 4 a č. 5.

  K bodu č. 6: Schválenie predloženia ŽoNFP,Číslo výzvy: 22/PRV/2017, podopatrenie: 7.4 –

  Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Rekonštrukcia Kultúrneho domu.

  Na zasadnutí OZ dňa 24.05.2017 poslanci schválili podanie ŽoNFP na MŽP SR, na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – KD. Je zverejnená výzva pre obce do 1000 obyvateľov z PPA – 7.4 na rekonštrukciu KD. Táto výzva je priechodnejšia, nakoľko projektová dokumentácia vyhovuje aj výzve vyhlásenej z PPA. Počet žiadostí podaných na MŽP SR na zníženie energetickej náročnosti budov už v súčastnosti presahujú limit na schválenie a preto navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť podanie žiadosti na rekonštrukciu KD na výzvu č. 7.4 vypísanú z PPA.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 7: Schválenie Zmluvy za vypracovanie žiadosti na výzvu z PPA 7.4 Rekonštrukcia

  Kultúrneho domu.

  Cenová ponuka za vypracovanie žiadosti a verejného obstarávania na výzvu z PPA 7.4 Rekonštrukcia KD činí 990.- € bez DPH. V prípade úspešnosti a podpisu zmluvy s poskytovateľom je odmena pre vypracovateľa žiadosti a verejného obstarávania OPEN DOOR s.r.o. Šaľa vo výške 2,5 % z oprávnených nákladov projektu.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 8: Schválenie predloženia ŽoNFP,kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1, zriadenie MOPS

  v obci Chrámec, schválenie zabezpečenia povinného spolufinancovania 5 % projektu, schválenie zabezpečenia financovania neoprávnených výdavkov projektu k dotácii z ÚV SR.

  Cieľom projektu je podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci s prítomnosťou MRK, pracovné miesto vytvorené pre počet UoZ – 3 osoby na celý pracovný úväzok a 2 osoby na polovičný pracovný úväzok. Projekt prispeje k princípom desegregácie, degetoizácie, a desigmatizácie a aktivity, ktoré sa prostredníctvom projektu budú realizovať sú nasledovné:

  - ochrana verejného poriadku v súčinnosti s PZ SR, predchádzanie vzniku konfliktov, prevencia protiprávneho správania sa vo vylúčenej lokalite

  - ochrana súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyveteľov

  - ochrana životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevencia protiprávneho správania pri nakladaní s odpadmi

  - plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, záškoláctvo školopovinných detí, alkoholizmus mladistvých a drogová závislosť

  Projekt sa bude realizovať na dobu 36 mesiacov. Celková výška oprávnených výdavkov je

  100 805,40 €, výška spolufinancovania 5% z vlastných zdrojov číní 5040,27 €.

  Poslanec Gejza Varga mal pripomienku – treba vypísať výberové konanie na pozíciu MOPS,

  môže sa uchádzať iba obyvateľ z obce a musí mať rešpekt pred občanmi MRK. Pani starostka súhlasila s pripomienkou, prínosom projektu zriadenia MOPS je spolupráca miestnej komunity.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  K bodu č. 9: Schválenie predloženia ŽoNFP z MŽP SR , kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-

  2017-18, Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

  Poslankyňa Mgr. Fekiačová navrhla odročiť tento bod programu, je potrebné oboznámiť sa s podmienkami výzvy a poradiť sa so skúseným projektantom v tejto oblasti.

  Hlasovanie:

  Prítomní: 4 poslanci

  Za: 4 poslanci

  Proti: 0

  Zdržal sa hlasovania: 0

  Nakoľko bod programu č. 9 nebol schválený, odročujú sa aj body programu č. 10 a č. 11.

  K bodu č. 12: Schválenie zriadenia kolumbária pri Dome smútku.

  Pán Kilik Miroslav navrhol, či obec neplánuje zriadenie Kolumbária pri Dome smútku a požiadal starostku aby tlmočila jeho požiadavku , nakoľko je ochotný v prípade súhlasu OZ previesť práce na zriadenie kolumbária, obec by zabezpečila materiál k výstavbe, projektovú dokumentáciu a ohlásenie stavby.

  Obecné zastupiteľstvo navrhuje starostke zistiť podmienky umiestnenia kolumbária a vrátiť sa

  k tomuto bodu programu.

  K bodu č. 13: Rôzne aktuálne otázky obce.

