Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 4/2014

 • Added: 18.07.2014   |   59 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 4/2014

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce chrámec, konaného dňa 27.06.2014

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomní: Annamária Genčiová – bez ospravedlnenia

Robert Staz – bez ospravedlnenia

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie finančných prostriedkov pre Telovýchovnú Jednotu

4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

obce na II. polrok 2014.

5./ Schválenie Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2013.

6./ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2013.

7./ Schválenie počtu poslancov na najbližšie volebné obdobie.

8./ Schválenie pracovného úväzku starostu obce na najbližšie

volebné obdobie.

9./ Rôzne aktuálne otázky obce.

10./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

11./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

12./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Marta Benedeková, privítala

prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 23.06.2014 . Potom program rokovania doplnila s nasledovným bodom:

13./ Schválenie zmeny obecného poplatku za užívanie kultúrneho domu.

a./ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení: Helena Csobová

Gejza Varga

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Árvai Śtefan

Helena Csobová

Gejza Varga

d./ Nasledovalo schválenie programu rokovania, ktorý bol s doplneným bodom poslancami

jednohlasne schválený.

K bodu č. 2: Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 3: O tomto bode programu OZ nezaujalo žiadne stanovisko, pretože sa na rokovanie

nedostavili zástupcovia Telovýchovnej Jednoty, pre nedostatok finančných prostriedkov OZ nehlasovalo o dotácii pre Telovýchovnú Jednotu.

K bodu č. 4: Hlavný kontrolór obce pán Robert Bíró oboznámil prítomných so svojím Plánom

kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, ktorý následne poslanci jednohlasne schválili. / Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 tvorí prílohu zápisnice. /

K bodu č. 5: Návrh Záverečného účtu Obce Chrámec za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli

obce od 09.06.2014. Pani starostka podrobne oboznámila poslancov so

Záverečným účtom obce za rok 2013, / tvorí prílohu zápisnice/.

Poslanci jednohlasne schválili Záverečný účet Obce Chrámec na rok 2013 s výhradami :

1. Riadna účtovná uzávierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s § 9 ods.4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neboli overené auditorom ku dňu schválenia záverečného účtu obce za rok 2013.

2. Pohľadávky daňové aj nedaňové za právnické a fyzické osoby, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako jeden kalendárny rok, je nutné považovať za pochybnú, respektíve nedobytnú, na ktoré je potrebné vytvoriť opravné položky.

3. Obec nevykázala a neúčtovala v oddiele III. výkazu o plnení rozpočtu ,výdavky za

potraviny.

4. Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 7 ods. 1 Zákona č.432/2002 Z. z. o účtovníctve účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume ..75 596,72............ EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z :

 • finančných operácií 75 966,08 EUR

 • zostatok finančných operácií v sume ..369,36;.. EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na splácanie istiny úveru

z predchádzajúcich rokov.

K bodu č. 6: Hlavný kontrolór obce pán Robert Bíró informoval prítomných so stanoviskom k

Záverečnému účtu obce za rok 2013 / tvorí prílohu zápisnice/.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce za rok 2013.

K bodu č. 7: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

 • od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov

Poslanci jednohlasne schválili 5 poslancov na najbližšie volebné obdobie.

K bodu č. 8: Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia

starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Obecné zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu funkcie starostu.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Poslanci jednohlasne schválili na najbližšie volebné obdobie plný pracovný úväzok starostu .

K bodu č. 9: Deň obce – bude sa konať dňa 26.07.2014 s finančnou podporou Úradu vlády SR, obecný úrad pošle pozvánky na okolité obecné úrady, uzávierka prihlášok do súťaže vo varení bude 23.07.2014. Poslanci sa zhodli na tom, aby sa večer nekonala žiadna tanečná zábava v KD.

K bodu č. 13: Schválenie zmeny obecného poplatku za užívanie kultúrneho domu.

