Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 2/2019

 • Added: 11.07.2019   |   89 readings / views

                              Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 2/2019

                                                                 Z á p i s n i c a

                               zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                            25.06.2019 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Neprítomný: Bari Vojtech s opravedlnením

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018.

- Stanovisko HKO k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018

4./ Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019.

5./ Zmena rozpočtu obce.

6./ Rôzne aktuálne otázky obce.

7./ Dotazy a pripomienky občanov - diskusia.

8./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

9./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce, obyvateľov obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 19.06.2019, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

Starostka obce program rokovania doplnila s nasledovnými bodmi:

6./ Schválenie podania Žiadosti o dotáciu na MV SR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia

hasičskej zbrojnice“.

7./ Schválenie podania Žiadosti o dotáciu na ÚV SR - „Vybudovanie detského ihriska v obci

Chrámec“.

Ostatné body rokovania sa posúvajú nižšie a poradie ostáva nezmenené.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení : Helena Genčiová

  Mgr. Katarína Fekiačová

  c./ Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Katarína Fekiačová

  Helena Genčiová

  d./Schválenie programu rokovania s doplnenými bodmi :

   Prítomní: 3 poslanci

   Za : 3 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Poslankyňa Melinda Stazová prišla na zasadnutie o 16,15 hod.

   K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

   Uznesenia č.: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 – sú splnené.

   Uznesenie č. 5/2019 – čiastočne splnené, ostáva v štádiu riešenia

   K bodu č. 3 : Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018.

   - Stanovisko HKO k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018

   Návrh Záverečného účtu Obce Chrámec za rok 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 05.06.2019, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 07.06.2019, zverejnený na webovom sídle obce dňa 05.06.2019 a taktiež doručený poslancom.

   Pani starostka požiadala hlavného kontrolóra obce pána Bíró Róberta aby oboznámil prítomných so svojím stanoviskom k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018. / Stanovisko HKO k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice. /

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ berie na vedomie správu HKO a Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

   Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky k Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018, ktorý tvorí prílohu zápisnice, pristúpili k hlasovaniu:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

   OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1241,50 €.

   K bodu č. 4 : Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019.

   Hlavný kontrolór obce pán Róbert Bíró informoval poslancov s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa

   03.06.2019. / Návrh Plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019 tvorí prílohu zápisnice /.

   Nakoľko poslanci nemali žiadne pripomienky, nasledovalo hlasovanie :

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019

   K bodu č. 5 : Zmena rozpočtu obce :

   A/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019

   V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

   návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

   A: VÝDAVKY

   Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

   1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

   41 01 110 717002 rekonštrukcia miestnej komunikácie vlastný zdroj 1 500,00 €

   ___________________________________________________________________________

   Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 1 500,00 €

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019


    

   B/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019

   V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

   návrh na rozpočtové opatrenie – finančné prostriedky zo ŠR

   A: PRÍJMY

   Zvýšenie príjmov

   1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

   111 321001 004 grant ŠR na rekonštrukciu ciest 13 500,00 €

   2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

   111 312001 dotácia DPOO 1 400,00 €

   111 312008 dotácia z rozpočtu VUC 1 500,00 €

   ____________________________________________________________________________

   Celkom za rozpočet: celkové príjmy: 16 400,00 €

   B: VÝDAVKY

   Zvýšenie výdavkov

   1/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

   111 01 110 717002 rekonštrukcia ciest 13 500,00 €

   41 09 111 717002 rekonštrukcia MŠ 725,78 €

   2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

   111 03 200 633006 dotácia DPO obce 1 400,00 €

   111 01 110 637002 konkurzy a súťaže 1 500,00 €

   41 01 110 637002 konkurzy a súťaže vl. zdroj 150,00 €

   41 09 111 633001 interiérové vybavenie MŠ 84,31 €

   ____________________________________________________________________________

   Celkom za rozpočet: celkové výdavky 17 360,09 €

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce č. 4/2019.

   K bodu č. 6: Schválenie podania Žiadosti o dotáciu na MV SR na projekt „Rekonštrukcia a

   modernizácia hasičskej zbrojnice“.

   Pani starostka informovala poslancov o výzve MV SR podľa § 2 písm. c) bodov 1. az 3. zákona č. 526/2010 Z.z. (ochrana pred požiarmi). Obec plánuje znova požiadať o dotáciu na projekt :

   Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice. Výška požadovanej dotácie je 28 300.-€, spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje podanie Žiadosti o dotáciu na MV SR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice“ a spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.


    

   K bodu č. 7 : Schválenie podania Žiadosti o dotáciu na ÚV SR - „Vybudovanie detského ihriska v obci Chrámec

   Pani starostka oboznámila poslancov s výzvou ÚV SR, splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, Podpora rozvoja športu 2019. Obec plánuje podať Žiadosť o dotáciu na projekt „Výstavba detského ihriska v obci“. Výška požadovanej dotácie je 9 600.-€, spolufinancovanie najmenej vo výške 5% zo sumy projektu.

   Hlasovanie:

   Prítomní: 4 poslanci

   Za : 4 poslanci

   Proti : 0

   Zdržal sa hlasovania : 0

   OZ schvaľuje podanie Žiadosti o dotáciu na ÚV SR na projekt „Vybudovanie detského ihriska v obci Chrámec“ a spolufinancovanie najmenej vo výške 5% zo sumy projektu.


