Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 2/2017

 • Added: 25.05.2017   |   31 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 2/2017

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

27.04.2017 v zasadačke obecného úradu.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Schválenie VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Chrámec.

4./ Informovanie poslancov o projekte „Praxou k zamestnaniu“.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1: Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková ,

privítala prítomných poslancov, obyvateľov obce a oboznámila ich s programom

rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 24.04.2017 a taktiež zaslaný každému poslancovi.

a./ Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov boli určení : Staz Robert a Gejza Varga

c./ Do návrhovej komisie boli určení : Mgr. Katarína Fekiačová

Gejza Varga

Helena Genčiová

d./ Schválenie programu rokovania:

Prítomní: 4 poslanci

Za : 4 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Uznesenia z predošlého zasadnutia č. 1/2017 – 4/2017 sú splnené,

uznesenie č. 5/2017 nesplnené – je v štádiu riešenia,

uznesenia č. 6/2017 – 8/2017 sú splnené.

K bodu č. 3 : Schválenie VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce

Chrámec.

Poslanec Šimon Štefan prišiel do rokovacej miestnosti o 16,20 hod.

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Chrámec upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska na území obce Chrámec. VZN

č. 1/2017 bol vyvesený na úradnej tabuli obce 10.04.2017 a odovzdaný poslancom k nahliadnutiu.

/ Návrh VZN č. 1/2017 tvorí prílohu zápisnice /. Nakoľko z poslancov nikto nemal pripomienky k návrhu VZN č. 1/2017 nasledovalo hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 4 poslanci

Zdržal sa hlasovania: 1 poslankyňa Genčiová

Proti : 0

Z dôvodu neprítomnosti HKO pani starostka informovala poslancov so správou HKO o plnení rozpočtu za rok 2016 , so stavom pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2016. Obecné zastupiteľstvo túto správu bralo na vedomie.

K bodu č. 4 : Informovanie poslancov o projekte „Praxou k zamestnaniu“.

Projekt zamestanosti UoZ cez Úrad práce, UoZ prijať maximálne 5 osôb do konca roka od 01.07.2017, dotácia z UPSVR 95% a 5% vlastné náklady.

Hlasovanie:

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

V tomto bode pani starostka informovala poslancov s pripravovanými výzvami, na ktoré by obec chcela podať Žiadosti o dotácie.

a. / Zníženie energetickej náročnosti budov - vypracovať projekt na Obecný úrad a na Kultúrny

dom a požiadať o dotáciu z MŽP.

b. / Rekonštrukcia MŠ cez dotáciu z Úradu vlády,splnomocnenca pre rómske komunity s rozšírením kapacity MŠ

c. / Multifunkčné ihrisko a Detské ihrisko – vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu ,žiadosť sa podáva do 31.05.2017, vlastné náklady tvoria 5%

d. / Rekonštrukcia autobusovej zastávky – projektová dokumentácia

  e. / Obec podala informatívnu požiadavku na Ministerstvo vnútra na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, maximálna výška dotácie je cca 40 000 €, požiadali sme aj o požiarne vozidlo

  f. / vŕtanie studne pri NBNŠ – vrt studne sa vykonal do hĺbky 20 m, obec obdržala dotáciu vo výške 3001 €, cena vrtu studne činila 3060 € + vlastné náklady 1060.-€

  Pani starostka informovala poslancov, že projekt na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktorý bol podaný vlani, bude v najbližších dňoch zaregistrovaný.na PPA

  Obec dostala ponuku od firiem na opravu miestnych komunikácií,starostka dala na zváženie poslancom túto možnosť, aby sa mohli opraviť najpálčivejšie úseky ciest.

  Úrad vlády, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity zverejní viacero výziev na dotáciu medzi iným aj zabezpečenie obyvateľov pitnou vodou z kopaných alebo vrtaných studní.

  Poslanec Gejza Varga sa pýtal ako často sa vyváža odpadová voda zo žumpy pri NBNŠ.

  Odpoveď pani starostky: žumpa sa vyváža každé 2 týždne, v množstve 38 m3.

  Cenu za vývoz žumpy majú nájomníci zahrnutú v evidenčnom liste, ktorý je súčasťou nájmu.

  Poslanec Štefan Šimon pripomienkoval kúpu požiarníckych uniforiem a opaskov pre DHZ.

  Poslankyňa Mgr. Katarína Fekiačová mala pripomienku na pracujúcich na MOS, aby venovali väčšiu pozornosť na zber smetí v obci.

  K bodu č. 6 : Dotazy a pripomienky občanov – diskusia.

  Diskusia sa nekonala, občania nemali žiadne pripomienky.

  K bodu č. 7 :

  U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

  V Chrámci dňa, 27.04.2017

  A. OZ berie na vedomie:

  Správu HKO o plnení rozpočtu za rok 2016, stav pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2016.

  B. OZ schvaľuje:

  Uznesenie č. 9/2017

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje program rokovania.

  Uznesenie č. 10/2017

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Chrámec.

  Uznesenie č. 11/2017

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie UoZ v počte 5 osôb od 01.07.2017 do 31.12.2017 na projekt „Praxou k zamestnaniu“.

  K bodu č. 8 : Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 27.04.2017

  Zapisovateľka: …..................................... Starostka obce : ….......................................

  Mária Balyová                                           Marta Benedeková

  Overovatelia: …...................................... ….............................................

  Robert Staz                                                Gejza Varga

   Currently, there is no comment available

   Add comment