Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 3/2014

  • Added: 18.07.2014   |   37 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 3/2014

Z á p i s n i c a

napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa 12.05.2014

v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 15.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomná : Annamária Genčiová – bez ospravedlnenia.

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice

c./ Voľba návrhovej komisie

d./ Schválenie programu rokovania

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení

3./ Schválenie finančných prostriedkov pre Telovýchovnú Jednotu

4./ Rôzne aktuálne otázky obce

5./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia

6./ Uznesenie obecného zastupiteľstva

7./ Záver

K bodu č. 1: Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta

Benedeková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania,

ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 07.05.2014.

a./ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení: Štefan Árvai

Gejza Varga

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Robert Staz

Gejza Varga

Štefan Árvai

d./ Nasledovalo schválenie programu rokovania, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2 : Pani starostka vyhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

Obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 3 : Na dnešné zasadnutie OZ bol pozvaný aj pán Forgon z Oblastného futbalového

zväzu Rimavská Sobota, ale ospravedlnil sa telefonicky za neúčasť.

TJ Chrámec nie je vymazaná s futbalového zväzu, iba vedený ako neaktívny klub. Po obnovení

činnosti bude TJ Chrámec zaradená do IV. kategórie, na jeseň by mali byť usporiadané 3 zápasy

na domácej pôde a na jar 3 zápasy mimo domova.

Bude treba dať do poriadku budovu TJ, oplotenie ihriska a taktiež pokosiť ihrisko. Potrebujeme

mať aspoň 15 hráčov, na ďalšie zasadnutie OZ, predseda TJ Chrámec Gejza Bari spíše zoznam

hráčov.Futbalový klub vedie manager, ktorý má na to oprávnenie, OZ schváli výšku finančných prostriedkov, ktoré obec prevedie priamo na účet klubu.

Nakoľko poslanci k tomuto bodu v názoroch neboli jednotní, schválenie finančných prostriedkov

pre TJ Chrámec odložili na ďalšie zasadnutie OZ.

K bodu č. 4 : Rôzne aktuálne otázky.

a./ Dňa 17.05.2014 sa uskutoční súťaž DHZ v Káloši. Obec Chrámec bude reprezentovať jedno

družstvo DHZ, bude treba prekontrolovať hasičské vozidlo a vykonať jeden nácvik.

b./ Poslanec Gejza Varga podal návrh, aby včelári, ktorí umiestnili dočasne svoje kočovné vozy s úľmi včiel v katastri obce , platili najmänej 30 € pre obec za užívanie obecných ciest.

Pani starostka mu odpovedala, že na mape sú tie cesty zakreslené ako ostatné plochy v majetku

Slovenského pozemkového fondu, teda obec nemôže od včelárov vyberať žiadne nájomné za

užívanie ciest.

c./ Dni obce plánujeme na 26.07.2014, podali sme žiadosť na výzvu Úradu vlády – Kultúra národnostných menšín , projekt „ Spolu sme viac“, získali sme dotáciu vo výške 500,00 €.

K bodu č. 5 : Zo strany prítomných občanov neboli žiadne dotazy ani pripomienky.

K bodu č. 6 :

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 12.05.2014

č. 9/2014

Uznesenie OZ : bod č. 1/d Schválenie programu rokovania.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e:

Program rokovania Obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 7 : Záver

Po vyčerpaní programu rokovania pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila

zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

V Chrámci, dňa 13.05.2014

Zapisovateľka: …........................................... Starostka obce: ….......................................

Mária Balyová Marta Benedeková

Overovatelia: …........................................... …..........................................

Štefan Árvai Gejza Varga

    Currently, there is no comment available

    Add comment