    

   K bodu č. 8 : Rôzne aktuálne otázky obce.

   a/ výrub drevín – konárov stromov, ktoré zasahujú do elektrického vedenia

   Dnes boli v obci pracovníci SSE, ktorí orezali konáre stromov na začiatku dediny, keď obec požiada sse na výrub stromov, na prehodnotenie žiadosti treba čakať aj dva mesiace

   b./ rekonštrukcia miestnej komunikácie

   Pani starostka informovala poslancov o ponukách firiem, ktorí sa prihlásili do verejného obstarávania, v dohľadnej dobe sa uskutoční asfaltovanie ciest pred obecným úradom a dvoch vedľajších obecných ciest.

   Obec je zaradená do Atlasu rómskych komunít – tu bude vyhlásená nová výzva na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Obec plánuje podať žiadosť o dotáciu z ÚV SR na túto výzvu a bude predmetom nášho ďalšieho rokovania podľa vyhlásenia výzvy.

   c./ kosenie pre obyvateľov obce

   Pani starostka požiadala o názor poslancov na kosenie pre obyvateľov. Či obec má kosiť aj u mladých občanov, ktorí by si vedeli pokosiť svoj dvor aj sami, alebo len u dôchodcov a starších ľudí? Poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že obec má kosiť u dôchodcov a starších ľudí a ostatní nech si dajú pokosiť svoje záhrady na vlastné náklady.

   Poslanec Mgr. Jozef Fekiač pripomienkoval, že treba po obci vyložiť smetné nádoby, pretože okolo obchodov a v rigole je plno smetí.

   d./ Deň obce bude 28.07.2019, bude aj futbal.

   e./ V nájomných sociálnych bytoch je byt č. 12 prázdny, sú viacerí záujemcovia o tento byt:

   • Bari Tibor, č.d. 56- dôchodca, nie je žiadateľom DHN

   • Bariová Alžbeta č.d. 133 – žiada o tento byt spolu s malým synom, je poberateľkou DHN

   - Tamáš Eugen a Zuzana - už bývali 2x v sociálnych bytoch, podali 2x výpoveď

   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne navrhuje prenajať nájomný sociálny byt č. 12 pre Alžbetu Bariovú so synom.

   Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová pripomienkovala chýbajúcu smetnú nádobu v autobusovej zastávke.

   K bodu č. 9 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

   Obyvatelia obce, ktorí bývajú tiež v nájomných sociálnych bytoch sa zhodne vyjadrili o pridelení nájomného sociálneho bytu č. l2 pre Alžbetu Bariovú so synom.

   K bodu č. 10 :

   U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

   V Chrámci, dňa 25.06.2019

    Uznesenie č. 6 /2019

    OZ schvaľuje program rokovania s doplnenými bodmi.

    Uznesenie č. 7/2019

    OZ berie na vedomie správu HKO a Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

    Uznesenie č. 8/2019

    OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

    Uznesenie č. 8/2019/A

    OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1241,50 €.

    Uznesenie č. 9/2019:

    OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2019.

    Uznesenie č. 10/2019:

    Uznesenie č. 10/2019/A

    Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019 - prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania


     

    A: VÝDAVKY

    Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

    1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

    41 01 110 717002 rekonštrukcia miestnej komunikácie vlastný zdroj 1 500,00 €

    ___________________________________________________________________________

    Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 1 500,00 €

    Uznesenie č. 10/2019/B

    Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce č. 4/2019 - finančné prostriedky zo ŠR

    A: PRÍJMY

    Zvýšenie príjmov

    1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

    111 321001 004 grant ŠR na rekonštrukciu ciest 13 500,00 €

    2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

    111 312001 dotácia DPOO 1 400,00 €

    111 312008 dotácia z rozpočtu VUC 1 500,00 €

    ____________________________________________________________________________

    Celkom za rozpočet: celkové príjmy: 16 400,00 €

    B: VÝDAVKY

    Zvýšenie výdavkov

    1/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

    111 01 110 717002 rekonštrukcia ciest 13 500,00 €

    41 09 111 717002 rekonštrukcia MŠ 725,78 €

    2/ v položke a podpoložke bežného rozpočtu

    111 03 200 633006 dotácia DPO obce 1 400,00 €

    111 01 110 637002 konkurzy a súťaže 1 500,00 €

    41 01 110 637002 konkurzy a súťaže vl. zdroj 150,00 €

    41 09 111 633001 interiérové vybavenie MŠ 84,31 €

    ____________________________________________________________________________

    Celkom za rozpočet: celkové výdavky 17 360,09 €

    Uznesenie č. 11/2019

    OZ schvaľuje podanie Žiadosti o dotáciu na MV SR na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice“ a spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov.


     

    Uznesenie č. 12/2019

    OZ schvaľuje podanie Žiadosti o dotáciu na ÚV SR na projekt „Vybudovanie detského ihriska v obci Chrámec“ a spolufinancovanie najmenej vo výške 5% zo sumy projektu.


     

    K bodu č. 11 : Záver.

    Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

    V Chrámci, dňa 25.06.2019

    Zapisovateľka : .........................................                                Starostka obce : ....................................

                                 Mária Balyová                                                                          Marta Benedeková

    Overovatelia : ...........................................                                  ...............................................

                              Helena Genčiová                                                   Mgr.Katarína Fekiačová

     Currently, there is no comment available

     Add comment