Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
7/10
QR code
 Odporučte nás
 • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 1/2019

 • Added: 29.04.2019   |   31 readings / views

                           Obecné zastupiteľstvo Obce Chrámec

Č.j. 1/2019

                                                       Z á p i s n i c a

                           zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného dňa

                                                 20.03.2019 v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice.

c./ Voľba návrhovej komisie.

d./ Schválenie programu rokovania.

2./ Vyhodnotenie plnenia uznesení.

3./ Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018.

4./ Zmena rozpočtu.

5./ Rôzne aktuálne otázky obce.

6./ Všeobecná rozprava.

7./ Uznesenie obecného zastupiteľstva.

8./ Záver.

K bodu č. 1 : Zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájila starostka obce Marta Benedeková, privítala prítomných poslancov, hlavného kontrolóra obce a oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce 18.03.2019, zverejnený na internetovej stránke obce a taktiež doručený každému poslancovi.

 1. Zapisovateľkou bola určená Mária Balyová.

 2. Za overovateľov zápisnice boli určení : Helena Genčiová

                                                             Melinda Stazová

 1. Do návrhovej komisie boli menovaní : Mgr. Katarína Fekiačová

                                                                           Vojtech Bari

 1. Schválenie programu rokovania :

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

K bodu č. 2 : Vyhodnotenie plnenia uznesení.

Uznesenia č.: 1a/U/2018, 1b/U/2018, 2/U/2018, 3/U/2018, 4/U/2018, 5/U/2018, 6/U/2018, 7/U/2018, 8/U/2018, 9/U/2018, 10A/U/2018,10B/U/2018,11/U/2018, 12/U/2018, 13/U/2018, 14/U/2018, 15/U/2018, 16/U/2018, 17/U/2018 – sú splnené.

K bodu č. 3 : Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018.

Hlavný kontrolór obce pán Bíró Róbert oboznámil prítomných so správou o vykonaných kontrolách za rok 2018. / Ročná správa HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice. /

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018.

K bodu č. 4 : Zmena rozpočtu obce :

A/ Návrh na zmenu rozpočtu k 31.12.2018

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

starostka obce Chrámec predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu k 31.12.2018 nasledovne:

Bežné príjmy

111003 Výnos dane - zvýšenie o 5 450.- €


 

Bežné výdavky

632001 Energie - zvýšenie o 3 410.- €

632001 Plyn - zvýšenie o 1 160.- €

633006 Všeobecný materiál - zvýšenie o 1 310.- €

637005 Špeciálne služby - zvýšenie o 1 645.- €

637027 Odmeny - zvýšenie o 1 332.- €

637004 TKO všeobecné služby - zvýšenie o 2 770.- €

633011 Potraviny ŠJ - zvýšenie o 1 494.- €

Kapitálové výdavky

717002 Rekonštr.a moderniz.verej.osvetlenia - zvýšenie o 3 180.- €

717002 Rekonštrukcia budovy OcÚ - zvýšenie o 6 000.- €

Príjmové finančné operácie

454001 Rezervný fond obce v sume 13 718.- €

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

OZ schvaľuje zmenu rozpočtu k 31.12.2018.


 

B/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie – prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

A: VÝDAVKY

Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

41 01 110 713001 001 interiérové vybavenie Ocú 3 650,00 €

41 01 110 713001002 interiérové vybavenie KD 1 200,00 €

Zníženie výdavkov v

1/ položke a podpoložke bežného rozpočtu

41 01 110 635006 údržba budov (z 7000,00 na 2150,00)  4 850,00 €

Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 0,00 €

B: PRÍJMY

Zvýšenie príjmov v

1/ v položke a podpoložke bežného príjmu

41 292012 dobropis (preplatok energie z 500,00 € na 3335,00) 2 835,00 €

___________________________________________________________________________

Celkom za rozpočet: zmena v príjmoch spolu: 2 835,00 €

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019


 


 

C/ Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019

V súlade s §11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe ods.2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

starostka obce predkladá obecnému zastupiteľstvu

návrh na rozpočtové opatrenie – finančné prostriedky zo ŠR

A: PRÍJMY

Zvýšenie príjmov

1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

111 321001 004 grant ŠR na opravu ciest 8 000,00 €

____________________________________________________________________________

Celkom za rozpočet: celkové príjmy: 8 000,00 €

B: VÝDAVKY

Zvýšenie výdavkov

1/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

111 01 110 717002 oprava ciest 8 000,00 €

Celkom za rozpočet: celkové výdavky 8 000,00 €

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce č. 2/2019.