  Pani starostka informovala poslancov, že nakoľko sa obec uchádza ŽoNFP vo viacerých výzvach, kde treba zabezpečiť 5% spolufinancovanie, preto v tomto roku sa nebude konať Deň obce so súťažou vo varení, a bude usporiadaný len športový deň, futbal, pohostenie pre športovcov.

  Poslanci jednohlasne navrhli, aby obec zabezpečila potrebné občerstvenie.

  Pani starostka informovala poslancov,že je potrebné zakúpiť ponorné čerpadlo do studne pri Dome smútku, nakoľko z tohto dôvodu je zabezpečenie vody v Dome smútku nefunkčné.

  Poslanci privítali túto iniciatívu.

  Poslankyňa Helena Genčiová sa spýtala, či obec podnikla kroky ohľadom smreku rastúceho vedľa jej domu. Majiteľ susednej nehnuteľnosti bol slovne upozornený starostkou na potrebu výrubu smreka.

  Poslanec Gejza Varga pripomienkoval aby pracujúci na MOS vyčistili cestu smerom

  k pieskovcom a odtiaľ vozili piesok pre potreby obce. Čistenie potoka previesť kým v ňom nie

  je zvýšená hladina vody.

  K bodu č. 14: Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Pre neúčasť obyvateľov obce sa diskusia nekonala.

  K bodu č. 15:

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci, dňa 27.06.2017

  OZ schvaľuje:

  Uznesenie č. 25/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplneným bodom.

  OZ neschvaľuje:

  Uznesenie č. 26/2017

  OZ jednohlasne neschvaľuje predloženie ŽoNFP na MŽP SR Podpora predchádzania vzniku BRKO, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017- 23 – zriadenie kompostérov,v rámci Žiadosti podanej Mikroregiónom Dolný Gemer.

  Uznesenie č. 27/2017

  OZ jednohlasne odročuje body programu rokovania č. 4 a č. 5.

  OZ schvaľuje:

  Uznesenie č. 28/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje predloženie ŽoNFP, na PPA,Číslo výzvy: 22/PRV/2017, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, Rekonštrukcia Kultúrneho domu.

  Uznesenie č. 29/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje Zmluvu za vypracovanie žiadosti na výzvu z PPA Číslo výzvy: 22/PRV/2017, podopatrenie: 7.4 - Rekonštrukcia Kultúrneho domu a verejné obstarávanie

  v cene cca 1200.-€.

  Uznesenie č. 30/2017

  OZ jednohlasne schvaľuje :

  - predloženie ŽoNFP na SO, kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1, zriadenie MOPS v obci Chrámec, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce,

  • schvaľuje zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov,

  • schvaľuje zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu ( ak relevantné ).

  Projekt sa bude realizovať na dobu 36 mesiacov, pracovné miesto vytvorené pre počet UoZ – 3 osoby na plný pracovný uväzok a 2 osoby na polovičný pracovný úväzok. Celková výška oprávnených výdavkov je 100 805,40 €, výška spolufinancovania 5% z vlastných zdrojov číní 5040,27 €.

  OZ neschvaľuje

  Uznesenie č. 31/2017

  OZ jednohlasne neschvaľuje predloženie ŽoNFP z MŽP SR , kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-

  2017-18, Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

  Uznesenie č. 32/2017

  OZ jednohlasne odročuje body programu rokovania č. 10 a č. 11.

  K bodu č. 16: Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 27.06.2017

  Zapisovateľka: …...................................                                Starostka obce: …................................

                             Eva Vargová                                                                            Marta Benedeková

  Overovatelia: ….....................................                                                      …...........................................

                       Mgr. Katarína Fekiačová                                                                          Štefan Šimon


  • Mi
   Milan HutkaRespond
   Added 10. october, 12:52 from 176.116.127.***
   K bodu 8: Nepovažujem rozhodnutie o MOPS za správne. Sú v obci nejaké ruvačky, výtržnosti ? Ďalej -okrem 5.000.- eur vzniknú obci aj ďalšie výdavky: Chlapov bude treba aj obliecť, kúpiť nejaké baterky, telefóny...Kde budú úradovať a kto tomu bude veliť ? Mesačne budú musieť odpracovať cca 640 hodín !! Čo budú robiť ? Rozmýšľate, alebo skočíte na každú hlúposť ?

  • mn
   meno nie je podstatnéRespond
   Added 18. october, 13:52 from 185.188.236.***
   ...že odpracovať 640 hodín? a že čo budú robiť? toto sú otázky, tu nejde o to koľko a čo budú robiť, ale o to aby sme sa poďakovali verním!!! Pre Boha zobudte sa!!!

  Add comment