Kontakt
Obec Chrámec
  Chrámec č.38
  98042   Rimavská Seč
  tel.: +421 (0) 47/ 5593 223
 
Triedenie odpadu
 Newsletter
 Udalosti
 Kalkulačka mien
2/10
QR code
 Odporučte nás
  • Share the positive experience of our cooperation and recommend us to your friends and acquaintances:

Zápisnica 1/2014

  • Added: 21.02.2014   |   94 readings / views

Obecné zastupiteľstvo Chrámec, 980 42 Rimavská Seč

Č.j. OZ 1/2014

Z á p i s n i c a

napísaná z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec, konaného

dňa 14.01.2014 v zasadačke Obecného úradu so začiatkom o 16,00 hod.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Neprítomný: Róbert Staz – bez ospravedlnenia

Program schôdze: 1./ Zahájenie zasadnutia.

a./ Určenie zapisovateľa

b./ Určenie overovateľov zápisnice

c./ Voľba návrhovej komisie

d./ Schválenie programu rokovania

2./ Schválenie zápisu záložnej zmluvy č. 0133-PRB-2013/Z

zo dňa 14.11.2013, uzavretej medzi záložným veriteľom

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Slovenskej republiky, a záložcom Obec Chrámec, právneho

úkonu zápisu vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam,

v súlade s § 9, ods.2, písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v platnom

znení, na Okresný úrad, katastrálny odbor.

3./ Uznesenie.

4./ Záver.

K bodu č. 1 : Mimoriadne zasadnutie OZ otvorila a viedla starostka obce Marta Benedeková,

privítala prítomných, oboznámila ich s programom rokovania, ktorý bol vyvesený

na úradnej tabuli obce od 10.01.2014.

a/ Zapisovateľkou zápisnice bola poverená Mária Balyová.

b./ Za overovateľov zápisnice boli určení: Helena Csobová

Štefan Árvai

c./ Do návrhovej komisie boli zvolení: Annamária Genčiová

Štefan Árvai

Gejza Varga

d./ Program mimoriadneho rokovania bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 2 : Pred úkonom schválenia zápisu záložnej zmluvy jednotliví poslanci mali

nasledovné pripomienky:

Gejza Varga – ak niektorí nájomníci nebudú uhrádzať nájomné pre obec, kto ich môže vysťahovať z

nájomných bytov, obec alebo štát?

Odpoveď pani starostky – obec prevádzkuje nájomné byty, po troch mesiacoch nezaplatenia

nájomného, obec vyzve nájomníka k úhrade zameškaného nájomného.

Helena Csobová – tieto nájomné byty sú majetkom štátu?

Odpoveď pani starostky – nie, nájomné byty nižšieho štandardu sú majetkom obce, iba štát má na

ne záložné právo po dobu 30 rokov.

Potom pani starostka vyzvala poslancov k schváleniu zápisu záložnej zmluvy č. 0133-PRB-2013/Z

zo dňa 14.11.2013, uzavretej medzi záložným veriteľom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, a záložcom Obec Chrámec, právneho úkonu zápisu vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v súlade s § 9, ods.2, písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v platnom znení, na Okresný úrad, katastrálny odbor.

Hlasovanie prebehlo nasledovne: traja poslanci – Helena Csobová, Štefan Árvai a Gejza Varga

hlasovali za, jedna poslankyňa – Annamária Genčiová sa zdržala hlasovania.

K bodu č. 3:

U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva Obce Chrámec

V Chrámci, dňa 14.01.2014

č. 1/2014

Uznesenie OZ: bod č. 1/d Schválenie programu rokovania.

S c h v a ľ u j e j e d n o h l a s n e :

Program mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva.

č. 2/2014:

Uznesenie OZ: bod č.2:

Schválenie zriadenia záložného práva k nehnuteľnosti, v katastrálnom území obce Chrámec, zapísanej na LV č. 184, vydaným Správou katastra Rimavská Sobota pre záložného veriteľa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e v pomere 3 : 1 :

Zriadenie záložného práva v prospech záložného veriteľa Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa voči záložcovi Obec Chrámec, podľa Záložnej zmluvy č. 0133-PRB-2013/Z , zo dňa 14.11.2013, o poskytnutí dotácie vo výške 293 420 €,

stavbu zapísanú na LV č. 184, vydaným Správou katastra Rimavská Sobota:

Obec.náj.byty s nižš.štandardom 2x8 b.j.v k.ú.Chrámec na parcele registra „C“, parc.č. 3/8,

o výmere 215 m2, zastavanej plochy, súp.č. 142, spoluvlastnícky podiel 1/1

Obec.náj.byty s nižš.štandardom 2x8 b.j.v k.ú.Chrámec na parcele registra „C“, parc.č. 3/9,

o výmere 215 m2, zastavanej plochy, súp.č. 143, spoluvlastnícky podiel 1/1.

K bodu č. 4 : Po vyčerpaní programu mimoriadneho rokovania pani starostka poďakovala

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie OZ.

    Currently, there is no comment available

    Add comment