Poslanec Gejza Varga navrhol zvýšenie obecného poplatku za užívanie KD nasledovne:

- užívanie veľkej sály KD 66,00 €

- užívanie malej sály KD 20,00 €

- úhrada energie – podľa spotreby

Oslobodenie poplatku za užívanie kultúrneho domu je v prípade využitia miestností pri úmrtí blízkej osoby – 1 deň / hradí sa len spotrebovaná energia /, nasledujúce dni sú už spoplatnené.

Pri podaní žiadosti o užívanie KD je potrebné uhradiť 100,00 € zálohu, ktorá sa vyrovná pri zúčtovaní na základe Rozhodnutia Obecného úradu o užívaní a spotrebe energie v KD.

Nasledovalo hlasovanie: OZ jednohlasne schválilo zmenu poplatku za užívanie KD.

K bodu č. 10: Pre neprítomnosť obyvateľov obce sa diskusia nekonala.

K bodu č. 11:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 27.06.2014

č. 10/2014

Uznesenie OZ: bod č. 6 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2013.

B e r i e n a v e d o m i e :

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2013.

č. 11/2014

Uznesenie OZ: bod č. 1/d Schválenie programu rokovania.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Program rokovania Obecného zastupiteľstva s doplneným bodom.

č. 12/2014

Uznesenie OZ: bod č. 4 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014.

č. 13/2014

Uznesenie OZ: bod č. 5 Návrh Záverečného účtu Obce Chrámec za rok 2013.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e s v ý h r a d a m i:

Návrh Záverečného účtu Obce Chrámec za rok 2013:

1. Riadna účtovná uzávierka za rok 2013 a hospodárenie obce za rok 2013 v súlade s § 9 ods.4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neboli overené auditorom ku dňu schválenia záverečného účtu obce za rok 2013.

2. Pohľadávky daňové aj nedaňové za právnické a fyzické osoby, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako jeden kalendárny rok, je nutné považovať za pochybnú, respektíve nedobytnú, na ktoré je potrebné vytvoriť opravné položky.

3. Obec nevykázala a neúčtovala v oddiele III. výkazu o plnení rozpočtu ,výdavky za

potraviny.

4. Účtovná jednotka je povinná v zmysle § 7 ods. 1 Zákona č.432/2002 Z. z. o účtovníctve účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume ..75 596,72............ EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z :

 • finančných operácií 75 966,08 EUR

 • zostatok finančných operácií v sume ..369,36;.. EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na splácanie istiny úveru

z predchádzajúcich rokov.

č. 14/2014

Uznesenie OZ: bod č. 7 Schválenie počtu poslancov na najbližšie volebné obdobie.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Počet piatich poslancov na najbližšie volebné obdobie.

č. 15/2014

Uznesenie OZ: bod č. 8 Schválenie pracovného úväzku starostu obce na najbližšie volebné

obdobie.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Plný pracovný úväzok starostu obce na najbližšie volebné obdobie.

č. 16/2014

Uznesenie OZ: bod č. 13 Schválenie zmeny obecného poplatku za užívanie kultúrneho domu.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Zmenu poplatku za užívanie KD nasledovne:

- užívanie veľkej sály KD 66,00 €

- užívanie malej sály KD 20,00 €

- úhrada energie – podľa spotreby

Oslobodenie poplatku za užívanie kultúrneho domu je v prípade využitia miestností pri úmrtí blízkej osoby – 1 deň / hradí sa len spotrebovaná energia /, nasledujúce dni sú už spoplatnené.

Pri podaní žiadosti o užívanie KD je potrebné uhradiť 100,00 € zálohu, ktorá sa vyrovná pri zúčtovaní na základe Rozhodnutia Obecného úradu o užívaní a spotrebe energie v KD.

K bodu č. 12: Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 27.06.2014

Zapisovateľka: …....................................... Starostka obce: …...........................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …........................................ …............................................

Helena Csobová Gejza Varga

  Currently, there is no comment available

  Add comment