Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
1/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 2/2020

 • Added: 20.07.2020   |   37 readings / views

                           Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 2/2020

                                                                Z á p i s n i c a

                                  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                          24.06.2020 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomný : Vojtech Bari bez ospravedlnenia

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2019.

4./ Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020.

5./ Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec

6./ Zmena rozpočtu obce Chrámec.

7./ Schválenie jednorázovej návratnej výpomoci pre Moniku Ráczovú so štyrmi maloletými

deťmi.

8./ Rôzne aktuálne otázky obce.

9./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

10./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

11./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 17.06.2020, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                        Helena Genčiová

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Helena Genčiová

                                                                                    Melinda Stazová

  d./Schválenie programu rokovania :

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje program rokovania podľa predloženého návrhu.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 1/2020, 2/2020, 3/2020 – sú splnené.

   K bodu č. 3 : Schválenie Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2019.

   Návrh Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2019 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce 09.06.2020 a doručený každému poslancovi. Pani starostka informovala detailne poslancov so Záverečným účtom obce za rok 2019 a následne požiadala HKO, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo so svojím Stanoviskom k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2019. / Návrh Záverečného účtu obce Chrámec za rok 2019 a Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice /.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   A. OZ berie na vedomie Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2019.

   B. OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

   C. OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného

    fondu vo výške 688,28 €.

    K bodu č. 4 : Schválenie Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020.

    HKO pán Bíró oboznámil poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce 09.06.2020 a doručený každému poslancovi. / Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020 tvorí prílohu zápisnice./ Nakoľko zo strany OZ neodzneli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy k Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020 pristúpilo sa k hlasovaniu:

    Prítomní: 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020 podľa predloženého návrhu.

    K bodu č. 5 : Schválenie Návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

                       a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec.

    Dôvodom vypracovania návrhu nového Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec je skutočnosť, že doposiaľ platné VZN č. 2/2016 zo dňa 05.10.2016, obsahovalo mnohé zbytočné, nepresné a neúplné údaje a formulácie. Vzhľadom na množstvo úprav, ktoré bolo potrebné urobiť, bolo účelnejšie spracovať nové znenie VZN.

    Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Chrámec bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na internetovej stránke obce 25.05,2020 a taktiež doručený poslancom.

    Po detailnom prejednaní návrhu VZN č. 2/2020 pani starostka navrhla poslancom vykonať v návrhu nasledovné zmeny:

    V II. časti, § 3, ods.f – vypustiť slová „okrem morí a oceánov“.

    V III.časti, § 5, ods.1 – doplniť zelené plastové nádoby a objem nádob 240 l.

    Po týchto doplňujúcich zmenách OZ pristúpilo k hlasovaniu:

    Prítomní: 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec s vymenovanými zmenami.

    / Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec tvorí prílohu zápisnice /.

    K bodu č. 6 : Zmena rozpočtu obce Chrámec.

    Starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu

    A. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2020

    V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

           prekročenie výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

    Bežné príjmy:

    41        292017        vratky                           zvýšenie o              2 550,00 €

    Bežné výdavky :

    41       633006   001                                      zvýšenie o            1 600,00 €

    Kapitálové výdavky:                                                                                                            

    41 1 110 717002 rekonštrukcia a modernizácia

                                - plynofikácia ZŠ a MŠ       zvýšenie na        1 920,00 €

    Hlasovanie:

    Prítomní: 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1/2020

    B. Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020

    V súlade s ustanovením § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s uznesením mestského/obecného zastupiteľstva č. 16/U/2018 zo dňa 20.12.2018 vykonávam zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením

    A: Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a)

    nasledovne:

    Bežné výdavky

    Rozpočtová klasifikácia 111 06 200 621000 002                                    -640,00 €

                                       111 06 200 623000 002                                       40,00 €                                    

    Presunom rozpočtových prostriedkov sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky rozpočtu.

    B: Povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov

    v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)

    nasledovne:

    Bežné príjmy

    111 312001 002   transfer na ŽP                                 + 1,00 €

    111 312001 005    transfer na voľby                            +62,00 €

    111 312001 070     transfer na ESODB                    +1176,00 €

    Bežné výdavky

    41 01 110 637027 001 odmeny mimopracovného pomeru - 380,00 €

    41 09 111 637015 001 poistenie MŠ                               + 20,00 €

    41 01 110 637004 001 príprava vyraďovacieho konania z činnosti MNV +341,00 €

    41 01 110 637004 001 príprava vyraďovacie konania z činností Ocú + 1079,00 €

    Kapitálové výdavky

    111 01 110 71600 002 projektová dokumentácia MK                       +760,00 €

    Hlasovanie:

    Prítomní: 4 poslanci

    Za : 4 poslanci

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 0

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020.

    K bodu č. 7 : Schválenie jednorázovej návratnej výpomoci pre Moniku Ráczovú so štyrmi

                           maloletými deťmi.