 

K bodu č. 5 : Rôzne aktuálne otázky obce.

a/ Prejednanie žiadosti JUDr. Milana Hutku o opravu obecnej cesty z Chrámca do Teplej doliny.

Pani starostka oboznámila poslancov so  žiadosťou JUDr. Milana Hutku o opravu obecnej cesty z Chrámca do Teplej doliny.

Poslanci sa jednohlasne vyjadrili, že aj pred rokom 1989 táto cesta vyzerala rovnako ako dnes.

Obec má v rozpočte určenú sumu 1500,00 € na úpravu a údržbu tohto úseku komunikácií.

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku obce o vykonanie úpravy časti úseku cesty mechanizmom na to spôsobilým, poprípade informovať sa u firmy, ktorá momentálne čistí a upravuje obecný rigol, o možnosť takejto služby.

b./ Predaj použitého materiálu z materskej školy.

Pani starostka informovala poslancov, že pri oprave strechy na MŠ, niektoré kusy Ondulinu, ktoré boli zo strechy odstánené, by sa mohli ešte použiť. Je požiadavka zo strany obyvateľov na ich odkúpenie.

Poslanci jednohlasne navrhli sumu 3.-€/ks a finančné prostriedky použiť na opravu vnútorného interiéru Materskej školy.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny /Ondulin/ z materskej školy za 3,00 €/ks a použitie finančných prostriedkov na opravu vnútorného interiéru Materskej školy.

c./ Riešenie inej budovy na dvore MŠ.

Pani starostka informovala poslancov so stavom starej budovy, skladu uhlia, na dvore MŠ. Strecha je prelomená, obec nemá finančné prostriedky na jej opravu, navrhuje schátranú budovu zbúrať. Stavebný materiál zo zbúranej budovy obec ponúkne Gabrielovi Barimu na opravu svojho vyhoreného domu.

Hlasovanie:

Prítomní: 5 poslanci

Za : 5 poslanci

Proti : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zbúranie starej, schátranej budovy na dvore MŠ.

d./ Detské ihrisko

Obec znovu podala Žiadosť o poskytnutie dotácie na Úrad vlády na projekt „Výstavba detského ihriska v obci“. Projekt je v hodnote 9600.-€.

Poslankyňa Fekiačová – aj Dom smútku by sa mohol vymaľovať a na zadných dverách je veľká prasklina.

Poslankyňa Fekiačová – UoZ pracujúci na menšie obecné služby by mali riadne pozbierať smeti aj na športovom ihrisku, pri Gyula kút a na cintoríne pri studni.

Poslankyňa Genčiová – na cintoríne treba pohrabať lístie.

Pani starostka informovala poslancov, že v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje zástupcu starostu pána Mgr. Jozefa Fekiača zastupovaním jej osoby v určenom rozsahu nasledovne :

Oblasť Koordinovanie členov miestnej občianskej poriadkovej služby

- koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi a vybavovanie ich požiadaviek v tejto oblasti

- podpisovanie bežnej korešpondencie v tejto oblasti

- pozvánky na pracovné rokovanie, vedenie rokovaní v tejto oblasti

Pani starostka určuje finančnú odmenu Mgr. Jozefovi Fekiačovi za poverenie zastupovania jej osoby vo výške 20% zo základného platu starostky obce.

K bodu č. 6 : Všeobecná rozprava.

Nakoľko sa obyvatelia obce nezúčastnili zasadnutia OZ, diskusia sa nekonala.

K bodu č. 7 :

U z n e s e n i e obecného zastupiteľstva

V Chrámci, dňa 20.03.2019

  Uznesenie č. 1 /2019

  OZ schvaľuje program rokovania.

  Uznesenie č. 2/2019

  OZ berie na vedomie Správu HKO o vykonaných kontrolách za rok 2018.

