Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 3/2016

  • Added: 22.09.2016   |   53 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 3/2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

23.06.2016 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomní : Robert Staz – bez ospravedlnenia

Program :

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

4./ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015.

5./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2016.

6./ Modernizácia verejného osvetlenia obce.

7./ Schválenie zmeny rozpočtu obce.

8./ Rôzne aktuálne otázky obce.

9./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

10./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

11./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 20.06.2016. Následne program doplnila s bodom 12./ Schválenie spolufinancovania 20% z celkových nákladov Výzvy Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, 2.1. „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode“ .

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová

b./ Za overovateľov boli určení : Gejza Varga

Helena Genčiová

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Katarína Fekiačová

Helena Genčiová

Štefan Šimon

Gejza Varga

d./ Schválenie programu rokovania s doplneným bodom:

Prítomní : 4 poslanci

Za :4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Uznesenia prijaté na predošlom zasadnutí boli všetky splnené.

K bodu č. 3 : Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

Hlavný kontrolór obce Robert Bíró oboznámil poslancov so svojím stanoviskom k Záverečnému účtu obce za rok 2015 / tvorí prílohu zápisnice/. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odznelé stanovisko HKO.

K bodu č. 4 : Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015.

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015 bol vyložený na úradnej tabuli obce od

06.06.2016 a taktiež zaslaný každému poslancovi.

Pripomienky mala pani poslankyňa Genčiová – s daňovými nedoplatkami treba niečo urobiť,

obec ich prenáša z roka na rok

HKO jej odpovedal, že obec ich musí evidovať, odpísať je ich možné iba vo výnimočných prípadoch.

Pani starostka informovala poslancov, že uvedené nedoplatky sú ešte z predošlých čias, a niektoré vyrubené dane v minulosti boli aj duplicitne vedené, aj z toho titulu sú navýšené daňové nedoplatky.

Nasledovalo hlasovanie za Návrh Záverečného účtu obce za rok 2015.

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 5 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2016.

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016 bol vyložený na úradnej tabuli obce od 06.06.2016 / tvorí prílohu zápisnice /. HKO oboznámil poslancov s jeho obsahom.

Potom nasledovalo hlasovanie.

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 6 : Modernizácia verejného osvetlenia obce.

Ing. Marek Vorobeľ, konateľ spoločnosti MARVOR s.r.o. Bratislava vypracoval

návrh na 3 alternatívy modernizácie verejného osvetlenia obce Chrámec /tvorí prílohu zápisnice/.

Poslanci sa zhodli na tom, že táto ponuka pre obec je momentálne nereálna z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Nasledovalo hlasovanie:

Prítomní : 4 poslanci

Za : 0

Proti : 2 poslanci – Fekiačová, Varga

Zdržali sa hlasovania : 2 poslanci – Genčiová, Šimon

K bodu č. 7 : Schválenie zmeny rozpočtu obce.

Od 01.01.2016 tvorba sociálneho fondu je vo výške 1,05 %

Obec eviduje na sociálnom fonde k 31.12.2015 sumu 2 694,69 €

Predpokladaná tvorba sociálneho fondu v roku 2016 bude : 892,51 €

-------------------

Spolu : 3 587,20 € , cca 3 600 €

Nasledovalo hlasovanie za zmenu rozpočtu obce.

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K doplnenému bodu č. 12 : Schválenie spolufinancovania 20% z celkových nákladov Výzvy

Úradu vlády SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, 2.1. „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode.“

V sociálnych nájomných bytoch je čoraz častejší problém vyskytujúci sa nedostatok zásoby vody v studni. Obec vynakladá značné finančné prostriedky na zásobovanie obyvateľov nájomných sociálnych bytov pitnou vodou, ktorú zabezpečujeme dovozom veľkoobjemovými čisternami.

Preto obec podala žiadosť na dotáciu prehľbenia studne vrtom, aby sa zabezpečila optimálna kapacita zásobovania vodou.

Hlasovanie za spolufinancovanie 20 % z celkových nákladov projektu 2.1. „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode“.

Prítomní : 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 8 : Rôzne aktuálne otázky obce

a) Poslankyňa Genčiová mala pripomienku k sociálnym nájomným bytom, či už pán Tankina vykonal opravy na vadách, ktoré boli zistené.

Pani starostka odpovedala: momentálne tam nie sú vady, boli premnožené potkany, ale bol prizvaný deratizér, vykonal deratizáciu potkanov a švábov v zelených nájomných bytoch.

b) Poslankyňa Genčiová žiada obecný úrad, aby vyzvala vlastníkov, ktorí majú v obci nehnuteľnosti a majú zaburinené záhrady, na pokosenie, vyčistenie svojich nehnuteľností.
c) Deň obce – 23.07.2016 – bude spojené so 770. výročím prvej písomnej zmienky o obci a

tradičným V. ročníkom Súťaže vo varení.

Pre obyvateľov sa bude variť guláš,každý občan dostane nejaké občerstvenie, buď pivo alebo nealko.

V tento deň bude organizované aj multikulturálne podujatie Stretnutie kultúr - „Kultúra je dar“,realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR. Účinkovať budú : deti a mládež z Chrámca, ženský súbor „Rozmaring“ z Rimavskej Seči, Tibor Lichtmannegger a jeho skupina zo Širkoviec, slovenská dychová kapela „Sobotienka“ z Rimavskej Soboty a maďarská skupina „Nosztalgia Dáridó“z Maďarska.

TJ Chrámec organizuje tiež futbalový zápas s futbalovým družstvom zo Širkoviec a z Rimavskej Seči.

Poslanec Gejza Varga mal dotaz k Domu smútku kto je zodpovedný pracovník pri zabezpečovaní pohrebných záležitostí. Pani starostka mu odpovedala, že Monika Šimonová.

Poslankyňa Helena Genčiová znova pripomienkovala opravu vody v Dome smútku, ďalej nad vchodovými dverami je kryt na lampe rozbitý a sklo na dverách je poškodené.

K bodu č. 9 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

Nakoľko sa občania zasadnutia OZ nezúčastnili, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 10 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 23.06.2016

A. OZ berie na vedomie:

a) Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce za rok 2015.

B. OZ schvaľuje:

Uznesenie č. 8/16

OZ jednohlasne schvaľuje program rokovania s doplneným bodom.

Uznesenie č. 9/16

OZ jednohlasne schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 191,00 €.
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016 vo výške 1 483,24 € na splácanie istiny úveru z predchádzajúcich rokov.

Uznesenie č. 10/16

OZ jednohlasne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II.polrok 2016.

Uznesenie č. 12/16

OZ jednohlasne schvaľuje Zmenu rozpočtu obce :

- tvorbu sociálneho fondu od 01.01.2016 vo výške 1,05 %

Stav sociálneho fondu k 31.12.2015 vo výške : 2 694,69 €

Predpokladanú tvorbu sociálneho fondu v roku 2016 : 892,51 €

Spolu cca : 3 600 €

Uznesenie č. 13/16

OZ jednohlasne schvaľuje spolufinancovanie 20 % z celkových nákladov projektu 2.1. „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode“.

C. OZ neschvaľuje:

Uznesenie č. 11/16

OZ neschvaľuje Modernizáciu verejného osvetlenia obce.

K bodu č. 11 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

V Chrámci, dňa 23.06.2016

Zapísala : ….................................. Starostka obce : …...................................

Mária Balyová                                                                Marta Benedeková

Overovatelia : ….............................. …......................................

Gejza Varga                                             Helena Genčiová

    Currently, there is no comment available

    Add comment