    Pani starostka predložila poslancom návrh na poskytnutie výpomoci pre Moniku Ráczovú, ktorá porodila dvojičky. Je to rodina , ktorá žije vo veľmi skromných podmienkach.

    Pani starostka navrhuje poskytnúť návratnú výpomoc v sume 200,00 €, nie v hotovosti, ale nakúpiť pre detičky plienky, oblečenie, BEBU-sušené mlieko a potraviny.

    Obecné zastupiteľstvo po zvážení a prediskutovaní tohto návrhu súhlasí s poskytnutím návratnej výpomoci v sume 200,00 €.

    Hlasovanie:

    Prítomní: 4 poslanci

    Za : 3 poslanci / Mgr. Fekiačová K. , Mgr. Fekiač J. , Stazová M. /

    Proti : 0

    Zdržal sa hlasovania : 1 / Genčiová H. /

    OZ schvaľuje poskytnutie návratnej výpomoci pre Moniku Ráczovú vo výške 200,00 €.

    K bodu č. 8 : Rôzne aktuálne otázky obce.

    Pani starostka informovala poslancov o nasledovných dianiach v obci:

    a) Z ÚV SR obec dostala dotáciu vo výške 8 000 ,00 € na výstavbu detského ihriska, už prebehlo aj verejné obstarávanie, víťazom sa stala stavebná firma SPODSTAV, s.r.o. z Lučenca,v cene diela 10 158,91 € s DPH, vlastné náklady obce budú 2158,91 €.

    b) Z MV SR obec dostala dotáciu vo výške 28 300,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice. Dotácia sa môže použiť do 31.12.2023. Obec plánuje tento projekt realizovať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

    c) Z DPO SR obec obdržala dotáciu vo výške 1 400,00 € na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, zabezpečenie servisu - opravy a nákupy náhradných dielov na hasičskú techniku .


      

     d.) Aj v tomto roku sme podali na MF SR Žiadosť o dotáciu na Rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 15 000,00 €, vlastné náklady obce budú 10% z ceny dotácie.

     V najbližšej dobe sa bude asfaltovať, rekonštruovať cesta z odbočky Orávka do obce v dĺžke 2,8 km až ku kostolu, stavebnou spoločnosťou EUROVIA SK, a.s., financovanú z VÚC.

     e) Pani starostka informovala poslancov, že pri vydávaní Rozhodnutí na miestne dane a miestne poplatky a drobné stavebné odpady na rok 2020 došlo k administratívnej chybe, nakoľko sme neuviedli správne číslo VZN. Preto sme pôvodné Rozhodnutia stornovali, daňovníkov sme listom upovedomili o tejto chybe a obec vydala nové Rozhodnutia na miestne dane a miestne poplatky a drobné stavebné odpady na rok 2020 s označením správneho čísla VZN 2/2019 .

     Predmetom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z sú pozemky na území Slovenskej republiky v členení uvedenom v písmenách a) až e) tohto ustanovenia. Podľa ods. 1 písmena d) tohto ustanovenia sú predmetom dane z pozemkov lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

     Správca dane môže v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z.z. všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že namiesto hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa použije hodnota pozemku za 1 m2 uvedená vo VZN.

     Daňovník, ktorí nesúhlasí s určenou hodnotou lesov, si môže dať vypracovať znalecký posudok. Ak znalecký posudok bol vypracovaný v priebehu zdaňovacieho obdobia, na takýto znalecký posudok sa v príslušnom zdaňovacom období neprihliada, prihliadne sa naň až od 01.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

     f) Pán JUDr. Hutka s trvalým pobytom v Rimavskej Sobote, ako vlastník nehnuteľnosti v Teplej doline sa obrátil na obec so žiadosťou o odvoz smetí so zmluvnou spoločnosťou obce Chrámec z Teplej doliny. Obec podá odpoveď na základe Zmluvy o poskytnutí služby, uzatvorenú podľa § 269, ods. 2 obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

     Zmluvu so zberovou spoločnosťou obec uzaviera pre obyvateľov obce s trvalým pobytom v obci Chrámec, a Rozhodnutím pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, vyrubuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a podľa platného VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

     Nakoľko JUDr. Hutka nie je obyvateľom obce Chrámec s trvalým pobytom v obci Chrámec a dokonca nemá ani prechodný pobyt v obci Chrámec, ako klamlivo uvádza vo všetkých svojich podaniach, nevzťahuje sa na neho Zmluva o poskytnutí služby , uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch so zberovou spoločnosťou.