  Uznesenie č. 3/2019:

  Uznesenie č. 3/2019/A

  OZ schvaľuje zmenu rozpočtu k 31.12.2018 nasledovne :

  Bežné príjmy

  111003 Výnos dane - zvýšenie o 5 450.- €


   

  Bežné výdavky

  632001 Energie - zvýšenie o 3 410.- €

  632001 Plyn - zvýšenie o 1 160.- €

  633006 Všeobecný materiál - zvýšenie o 1 310.- €

  637005 Špeciálne služby - zvýšenie o 1 645.- €

  637027 Odmeny - zvýšenie o 1 332.- €

  637004 TKO všeobecné služby - zvýšenie o 2 770.- €

  633011 Potraviny ŠJ - zvýšenie o 1 494.- €

  Kapitálové výdavky

  717002 Rekonštr.a moderniz.verej.osvetlenia - zvýšenie o 3 180.- €

  717002 Rekonštrukcia budovy OcÚ - zvýšenie o 6 000.- €

  Príjmové finančné operácie

  454001 Rezervný fond obce v sume 13 718.- €

  Uznesenie č. 3/2019/B

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2019 - prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu nad limit povoleného prečerpania

  A: VÝDAVKY

  Zvýšenie  výdavkov v  zmena o

  1/  položke a podpoložke kapitálového rozpočtu

  41 01 110 713001 001 interiérové vybavenie Ocú 3 650,00 €

  41 01 110 713001002 interiérové vybavenie KD 1 200,00 €

  Zníženie výdavkov v

  1/ položke a podpoložke bežného rozpočtu

  41 01 110 635006 údržba budov (z 7000,00 na 2150,00)  4 850,00 €

  Celkom za rozpočet: zmena vo výdavkoch: 0,00 €

  B: PRÍJMY

  Zvýšenie príjmov v

  1/ v položke a podpoložke bežného príjmu

  41 292012 dobropis (preplatok energie z 500,00 € na 3335,00) 2 835,00 €

  ___________________________________________________________________________

  Celkom za rozpočet: zmena v príjmoch spolu: 2 835,00 €


   

  Uznesenie č. 3/2019/C

  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením starostky obce č. 2/2019 - finančné prostriedky zo ŠR

  A: PRÍJMY

  Zvýšenie príjmov

  1/ v položke a podpoložke kapitálového rozpočtu zvýšenie o 

  111 321001 004 grant ŠR na opravu ciest 8 000,00 €

  ____________________________________________________________________________

  Celkom za rozpočet: celkové príjmy: 8 000,00 €

  B: VÝDAVKY

  Zvýšenie výdavkov

  1/ v položke podpoložke kapitálového rozpočtu

  111 01 110 717002 oprava ciest 8 000,00 €

  ____________________________________________________________________________

  Celkom za rozpočet: celkové výdavky 8 000,00 €

  Uznesenie č. 4/2019

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny /Ondulin/ z materskej školy za 3,00 €/ks a použitie finančných prostriedkov na opravu vnútorného interiéru MŠ

  Uznesenie č. 5/2019

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zbúranie starej,schátranej budovy na dvore MŠ.


   

  K bodu č. 8 : Záver.

  Po vyčerpaní programu rokovania sa pani starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

  V Chrámci, dňa 20.03.2019

  Zapisovateľka : .........................................                                     Starostka obce : ....................................

                                    Mária Balyová                                                                         Marta Benedeková

  Overovatelia : ...........................................                                     ...............................................

                                Helena Genčiová                                                            Melinda Stazová


  • JM
   JUDr. Milan HutkaRespond
   Added 16. may, 06:15 from 176.116.111.***
   K bodu č. 5: Ako ste už mohli napísať takú sprostosť ! Pred rokom 1989 bol postavený v Chrámci rybník, pevná cesta s mostami a vydláždenými priekopami. Každý rok, opakujem každý rok, JRD Rimavská Seč vysypalo cestu jemným štrkom a pregrédrovalo. Na ceste nebola jedna jama ! Poslanci boli ešte detí, ale aj oni sa chodili kúpať, takže by si to mohli pamätať. Pani starostka toto dobre vie, veď sa tam chodila prechádzať s deťmi. Žiaľ, že za 25 rokov sa nenašli ani takí poslanci, ani starosta, ktorý by bol urobil aspoň údržbu tohto diela. Takže cesta sa robiť nebude ! Starostka nie je schopná odborne ani organizačne ani len zvolať rokovanie o tomto probléme. Rozpočtovaná sumu 1.500 eur je akoby výsmech občanom. Len za projekt tejto cesty vyhodila 4.000.- eur, za hlúpe rady z Komárna 2.000.- eur, za dedinskú búdku 2.500 eur. Ona sama si kúpi stôl do kancelárie za tri tisíc a na 4 km cestu vyčlení 1.500. ? Ešte aj vyčerpaného cestovného má viac! Páni poslanci, veď sa už zobuďte !

  Add comment