     Odpad, ktorý vyprodukuje, má zbierať, triediť a likvidovať spoločnosť s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec alebo mesto kde má nahlásený trvalý pobyt a kde uhrádza poplatok za smeti. Následne ho obec informuje o zakúpení čiernych vriec na komunálny odpad s logom zberovej spoločnosti Brantner za cenu 0,30 € s likvidáciou 0,80 a žltých vriec na plasty v cene 0,30 €. Tieto vrecia s odpadom môže vyložiť pred rodinný dom svojej manželky v obci, odkiaľ ich zberová spoločnosť Brantner podľa harmonogramu zberu odpadu odvezie. Aj poslanci sú toho istého názoru, pán JUDr. Hutka sa môže prihlásiť do obce na trvalý alebo prechodný pobyt, zaplatiť miestny poplatok za odpad, alebo má možnosť zakúpiť si vrecia na odpad na obecnom úrade v cene vriec a likvidácie a takto zakúpené a naplnené vrecia s odpadom vyložiť pred rodinný dom svojej manželky.

     g) Užívanie kultúrneho domu v letnom období.

     Poplatok za užívanie KD je obecným zastupiteľstvom schválené v sume 66,00 €. Nakoľko v poslednom období obec eviduje žiadosti o užívanie KD na menej ako 24 hodín, v letnom období starostka navrhuje znížiť túto sumu.

     Poslanci navrhli sumu 40,00 € za užívanie KD v letnom období od 01.05. - do 30.09. v prípade do 24 hodín užívania KD.

     Hlasovanie:

     Prítomní: 4 poslanci

     Za : 4 poslanci

     Proti : 0

     Zdržal sa hlasovania : 0

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje za prenájom kultúrneho domu v období od 01.05.-30.09. sumu vo výške 40.-€.

     h) UoZ, ktorí chcú pracovať na aktivačnej činnosti musia mať uhradené DzN a poplatky za TKO, v znení platného uznesenia OZ. Obec dohliada na splnenie tejto povinnosti žiadateľov o Dohodu s obcou na uzavretie aktivačných prác v zmysle platného uznesenia.

      K bodu č. 9 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

      Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala veľký počet psov a neporiadok pri NBNŠ.

      Starostka odpovedala, že smeti sa pravidelne zbierajú, aktivační pracovníci vykonávajú činnosť od pondelka do štvrtka každý týždeň,dnes začali s kosením a upratovaním pri NBNŠ.

      K dnešnému dňu bolo celé verejné priestranstvo obce pokosené už dvakrát, začalo sa s kosením krovinorezmi aj ručnými kosami tretíkrát, ale početné zrážky vo veľkej miere prispievajú k prerastávaniu burín.


       

      K bodu č. 10 :

                                                        U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

      V Chrámci, dňa 24.06.2020

       Uznesenie č. 4 /2020

       Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.

       Uznesenie č. 5/2020

       A. OZ berie na vedomie Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Chrámec za rok 2019.

       B. OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

       C. OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného

        fondu vo výške 688,28 €.

        Uznesenie č. 6/2020

        OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020 podľa predloženého návrhu.

        Uznesenie č. 7/2020

        OZ schvaľuje VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Chrámec so zmenami :

        - II. časť, § 3, ods.f – vypustiť slová „okrem morí a oceánov“.

        - III.časť, § 5, ods.1 – doplniť zelené plastové nádoby a objem nádob 240 l.

        Uznesenie č. 8/2020

        A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1/2020.

        B. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením

        starostky č. 1/2020.

        Uznesenie č. 9/2020

        OZ schvaľuje poskytnutie návratnej výpomoci pre Moniku Ráczovú vo výške 200,00 €.

        Uznesenie č. 10/2020

        Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom kultúrneho domu v letnom období od 01.05.-30.09. v sume 40.-€.

        K bodu č. 11 : Záver.

        Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

        V Chrámci, dňa 17.07.2020

        Zapisovateľka : .........................................                                          Starostka obce : ....................................

                                     Mária Balyová                                                                                    Marta Benedeková

        Overovatelia : ...........................................                                                               ...............................................

                                  Mgr.Katarína Fekiačová                                                                           Helena Genčiová


        • MH
         Milan HutkaRespond
         Added 27. August, 23:16 from 176.116.111.***
         K bodu 8, písm. f/ Pozor, pozor ! Nenechajte si ujsť jedinečnú atrakciu v Chrámci ! Do Teplej doliny prídu smetiarske autá z Rimavskej Soboty, Popradu, Tornale a Lučenca, aby odviezli komunálny odpad podľa trvalého pobytu tam , prechodne, bývajúcich občanov. Vaše VZN 2/2020 /aj zákon/ v § 3 hovorí, že za ..odpad vzniknutý na území obce zodpovedá obec..a keď to treba riešiť, tak sa okolo toho len trepe ! Kde vyložia odpad Danielčák, Kilík, Kubíček ?, ktorí nemajú v dedine domy ?, pred Obecný úrad ? Už najmenej trikrát som pani starostke písal, že občania nie sú povinní sa na prechodný pobyt prihlasovať, aj keď reálne na prechodnom pobyte sú. Ale namiesto toho aby si pozrela zákon č. 254/2016 Zz - novelu zákona o pobyte, tak ma pred poslancami ohovára ! Vo svojej hlavičke nevie nájsť riešenia, tak improvizuje. S pozdravom. Milan Hutka

        Add comment